Aim

Ulaşım sektörünün gelişmesiyle; ülkelerin içinde gelir dağılımı dengeli olmakta, bölgesel kaynakların dağıtımının maliyeti azalmakta, iç ve dış pazara yönelik üretim yapılabilmektedir. Böylece ülkenin ekonomisi büyümekte ve refah seviyesi artmaktadır. Ulaşım sektörüne gerekli önemin verilmesi ülkelerin ekonomik büyümelerini hızlandırmaktadır. 

Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika olarak demiryollarına önem verilmiştir. Gerçekleştirilen planlar sonucunda, ülkenin önemli yerleşim ve üretim merkezleri demiryolu ağlarıyla birbirine bağlanmıştır. 1940’lara kadar süren bu demiryolu inşa döneminden sonra demiryolları için durgunluk dönemi başlatmış, 1990 lara kadar devam etmiştir.

Türkiye’de ulaştırma modlarında yolcu ve yük taşımacılığında karayolu hâkimdir. Türkiye’deki yolcu trafiği ve yük trafiği artışının devam edeceği düşünüldüğünde, yolcu ve yük taşıma talebinin artık tamamen karayolu ağırlıklı olarak sürdürülebilmesi mümkün görülmemektedir. Raylı sistemlerin etkin bir şekilde kullanılması vazgeçilmez bir zorunluluktur. Bu durum son yıllarda diğer ulaştırma modlarına yapılan yatırımlarla değişmeye başlamış, özellikle raylı sistem taşımacılığında şehirlerarası ve kentiçi taşımacılık oranı artış eğilimindedir. 

Son yıllarda Asya’dan Avrupa’ya yapılan ticaretin artması, Türkiye’nin de bu koridorlar üzerinde bulunması sebebiyle ulaştırma sektörü daha önemli hale gelmiştir. Türkiye jeopolitik konumu gereği uluslararası ulaştırma koridorlarının geçiş merkezinde bulunmaktadır.

2017 yılında açılan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu hattı ile; Çin'den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanı'na, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması mümkün hale gelmiştir. Bakü-Tiflis-Kars projesi ile bölgede yeni bir enerji koridoru yaratılmıştır. Türkiye’nin; BTK ve Marmaray projeleriyle ile birlikte Çin-Avrupa demiryolu trafiğinde önemli bir rol üstlenmesi öngörülmektedir. 

Türkiye yüksek hızlı tren hatları ile 2009 yılında tanışmıştır. 2011 tarihinde Ankara–Konya, 2013 tarihinde Eskişehir–Konya, 2014 tarihinde Ankara-İstanbul ve İstanbul-Konya hatları yapımı ve hizmeye açılmasıyla beraber 2016 yıl sonunda 1213 kilometrlik Yüksek Hızlı Tren Hattı işletmeciliğine ulaşılmıştır. Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir projeleri için yapım çalışmaları hızla sürmektedir.

Ülkemizde kara araç sayısının her yıl artması, nüfus yoğunluğunun belirli bölgelerde toplanması gibi sebeplerle, ulaştırma sektöründeki enerji tüketimi her yıl düzenli olarak artmaktadır. Ulaşım sektörünün petrol ürünlerine, dolayısıyla neredeyse tamamen ithal kaynaklara olan bağımlılığı hem Türkiye enerji sektörü hem de çevre için önemli sorunlar doğurmaktadır. Artışın hızla devam ettiği düşünüldüğünde enerji tüketimi ve çevresel etkileri azaltmak açısından taşıma talebinin artık neredeyse tamamının karayolu ile sürdürülebilmesi mümkün görülmemektedir.

Son 20 yılda Türkiye’deki kent nüfus sayısının neredeyse iki katına çıkmış olması yoğun yerleşim bölgeleri oluşmasını sağlamıştır ve bu da ulaşım ihtiyaçlarındaki artışı doğurmuştur. Şehirlerdeki hızlı büyüme ve nüfus artışından çok daha hızlı meydana gelen araç sayısındaki artış özellikle büyük şehirlerde trafik sıkışıklığı, gürültü kirliliği, hava kirliliği gibi sorunların artmasına neden olmuştur. Fosil yakıtlarla işletilen konvansiyonel karayolu toplu taşıma araçlarının gerek çevre kirliliğini arttırdığı gerek yeterli güvenilirlik, konfor, hız sağlayamadığı için efektif çözüm olmadığı görülmüştür. Bu sorunlara ancak raylı sistem taşımacılığının çözüm olacağı düşünülmektedir.

1950li yıllardan 1990lı yıllara kadar çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de de demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığı oranı azalmıştır. Demiryolu taşımacılığı oranındaki düşüşün ana nedeninin demiryolu sektörünün devlet tekelinde olması ve bu nedenle rekabetin olmaması olduğu düşünülmüştür. Demiryolu taşımacılık oranının artırılması için çoğu ülkede olduğu gibi Türkiye’de demiryolu sektörünün yeniden yapılanma ve serbestleşme süreci hukuki olarak 1 Kasım 2011 tarihinde başlatılmıştır. Günümüzde, demiryolu sektörünün sadece diğer ulaştırma türleri karşısında rekabet gücünü arttırmaya değil, birden fazla işleticinin faaliyetine olanak sağlayacak şekilde sektör içinde de rekabet yaratılmaya çalışılmaktadır.

Türkiye'de raylı sistem ve ulaşım alanında son yıllarda birçok gelişme olmuştur. Yaşanan bu gelişmelere rağmen söz konusu alanlarda ulusal düzeyde bilimsel, akademik eser sayısının az olduğu görülmektedir. Bu husustaki eksikliğin kapatılmasına yönelik olarak Demiryolu Mühendisliği Dergisi’nde hakemli makalelerin yayınlanması için gerekli altyapı hazırlanmıştır.  Dergimiz raylı sistem alanında bilimsel yayınlar sunan çok disiplinli uluslararası hakemli bir dergidir. Gönderilen çalışmalar çift taraflı kör hakemlik uygulaması ile değerlendirilmektedir. Hakem havuzumuz, alanında uzman akademisyenlerden, demiryolu ve kent içi raylı sistem taşımacılığı çalışanlarından oluşmaktadır.

Burada, demiryolu ve kent içi taşımacılık konusunda akademisyenlerin, uygulayıcıların geliştirdikleri yeni bilgi ve uygulamaları paylaşabilecekleri bir platform meydana getirmek amaçlanmıştır. Dergimizde; hakemli araştırma makaleleri ve derleme makaleler yayınlanmaktadır.

Scope

Raylı Sistemler konusuyla; elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, malzeme mühendisliği, endüstri mühendisliği, çevre mühendisliği, işletme, iktisat, lojistik, ulaştırma gibi faklı disiplinler ilgilenmektedir. Bu nedenle demiryolu mühendisliği dergisi çok disiplinli olup aşağıdaki dört ana başlık altındaki konuları kapsamaktadır:


Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Mühendisliği (Railway Electrical & Electronics Engineering)

 • Demiryolu Sinyal Sistemleri (Railway Signaling Systems)
 • Demiryolu Sinyalizasyon Sistemi Tasarımı (Railway Signalling Systems Design)
 • Elektrifikasyon ve Enerji Besleme (Electrification & Energy Supply)
 • Telekominikasyon (Telecommunications)
 • Raylı Ulaşım Sistem Elektrotekniği  (Electrotechnical for Railway Systems)
 • Demiryolu Araçlarının Cer Sistemleri (Railway Traction System)
 • Kumanda ve Kontrol (Command and Control)
 • Güç Elektroniği Sistemleri (Power Electronic Systems)
 • Enerji Sistemlerinin Analizi (Power System Analysis)
 • İndüksiyon Makinalarının Kontrolü (Control of Induction Machines)
 • Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri (Nonlinear Control Systems)
 • Güvenlik Öncelikli Bilgisayar Sistemleri (Safety Critical Computer Systems)
 • Elektrik Makinalarının Dinamiği (Dynamics of Electrical Machines)
 • Temel Elektrik Makinaları (Basic Electrical Machinery)
 • Kontrol Merkezleri (Control Centers)
 • Varlık Yönetimi (Asset Management)
 • Sertifikasyon & Homologasyon (Certification & Homologation)
 • Bakım (Maintenance)
 • RAMS (Güvenirlik, Bulunabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Emniyet Analizleri (Reliability, Availability, Maintainability and Safety)
 • Veri ve Dijital Demiryolu (Data and the Digital Railway)
 • Cer Sistemleri Analiz ve Tasarımı (Analysis and Design of Traction Systems)
 • AC ve DC Cer Sürücü Kontrolü (AC and DC Traction Control)
 • Katener Kontak Sistemleri (Catenary Power Systems)
 • Modern Kontrol Sistemleri (Modern Control Systems)
 • Nöro-Bulanık Kontrol (Neuro-Fuzzy Control)
 • SCADA Sistemleri (SCADA Systems)
 • Modern Kontrol Sistemleri (Modern Control Systems)
 • Elektronik ve Röleli Koordinasyon Sistemleri (Electonics and Relay Coordination Systems)
 • Raylı Sistemlerde İleri Sinyalizasyon Sistemleri (Advanced Signaling in Rail Systems)
 • Bilgisayar Güvenilirliği ve Güvenliği (Computer Reliability and Security)
 • Raylı Sistemlerde Haberleşme (Rail Systems Communications)
 • Raylı Sistemlerde Trafik Kontrolü (Traffic Flow in Rail Systems)
 • Raylı Sistemlerde Operasyon ve Kontrol (Rail systems Operation and Control)
 • Raylı Sistemlerin Sinyalizasyonu (Konvansiyonel, CBTC, ERTMS, ECTS Vb) (Rail Systems Signalization(Conventional, CBTC, ERTMS, ECTS Etc))
 • Raylı Sistemlerin Elektrifikasyonu (AC ve DC) (Rail System of Electrification (AC and DC))
 • Raylı Ulaşım Araçlarında Hareket Kontrolü (Rail Transport Vehicles Motion Control)
 • Raylı Sistemlerin (ve Bu Sistemlerde Kullanılan Araçların) Enerji Verimli Tasarımı ve Kullanılması (Rail Systems (and in These Systems Used Cars), and Using Energy Efficient Design)
 • Enerji Verimli Livre Optimizasyonu Ve Filo Yönetimi (Energy Efficient Livre Optimization And Fleet Management)
 • Raylı Ulaşım Araçlarının Otomasyonu (Means Of Rail Transport Automation)
 • Raylı Ulaşım Sistemlerine Yönelik SCADA Uygulamaları (Rail Transport Systems SCADA Applications)
 • Raylı Ulaşım Sistemlerinde Yolcu ve Sürücü Bilgilendirme (Rail Transport Systems Passenger and Driver Information)
 • Raylı Ulaşım Sistemlerinde Haberleşme (Rail Transport Systems Communications)
 • Raylı Sistemlerde Fonksiyonel Güvenlik (Rail Systems Functional Security)
 • Raylı Ulaşım Sistemlerinde Acil Durum ve Afet Planlaması (Rail Transport Systems, Emergency and Disaster Planning)
 • Raylı Ulaşım Sistemlerinin Simülasyonu (Rail Transport Systems Simulation)
 • Raylı Ulaşım Sistem Bilişimi (Rail Transport System İnformatics)

Raylı Sistemler Makina Mühendisliği (Railway Mechanical Engineering)

 • Raylı Sistemler Mekaniği (Mechanics of Railway Systems)
 • Demiryolu Araçları ve Komponentleri Tasarımı ve Analizi (Design and Analysis of Railway Vehicles and Components)
 • Konstrüksiyon Sistematiği (Design Methodology)
 • Deneysel Mekanik (Experimental Mechanics)
 • Gürültü ve Titreşim Kontrolü (Noise and Vibration Control)
 • Uluslararası Standartlara göre Demiryolu Araçlarının Testi ve Kabulü (Testing and Acceptance of Railway Vehicles According to International Standards)
 • Raylı Sistemlerde Yakıt ve Yağlayıcılar (Railway Systems Fuel and Lubricants)
 • Sonlu Elemanlar Analizi (Finite Element Analysis in Engineering)
 • Ray Çeliklerinin Özellikleri ve Karakterizasyonu (Mechanical Properties of Rail Steel)
 • Teknik Özellikler (Technical Specifications)
 • İşletme Performansı (Operational Performance)
 • Raylı Sistem Aracı Satın Alma Stratejileri (Rolling Stock Purchasing Strategy)
 • Oturma Kapasitesi, Tren İçin Servis, İç Tasarım (Seat Capacity, on Board Service and Internal Design)
 • Demiryolu Aracı Depoları (Rolling Stock Depots)
 • Tahrik Gücü, Cer (Motive Power, Traction and Rolling Stock)
 • Enerji ve Çevre (Energy and Environment)
 • Varlık Yönetimi (Asset Management)
 • Sertifikasyon & Homologasyon (Certification & Homologation)
 • Demiryolu Araçlarında Bakım ve Tamir Maintenance and Repair of Rolling Stock
 • Atık Su Sistemi (Disposal System)
 • RAMS (Güvenirlik, Bulunabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Emniyet Analizleri (Reliability, Availability, Maintainability and Safety)
 • Raylı Sistem Araçları Dinamiği (Rail Systems Rolling Stock Dynamics)
 • Ray ve Teker Etkileşimi (Rail and Wheel Interaction)
 • Tren ve Hat Etkileşimi (Train and Track Interaction)
 • Boji ve Vagon Tasarım Temelleri (Bogie and Wagon Design Fundamentals)
 • Tren Aerodinamiği (Train Aerodynamics)
 • Ergonomi ve Estetik (Ergonomics and Aesthetics)
 • Raylı Sistemlerde Testler ve Kalibrasyon (Testing and Calibration in Rail Systems)
 • (Certification in Rail Systems)
 • Depo İşletme (Depot Operation)
 • İleri Mühendislik Malzemeleri (Advanced Engineering Materials)
 • Malzeme Öznitelikleri ve Belirlenmesi (Material Characterization)
 • Tahribatsız Testler (Nondestructive Tests)
 • Korozyon (Corrosion)
 • Seramik Malzemeler (Ceramic Materials)
 • Aşınma (Component Wear)
 • Raylı Sistemlerde Çeken ve Çekilen Araçlar İle Yürüyen (Hareketli) Aksamlarının Yapısal Mukavemetlerinin Deneysel ve Sayısal Karakterizasyon, İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları (Rail Systems, and Marched with the Tools Taken (Moving) the Strength of Experimental and Numerical Characterization of Structural Components, Improvement and Development Activities)
 • Raylı Sistemler için Yakıtlar ve Enerji Teknolojisi (Rail Systems for Fuels and Energy Technology)
 • Raylı Sistemler için Yağlayıcılar ve Atık Yağ Yönetimi (Rail Systems for Lubricants and Waste Oil Management)
 • Raylı Sistemlerde Çeken ve Çekilen Araçların Seyir Dinamiği ve Titreşim Karakterizasyon, İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları (Rail Systems and Withdrawn Vehicles Looking Dynamics and Vibration Characterisation, Improvement and Development Activities)
 • Raylı Sistemlerde Çeken ve Çekilen Araçların Boji Sistemleri, Boji Dinamik Karakterizasyon, İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları (Rail Systems and Withdrawn Vehicles Bogie Systems, Bogie Dynamic Characterization, Optimization and Development)
 • Hızlı Tren Setlerinin Aerodinamik Özelliklerinin Karakterizasyon, İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları (High Speed Train Sets of The Aerodynamic Properties of The Characterisation, Improvement And Development Activities)
 • Şehir İçi, Şehirlerarası Raylı Sistemler İle Yolcu Taşımacılığında Yolcu Konforu Değerlendirme ve İyileştirme Çalışmaları (Inner-City, Inter-City Rail Passenger Transportation Passenger Comfort With The Systems Evaluation And Improvement)
 • Raylı Sistemlerde Akustik Problemlerin Çözümü, Yolcu Konforu ve Yaşam Alanlarına Olan Gürültü Etkilerinin İncelenmesi, Karakterizasyonu ve Etkilerinin Azaltılması Araştırmaları (Acoustic Solution of Problems in the Rail System, Passenger Comfort and the Investigation of the Noise Impact on Living Spaces, Reducing the Effects of Research of Characterization and)
 • Raylı Sistemlerde Ray-Tekerlek Etkileşimi Problemleri, Aşınma Değerlendirmeleri ve Modellenmesi ve İyileştirilmesi, Altyapıya Gelen Zorlanmaların Azaltılması için Yürüyen Aksamlar Üzerinde Karakterizasyon, İyileştirme ve Geliştirme Çalışmaları (Rail Systems, Rail-Wheel Interaction Problems, Wear Reviews and Modeling and Reduction of Strain From The Infrastructure, Improving The Driveline For Characterisation, Improvement and Development Activities)
 • Raylı Sistemlerde Yeni Nesil Yüksek Teknolojili Hafifletilmiş Optimum Gövde Yapısal ve Yürüyen Aksam Tasarım, Karakterizasyon ve Değerlendirmesi (A New Generation of High-Tech Rail Systems Structural Optimum Body and Undercarriage Design Mitigated, Characterization And Evaluation)

Raylı Sistemler İnşaat Mühendisliği (Railway Civil Engineering)

 • Raylı Sistem Köprüleri (Bridges)
 • Raylı Sistem Viyadükleri (Viaducts)
 • Raylı Sistem Tünelleri (Tunnels)
 • Raylı Sistemler Altyapısı ve Toprak İşleri (Earthworks)
 • Peyzaj Tasarımı (Landscape Design)
 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (Environmental Impact Assessment)
 • Demiryolu Yatırımlarında Planlama ve Proje Yönetimi (Planning and Project Management of Railway Investments)
 • Kentiçi Raylı Sistemlerinin İşletilmesi (Operation of Urban Railway Transportation Systems)
 • Demiryolu Üstyapısında Özel Konular (Special Topis on Railway Superstructure)
 • Betonarme Köprüler (Concrete Bridges Design)
 • Zeminlerin İyileştirilmesi (Soil Improvement)
 • Çelik Köprülerin Projelendirilmesinde İleri Yöntemler (Advanced Methods in Steel Bridge Design)
 • Yüksek Hızlı Demiryolları (High Speed Railways)
 • Demiryolu Üstyapısı Hesaplamaları (Railway Superstructure Computations)
 • Varlık Yönetimi (Real Estate Management)
 • Sertifikasyon & Homologasyon (Certification & Homologation)
 • Bakım (Maintenance)
 • RAMS (Güvenirlik, Bulunabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Emniyet Analizleri (Reliability, Availability, Maintainability and Safety)
 • İleri Altyapı Tasarımı (Advanced Substructure Design)
 • İleri Hat Tasarımı (Advanced Track Design)
 • Ray ve Teker Etkileşimi (Rail and Wheel Interaction)
 • Hatlarda Test, İnceleme ve Hata Tespiti (Testing, Inspection and Fault Analysis on Tracks)
 • Raylı Sistemler Hat Dinamiği (Track Dynamics in Rail Systems)
 • Raylı Sistemler Hat Bakım Yönetimi (Track Maintenance Management in Rail Systems)
 • Tren ve Hat Etkileşimi (Train and Track Interaction) 
 • Raylı Sistemlerin Üst ve Altyapılarının Yapımı ve Bakımı (The Top of The Rail System and The Construction and Maintenance of Infrastructures)
 • Raylı Sistemlerin Çevresel Etkileri ve Dışsal Maliyetler (The Environmental Impact of The Rail System and External Costs)
 • Raylı Sistemlerin İnşaat ve İşletme Maliyetleri (Construction and Operating Costs of The Rail System)
 • Raylı Sistemlerde Sürdürülebilirlik (Rail Systems Sustainability)
 • Raylı Sistem Sanat Yapılarında Zemin Etütleri (Railway Art Builds Ground)
 • Raylı Sistem Sanat Yapılarının Tasarımı (Tünel, Viyadük) ve Bunlara İlişkin İnşaat Yöntemlerinin Seçilmesi (Art Design of The Rail System (Tunnels, Viaducts) and The Construction Method Selecting)
 • Raylı Sistem Üstyapılarının Yerinde Statik ve Dinamik Testleri (Rail System in Place of The Static and Dynamic Tests of Superstructure)
 • Yorulma Testleri (Raylar, Çelik Köprü Taşıyıcı Sistem Elemanları) (Fatigue Tests (Rails, Steel Bridge Carrier System Elements))
 • Ray Tekerlek Etkileşimine Bağlı Üstyapı Bozulmaları (Ondülasyonlar, Titreşim Artışı, Deformasyonlar vb) ve Raylı Sistem Üstyapılarının Yorulma Ömürlerinin Saptanması (Ray Wheel Depends on the İnteraction of Superstructure Corruptions (Ondülasyon, İncrease İn Vibration, Deformation, Etc.) and Determination of The Fatigue Life of Railway Superstructure)
 • Raylı Sistemlerde Üstyapı Elemanlarının Karakterizasyonu, Seçimi  (Characterization of the Superstructure Elements, Selection of the Rail System)
 • Üstyapı Tipleri ve Tasarımı (Pavement Types and Design)
 • Geometrik Standartların Belirlenmesi (Determination of Geometric Standards)
 • Kazalar ve Risk Analizi (Accidents and Risk Analysis)
 • Betonarme Ve Çelik Köprüler (Reinforced Concrete and Steel Bridges)
 • Raylı Sistemlerde Güzergah Tayini ve Zemin Etüdü (Dolgu, Yarma, Viyadük Ve Tüneller Dahil) Determination of Routes and Rail System in Ground Survey (Fill, Splitting, Viaducts And Tunnels))
 • Şehir İçindeki Raylı Sistemlerde Aç – Kapa Yönteminin Gerektirdiği İksa Ve Anayapıların Boyutlandırılması (Within a City Rail Systems Cut-And-Cover Method Requires Synthesis and Dimensioning of the Retaining Wall And)
 • Riskli Arazilerde Heyelan Etütlerinin Yapılması. Drenaj ve Heyelan Önleme Projelerinin Hazırlanması (Risk of Landslides in Land Surveying. Drainage and Landslide Prevention Project Preparation Of)

Raylı Sistemler İşletmeciliği, Lojistik ve Diğer (Railway Operation, Logistics etc)

 • İstasyon Yönetimi ve İşletimi (Station Management and Operation)
 • Tarife Politikası (Fares Policy)
 • Servis Kalitesi (Service Quality)
 • İş Çeşitlendirme (Business Diversification)
 • Pazarlama ve Reklam (Marketing and Advertising)
 • Olağan Şartlarda Trafik Yönetimi ve İşletme (Traffic Management and Operations Under Regular Conditions)
 • Olağanüstü Şartlarda Trafik Yönetimi ve İşletme (Traffic Management and Operations Under Extreme Natural Hazardous Events)
 • Kombine Taşımacılık (Combined transport)
 • Ulaştırma Ekonomisi (Transport Economics Including Cost and Production Functions, Capacity, Demand, Pricing, Externalities, Modal Studies)
 • Intermodal Rekabet (Intermodal Competition)
 • Modal Tamamlayıcı (Modal Complementarity)
 • Trafik Kestirimi (Traffic Forecasting)
 • Hareketlilik Eğilimleri (Mobility Trends)
 • Kullanıma Kabul (Commissioning into Use)
 • Kapasite Yönetimi (Capacity Management)
 • İstasyon Yeri Seçimi (Station Location Choice)
 • İstasyon Tasarımı (Station Design)
 • İstasyon İşlevselliği (Station Functionalities)
 • Kent İçi ve Bölgesel Ağ Bağlantıları (Connections with Urban and Regional Networks)
 • Mimari Tasarım (Architectural Design)
 • Proje Yapıları (Kamu Mülkiyeti, Yap İşlet Devret, Franchising)  (Project Architecture (Public ownership, PPP, Franchises, …))
 • Trenlerin Altyapıya ve İstasyonlara Erişimi (Train Access to Infrastructure and Stations)
 • Trafik Akışı (Traffic Flow)
 • Demiryolu Ağlarının Tasarımı ve Analizi (Design and Analysis of Transportation Networks)
 • Kontrol ve Çizelgeleme (Control and Scheduling)
 • Optimizasyon (Optimization) 
 • Kuyruk Teorisi (Queuing Theory)
 • Logistik (Logistics)
 • Tedarik Zincirleri (Supply Chains)
 • İstatiksel, Ekonometri ve Matematiksel Modellerin Ulaştırma Problemlerine Uygulanması ve Geliştirilmesi (Development and Application of Statistical, Econometric and Mathematical Models to Address Transportation Problems)
 • Maliyet Modelleri (Cost models) 
 • Fiyatlama ve/veya Yatırım (Pricing and/or Investment)
 • Yolcu veya Nakliyeci Davranışları (Traveler or Shipper Behavior) 
 • Fayda Maliyet Metodolojileri (Cost-benefit Methodologies)
 • Demiryolu Emniyeti (Railway Safety)
 • Demiryollarında Fonksiyonel Emniyet (Functional Safety in Railways)
 • Optimizasyonda Numerik Metotlar (Numerical Methods in Optimization)
 • Endüstriyel Otomasyon (Industrial Otomation Systems)
 • Raylı Sistem Eğitimi (Rail Education)
 • Raylı Sistem Düzenlemeleri (Rail Governance & Regulation)
 • Demiryolu Tarihi (Railway History)
 • Demiryolu Edebiyatı (Railway Literature)
 • Raylı Sistem Ulaştırma Sistemlerinin Tasarımı ve/veya Analizi (Design and/or Analysis of Rail Transportation Systems)
 • Raylı Ulaştırma Sistemleriyle İlgili Ortaya Çıkan Yeni Teknolojiler (Emerging Technologies Related Rail Transportation Systems)
 • Raylı Sistem Ulaştırmasının Çevresel Etkileri (Environmental Impacts of Rail Transportation)
 • Raylı Sitem Kazaları ve Olayları (Rail Accidents and Incidents)
 • Tehlikeli Mal Taşımacılığı (Carriage of Dangerous Goods by Rail)
 • Politika ve Uygulama (Policy and Practice)
 • Trafik Psikolojisi ve Davranışı (Traffic Psychology and Behaviour)
 • Altyapı ve Yatırım Değerlemesi (Infrastructure and Investment Appraisal)
 • Hükümet Politikalarını Değerlendirilmesi (Evaluation of Public Policies)
 • Lojistik ve İşletme Modelleri (Logistics and Operations Models)
 • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi (Logistics and Supply-chain Management)
 • Hafif Raylı Sistem / Kent İçi Taşıma (Light Rail / Urban Transit)
 • Metrolar (Metros)
 • Maglev (Maglev)
 • Pnomatik Kapsül Taşımacılığı / Hyperloop (Pneumatic Capsule Transport / Hyperloop)
 • Araç, Altyapı ve Çevre Etkileşimi (Interaction of Vehicles with the Infrastructure and the Environment)
 • Intermodal taşımacılık (Inter-modal Transport)
 • Multimodal Taşımacılık (Multi-modal Transport)
 • Ergonomi (Human Factors)
 • Güvenislik ve Emniyet (Reliability and Safety)
 • Müşteri Arayüzleri (Customer Interfaces)
 • Demiryolu Mühendisliği Eğilimleri (Railway Engineering Trends)
 • İleri Yöneylem Araştırması (Advanced Operational Research)
 • Taşıma Şebeke Analizi (Transport Network Analysis)
 • Servis Kalitesi Yönetimi (Service Quality Management)
 • Taşıma ekonomisi (Transport Economy)
 • Raylı Sistemler İşletme Yönetimi (Rail Systems Operations Management)
 • Risk Analizi ve Yönetimi (Risk Analysis and Management)
 • Raylı Sistemler Proje Yönetimi (Rail Systems Project Management)
 • Risk ve Güvenlik Analizi ve Yönetimi (Risk and Security Analysis and Management)
 • İnsan Faktörü (Human Factor)
 • Kaza İnceleme ve Raporlama (Accident Investigation and Reporting)
 • Raylı Sistemler Emniyet Standartları ve Yasal Düzenlemeler (Rail Systems Safety Standards and Regulations)
 • Raylı Sistemler Emniyetli Proje Yönetimi (Rail systems Safety Project Management)
 • Raylı Sistemlerin Planlanması (Yüksek Hızlı Tren, Şehirlerarası Tren) ((Planning of the Rail System (High Speed Rail, Intercity Train))
 • Kentsel Toplu Taşımada Raylı Sistemlerin Planlanması (Metro, Hafif Raylı ve Cadde Tramvayı) (Urban Planning of Rail Public Transport System (Metro, Light Rail and Streetcar Named Streets))
 • Raylı Sistemlerin Projelendirilmesi ve Yapımı (Hızlı Tren, Şehirlerarası Tren, Kentsel Raylı (Metro, Hafif Raylı ve Cadde Tramvayı) (Design and Construction of The Rail System (High-Speed Railway, İnter-City Railway, Urban Railway (Metro, Light Rail and Streetcar Named Streets))
 • Raylı Sistemlerin İşletilmesi (The Operation of The Rail System)
 • Raylı Sistem Yatırımlarının Planlanması (Planning of İnvestment in The Rail System)
 • Raylı Sistem Yatırımlarının Ekonomik Değerlendirilmesi (Economic Evaluation of İnvestment in The Rail System)
 • Tren Kazaları (Train Accidents), Raylı Sistem Kazaları (Rail System Accidents)