Year 2016, Volume , Issue 48, Pages 19 - 37 2016-04-28

II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE SİMAV KAZASINDA EĞİTİM
EDUCATION İN SİMAV DİSTRİCT İN THE ERA OF 2ND ABDÜLHAMİD

Ahmet VURGUN [1]

176 553

19. yüzyılda Osmanlı Devletinde meydana gelen gelişmeler, devletin bazı tedbirler almasına neden olmuştur. Bu tedbirlerin başında eğitim gelmektedir. Özellikle II. Abdülhamid döneminde eğitim alanında yaşanan gelişmeler, kendinden sonraki dönemi de etkilemiştir. Bu dönemde İstanbul ve merkez vilayetler dışında taşrada da eğitim kendisini hissettirmiştir. Hüdavendigar vilayeti, Kütahya sancağına bağlı Simav kazası da bu yerlerden biridir.

Bu çalışmada II. Abdülhamid döneminde Simav kazasında eğitim ele alınmıştır. Arşiv belgeleri ve salnameler çalışmanın başlıca kaynaklarını oluşturmuştur. Bu dönemde Simav kazasında çok sayıda medrese ve mektebin olduğu göze çarpmaktadır. Merkezde yaşanan gelişmeler, etkisini taşrada da hissettirmiştir. Çalışmada Simav rüşdiyesi, Simav Rumlarının eğitim çabası ve maarif komisyonu da incelenmiştir. Simav kazasında medreseler ve mektepler modernleşme sürecinde eğitimin ayaklarını oluşturmuştur. Simav,  II. Abdülhamid döneminde taşradaki tipik eğitim durumunu da göstermektedir

The events occured in Ottoman Empire in 19th century caused the state to take precautions. The education was the most important one. Especially, the events experienced in the field of education in 2nd Abdulhamid era influenced the following era as well. In this era, the education also made itself evident in the country other than İstanbul and central provinces. Hüdavendigar province and Simav district connected to Kütahya district were one of these places.

In this study, education in Simav district in the era of 2nd Abdülhamid was discussed. Archive documents and annuals were the main sources of the study. It attracted the attention that there were a great number of madrasahs and schools in Simav district in this era attracted the attention. The events experienced in the center made also its effect evident in the country. In this study; Simav High School, the education effort of Simav Greeks and education board were investigated. Madrasahs and schools in Simav district constituted the feet of the education in modernization period. Simav also showed the typical situation of education in the country in the era of 2nd Abdülhamid.

 • Sâlnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiyye, Sene 1316, Def’a 1, İstanbul Matbaa-i Âmire.
 • Sâlnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiyye, Sene 1317, Def’a 2, İstanbul Matbaa-i Âmire.
 • Sâlnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiyye, Sene 1318, Def’a 3, İstanbul Matbaa-i Âmire.
 • Sâlnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiyye, Sene 1319, Def’a 4, İstanbul Matbaa-i Âmire.
 • Sâlnâme-i Nezâret-i Maârif-i Umûmiyye, Sene 1321, Def’a 6, İstanbul Asır Matbaası
 • Akyüz, Y. (2011). Türk Eğitim Tarihi. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Albayrak, R. (2004). Ethem Bey’in Sürgün Yılları ve Simav Olayları. Ankara: Berikan Yayınları.
 • Alkan, M. (2010). “Modernleşme ve Eğitim”, II. Abdülhamid Modernleşme Sürecinde İstanbul, Ed. Coşkun Yılmaz. İstanbul: 2010 Avrupa kültür Başkenti Yayınları.
 • Baltacı, C. (1996). “Osmanlı Eğitim Sistemi”, Yeni Türkiye Eğitim Özel Sayısı, sayı 7. Ankara.
 • Bozkurt, N. (2010). “Maarif Salnamelerine Göre Kütahya Sancağında Eğitim-Öğretim (H.1316-1321/M.1898-1904)” History Studies, vol 2/3.
 • Ergin, O. N. (1977). Türk Maarif Tarihi, c. I,II. İstanbul.
 • Gelişli, Y. (2002). “Osmanlı İlköğretim Kurumlarından Sıbyan Mektepleri (Kuruluşu, Gelişimi ve Dönüşümü)”, Türkler, c.15. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.
 • Gündüz, M. (2008). “II. Abdülhamid Dönemi Eğitimi ve İdeolojisi Üzerine Araştırmalar”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. 6. İstanbul.
 • Gündüz, M. (2013). Osmanlı Eğitim Mirası, Klasik ve Modern Dönem Üzerine Makaleler. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • İhsanoğlu, E. (1999). “Osmanlı Eğitim ve Bilim Kurumları”, Osmanlı Medeniyeti Tarihi, c.I, Ed. E. İhsanoğlu. İstanbul.
 • Kodaman, B. (1991). Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
 • Koçer, H. A. (1992). Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923). İstanbul: MEB Yayınları.
 • Öztürk, C. (2007). “Osmanlılar Eğitim ve Öğretim Kurumları”, Diyanet İslam Ansiklopedisi c.33.
 • Öztürk, C. (2008). “Rüşdiye”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 35.
 • Pala, C.- Erdoğdu, E. (2007). Doğası, Tarihi ve Folkloruyla Simav. İzmir.
 • Sezen, T. (2006). Osmanlı Yer Adları. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Yayınları.
 • Somel, S. A. (2010). Osmanlı’da Eğitimin Modernleşmesi (1839-1908). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Yazıcı, N. (2010). “Takvim-i Vekayi”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 39.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ahmet VURGUN
Institution: MARMARA UNIV
Country: Turkey


Bibtex @ { dpusbe283162, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {19 - 37}, doi = {}, title = {II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE SİMAV KAZASINDA EĞİTİM}, key = {cite}, author = {VURGUN, Ahmet} }
APA VURGUN, A . (2016). II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE SİMAV KAZASINDA EĞİTİM. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (48), 19-37. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283162
MLA VURGUN, A . "II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE SİMAV KAZASINDA EĞİTİM". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 19-37 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283162>
Chicago VURGUN, A . "II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE SİMAV KAZASINDA EĞİTİM". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 19-37
RIS TY - JOUR T1 - II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE SİMAV KAZASINDA EĞİTİM AU - Ahmet VURGUN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 37 VL - IS - 48 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE SİMAV KAZASINDA EĞİTİM %A Ahmet VURGUN %T II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE SİMAV KAZASINDA EĞİTİM %D 2016 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 48 %R %U
ISNAD VURGUN, Ahmet . "II. ABDÜLHAMİD DÖNEMİNDE SİMAV KAZASINDA EĞİTİM". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 48 (April 2016): 19-37.