Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 179 - 199 2018-12-30

In Vıew of Women: Why Women Do Not Partıcıpate in The Workforce
Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri

Gülay GÜNAY [1] , Burcu SAVAŞ ÇELİK [2]

41 222

There are many factors that cause women to stay out of the labor force. Marital status, education, age, the presence of family members in need of care, lack of legal regulations to ensure the gender equality of men and women, migration from urban to rural areas, religions and life style are the main reasons among them. Therefore, this study aimed to determine the reasons why women cannot participate in labor force in terms of women's views. The samples of the study composed of total 389 women who living in Trabzon. The data of the study were collected by the questionnaire form developed by the researchers. Findings displayed that one fourth of the participates were working. The mean score of the 19-item survey tool developed to determine women’s view about the reasons for women's inability to participate in the labor force average score is 40.3 (S=17.6), and the scores vary between 15 and 95. It was concluded that the relationship between the views of women on the reasons why women cannot participate in labor force and the age, marital status and child ownership is statistically significant. As a result of the simple linear regression analysis performed, it was determined that of gender perception was an important predictor on the reasons why women cannot participate in lanor force.

Kadınların işgücü piyasasının dışında kalmalarına sebep olan pek çok faktör vardır. Bunlar arasında medeni durum, eğitim, yaş, ailede bakıma muhtaç bireylerin varlığı, kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik hukuki düzenlemelerin yetersizliği, kırsal alandan kente göç, inanç sistemleri ve yaşam tarzları gibi sebepler ilk sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle bu çalışmada kadınların bakış açısından, kadınların istihdama katılamama nedenlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın örneklemini Trabzon ilinde yaşayan toplam 389 kadın oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu ile toplanmıştır. Araştırma bulgularına göre çalışmaya katılan kadınların yaklaşık dörtte biri çalıştıklarını belirtmişlerdir. Kadınların, kadınların istihdama katılamama nedenlerine yönelik düşüncelerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş olan 19 maddelik ölçme aracının puan ortalaması 40.3 (S=17.6) olup, alınan puanlar 15 – 95 arasında değişmektedir. Kadınların, kadınların istihdama katılamama nedenlerine yönelik düşünceleri ile yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma durumu arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna varılmıştır. Yapılan basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, kadınların istihdama katılamama nedenlerine yönelik düşünceleri üzerinde toplumsal cinsiyet algısının önemli bir baskısı olduğu belirlenmiştir.

  • KAYNAKLAR Acar, F., Ayata, A., Ecevit, Y., Saktanber, S., Altunok, G., Aybars, A.İ., Çorbacıoğlu, G. ve Sarıtaş Eldem C.T. (2013), Türkiye'de Cinsiyet Eşitliğine Elverişli Ortamın Oluşturulması BM Ortak Programı Taslak Rapor. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/Bilim%20Kurulu%20Raporu_May%C4%B1s%202013.pdf (10.07. 2017). Adekeye, D.S. (2011), Women Participation in Modern Labour Force: an Overview of Some Barriers in Nigeria, International Journal of Human Resources Development and Management Review, 1, (1-2), 91–105.Akın, A. ve Demirel, S. (2003), Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkileri, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 4, 73 -82. Altınova, H.H. ve Duyan, V. (2013), Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeğinin Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 24(2),9 – 22.Anderson, P. M. and Levine, P. B. (2002), Child Care and Mothers’ Employment Decisions. Finding Jobs: Work and Welfare Reform”, New York.Aşık, G. (2013). Kalkınma planı ve Türkiye’yi Kadınlar Büyütebilir mi?’ sorusu. TEPAV Politika Notları http://www.tepav.org.tr/upload/files/1361452044-2.Turkiye_yi_Kadinlar_Buyutebilir_mi.pdf (12.07.2017).Averett, S. L., Peters, H. E., and Waldman, D. M. (1997), Tax Credits, Labor Supply, and Child Care, Review of Economics and Statistics, 79 (1). Başlevent, C. ve Onaran, Ö. (2003), Are Married Women In Turkey More Likely To Become Added Or Discouraged Workers?. Labour, 17(3), 439–458.Başak, S., Kıngır, S. ve Yaşar, Ş. (2013), Kadının Görünmeyen Emeği: İkinci Vardiya. Anka Kadın Araştırma Merkezi, Ankara. Bertrand, M. (2010), “CEOS”, Annual Review Economics, 1, 121–49.Bloom, D. E., Canning, D. and Fink, G. (2010), Population Aging And Economic Growth, PGDA Working Paper No.31, Globalization and Growth, 297-328.Bozkaya, G. (2013), Kadınların İşgücüne Katılımını Belirleyen Faktörler: Türkiye Üzerine Bir Analiz, Sosyal Bilimler Dergisi. 3(5), 69-89.Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 7.Baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık. Connely, R. (1992), The Effects of Child Care Costs on Married Women’s Labor Force Participation. Review of Economics and Statistics, 74(1).Corrasco, C. and Domínguez, M. (2011), Family Strategies for Meeting Care and Domestic Work Needs: Evidence From Spain. Feminist Economics 17(4): 159-188.Dayıoğlu, M. ve Kırdar, M. G. (2010), Determinants of and Trends in Labor Force Participation of Women in Turkey. State Planning Organization of the Republic of Turkey and World Bank, Welfare and Social Policy Analytical Work Program, Working Paper Number 5, Ankara.Dedeoğlu, S. (2012), Türkiye’de Refah Devleti, Toplumsal Cinsiyet ve Kadın İstihdamı, Türkiye’de Refah Devleti ve Kadın içinde, S. Dedeoğlu ve A. Elveren (ed.), İletişim Yayınları, 211-231.Ecevit, Y. (2003), Toplumsal Cinsiyetle Yoksulluk İlişkisi Nasıl Kurulabilir? Bu İlişki Nasıl Çatışabilir? Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 25(4), 83 – 88.EUROSTAT (2016), Employment Statistics, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Employment_statistics#Employment_rates_by_sex.2C_age_and_educational_attainment (12.07.2017).Eyüpoğlu, A., Özar, Ş. ve Tanrıöver, H. (2000), Kentlerde Kadınların İş yaşamına Katılmalarının Sosyo - Ekonomik Sorunları, KSGM Yayınları, Ankara.Ecevit, Y. ve Sarıtaş Eldem, C.T. (2013), Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı ve İstihdamı. Türkiye'de Cinsiyet Eşitliğine Elverişli Ortamın Oluşturulması BM Ortak Programı Taslak Rapor. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/belge/Bilim%20Kurulu%20Raporu _May%C4%B1s%202013.pdf (10.07. 2017).Farré, L. and Vella, F. (2007), The Intergenerational Transmission of Gender Role Attitudes and its Implications for Female Labor Force Participation. IZA Discussion Paper No. 2802, Institute for the Study of Labor, Bonn.Glick, P. and Sahn, D. (2005), Intertemporal Female Labor Force Behavior in a Developing Country: What Can Learn From a Limited Panel?, Labor Economics, 12:23-45.Gökbayrak, Ş. (2003), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Risk Gruplarına Yönelik Sosyal Politikalar, Çalışma Ortamı, (71) :11-13.Green, E., Moore, J. Easton, H. and Heggie, J. (2004), Barriers to Women’s Employment and Progression in the Labour Market in the North East of England. Research Report. Middlesbrough: Centre for Social and Policy Research, University of Teesside.Güven, Z. Z. (2016), Eğitim ve Kadın İşgücü: Dünyada Kadın İşgücü. Kadın İşgücü ve Disiplinler arası Bir Bakış. B. Afşar ve B. Büyükdoğan (Ed.). (ss.115-124).Ankara: Gazi Kitabevi.Harlan, S. L., and Berheide, C. W. (1994), Barriers To Work Place Advancement Experienced By Women In Low-Paying Occupations. Washington, DC: U.S. Glass Ceiling Commission.Hacıoğlu D.M. ve Haykır Hobikoğlu, E. (2012), Cinsiyete Göre Gelişme Endeksi Çerçevesinde Kadın İstihdamının Ekonomik Değerlendirmesi: Türkiye Örneği, International Conference on Eurasian Economies International Conference on Eurasian Economies, http://avekon.org/papers/546.pdf (11.07.2017).Hofferth, S. L., and Wissoker, D. A. (1990), Quality, Price and Income in Child Care. Urban Institute. Washington. İmamoğlu, E. O. (1991), Aile İçinde Kadın-Erkek Rolleri, Türk Aile Ansiklopedisi. Ankara: Cilt 3, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Ankara Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı s: 832-835.İnan, F. ve Güneş, A.A. (2015), Making Economies Work for Women: Female Labour Force Participation in Turkey, TEPAV, http://www.tepav.org.tr/en/yayin/s/773 (12.07.2017).Johansen, A.S., Leibowitz A., and Waite, L. J. (1996), The Importance of Child-Care Characteristics to Choice of Child, Journal of Marriage and the Family, 58(3).Kakıcı, H., Emeç, H. ve Üçdoğruk, Ş., (2007), Türkiye’de Çalışan Kadınların Çocuk Bakım Tercihleri, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 5, ss 20-40.Klasen, S. and Lamanna, F. (2009), The Impact of Gender Inequality in Education and Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries, Feminist Economics, 15(3), 91-132.Kılıç, D. ve Öztürk, S. (2014), Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama, Amme İdaresi Dergisi, 47(1),107-130.Kumaş, H. ve Çağlar, A. (2011), Türkiye’de Kadın Eksik İstihdamını Belirleyen Faktörler, Çalışma ve Toplum, 2; 249-289.Küçükali, A. (2013), Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapının Kadınların Çalışma Hayatı Üzerine Etkileri: Erzurum Örneği, Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi. 1,1-19.Mehtap, S., Jayyousi, Y., Gammoh, N. and Haj, A.A. (2016), Factors Affecting Women’s Participation in the Jordanian Workforce, International Journal of Social Science and Humanity, 6(10), 790 – 793.Monfared, M. (2012), Cultural and Social Barriers to Iranian Women‟s Employment, International Journal of Law and Social Sciences, 1(1), 67 – 72.OECD (2012), Poverty Reduction and Pro-Poor Growth: The Role of Empowerment, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264168350-en (10.06.2017). Önder, N. (2013), Türkiye’de Kadın İşgücünün Görünümü, ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi, 1(1), ss:35-61.Özmen, Z. (2017), Türkiye'de Kadınlara Yönelik Sosyal Politikalar, Anadolu International Conference in Economics V, May 11-13, 2017, Eskişehir, Turkey.Palaz, S. (2015), The Reasons for Women’s Labour Force Non-Participation; Empirical Evidence from Bandırma, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 13(3), ss:435 – 449.Shields, N. G. (1987), Female Labour and Education, Economics and Education. Oxford: Pergamon Press, ss:121-128.TUSIAD (2016), Women Matter Turkey 2016. Turkey’s Potential for the Future: Women in Business, www.mckinsey.com.tr/arastirmaveyayinlarimiz/WomenMatterTurkey2016Report.pdf (11.07.2017).TÜİK (2016), İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr (10.07.2017).TÜİK (2017), İstatistiklerle Türkiye, http://www.tuik.gov.tr, (10.06.2017). TÜİK (2017), İşgücü İstatistikleri, http://www.tuik.gov.tr, (10.07.2017).UN (United Nations) (2015), The World's Women 2015. Trends and Statistics. https://unstats.un.org/unsd/gender/chapter4/chapter4.html (12.07.2017).World Bank (2011), World Development Report 2012: Gender Equality and Development, Washington, DC: The World Bank. World Bank (2015), Women, business and the law 2016, Washington, DC: The World Bank.Yamak, R., Abdioğlu, Z. ve Mert, N. (2012), Türkiye’de İşgücüne Katılımı Belirleyen Faktörler: Mikro Ekonomik Analiz, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 41 – 58.Yıldırım, K. ve Doğrul, G. (2008), Çalışmak Ya Da Çalışmamak: Türkiye’de Kentsel Alanlarda Yaşayan Kadınların İşgücüne Katılmama Kararlarının Olası Belirleyicileri, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 239 – 262. Yumuş, A. (2011), Kalkınma Planları Çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Anlayışının Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Boyutları, Uzmanlık Tezi, TC. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Ankara.
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Aralık
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8234-6683
Author: Gülay GÜNAY (Primary Author)
Institution: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-8372-0588
Author: Burcu SAVAŞ ÇELİK
Institution: AVRASYA ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { econder475429, journal = {Econder International Academic Journal}, issn = {}, eissn = {2602-3806}, address = {Hayrettin KESGİNGÖZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {179 - 199}, doi = {10.35342/econder.475429}, title = {Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri}, key = {cite}, author = {GÜNAY, Gülay and SAVAŞ ÇELİK, Burcu} }
APA GÜNAY, G , SAVAŞ ÇELİK, B . (2018). Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri. Econder International Academic Journal, 2 (2), 179-199. DOI: 10.35342/econder.475429
MLA GÜNAY, G , SAVAŞ ÇELİK, B . "Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri". Econder International Academic Journal 2 (2018): 179-199 <http://dergipark.org.tr/econder/issue/40036/475429>
Chicago GÜNAY, G , SAVAŞ ÇELİK, B . "Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri". Econder International Academic Journal 2 (2018): 179-199
RIS TY - JOUR T1 - Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri AU - Gülay GÜNAY , Burcu SAVAŞ ÇELİK Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35342/econder.475429 DO - 10.35342/econder.475429 T2 - Econder International Academic Journal JF - Journal JO - JOR SP - 179 EP - 199 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3806 M3 - doi: 10.35342/econder.475429 UR - https://doi.org/10.35342/econder.475429 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Econder International Academic Journal Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri %A Gülay GÜNAY , Burcu SAVAŞ ÇELİK %T Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri %D 2018 %J Econder International Academic Journal %P -2602-3806 %V 2 %N 2 %R doi: 10.35342/econder.475429 %U 10.35342/econder.475429
ISNAD GÜNAY, Gülay , SAVAŞ ÇELİK, Burcu . "Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri". Econder International Academic Journal 2 / 2 (December 2019): 179-199. https://doi.org/10.35342/econder.475429
AMA GÜNAY G , SAVAŞ ÇELİK B . Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri. Econder. 2018; 2(2): 179-199.
Vancouver GÜNAY G , SAVAŞ ÇELİK B . Kadınların Gözünden: Kadınların İstihdama Katılamama Nedenleri. Econder International Academic Journal. 2018; 2(2): 199-179.