Author Guidelines

DENETİŞİM DERGİSİ

MAKALE YAZIM ve DEĞERLENDİRME KURALLARI

 

      A - GENEL ESASLAR

1.     Denetişim Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM kriterlerini gözeten bilimsel içerikte “hakemli dergi”dir ve 4 ayda bir yayımlanır. Yayım dili Türkçedir.

2.     Gönderilen makale ve yazılar, daha önce hiçbir yayın organında tam metin olarak yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Daha önce ulusal ya da uluslararası kongre ya da sempozyumlarda sunulmuş ve özet metni basılan çalışmalar, bu nitelikleri belirtilerek gönderilebilir.

3.     Gönderilen yazı ve makaleler derginin kapsamı ile ilgili olmalıdır. İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi, yönetişim, süreç yönetimi, performans yönetimi vb. gibi iç denetimle doğrudan ilişkili konularda yazılan makaleler öncelikli olarak yayımlanır.

4.      Gönderilen makaleler, Yayın Kurulu tarafından bir ön değerlendirmeye (intihal sorgulaması vb. yönlerden) tabi tutulduktan sonra yazar(lar)ı gizlenerek bir Yayın Kurulu üyesi ve iki bağımsız hakemin değerlendirmesine sunulur; hakem değerlendirme sistemindeki süreçlerin tamamlanmasından sonra Yayın Kurulunun belirlediği sıraya göre yayım sürecine alınır. Değerlendirme sonucunda yayımlanması uygun görülmeyen eserlerle ilgili olarak yazar(lar)ına bilgi verilir.

5.     Yayımlanması kabul edilen makalelerin bütün hakları Denetişim Dergisine aittir. Makalelerin içeriğinden yazarları, reklâmların içeriğinden ilan sahipleri sorumludur. Yazıların araştırma ve yayın etiğine uygun olması esas olup, bu hususta COPE (Committee On Publication Ethics) standartları gözetilir.

6.     Dergimizde yayımlanan makalelerden “Denetişim Dergisi” kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

7.     Yayımlanmasına karar verilen makalelerdeki basit yazım ve dizim hataları, yazara gönderilmeksizin Yayın Kurulunca re’sen düzeltilebilir.

8.     Yayımlanan her bir yazı için 150,00 TL’ den 250,00 TL’ye kadar telif ücreti ödenir. Ödenecek telif ücretinin tutarı, yayımlanan yazının türü ile bilimsel özgünlüğü ve araştırma yoğunluğu dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından belirlenir. Telif ücretinin ödenmesi makalenin yayımlanmasını müteakiben yapılır.

9.     Makaleler, elektronik ortamda “denetisim@kidder.org.tr” adresine word dosyası formatında gönderilmelidir. Gönderilen e-posta metninde, yazarın isim ve unvanı, açık adresi, telefon numarası, e-posta adresi ile telif ücreti ödenebilmesi için gerekli olan T.C. kimlik numarası ve banka hesap numarası bilgileri belirtilmelidir.

10.  Aynı sayı içerisinde, aynı yazara ait tek yazarlı birden fazla eser yayınlanamaz.

 

       B - YAZIM KURALLARI

1.     Gönderilen makale ve yazılar;

·       Türkçe olmalıdır. İngilizce yazılmış makaleler de yayımlanabilir.

·       Özet bölümü hariç 4000 kelimeden az 8000 kelimeden çok olmamalıdır.

·       “Times New Roman” yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralıklı olacak şekilde iki yana yaslı/dayalı biçimde yazılmalıdır.

·       “Normal” sayfa yapısında, üstten ve alttan 3 cm, sağdan ve soldan ise 2 cm kenar boşluğu olacak şekilde, cilt payı bırakılmadan ve 1 cm satır girintisi ile yazılmalıdır.

·       Bilimsel makale yazım kurallarına ve Türk Dil Kurumunca belirlenmiş imla ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.

2.     Makale; Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce özet (öz), makalede ele alınan ana konuları belirten anahtar kelimeler, giriş, gelişme, konuyla ilgili değerlendirme ve önerilerin özetlendiği sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. İlgili bölümler aşağıdaki şekilde düzenlenmiş olmalıdır.

·        Başlık ve Yazar Adı: Makale başlığı, makalenin içeriğini yansıtacak şekilde kaleme alınmalı ve 10 kelimeyi geçmeyecek şekilde 14 punto büyüklüğünde, tümü büyük ve kalın harfli, sayfaya göre ortalanmış olmalıdır. Bu başlığın bir satır altına ise başlık ile aynı biçimde ve parantez içinde olacak şekilde İngilizce makale başlığı da yazılmalıdır. Yazar ya da yazarların adları, İngilizce başlığın bir satır altına, sağa dayalı, italik/eğik, 11 punto büyüklüğünde ve kalın harfli olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar adının ilk harfi büyük sonraki harfleri küçük, soyadının ise tümü büyük harflerden oluşmalıdır. Soyadı bitiminden sonra üzerine * simgesi konulup, bu simge ilk sayfanın altına dipnot şeklinde belirtildikten sonra, yazar ya da yazarların unvanları, çalıştıkları kurumlar, Orcid numaraları ve e-posta adresleri, aralarına virgül konularak 10 punto büyüklüğünde ve italik olarak yazılmalıdır.

·        Öz: Bu kısımda, makalede ele alınan konu ile öneri ve sonuçlar 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde Türkçe olarak özetlenmelidir. Özet kısmı 9 punto büyüklüğünde ve kalın harflerle iki yana yaslı olacak biçimde yazılmalıdır.

·        Anahtar Kelimeler: Bu bölümde makalede ele alınan ana konuları belirtecek anahtar sözcüklere yer verilmelidir. Anahtar kelimeler 3’ten az ve 5’ten çok olmamalıdır.

·        Jel Kodları : Bu bölümde makalede ele alınan konulara ilişkin JEL kodlarına yer verilmelidir.

·        Öz (Abstract), anahtar kelimeler (keywords) ve jel kodlarının (JEL Classification) İngilizceleri aynı sırayla ve anlam farkı olmaksızın yer almalıdır.

·        Giriş: Giriş bölümünde makalenin konusu, konu ile ilgili özet arka plan, makalenin amacı ve ele alınan konular ile yönteme yer verilmelidir.

·        Konuya İlişkin Açıklama, Tartışma ve Değerlendirmeler: Bu kısımda makalenin konusu ile ilgili mevcut durum analizi yapılmalı, mümkünse bu alandaki ulusal ve uluslararası uygulama ve standartlar ile gelişmelere yer verilerek mevcut durumun eksiklikleri ve geliştirilmesi gereken yönleri olarak ele alınmalı ve bu amaca yönelik somut öneriler geliştirilmelidir.

·        Sonuç: Makalede ele alınan konu bu kısımda çok öz bir şekilde ele alınmalı, değerlendirme ve öneriler özetlenmelidir.

3.     Ekler, Tablo ve Şekiller aşağıdaki kurallara göre belirtilmelidir.

·       Tablo, şekil, grafik ve resimlerin adları; bu nesnelerin sınırlarını aşmayacak şekilde, “Times New Roman” yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, sözcüklerin baş harfleri büyük ve 1 satır aralıklı olarak nesnelerin üzerine yazılmalıdır. Bu nesneler alıntı yapılarak kullanılmışsa; alıntı yapılan kaynak nesnenin hemen altında, bu nesnenin sınırlarını aşmayacak şekilde, “Times New Roman” yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde ve 1 satır aralıklı olarak yazılmalıdır. Bu husus ayrıca kaynakça kısmında mutlaka belirtilmelidir.

·       Ekler, Kaynakça’dan önce verilmelidir. Bunlara metin içinde yapılan göndermeler; (EK Tablo:1), (EK Şekil:7) ya da (EK Grafik:5) şeklinde yapılmalıdır.

4.     Dipnot ve yararlanılan kaynaklar belirtilmeli, dipnotlar sayfanın altında verilmeli, yararlanılan kaynaklara metin içinde parantez içinde, metnin sonunda ise Kaynakça bölümünde yer verilmelidir. Dipnotlar ve Kaynakça aşağıdaki kurallara uygun olmalıdır.

·       Yararlanılan kaynaklar “Times New Roman” yazı tipinde, 9 punto büyüklüğünde, metin içi kaynak gösterme yöntemiyle (APA stilinde) yazılmalı ve makalenin sonunda Kaynakça bölümünde yer almalıdır.

·       Kaynakçada yazarların önce soyadları ilk harfleri büyük diğerleri küçük şekilde, sonra adlarının sadece ilk harfleri büyük harfle kısaltma yapılmak suretiyle yazılmalıdır.

·       Kaynakçada yararlanılan kaynaklar yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

·       İnternet üzerinden yararlanılan kaynaklarda yazar ismi bulunmuyorsa, bu kaynaklar, yazarı belirli kaynaklar sona erdikten sonra, “İnternet Kaynakları” başlığı altında ve erişim tarihlerinin kronolojik sıralaması dikkate alınarak yazılmalıdır.

Çeşitli kaynaklardan yapılan alıntılamalar için kullanılabilecek örnekler aşağıda sunulmuştur.

Kitap:

                            i.        Kepekçi C. (1998). Bağımsız Denetim (3. Baskı). Ankara: Siyasal Yayınevi.

                          ii.        İnalcık, H. (2017) Osmanlı imparatorluğu klasik çağ (1300-1600) (24. baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Çeviri Kitap:

                        iii.        Müftüler M. (2001) Türkiye ve AB: Soğuk Savaş Sonrası İlişkiler. (Coşkun Coşar, Çev.). İstanbul: Astra Yayınları.

       

            Yukarıdaki yazım kurallarına uygun makale örneği için tıklayınız: DENETİŞİM MAKALE ŞABLONU

 

       C - YAZI DEĞERLENDİRME ESASLARI

1.     Dergiye gönderilen makale ve yazıların değerlendirilme süreci aşağıdaki şekildedir:

·       Dergiye gönderilen makale ve yazılar öncelikle Yayın Kurulu tarafından, intihal sorgulaması, konu, şekil ve içerik yönünden değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra Makale Değerlendirme Formu ile olumlu görüş bildirilenler, yazar(lar)ı gizlenerek Hakem Kurulu üyesi iki bağımsız hakemin değerlendirmesine sunulur. Yayın Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede olumsuz görüş bildirilen makale ve yazılar, bağımsız hakemlere gönderilmez ve yazar(lar)ına bilgilendirme yapılarak (gerek görülmesi halinde düzeltme talep edilerek) iade edilir.

·       Hakemler, Yayın Kurulu tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde yapmış oldukları değerlendirmeler sonucunda makale ve yazıların yayımlanmasına, yayımlanmamasına ya da düzeltilmesine yönelik Hakem Değerlendirme Raporu (HDR) düzenlemek suretiyle görüş bildirilir. Bu görüşlerle birlikte makale ve yazılar Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne iletilir.

·       Hakem değerlendirme raporları arasında görüş farklılığı olduğu takdirde makale ya da yazılar üçüncü bir Hakem Kurulu üyesi hakeme gönderilir ve son bir değerlendirmeye tabi tutularak her üç hakemin görüşleriyle birlikte değerlendirilmek üzere Sorumlu Yazı İşleri Müdürüne iletilir. Gelen hakem değerlendirme raporları doğrultusunda makale ve yazıların yayımlanmasına, düzeltilmesine ya da yayımlanmamasına Sorumlu Yazı İşleri Müdürü karar verir. En az 2 hakemden uygun görüş almayan yazılar yayımlanmaz.

·       Yapılan değerlendirmeler sonucunda düzeltilmesi yönünde görüş bildirilen makale ve yazılar, düzeltme önerileriyle birlikte yazar(lar)ına gönderilerek 15 iş günü içerisinde düzeltilmesi ve tekrar gönderilmesi talep edilir. Düzeltme yapılmayan ya da düzeltilmiş halleri Yayın Kurulu tarafından yeterli görülmeyen makale ve yazılar yayınlanmaz; yazar(lar)ına bilgilendirme yapılarak iade edilir.

·        Yayın Kurulu, gerekli gördüğü hallerde, yazar(lar)dan kullandığı veri seti, bilgisayar kodu vb. bilgileri talep edebilir.

2.     Bu esaslarda yer almayan şekil kuralları ile ilgili düzeltme yapılmasını gerektiren durumlarda yapılacak işleme Yayın Kurulu tarafından karar verilir.