Year 2014, Volume , Issue 42, Pages 0 - 0 2015-06-20

12)YÖNETİMİN SINIRLANDIRILMASI VE SİYASAL TEMSİL İLKELERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ
12)YÖNETİMİN SINIRLANDIRILMASI VE SİYASAL TEMSİL İLKELERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ

Kamil DEMİRHAN [1]

323 539

The study aims at explaining the historical and intellectual bases of the limitation government and political representation which are included as principles of democracy in the modern nation states. Democracy, in the modern nation states, has developed during the interaction between different movements of thoughts. In this process, the basic meaning of democracy has not changed, but the progress and principles of democracy have been under the influence of different political models. The main two principles of democracy in modern nation states are the principles of limited government and political representation. The principle of limited government means the protection of individual rights and the responsibility of government for its actions. Political representation means the transfer of the will of people by means of representatives to the governmental process. These principles have included as the components of modern democracy in interaction with the experiences and ideas in the history. Democracy is not a completed process, rather it interacts with historical conditions and different ideas. The revision of these principles in the contemporary discussions on democracy and politics in terms of the main characteristics of democracy presents the mentioned character of democracy. This study explains different historical and social conditions effected on the inclusion process of these principles under the definition of democracy. This study stresses the difference between European and Anglo-American traditions in terms of the liberal and republican perspectives. It is expected that this study on the historical and intellectual bases of the principles of limited government and political representation can contribute to understand the critics about the representative democracy model
Bu çalışma modern ulus devletlerde demokrasi anlayışının temel unsurları arasına giren yönetimin sınırlandırılması ve siyasal temsil ilkelerinin tarihsel ve düşünsel temellerini açıklamaktadır. Modern ulus devletlerde hâkim olan demokrasi anlayışı farklı düşünce akımlarıyla etkileşim içinde gelişmiştir. Bu süreçte, demokrasi temel anlamını korurken, işleyiş ve ilkeler bakımından farklı siyasal modellerden etkilenmiştir. Modern ulus devletlerde demokrasi anlayışının belirleyici iki temel unsuru yönetimin sınırlandırılması ve siyasal temsildir. Yönetimin sınırlandırılması bireysel haklar ve devletin eylemlerinden sorumluluğunu ifade ederken, siyasal temsil halk iradesinin temsilciler aracılığıyla yönetsel sürece aktarılmasıdır. Bu iki ilke tarihsel süreç içerisinde demokrasinin tarihsel deneyim ve fikirlerle etkileşimine bağlı olarak günümüzde demokrasisinin unsurları arasına katılmıştır. Demokrasi tamamlanmış bir sistemden ziyade içinde bulunduğu tarihsel koşullar ve fikirlerle etkileşim içerisindedir. Güncel demokrasi ve siyaset tartışmalarında bu iki temel ilkenin demokrasinin temel nitelikleri sorunsalı bağlamında yeniden sorgulanıyor olması demokrasinin bu özelliğini örneklendirmektedir. Bu çalışmada, bu ilkelerin demokrasinin birleşenleri arasına girmesinde etkili olan tarihsel, toplumsal ve düşünsel temeller açıklanmaktadır. Bu süreçte farklı tarihsel ve toplumsal yapıların demokrasinin ilkelerini belirlerken etkili olduğu fikri liberal ve cumhuriyetçi yaklaşım bağlamında Kıta Avrupası ve Anglo-Amerikan gelenekler çerçevesinde vurgulanmaktadır. Yönetimin sınırlandırılması ve siyasal temsil ilkelerine ilişkin bu araştırmanın, günümüzde geçerli olan temsili demokrasi modeline ilişkin eleştirileri anlamak ve değerlendirmek bakımından katkı sağlayacağı düşünülmektedir
 • Ağaoğulları, M. A. (2006). Ulus-Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Ağaoğulları, M. A. (2011). Sokrates’ten Jakoben’lere Batı’da Siyasal Düşünceler, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Arblaster, A. (1999). Demokrasi, Çev., Nilüfer Yılmaz, Doruk Yayınları, Ankara.
 • Arendt, H. (2009). İnsanlık Durumu, Çev., Bahadır Sina Şener, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Berktay, F. (2009). “Liberalizm”, H. Birsen Örs (Derl.), 19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler, İçinde, Bilgi
 • Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Cohabitation (2008). International Encyclopedia of the Social Sciences, 2nd Edition, William A. Darity Jr. (Ed), Gale Group, USA.
 • Cohen, J. (1992). “Structure, Choice, and Legitimacy: Locke’s Theory of the State”, Vere Chappell (Ed.), John Locke
 • Political Philosophy, içinde, Garland Publishing, USA. Cunningham, F. (2002). Theories of Democracy: A Critical Introduction, Routledge, London.
 • Dahl, R. A. (1993). Demokrasi ve Eleştirileri, Çev., Levent Köker, Yetkin Basımevi, Ankara.
 • Dahl, R. A. (2001). Demokrasi Üstüne, Çev., Betül Kadıoğlu, Phoneix Yayınevi, Ankara.
 • Habermas, J. (1999). “Demokrasinin Üç Normatif Modeli”, Seyla Benhabib (Ed.), Demokrasi ve Farklılık, içinde, Demokrasi Kitaplığı, İstanbul.
 • Held, D. (1992). Models Of Democracy, Polity Pres, Cambridge.
 • Heywood, A. (2007). Siyaset, I. Bölüm Çev., Bekir Berat Özipek, Adres Yayınları, Ankara.
 • Holden, B. (2007). Liberal Demokrasiyi Anlamak, Liberte Yayınları, Ankara.
 • Laclau, E. ve Mouffe, C. (2010). Hegemonya ve Sosyalist Strateji, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • Locke, J. (2002). Sivil Toplumda Devlet - Uygar Yönetim Üzerine İki İnceleme, Çev., Serdar Taşçı ve Hale Akman,
 • Metropol Yayınları, İstanbul. Locke, J. (2004a). Hükümet Üzerine İki İnceleme - Sivil Yönetimin Gerçek Kökeni, Boyutu ve Amacı Üzerine Bir Deneme,
 • Çev., Fahri Bakırcı, Babil Yayınları, Ankara. Locke, J. (2004b). Hoşgörü Üstüne Bir Mektup, Çev., Melih Yürüşen, Liberte Yayınları, Ankara.
 • McClelland, J. S. (2005). A History Of Western Political Thought, Taylor & Francis e-Library.
 • Mill, J. S. (1963). Hürriyet, Çev., M. Osman Dostel, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul.
 • Mill, J. S. (2004). “Temsili Hükümet Üzerine Düşünceler”, Çev., Sina Akşin, Mete Tunçay (Derl.). Batı’da Siyasal
 • Düşünceler Tarihi – Seçilmiş Yazılar, İçinde, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul. Moore, B. (2003). Diktatörlüğün ve Demokrasinin Toplumsal Kökenleri, Çev. Alaeddin Şenel ve Şirin Tekeli, İmge Kitabevi, İstanbul.
 • Sartori, G. (1993). Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, Çev., Tuncer Karamustafaoğlu ve Mehmet Turan, Yetkin Basımevi, Ankara.
 • Şahin, B. (2008). “Liberal Demokrasinin Temelleri”, Bican Şahin (Ed.), Demokrasi Teorisinde Güncel Tartışmalar, İçinde,
 • Orion Yayınları, Ankara. Şaylan, G. (2008). Temsili Demokrasinin Önlenemez Krizi, İmge Kitabevi, Ankara.
 • Thompson, D. (2006). Siyasi Düşünce Tarihi, Metropol Yayınları, İstanbul.
 • Toku, N. (2003). John Locke ve Siyaset Felsefesi, Liberte Yayınları, Ankara.
 • Touraine, A. (2002). Demokrasi Nedir?, Çev., Olcay Kunal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • Uygun, O. (2003). Demokrasinin Tarihsel Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İnkılap Yayınları, İstanbul.
 • Zabcı, F. Ç. (2005). “John Locke: Liberalizmin Düşüncedeki Öncüsü”, Şebnem Çiler Tabakçı (Ed.), Kral-Devletten Ulus
 • Devlete, İçinde, İmge Kitabevi, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Kamil DEMİRHAN

Dates

Publication Date: June 20, 2015

Bibtex @ { dpusbe65986, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {12)YÖNETİMİN SINIRLANDIRILMASI VE SİYASAL TEMSİL İLKELERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ}, key = {cite}, author = {DEMİRHAN, Kamil} }
APA DEMİRHAN, K . (2015). 12)YÖNETİMİN SINIRLANDIRILMASI VE SİYASAL TEMSİL İLKELERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65986
MLA DEMİRHAN, K . "12)YÖNETİMİN SINIRLANDIRILMASI VE SİYASAL TEMSİL İLKELERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/65986>
Chicago DEMİRHAN, K . "12)YÖNETİMİN SINIRLANDIRILMASI VE SİYASAL TEMSİL İLKELERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 12)YÖNETİMİN SINIRLANDIRILMASI VE SİYASAL TEMSİL İLKELERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ AU - Kamil DEMİRHAN Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 42 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12)YÖNETİMİN SINIRLANDIRILMASI VE SİYASAL TEMSİL İLKELERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ %A Kamil DEMİRHAN %T 12)YÖNETİMİN SINIRLANDIRILMASI VE SİYASAL TEMSİL İLKELERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 42 %R %U
ISNAD DEMİRHAN, Kamil . "12)YÖNETİMİN SINIRLANDIRILMASI VE SİYASAL TEMSİL İLKELERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (June 2015): 0-0.
AMA DEMİRHAN K . 12)YÖNETİMİN SINIRLANDIRILMASI VE SİYASAL TEMSİL İLKELERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.
Vancouver DEMİRHAN K . 12)YÖNETİMİN SINIRLANDIRILMASI VE SİYASAL TEMSİL İLKELERİNİN TARİHSEL VE DÜŞÜNSEL TEMELLERİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; (42): 0-0.