Year 2014, Volume , Issue 42, Pages 0 - 0 2015-06-20

27)BURDUR KENT İMAJININ YEREL HALK İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ
27)BURDUR KENT İMAJININ YEREL HALK İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ

Yüksel KÖKSAL [1] , Sema SARI [2]

338 534

The positive image of lived city, contributes to born brand cities by not only pulling people for touristic or investment purposes toward province but also impressing positively people who live the province. The first impression of city upon people has a critic role in term of city image to affect their own or their relatives’ decisions about preferring city for different aims among other alternatives. In this study, city image of Burdur has been tried to measure upon public and university students and the views of them have been investigated comparatively. A total of 390 people, including 198 public and 192 university students, have participated to the survey. According to obtained results, city image of Burdur is more positive among public than students
Yaşanılan kentin olumlu imajı, sadece dışarıdan turistik ve yatırım amaçlı kişi çekmemekte, aynı zamanda kentte yaşayanları da pozitif yönde etkileyerek, marka kentlerin doğmasına katkı sağlamaktadır. Kentin dışardan gelenler üzerinde bıraktığı ilk izlenim, kent imajı açısından büyük önem taşımakta ve değişik amaçlar için kenti tercih edecek kişiler veya onların yakınlarının kararlarını etkilemede önemli rol oynayabilmektedir. Bu çalışmada, Burdur’un kent imajı, burada yaşayan yerel halk ve üniversite öğrencileri üzerinden ölçülmeye çalışılmış ve halk ile öğrencilerin kent hakkındaki görüşleri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırmaya, halktan 198 ve öğrencilerden 192 olmak üzere toplam 390 kişi katılmıştır. Elde edilen bulgularda, kent imajının öğrencilere nazaran, yerel halk arasında daha pozitif olduğu görülmüştür
Burdur, Kent, İmaj, Kent İmajı
 • AKDOĞAN M. Şükrü ve Gülşah AKKUŞ KARKIN, (2010). “Şehir Pazarlaması Kapsamında Bir İmaj Çalışması: Sivas Örneği”, I. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi (27-30 Mayıs 2010), Nevşehir, ss 540-556.
 • AKYURT Hakan, Lütfi ATAY, (2009). “Destinasyonda İmaj Oluşturma Süreci“, Aksaray Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt I, Sayı 1, ss.1-14
 • ASPLUND Christer ve Muhterem İLGÜNER, (2011). Marka Şehir, Markating Yayınları, 1. Basım, ISBN: 978-605-61950, Sertifika No: 20818, İstanbul.
 • BAL, Mustafa, (2012). “Çalışan Personelin Kurumsal İmaj Oluşumuna Etkisi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012, Cilt 2, sayı 1, ss.219-241.
 • BRANDT Céline ve Charles Pahud de MORTANGES, (2010). Students ’ Corner “City Branding: A Brand Concept Map Analysis Of A University Town”, Place Branding and Public Diplomacy, Vol. 7, 1, 50–63, 7 th December 2010.
 • CERİT, Yusuf, (2006). “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Üniversitenin Örgütsel İmaj Düzeyine İlişkin Algıları”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 47, ss:343-365
 • DEMİR Cüneyd, (2006). “Kent Kimliği Geliştirme Sürecinde Mekansal Model Tasarımı ve Kent Plancılarının Rolü”. Planlama. No:3, ss.117-122.
 • GİRİTLİOĞLU İbrahim ve Cevdet AVCIKURT, (2010). “Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler Ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama)”, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 4, Yıl:3, ss.74-89.
 • GÖRET ÖZDEMİR Ayşe, (2013). Şehir Varlıklarının Şehir Pazarlamasındaki Önemi: Alanya Örneği, Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Antalya.
 • GÖRKEMLİ Nur, Gökhan TEKİN, Yunus Emre BAYPINAR, (2013). “Kültürel Etkinlikler ve Kent İmajı - Mevlana Törenlerinin Konya Kent İmajına Etkilerine İlişkin Hedef Kitlelerin Görüşleri”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Cilt: 2 Sayı: 1, ss.150-171.
 • İLGAR Evren, (2008). Kent Kimliği Ve Kentsel Değişimin Kent Kimliği Boyutu: Eskişehir Örneği, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Mimarlık Anabilim Dalı.
 • KOTLER Philip ve Alan R. ANDREASEN, (1991). Strategic Marketing for Non-profit Organizations, New Jersey, Prentice Hall.
 • NALLATHİGA Ramakrishna, (2011). “Cities Under Competition: The Role of City Image(s) in Brand Building for Investment Inflow”, The IUP Journal of Brand Management, Vol. VIII, No. 4, ss.25-35.
 • ÖZDEMİR Şuayip ve Yusuf KARACA (2009). “Kent Markası Ve Marka İmajının Ölçümü: Afyonkarahisar Kenti İmajı Üzerine Bir Araştırma” Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 11, Sayı 2, ss.113-134.
 • ÖZDEMİRCİ Ata, (2004). Popüler Kültür, Tüketim Psikolojisi ve İmaj Yönetimi: Türkiye (1950-1980), Yüksek Lisans Tezi, T.C. Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Yönetim Organizasyon Bilim Dalı, İstanbul.
 • ÖZER Mehmet Akif, (2013). “İmajını Yöneten Örgütler Daha mı Başarılı Oluyor?”, TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 3-4-5, 26-45, Ağustos - Kasım 2012 / Şubat 2013.
 • RİZZİ Paolo ve Ilaria DİOLİ, (2010). “Strategic Planning, Place Marketing and City Branding: The Italian Case”, Journal of Town & City Management, Vol. 1, 3 ss.300-317.
 • TOPSÜMER Füsun, Eylin BABACAN, E. Pelin BAYTEKİ, (2011). “Şehir Ve Çocuk: Çocuk Dostu Şehir Girişiminin Şehir İmajına Katkısı”, İletişim Fakültesi Dergisi / Şehir ve Çocuk: ‘Çocuk Dostu Şehir’ Girişiminin Şehir İmajı Katkısı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresi, 5-20.
 • TUTAR Özhan, (2007). Türkiye’nin Kamu İstihdam Kurumu Olarak Türkiye İş Kurumunun Toplumdaki İmaj Tespiti Ve İmaj Geliştirme Üzerine Bir Çalışma, Uzmanlık Tezi, T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Ankara.
 • TÜRKKAHRAMAN, Mimar, (2004). “Günümüzün Büyüsü İmaj Ve Gerçek Hayat”, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı 30, ss.1-14.
 • YÜCE Alpaslan ve Uğur ÇAPIK (2012). “Geçmişten Geleceğe Her Yönüyle Kağızman Sempozyumu”, 24-26 Mayıs, ss.497- 512.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yüksel KÖKSAL

Author: Sema SARI

Bibtex @ { dpusbe66001, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {27)BURDUR KENT İMAJININ YEREL HALK İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ}, key = {cite}, author = {KÖKSAL, Yüksel and SARI, Sema} }
APA KÖKSAL, Y , SARI, S . (2015). 27)BURDUR KENT İMAJININ YEREL HALK İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/66001
MLA KÖKSAL, Y , SARI, S . "27)BURDUR KENT İMAJININ YEREL HALK İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/66001>
Chicago KÖKSAL, Y , SARI, S . "27)BURDUR KENT İMAJININ YEREL HALK İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 27)BURDUR KENT İMAJININ YEREL HALK İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ AU - Yüksel KÖKSAL , Sema SARI Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 42 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 27)BURDUR KENT İMAJININ YEREL HALK İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ %A Yüksel KÖKSAL , Sema SARI %T 27)BURDUR KENT İMAJININ YEREL HALK İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 42 %R %U
ISNAD KÖKSAL, Yüksel , SARI, Sema . "27)BURDUR KENT İMAJININ YEREL HALK İLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ARASINDAKİ KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEMESİ". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (June 2015): 0-0.