Year 2018, Volume , Issue 55, Pages 192 - 206 2018-02-21

THE IMPACT OF UNIVERSITIES ON THE REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT: A RESEARCH ON ESKIŞEHIR’S SIVRIHISAR DISTRICT
ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Hakan ACAROĞLU [1] , Zeki KARTAL [2] , Mustafa GÜLLÜ [3]

113 640

Universities provide significant contributions to the developmental levels of the economies of the regions where they are located. Better understandings of these contributions are possible by analyzing the consumption expenditures of university students and the effects on the regional firms. For this purpose, a questionnaire was applied to the students who were thought in Eskişehir Osmangazi University Sivrihisar Vocational School and the effects of the students on the Sivrihisar trade were investigated. The effects and contributions of the Vocational School on Sivrihisar trade are analyzed using Chi-Square independence test. It has been found that the students contributed to the district’s economy 395,67 TL per month and 2,143 million TL per year in total. In addition, it is concluded that the dissatisfaction levels of the students in relation to the people of the district and the tradesman are high; the reasons for this result and the necessary solutions are presented.

Üniversiteler bulundukları bölgelerin ekonomilerinin kalkınma düzeylerine önemli katkılar sağlamaktadır. Bu katkıların daha iyi anlaşılması üniversite öğrencilerinin tüketim harcamaları ve bölge firmaları üzerindeki etkilerinin analizi ile mümkün olmaktadır. Bu amaçla, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sivrihisar Meslek Yüksekokulu'nda eğitim gören öğrencilere anket uygulanarak Yüksekokul öğrencilerinin Sivrihisar ticareti üzerindeki etkileri araştırılmaktadır. Çalışmada Meslek Yüksekokulu’nun Sivrihisar ticareti üzerindeki etki ve katkıları Ki-Kare bağımsızlık testi kullanılarak analiz edilmektedir. Öğrencilerin bölge ekonomisine aylık 395,67 TL, yıllık ise toplamda 2,143 milyon TL katkı yaptığı bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin bölge halkı ve esnafıyla olan ilişkilerinde memnuniyetsizlik düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna varılmakta olunup bu sonucun sebepleri ve gerekli çözüm yolları ortaya konulmaktadır.

 • Akçakanat, T., Çarıkçı, İ. ve Dulupçu, M. A. (2010). Üniversite öğrencilerinin bulundukları il merkezine ekonomik katkıları ve harcama eğilimleri: Isparta 2003-2009 yılları örneği. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22, 165-178.
 • Bircan, H., Karagöz, Y. ve Kasapoğlu, Y. (2003), Ki-Kare ve Kolmogorov Smirnov Uygunluk Testlerinin Simülasyon ile Elde Edilen Veriler Üzerinde Karşılaştırılması, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(1).
 • Bonander, C., Jakobsson, N., Podestà, F. ve Svensson, M. (2016). Universities as engines for regional growth? Using the synthetic control method to analyze the effects of research universities. Regional Science and Urban Economics, 60, 198-207.
 • Büyükdoğan, B., Afşar, B. ve Gedik, H. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Şehire Ekonomik Katkıları: Kto Karatay Üniversitesi Örneği.Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 15, Eylül 2015, s. 161-174.
 • Centre for Educational Research and Innovation. (1982). The University and the community: The problems of changing relationships. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development; Distributed by OECD Publications and Information Center.
 • Ceyhan, M. S. ve Güney, G. (2011). Bartın Üniversitesi’nin Bartın İli’nin Ekonomik Gelişimine 20 Yıllık Projeksiyonda Katkılarının Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(2), 183-207.
 • Cowan, R. ve Zinovyeva, N. (2013). University effects on regional innovation. Research Policy, 42(3), 788-800.
 • Çalışkan, Ş., & Demir, F. (2013). Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu Öğrenci Harcamalarının Bileşimi Ve İlçe Ekonomisindeki Yeri. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3), 357-371.
 • Çatalbaş, N. (2007). Üniversite-yerel ekonomi ilişkisinde kutuplaşma teorisi iyi bir model olabilir mi. Selçuk Üniversitesi Karaman İİ BF Dergisi, 90-101.
 • Çömlekçi, N. (2001), Bilimsel Araştırma Yöntemi ve İstatistiksel Anlamlılık Sınamaları, Bilim Teknik Yayınevi, Eskişehir.
 • Dalğar, H., Tunç, H. ve Kaya, M. (2009). Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurumlarının Rolü ve Bucak Örneği. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 39–50.
 • Dinçer, B. ve Özaslan, M. (2004). İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, Devlet Planlama Teşkilatı, BGYUGM, Ankara.
 • Dinler, Z. (1994) Bölgesel İktisat, 4.Baskı, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa.
 • Garrido-Yserte, R. ve Gallo-Rivera, M. T. (2010). The impact of the university upon local economy: three methods to estimate demand-side effects. The Annals of Regional Science, 44(1), 39-67.
 • Gültekin, N., Çelik, A., NAS, Z. (2008), Üniversitelerin Kuruldukları Kente Katkıları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24), 264-26
 • Gündüz, A. Y. (2006), “Bölgesel Kalkınma Politikası”, Ekin Kitabevi Yayınları, Birinci Baskı, Bursa.
 • Harris, R. I. (1997). The impact of the University of Portsmouth on the local economy. Urban Studies, 34(4), 605-626.
 • Öztürk, S., Torun, İ. ve Özkök, Y. (2011). Anadolu'da Kurulan Üniversitelerin İllerin Sosyo-Ekonomik Yapılarına Katkıları/Contributions Of Universities Established In Anatolia To The Socio-Economic Structure Of The Cities. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(16).
 • Rinaldi, C. ve Cavicchi, A. (2016). Universities’ Emerging Missions to Foster Sustainability of Rural Areas: Multiple Case Studies From The Marche Region. Agriculture and Agricultural Science Procedia, 8, 725-731.
 • Sedlacek, S. (2013). The role of universities in fostering sustainable development at the regional level. Journal of Cleaner Production, 48, 74-84.
 • Selçuk, G. N. (2012). Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum Ekonomisine Katkısı. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(3), 317-330.
 • Selçuk, G. N. ve Başar, S., (2012), “Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Kars İli Ekonomisine Katkısı”, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) İ.İ.B.F Dergisi, Cilt 3, Sayı 4,89-106.
 • Silva, Y. F. D. O., Freitas, C. C., Paranhos, J. ve Hasenclever, L. (2012). University and the local development in Goiás–Brazil. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 52, 269-278.
 • Supriyadi, R. E. (2012). Local Economic Development And Triple Helix: Lesson Learned From Role of Universities In Higher Education Town of Jatinangor, West Java, Indonesia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 52, 299-306.
 • Uzgören, N. ve Uzgören, E. (2007). Dumlupınar Üniversitesi lisans öğrencilerinin memnuniyetini etkileyen bireysel özelliklerin istatistiksel analizi-hipotez testi, ki-kare testi ve doğrusal olasılık modeli. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17, 173-193.
 • Yayar, R. ve Demir, D. (2013). Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İli Ekonomisine Etkisi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD), 5(8).
 • Yıldız, E. ve Talih, D. (2011). Üniversitelerin Kalkınmadaki Rolü: Babaeski Meslek Yüksekokulu Örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 6(2).
 • Yılmaz, M. K. ve Kaynak, S. (2011). Sosyo-ekonomik dönüşüm sürecinde üniversitelerin rolü ve yöre halkının üniversite'den beklentileri ile ilgili bir uygulama. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(4), 55-73.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan ACAROĞLU
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Zeki KARTAL
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mustafa GÜLLÜ
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { dpusbe320826, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {192 - 206}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ACAROĞLU, Hakan and KARTAL, Zeki and GÜLLÜ, Mustafa} }
APA ACAROĞLU, H , KARTAL, Z , GÜLLÜ, M . (2018). ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (55), 192-206. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/35683/320826
MLA ACAROĞLU, H , KARTAL, Z , GÜLLÜ, M . "ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 192-206 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/35683/320826>
Chicago ACAROĞLU, H , KARTAL, Z , GÜLLÜ, M . "ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 192-206
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Hakan ACAROĞLU , Zeki KARTAL , Mustafa GÜLLÜ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 192 EP - 206 VL - IS - 55 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Hakan ACAROĞLU , Zeki KARTAL , Mustafa GÜLLÜ %T ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2018 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 55 %R %U
ISNAD ACAROĞLU, Hakan , KARTAL, Zeki , GÜLLÜ, Mustafa . "ÜNİVERSİTELERİN BÖLGESEL EKONOMİK KALKINMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ESKİŞEHİR’İN SİVRİHİSAR İLÇESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 55 (February 2018): 192-206.