Year 2014, Volume 6, Issue 2, Pages 1 - 19 2013-12-01

TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ
TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ

Ece Demiray Erol [1] , İsmet Güneş [2]

282 537

Through recent reforms, some serious problems in the domain of healthcare in Turkey are attempted to be solved. The insufficiency of these reforms for Turkey as a country of development trend is quite apparent. Healthcare systems are among the most important indicators of social welfare. In the process of creating a healthy society, effective use of sources are closely linked with initiatives oriented towards increasing the performance of the healthcare system. In the following study, the location of healthcare services in Turkey provinces is analyzed under the light of basic healthcare indicators. The evaluation of the performance efficiency of healthcare systems as per province will be realized via data envelopment analysis
Türkiye’de sağlık alanında çok ciddi sıkıntılar son dönemdeki reformlarla giderilmeye çalışılmaktadır. Bu yapılan reformların gelişme trendinde olan Türkiye için yetersizliği oldukça açıktır. Toplumsal refahı belirleyen en önemli faktörlerin başında sağlık sistemleri gelmektedir. Sağlıklı bir toplum yaratma sürecinde kaynakların etkin kullanımı sağlık sisteminin performansını arttırmaya yönelik girişimlerle yakından ilişkilidir. Çalışmada temel sağlık göstergeleri ekseninde Türkiye’deki illerin sağlık hizmetlerinin konumu analiz edilmektedir. Böylesine önem arz eden sağlık sistemlerinin illere göre performans etkinliğinin veri zarflama analizi ile sonuçlarının değerlendirilmesine değinilecektir
 • AKYOL, M.; YAVUZ, S SANİSOĞLU,S. ALPAR, R., ve ETİKAN, İ. (2003),
 • “Veri Zarflama Analizi (Vza) İle Hastane Verimliliklerinin Ölçülmesi ve Örnek Bir Uygulama”, http://tip.mersin.edu.tr/ pub /biosta t/ kongre/ bildiriler / st08.pdf BAYSAL, M ve ÇERİOĞLU,H. (2004), “Sağlık Sektöründe Bir Performans
 • Değerlemesi Çalışması”, Yöneylem Araştırması/Endüstri Mühendisliği-XXIV Ulusal Kongresi, 15-18 Haziran 2004, Gaziantep-Adana. s.39.
 • CHARNES, A.; COOPER, W., LEWİN, A.Y. VE SEİFARD L.M., (1995) “DEA,
 • Theory, Methodology and Applications”, Paperback (Copyrighted Material). CHANG, H. (1998), “Determinanats of hospital effiency: the case of central government-owned hospitals in Taiwan, Omega”, International Journal Of Managment Science, 26/2,308
 • COOPER, W. ve SEİFARD, L.M. (2000), DEA: A Comprehensive Text With
 • Models, Applications, References and DEA-Solver Software, London: Kluiwer Academic Publishes. DİEWERT, W.E. ve LAWRANCE, D. (1999) Measuring New Zealand’s
 • Productivity”, Treasury Working Paper, No:99/5. FÄRE, R.; GROSSKOPF, S., LOGAN, J. ve LOVELL, C.A.C. (1985a),
 • “Measuring Efficiency in Production with an Application Electric Utilities”, The 280 Sosyal Bilimler Dergisi / Cilt: X, Sayı 3, 2008,Measurement of Efficiency of
 • Production, Boston: Kluiver Academic Publishers. FÄRE, R.; GROSSKOPF, S. VE LOVELL, C.A.K. (1985b), The Measurement of
 • Efficiency of Production, Studies in Productivity Analysis Series, Dordrecht: Kluiver-Nijhoff Publishing,. http://www.treasury.gov.nz /workingpapers/99- htm,s.9 GÜLCÜ, A.; COŞKUN, A. YEŞİLYURT, C. COŞKUN, S. ve ESENER, T., (2004),“Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nin Veri Zarflama
 • Analizi Yöntemiyle Göreceli Etkinlik Analizi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.5, Sayı. 2, s. 87 HANSEN, P.ve KİNG, A. (1996); “The Determinants of Health Care
 • Expenditure:A Cointegration Approach”, Jornal of Health Economics, Vol.15, 1996,p.133
 • KAYALI,C.A.; KAYALI, N.,KARTAL,B. (2004), “Veri Zarflama Analizinin
 • Türk Sağlık Sektöründe Bir Uygulaması”, Cilt:2, Say :2 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. KARABULUT K. ve EMSEN Ö.S. (2003) “Doğu Anadolu Bölgesinde Sağlık
 • Sektörü Ve Bir Model Önerisi”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 1, ,s.19 KÖK, R. ve DELİKTAŞ, E. (2003), Endüstri İktisadında Verimlilik Ölçme ve Strateji Geliştirme Teknikleri, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Yayını.
 • ORHANER,E. (2006),“Türkiye’de Sağlık Hizmetleri Finansmanı Ve Genel
 • Sağlık Sigortası”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi , Sayı: 1, s.3 PUENPATOM, A.,ve ROSENMAN,R.(2006) “Efficiency of Thai provincial publichospitals after the introduction of National Health Insurance Program”
 • School of Economic Sciences, Washington State University, Working Paper Series, February, s.2-33
 • PERMAN, R., (1991) “Cointegration: An Introduction to The Literature”,
 • Journal ofEconomic Studies, 18, ss.15-28. ROLL, Y.; GOLONY, B. VE SEROUSSY, D., (1989) “The Efficiency of
 • Maintenence Units in The Israel Air Force” European Journal of Operation Research, 43, ss.2 9. TARIM, A., (2001), Veri Zarflama Analizi: Matematiksel Programlama Tabanlı
 • Göreli Etkinlik Ölçüm Yaklaşımı, Armağan_tarim@hacettepe.edu.tr T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI,(2006) Yataklı Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı, http://www.saglik.gov.tr/TR/Belge
 • T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI, (2007), Türkiye’de Sağlığa Bakış, Ankara, http://www.hm. saglik.gov.tr/pdf/kitaplar/200708281545440. Turkiyede
 • Sagliga Bakis Kitabi2007web.pdf, s.98-101
 • WORLD HEALTH ORGANİZATİON, (1981) “Global Strategy for Health for
 • AllBye The Year 2000”, Geneva, , s.20
 • Y. Temür, F. Bakırcı “ Türkiye’de Sağlık Kurumlarının Performans Analizi: Bir VZA Uygulaması” Worthington, A. (1999), “An empirical Survey of Frontier Efficiency
 • Measurement Techniques in Healthcare Services”. Working paper, School of Economics and Finance, Queensland University of Technology, Australia. http://www. business.qut.edu.au/faculty /schools /economics/ documents /discussionPapers 1999 / Worthington_67.pdf
 • YAYED,(2008), Bölgeleşme Adımı–I: İbbs – İncelemeler, Nutshttp://www. yayed.org.tr /genel
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ece Demiray Erol

Author: İsmet Güneş

Dates

Publication Date: December 1, 2013

Bibtex @ { ebd66871, journal = {Ekonomi Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-8020}, eissn = {1309-8020}, address = {Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği}, year = {2013}, volume = {6}, pages = {1 - 19}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Erol, Ece Demiray and Güneş, İsmet} }
APA Erol, E , Güneş, İ . (2013). TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 6 (2), 1-19. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ebd/issue/4864/66871
MLA Erol, E , Güneş, İ . "TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ". Ekonomi Bilimleri Dergisi 6 (2013): 1-19 <http://dergipark.org.tr/ebd/issue/4864/66871>
Chicago Erol, E , Güneş, İ . "TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ". Ekonomi Bilimleri Dergisi 6 (2013): 1-19
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ AU - Ece Demiray Erol , İsmet Güneş Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ekonomi Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 19 VL - 6 IS - 2 SN - 1309-8020-1309-8020 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ekonomi Bilimleri Dergisi TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ %A Ece Demiray Erol , İsmet Güneş %T TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ %D 2013 %J Ekonomi Bilimleri Dergisi %P 1309-8020-1309-8020 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Erol, Ece Demiray , Güneş, İsmet . "TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ". Ekonomi Bilimleri Dergisi 6 / 2 (December 2013): 1-19.
AMA Erol E , Güneş İ . TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi. 2013; 6(2): 1-19.
Vancouver Erol E , Güneş İ . TÜRKİYE’DE İLLERİN SAĞLIK ETKİNLİKLERİNİN ANALİZİ. Ekonomi Bilimleri Dergisi. 2013; 6(2): 19-1.