Year 2016, Volume , Issue 48, Pages 1 - 18 2016-04-28

HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN BÜRO PERSONELİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE İŞ DOYUMU
THE USE OF SOCIAL MEDIA OF OFFICE STAFF WORKING IN THE SERVICE SECTOR AND JOB SATISFACTION

Furkan BAŞER [1] , Gülbahar TÜRKMENOĞLU [2] , Burhan ÇİL Burhan ÇİL [3]

217 600

Sosyal ağların kullanım düzeyi ve teknolojinin yeni biçimlerinin benimsenmesi ile birlikte sosyal medya, bireylerin bilgi ve belge paylaşımının yanı sıra bir eğlence unsuru olarak kendini göstermiştir. Böylece, sosyal medyanın büro personelinin iş performansı üzerinde çeşitli etkileri ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, kamu kurumu ve özel sektör işletmelerinde çalışan büro personelinin sosyal medya kullanımını ve sosyal medya kullanımına ilişkin tutumu ile iş doyumu arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla, Ankara ilinde, 11 kamu kurumu ve 18 özel sektör işletmesinde çalışan 462 birey ile bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Derlenen veriler, betimleyici istatistiklerden yararlanılarak; korelasyon analizi, t testi, tek yönlü varyans analizi, Tukey HSD testi, Mann-Whitney U testi ve Ki-kare bağımsızlık testi kullanılarak çözümlenmiş ve yorumlanmıştır. Buna göre; büro personelinin sosyal medya kullanımına ilişkin tutumu ile iş doyumu arasında aynı yönde güçlü bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, büro personelinin iş doyumunun, sosyal medya kullanım düzeyine göre farklılık gösterdiği; sosyal medya kullanım düzeyi arttıkça iş doyumunun da arttığı belirlenmiştir.

With the level of use of social network and the adoption of new forms of technology, social media has shown itself as the individuals' information and document sharing tool and an entertainment element. Thus, there emerged various effects of social media on the business performance of office staff. The aim of this study is to investigate the social media usage of office staff working at private and public sector institutions, and to determine the relation between the use of social media and job satisfaction. For this purpose, a survey is performed with 462 individuals working in 11 public and 18 private sector institutions in Ankara. The collected data is analyzed by using descriptive statistics and various statistical tests such as correlation analysis, t test, one way ANOVA, Tukey HSD test, Mann-Whitney U test, Chi-square test of independence. As a result of the statistical findings, it is concluded that there is a strong relationship between job satisfaction and attitudes of office staff regarding the use of social media. In addition, it is determined that the office staff job satisfaction varies according to the level of social media usage, and that the use of social media increases the level of job satisfaction.

 • Alikilic, O., Atabek, U. (2012). Social media adoption among Turkish public relations professionals: A survey of practitioners. Public Relations Review, 38, 56-63.
 • Akçay, H. (2011). Kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında sosyal medya kullanımı: Gümüşhane Üniversitesi üzerine bir araştırma. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 33, 137-161.
 • Arıkan, R. (2007). Araştırma Teknikleri ve Rapor Hazırlama. Ankara: Asil Yayıncılık.
 • Batıgün, A.D. & Şahin, N.H. (2006). İş stresi ve sağlık psikolojisi araştırmaları için iki ölçek: A-tipi kişilik ve iş doyumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 17(1), 32-45.
 • Boyd, D.M. & Ellison, N.B. (2008). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13, 210-230.
 • Emirza, E., İştahlı, S.B. & İştahlı, Y.H. (2012). Sosyal medyanın çok katlı pazarlamada kullanımı ve iş tatmini üzerindeki etkileri. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 18, 20-32.
 • Eryılmaz, B. (2014). Sosyal medya kullanımının müşteri tercihleri üzerine etkileri: Konaklama işletmelerinde bir inceleme. Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Eyrich, N., Padman, M. L., & Sweetser, K. D. (2008). PR practitioners’ use of social media tools and communication technology. Public Relations Review, 34, 412-414.
 • Internet World Stats. (2011). Internet usage in Europe. Internet user statistics & population for 53 European countries and regions. http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe Erişim tarihi 01.05.15.
 • İşlek, M.S. (2012). Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri: Türkiye’deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.
 • Kaplan, A. & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53(1), 59-68.
 • Karluk, S. R. (2013). Temel sektörlerde gelişmeler III: Hizmetler sektörü. Metin Toprak ve Nazım Çatalbaş (Ed.), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Koç, H., Yazıcıoğlu, İ. & Hatipoğlu, H. (2009). Öğretmenlerin iş doyum algıları ile Performansları arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 13-22.
 • Koçak, N. G. (2012). Bireylerin sosyal medya kullanım davranışlarının ve motivasyonlarının kullanımlar ve doyumlar yaklaşımı bağlamında incelenmesi: Eskişehir’de bir uygulama. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Lariscy, R. W., Avery, E. J., Sweetser, K. D., & Howes, P. (2009). An examination of the role of online social media in journalists’ source mix. Public Relations Review, 35, 314-316.
 • Mercer, D. (1997). Job Satisfaction and The Secondary Headteacher: The Cretion of a Model of Job Satisfaction. School Leadership & Management, 17(1), 57-67.
 • Özdamar, K. (2002). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi.
 • Özen, Ü. & Bingöl, M. (2007). İşletmelerde bilişim teknolojileri ve yenilikçilik: Erzurum, Erzincan ve Bayburt’taki Kobi’lerde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 399-417.
 • Özer, M. A. (2009). Halkla İlişkiler Dersleri. Ankara: Adalet.
 • Öztürk Başpınar, N., Ünlü Bayramlı, Ü. (2008). Büro yönetimi. Ankara: Nobel Yayın.
 • Porter, L.V., Sweetser, K.D. & Chung, D. (2009). The blogosphere and public relations: Investigating practitioners’ roles and blog use. Journal of Communication Management, 13(3), 250-267.
 • Porter, L.V., Trammel, K.D., Chung, D. & Kim, E. (2007). Blog power: Examining the effects of practitioner blog use on power in public relations. Public Relations Review, 33, 92-95.
 • Sallot, L.M., Porter, L.V. & Acosta-Alzuru, C. (2004). Practitioners’ web use and perceptions of their own roles and power: A qualitative study. Public Relations Review, 30, 269-278.
 • Sayımer, İ. (2008). Sanal Ortamda Halkla İlişkiler. İstanbul: Beta.
 • Shao, G. (2009). Understanding the appeal of user-generated media: a uses and gratification perspective. Internet Research, 19(1), 7-25.
 • Solis, B. & Breakenridge, D. (2009). Putting the public back in public relations: How social media is reinventing the aging business of PR. USA: Pearson.
 • Sümer, B. (2008). Hizmetler ticaretinde fırsatlar ve tehditler: AB ve Türkiye. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(3), 19-47.
 • Taşkesenlioğlu, Z. (2010) Hizmet Sektör Raporu: Hizmet Sektörünün Tanımı ve Uluslararası Ticarette Hizmet Sektörü. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği.
 • Tengilimoğlu, D. &Tutar, H. (2003). Çağdaş Büro Yönetimi. Ankara: Gazi.
 • Thomsen, S. R. (1995). Using online databases for corporate issues management. Public Relations Review, 21(2), 103-122.
 • Tutar, H., Altınöz, M. (2013). Büro yönetimi ve iletişim teknikleri. Ankara: Seçkin Yayın.
 • TÜİK (2014). İstihdam Edilenlerin Yıllar ve Cinsiyete Göre İktisadi Faaliyet Kolları (Düzey 2) http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=2321 Erişim Tarihi: 18.02.2016.
 • Vural, B. & Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi iletişim fakültesine yönelik bir araştırma. Journal of Yasar University, 20(5), 3348‐3382.
 • Yüksel, Ö. (1990). Personel organizasyonu: İş gören verimliliği ve tatmini açısından. Ankara.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Furkan BAŞER
Institution: GAZI UNIV
Country: Turkey


Author: Gülbahar TÜRKMENOĞLU
Country: Turkey


Author: Burhan ÇİL Burhan ÇİL
Institution: GAZI UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 28, 2016

Bibtex @ { dpusbe283157, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN BÜRO PERSONELİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE İŞ DOYUMU}, key = {cite}, author = {BAŞER, Furkan and TÜRKMENOĞLU, Gülbahar and Burhan ÇİL, Burhan ÇİL} }
APA BAŞER, F , TÜRKMENOĞLU, G , Burhan ÇİL, B . (2016). HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN BÜRO PERSONELİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE İŞ DOYUMU. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (48), 1-18. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283157
MLA BAŞER, F , TÜRKMENOĞLU, G , Burhan ÇİL, B . "HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN BÜRO PERSONELİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE İŞ DOYUMU". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 1-18 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283157>
Chicago BAŞER, F , TÜRKMENOĞLU, G , Burhan ÇİL, B . "HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN BÜRO PERSONELİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE İŞ DOYUMU". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN BÜRO PERSONELİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE İŞ DOYUMU AU - Furkan BAŞER , Gülbahar TÜRKMENOĞLU , Burhan ÇİL Burhan ÇİL Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - IS - 48 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN BÜRO PERSONELİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE İŞ DOYUMU %A Furkan BAŞER , Gülbahar TÜRKMENOĞLU , Burhan ÇİL Burhan ÇİL %T HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN BÜRO PERSONELİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE İŞ DOYUMU %D 2016 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 48 %R %U
ISNAD BAŞER, Furkan , TÜRKMENOĞLU, Gülbahar , Burhan ÇİL, Burhan ÇİL . "HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN BÜRO PERSONELİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE İŞ DOYUMU". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 48 (April 2016): 1-18.
AMA BAŞER F , TÜRKMENOĞLU G , Burhan ÇİL B . HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN BÜRO PERSONELİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE İŞ DOYUMU. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (48): 1-18.
Vancouver BAŞER F , TÜRKMENOĞLU G , Burhan ÇİL B . HİZMET SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN BÜRO PERSONELİNİN SOSYAL MEDYA KULLANIMI VE İŞ DOYUMU. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (48): 18-1.