Year 2015, Volume 3, Issue 1, Pages 272 - 282 2015-01-20

Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşabilirlik Bakımından İrdelenmesi

Zeki DEMİR [1] , Pınar KIRKIK AYDEMİR [2] , Hüzze ÖNEM [3]

556 1027

Public active green space standards, construction law No. 3194 of the plan to be built on the basis of 10 m² per person in the regulations "active green space" is defined as. Active green space should be appropriate size and balanced distribution in the city. The city should be able to achieve a regular and healthy environment with the development of the urban design concept. The selected research area of Düzce, Akcakoca city has quite a rich potential in terms of green areas, although the active green areas such as urban and neighborhood parks, playgrounds, playing fields seems to be inadequate in terms of quantity and quality. In this study, the distribution and amount of green space in the city and in the neighborhood scale, size and per capita rates in the city of Akcakoca were evaluated. The accessibility of urban green space in Akcakoca was evaluated based on effective services. The use and access of public to the green spaces on the city were determined by the surveys. Some proposals about the green areas have been developed in line with the elimination of current problems as in the study results

Kentsel aktif yeşil alan standartları, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği’nde minimum kişi başına 10 m2 “aktif yeşil alan” olarak tanımlanmıştır. Kentlerin düzenli ve sağlıklı bir çevreye kavuşabilmesi, Aktif yeşil alanların, kent içindeki dağılımlarının, büyüklüklerinin, işlevsel ve estetik niteliklerinin sistemli bir planlama ve kentsel tasarım anlayışı içinde gelişmesi ile mümkün olacaktır.

Araştırma alanı olarak seçilen Düzce, Akçakoca ilçesi, yeşil alan açısından oldukça zengin bir potansiyele sahip olmakla beraber, aktif yeşil alanlar (kent ve mahalle parkları, çocuk bahçeleri, oyun alanları gibi) nitelik ve nicelik olarak yetersiz gözükmektedir. Bu çalışmada, Akçakoca kenti yeşil alanlarının kentteki dağılım ve miktarları incelenerek, yeşil alanların mahalle ölçeğindeki dağılımları, büyüklükleri ve kişi başına düşen oranları değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Akçakoca kentsel yeşil alanlarının ulaşabilirliği, etkili hizmet alanlarına bağlı olarak değerlendirilmiştir. Kent halkının yeşil alanlara ulaşım ve yeşil alanların kullanımı yapılan anketler ile saptanmıştır. Mevcut olan sorunların giderilmesi doğrultusunda öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Akçakoca, Yeşil alan, Ulaşabilirlik

 • Doygun H, İlter A A, (2007). Kahramanmaraş kentinde mevcut ve öngörülen aktif yeşil alan yeterliliğinin incelenmesi. Ekoloji. (17) 65: 21-27.
 • Çetiner, A. (1972), Şehircilik Çalışmalarında Donatım İlkeleri, İ.T.Ü. Matbaası, İstanbul.
 • Yıldızcı, A. C. (1982) Kentsel Yeşil Alan Planlaması ve İstanbul Örneği, Doçentlik Tezi, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, İstanbul.
 • Demir, Z. Düzce’nin Yeni Kentleşme Sürecinde Açık ve Yeşil Alanlara Yeni Fonksiyonlar Kazandırılması, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. 2004.
 • Gül, A. Küçük, A. (2001) Kentsel açık ve yeşil alanlar ve Isparta Kenti Örneğinde İrdelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 2, Yıl: 2001, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 27-48.
 • BilgiliB C, Ankara kenti yeşil alanlarının kent ekosistemine olan etkilerinin bazı ekolojik göstergeler çerçevesinde değerlendirilmesi üzerine bir araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim, 2009.
 • Demir, Z. Acar, E. E. Tavukoglu, E. (2007), Kentsel Kimliğin Yeşil Alanlar Açışından İrdelenmesi Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi, Cilt no 3, Sayı 1, Düzce.
 • Altınçekiç. H. ve Aksoy. Y. ( 2002 ) İstanbul’daki Parkların Uygulamadan Doğan Sorunlar Açısından İrdelenmesi, Yapı Mimarlık, Kültür ve Sanat Dergisi (245) 32-35.
 • Yıldızcı, A. C. (1991) Türkiye’ de imar planları yapımı ve uygulamasında yeşil alan sorunları, 2000' li Yıllar İçin Ankara Kentinin Açık ve Yeşil Alan Sistemi Ne Olmalıdır Sempozyumu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Peyzaj Mimarisi Derneği Ortak Yayını, Ankara.
 • Aksoy, Y., İstanbul Kenti Yeşil Alan Durumunun İrdelenmesi, Basılmamış Doktora Tezi, İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2001.
 • Kesim, G.A., Demir, Z., Kutay, E., Örnekçi, S., Yerli, Ö., ( 2006). Yeni Düzce Yerleşiminde Bir Parkın Fonksiyonel Açıdan İrdelenmesi, AIBÜ Ormancılık Dergisi, 2 (1), :11-27, Düzce
 • Müdderisoğlu H, Dicle O, Şensoy N, (2010). An evaluation of green areas from the point of user satisfaction in Ankara, Turkey: Gap analyses method, African Journal of Agricultural Research. (5) (10):1036-1042.
 • Bulut, Z. Kılıçaslan, C. Deniz, B. Kara, B. (2010), Kentsel Ekosistemde Sürdürülebilirlik ve Açık Alanlar, III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Cilt: IV Sayfa: 1484-1493, Aydın.
 • Değirmencioğlu, N., Açık ve yeşil alanların mevcut imar planlama pratiğinde kent makroformuna yansıması ve peyzaj mimarlığı açısından Ankara ölçeğinde irdelenmesi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1997.
 • Anonim, http://www.akcakoca.gov.tr/menu.php?id=7Akçakoca Kaymakamlığı, (Erişim Tarihi : 16.04.2014)
 • Anonim, (2008), Akçakoca İlçesi 15000 ve 11000 Genel Planlama Yaklaşımı Kararları, Akçakoca Belediyesi. Akçakoca, Düzce
 • Anonim, (2008), Akçakoca İlçesi Kentsel Sit Alanı 15000 ve 11000 Planlama Yaklaşımları Akçakoca Belediyesi Koruma Kurulu, Akçakoca, Düzce.
 • Anonim, http:// www.duzceilozelidaresi.gov.tr/ortak Akçakoca 1/25.000 Çevre Düzeni Planı Revizyonu Uygulama Hükümleri, (Erişim Tarihi : 16.04.2014)
 • TÜMER, S., 1976, Rekreasyon Alan ve Tesisleri Ölçütleri, Ankara T.T.B., Planlama Daire Başkanlığı.
 • Polat A. T., Kent parkı kavramı ve Konya kenti için bir kent parkı örneği, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi, 2001
 • Bilgili B. C., Ankara kenti yeşil alanlarının kent ekosistemine olan etkilerinin bazı ekolojik göstergeler çerçevesinde değerlendirilmesi üzerine bir araştırma, Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, 2009.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Zeki DEMİR

Author: Pınar KIRKIK AYDEMİR

Author: Hüzze ÖNEM

Dates

Publication Date: January 20, 2015

Bibtex @ { dubited66277, journal = {Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-2446}, address = {Duzce University}, year = {2015}, volume = {3}, pages = {272 - 282}, doi = {}, title = {Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşabilirlik Bakımından İrdelenmesi}, key = {cite}, author = {DEMİR, Zeki and KIRKIK AYDEMİR, Pınar and ÖNEM, Hüzze} }
APA DEMİR, Z , KIRKIK AYDEMİR, P , ÖNEM, H . (2015). Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşabilirlik Bakımından İrdelenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (1), 272-282. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dubited/issue/4809/66277
MLA DEMİR, Z , KIRKIK AYDEMİR, P , ÖNEM, H . "Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşabilirlik Bakımından İrdelenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2015): 272-282 <http://dergipark.org.tr/dubited/issue/4809/66277>
Chicago DEMİR, Z , KIRKIK AYDEMİR, P , ÖNEM, H . "Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşabilirlik Bakımından İrdelenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 (2015): 272-282
RIS TY - JOUR T1 - Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşabilirlik Bakımından İrdelenmesi AU - Zeki DEMİR , Pınar KIRKIK AYDEMİR , Hüzze ÖNEM Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 272 EP - 282 VL - 3 IS - 1 SN - -2148-2446 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Duzce University Journal of Science and Technology Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşabilirlik Bakımından İrdelenmesi %A Zeki DEMİR , Pınar KIRKIK AYDEMİR , Hüzze ÖNEM %T Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşabilirlik Bakımından İrdelenmesi %D 2015 %J Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi %P -2148-2446 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD DEMİR, Zeki , KIRKIK AYDEMİR, Pınar , ÖNEM, Hüzze . "Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşabilirlik Bakımından İrdelenmesi". Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi 3 / 1 (January 2015): 272-282.
AMA DEMİR Z , KIRKIK AYDEMİR P , ÖNEM H . Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşabilirlik Bakımından İrdelenmesi. DUBİTED. 2015; 3(1): 272-282.
Vancouver DEMİR Z , KIRKIK AYDEMİR P , ÖNEM H . Kentsel Yeşil Alanların Düzce Akçakoca Örneğinde Ulaşabilirlik Bakımından İrdelenmesi. Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi. 2015; 3(1): 282-272.