Year 2018, Volume , Issue 55, Pages 1 - 16 2018-02-23

A RESEARCH ON E-DEMOCRACY AND E-PARTICIPATION PERCEPTION OF THE EMPLOYEES IN LOCAL GOVERNMENTS: THE CASE STUDY OF KONYA METROPOLITAN MUNICIPALITY
YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞANLARIN E-DEMOKRASİ VE E-KATILIM ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

Hakan Gökhan GÜNDOĞDU [1]

165 454

Along with the widespread use of information and communication technologies nowadays, the fact that practices of e-participation and e-democracy spread in the same direction in the relatively developed countries makes these practices an increasingly used tool in recent years. The aim of this study include a case study in the scale of the Konya Metropolitan Municipality personnel on the practices of estimated e-democracy and e-participation based on information communication technologies in order to provide efficiency of participation to the management. Firstly in the study, the theoretical framework related to e-participation and e-democracy is pointed out. Second, the views and perception of the 205 personnel, who belong to the local government unit which forms the sample of the research, on e-democracy and e-participation are communicated and evaluated.

Survey method is used as a method of data collection for the section based on case-study research of the study. The data that is collected as a result of the survey study is analyzed in SPSS program. Together with descriptive statistical analysis of the data, in order to determine whether perceptions related to e-democracy and e-participation areas differ or not, one-way Anova test for occupational status are used. As a result of the findings of this case study, it is seen that the personnel in question views the e-democracy and e-participation practices as a participation tool and that these practices of dissemination have need to be spread. Moreover, it is understood that there is a necessity for the mechanisms that enable the citizens to participate electronically in the formation of the management strategies.

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ile birlikte, görece gelişmiş ülkelerde e-demokrasi ve e-katılım uygulamalarının da aynı doğrultuda yaygınlık göstermesi, bu uygulamaları son yıllarda giderek kullanılan bir araç haline getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, yönetime katılmada bilgi ve iletişim teknolojileri temelli etkinlik sağlanması için öngörülen e-demokrasi ve e-katılım uygulamaları üzerinden Konya Büyükşehir Belediyesi personeli ölçeğinde bir alan araştırmasını içermektedir. Öncelikle çalışmada, e-demokrasi ve e-katılıma ilişkin teorik çerçeve ortaya konmaktadır. Daha sonra araştırmanın örneklemini oluşturan yerel yönetim birimine bağlı 205 personelin e-demokrasi ve e-katılım uygulamalarına yönelik bakış açıları ve algılamaları tespit edilerek değerlendirilmektedir.

Çalışmanın alan araştırmasına dayalı bölümü için veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Yapılan anket çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmektedir. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerle birlikte e-demokrasi ve e-katılım alanları ile ilgili algıların farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla tek yönlü varyans testi kullanılmıştır. Bu alan araştırması bulgularının sonucu olarak, hem söz konusu personelin e-demokrasi ve e-katılım uygulamalarını bir katılım aracı olarak görmekte olduğu hem de bu uygulamaların yaygınlaştırılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, yönetim stratejilerinin oluşmasında vatandaşların elektronik boyutta katılımının sağlanacağı mekanizmalara ihtiyaç olduğu anlaşılmaktadır.

 • Coleman, S. & D. Norris (2005). "A New Agenda for e-Democracy". International Journal of Electronic Government Research, 1: 69-82.
 • Dagger, R. (1997). Civic Virtues: Rights, Citizenship and Republican Liberalism. Oxford: Oxford University Press.
 • Eroğul, C. (1999). Devlet Yönetimine Katılma Hakkı. 2. Baskı, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Freeman, J. & Quirke, S. (2013). "Understanding e-democracy: Goverment-led initiatives for democratic reform". eJournal of eDemocracy and Open Government, 5(2), 141-154.
 • Gündoğdu, H. G. (2016). "Yönetime Katılmada Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanılması: E-Katılım". içinde Çukurçayır, M. A., Eroğlu, H. T., Sağır H. & Navruz M. (Ed.), 13. Kamu Yönetimi Forumu (Kayfor), 15-17 Ekim 2015-Konya, Bildiriler Kitabı, s. 1915-1927, Konya-Selçuk Üniversitesi.
 • İşcan Ö. F. & Karabey N. C. (2007). "Örgüt İklimi ve Yeniliğe Destek Algısı Arasındaki İlişki". Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2): 103-116.
 • Karkın, N. & Çalhan, H. S. (2011). "Vilayet ve İl Özel İdaresi Web Sitelerinde E-Katılım Olgusu". Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 13, s. 55-80.
 • Karlsson, M., Åström, J. & Jonsson, M. (2013). "Case Studies on e-participation Policy: Sweden, Estonia and Iceland". içinde Åström, J., Hinsberg H., Jonsson, M. E. & Karlsson, M. (Ed.), Citizen Centric Eparticipation: A Trilateral Collaboration For Democratic Innovation, Praxis Center for Policy Studies, Tallinn, Estonia.
 • Li, B. (2010). "To "e-" or not to "e-" - Re-locating innovation in "electronic" decision-making". Journal of eDemocracy, 2(2), 145-161. Macintosh, A. (2004). "Characterizing E-Participation in Policy-Making". Proceedings of the 37th Annual Hawaii International Conference on System Sciences (s. 1-10). Hawaii: IEEE.
 • Macintosh, A. & Whyte, A. (2008). "Towards an evaluation framework for eParticipation". Transforming Government: People, Process & Policy, 2(1), 16-30.
 • Milakovich, M. E. (2010). "The Internet and Increased Citizen Participation in Government". Journal of eDemocracy & Open Government, 2(1), 1-9.
 • Norris, D. F. (2007). "E-Democracy and E-Participation among Local Governments in the United Sates". içinde E-Participation and E-Government: Understanding the Present and Creating the Future. Report of the Ad Hoc Expert Group Meeting at Budapest, Hungary, New York: United Nations.
 • Norris, D. F. & Reddick, C. G. ( 2013). "E-Participation Among American Local Governments". içinde Wimmer, M.A., Tambouris, E. & Macintosh, A. (Ed.), Electronic Participation - 5th IFIP WG 8.5 International Conference, ePart 2013 LNCS, Vol. 8075, s. 37-48, Koblenz,Germany: Springer.
 • Odabaş, H. (2009). E-Devlet Sürecinde Elektronik Belge Yönetimi. İstanbul: Hiperlink Yayınları.
 • Re, B. (2010). "Quality of (Digital) Service in e-Government". Yayınlanmamış Doktora Tezi. University of Camerino, İtalya.
 • Sanford, C. & Rose, J. (2007). "Characterizing e-Participation". International Journal of Information Management, 27(6), 406-421.
 • Sæbø, Ø., Rose J. & Leif S. F. (2008). "The Shape of eParticipation: Characterizing an Emerging Research Area". Government Information Quarterly, Vol. 225, s. 400-428.
 • Stahl, B. C. (2005). "The paradigm of E-commerce in E-government and E-democracy". içinde Huang, W., Siau, K. & Wei, K. K. (Ed.), Electronic Government Strategies and Implementation. Hershey: PA: Idea Group Publishing.
 • Turan, İ. (1986). Siyasal Sistem ve Siyasal Davranış. İstanbul: Der Yayınları.
 • Uçkan, Ö. (2003). E-devlet, E-demokrasi ve Türkiye, Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılanması için Strateji ve Politikalar-I. İstanbul: Literatür Yayıncılık.
 • Yıldırım, M. (2010). E-Devlet ve Yurttaş Odaklı Kamu Yönetimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Clift, S. L. (2014). E-Government and Democracy-Representation and Citizen Engagement in The Information Age. http://www.publicus.net, Erişim Tarihi: 18.05.2014.
 • My Say MK, http://www.milton keynes.gov.uk/positiveactivities, Erişim Tarihi: 15.08.2016.
 • The Constitutional Council (2011). http://stjornlagarad.is/starfid, Erişim Tarihi: 18.08.2016.
 • The eRulemaking Initiative, http://www.regulations.gov/aboutProgram, Erişim Tarihi: 08.08.2016.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hakan Gökhan GÜNDOĞDU

Bibtex @research article { dpusbe397262, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {1 - 16}, doi = {}, title = {YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞANLARIN E-DEMOKRASİ VE E-KATILIM ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {GÜNDOĞDU, Hakan Gökhan} }
APA GÜNDOĞDU, H . (2018). YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞANLARIN E-DEMOKRASİ VE E-KATILIM ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (55), 1-16. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/35683/397262
MLA GÜNDOĞDU, H . "YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞANLARIN E-DEMOKRASİ VE E-KATILIM ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 1-16 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/35683/397262>
Chicago GÜNDOĞDU, H . "YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞANLARIN E-DEMOKRASİ VE E-KATILIM ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2018): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞANLARIN E-DEMOKRASİ VE E-KATILIM ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ AU - Hakan Gökhan GÜNDOĞDU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - IS - 55 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞANLARIN E-DEMOKRASİ VE E-KATILIM ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ %A Hakan Gökhan GÜNDOĞDU %T YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞANLARIN E-DEMOKRASİ VE E-KATILIM ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ %D 2018 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 55 %R %U
ISNAD GÜNDOĞDU, Hakan Gökhan . "YEREL YÖNETİMLERDE ÇALIŞANLARIN E-DEMOKRASİ VE E-KATILIM ALGISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 55 (February 2018): 1-16.