Year 2018, Volume 16, Issue 36, Pages 95 - 118 2018-12-30

Development of the Meaningful Learning Self- Awareness Scale
Anlamlı Öğrenme Öz-Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi

Hasan Meydan [1]

45 275

Meaningful learning is as an educational concept introduced by David Ausubel
that means binding of new knowledge with preliminary information and mapping
cognitive structure according to new learnings and so transferring them to
daily life. According to theory meaningful learning come true along with five
steps: The first step is inquiring and reviewing of preliminary information about
the newly learned subject. At the second step newly learned subject should be
analyzed with regards to its concepts, argumentation, thesis, sources etc. The
third step is essential to compare the newly learned concepts, argumentation
and thesis with preliminary information. At the fourth step learner should make
self-regulation. The last step is transferring the new meanings and knowledges
to solve problems in daily life. The purpose of this study was to develop a scale
of the meaningful learning self-awareness depending on Ausubel’s theory. The
study was conducted among 469 BEU Theology Faculty students in the spring
of 2018. Exploratory factor analyses being used to test the construct validity of
the scale. The Cronbach alpha analysis was used to calculate the internal consistency
coefficient. Pearson correlation coefficient was calculated to determine
the correlation between the scale factors. At all stage of the study, total item correlation value was calculated to determine item validity and internal consistency
of the scale. Results of analyses has been revealed that scale of “Meaningful
Learning Self Awareness Scale” meets the validity and reliability criteria. The
internal consistency coefficient (Cronbach’s Alpha) was calculated as .913. According
to results of factor analyzes the scale has formed as a structure 5 factors
and 24 items constituting. The structure of the scale has mostly been compatible
with the theoretical structure of meaningful learning.

Eğitim literatürüne David P. Ausubel tarafından kazandırılan anlamlı öğrenme
bilginin kazanım sürecinde yeni bilgiyi mevcut bilgilere bağlama, ilişkilendirme,
örüntüler oluşturmak suretiyle onu kendine mal etmeyi, güncellemeyi ve
kullanabilme becerisine ulaşmayı ifade eden eğitim-bilimsel bir kavramdır. Ausubel,
bireyin anlamlı bir şekilde öğrenebilmesi için önceden öğrenmiş olduğu
konu ve kavramları yeni kavramlarla ilişkilendirmesi, öz düzenleme yapması ve
transfer etmesini sağlamaya yönelik bir kuram geliştirmiştir. Bu makalede eğitimci
ve öğrencilerin öğrenme süreç ve ürünlerinin anlamlı öğrenme açısından
kalitesine ilişkin fikir sahibi olmalarına yardımcı olacak bir anlamlı öğrenme öz
farkındalık ölçeği geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için öncelikle kuramın
teorik yapısı incelenerek ölçeğin kuramsal altyapısı oluşturulmuştur. Ölçek geliştirme
sürecinde Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden
oluşan 469 (pilot uygulama: 93; esas uygulama: 376) kişilik bir örneklemle çalışılmıştır.
Ölçeğin 24 maddeden oluşan son haliyle iç tutarlılık katsayısı (Cronbach
Alfa) .913 olarak hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçları ölçeğin
açıkladığı varyansın %59,45 olduğunu ve bunun beş boyut ile açıklandığını
göstermektedir: (i) Bilişsel öz-düzenleme ve transfer etme (ii) Yeni öğrenilenleri
çözümleme, (iii) Öğrenmeler arası ilişki kurma, (iv) Ön bilgileri yoklama, (v) Öğrenilenleri değerlendirme. Kuramın teorik altyapısı ile büyük oranda örtüşen
boyutların Cronbach Alfa katsayıları sırasıyla .859; .848; .782; .661 ve .883
olarak gerçekleşmiştir. Elde edilen sonuçlar “Anlamlı Öğrenme Öz-Farkındalık
Ölçeği”nin geçerlilik ve güvenilirlik kriterlerini sağladığını göstermektedir.
Beşli likert tipte kurgulanan ölçek toplam veya ortalama puan üzerinden bireyin
anlamlı öğrenmeye ilişkin öz farkındalığına dair değerlendirme yapmaya imkan
vermektedir.

  • Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde spss uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayınları
  • Arslan, A. (2016). Öğretim Stratejileri ve Öğrenme Stratejileri (Öz Düzenlemeli Öğrenme). (Ed) T.Y. Yelken, C. Akay. Öğretim İlke ve Yöntemleri İçinde s.185-216, Ankara: Anı Yayıncılık.
  • Ausubel, D. P. (2000). The acquisition and retention of knowledge: a cognitive view, ABD: Springer Science+Business Media Dordrecht (e-book version).
  • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
  • Coşkun R., Altunışık R., Bayraktaroğlu S., Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (SPSS Uygulamalı). Sakarya: Sakarya Kitabevi.
  • Çakıcı, D., Alver, B., Ada, Ş. (2006). Anlamlı Öğrenmenin Öğretimde Uygulanması, Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı: 13, s. 71-80. http://www.haberturk.com/pisa-direktoru-andreas-schleicher-ogrettikleriniz-artik- gereksiz-1711035 (Erişim: 08.03.2018).
  • Mayer, R. E. (2002). Rote Versus Meaningful Learning, Theory Into Practıce, 41(4), s. 226-232.
  • Meydan, H. (2017). Anlamlı Öğrenmenin Oluşumuna Katkı Açısından İmam-Hatip Okullarında Dini, Akli ve Tecrübi İlimlerin Kardeşliği Üzerine Bir Değerlendirme. Geleceğin İnşasında İmam-Hatip Okulları Sempozyum Bildiriler Kitabı içinde (ed) İ. Erdem, İ. Aşlamacı, R. Uçar. s. 81-100, Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınları.
  • Novak, J. D. (2011). A Theory Of Educatıon: Meaningful Learning Underlies The Constructive Integratıon Of Thinking, Feeling. And Acting Leading To Empowerment For Commitment And Responsibility. Meaningful Learning Review, 1(2), s. 1-14.
  • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve spss ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayınları.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-9093-7555
Author: Hasan Meydan (Primary Author)
Institution: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

APA Meydan, H . (2018). Anlamlı Öğrenme Öz-Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 16 (36), 95-118. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ded/issue/41920/505380