Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 106 - 127 2018-12-30

Innovation Strategies and Business Performance Relationship A Study on Exporting Firms
İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi İhracat Yapan Firmalar Üzerine Bir Uygulama

Oğuz YILDIRIM [1] , Aslıhan YALDIZ [2]

103 294

Today's world enterprises are forced to innovate to gain competitive advantage. Innovation is developing new strategies to differentiate from competitors. Innovation strategies can have different effects in different sectors. Measuring the effects of innovation strategies in exporting firms can benefit the country's economy. The purpose of the study is to examine the effects of innovation strategies applied by exporting enterprises on business performance. When the literature is examined, it is seen that there are a limited number of studies examining the relationship between innovation strategies and business performance. It is thought that this study will contribute to the writing in this direction. The research universe constitutes exporting firms operating in Kayseri. Quantitative research method was used in the research and data were collected through questionnaires. 74 valid return has been obtained. The data were analyzed in the SPSS 23.0 program. As a result, aggressiveness, future orientation and proactivity have a meaningful relationship between business performance, there was no significant relationship between analysis, defense and risk taking and business performance.Rekabet üstünlüğü elde edebilmek için günümüz dünyası işletmeleri inovasyon yapmaya zorlamaktadır. İnovasyon rakiplerden farklılaşmak için yeni stratejiler geliştirmektir. İnovasyon stratejilerinin farklı sektörlerde farklı etkileri olabilmektedir. Özellikle ticaretin önemli bir parçası olan ihracat yapan firmalarda inovasyon stratejilerinin etkilerini ölçmek ülke ekonomisine fayda sağlayabilir. Araştırmanın amacı ihracat yapan işletmelerin uyguladıkları inovasyon stratejilerinin işletme performansına etkilerini incelemektir. Yazın incelendiğinde inovasyon stratejileri ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen sınırlı sayıda çalışma olduğu görülmüştür. Çalışmanın bu yönü ile yazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma evrenini Kayseri’de faaliyet gösteren ve ihracat yapan firmalar oluşturmaktadır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmış, veriler anket aracılığıyla toplanmıştır. 74 geçerli geri dönüş elde edilmiştir. Veriler SPSS 23.0 programında analiz edilmiştir. Sonuç olarak agresiflik, gelecek odaklılık ve proaktiflik ile işletme performansı arasında anlamlı bir ilişki varken, analiz, savunmacılık ve risk alma ile işletme performansı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

 • Akal, Z. (2000). İşletmelerde Performans Ölçü ve Denetimi, Çok Yönlü Performans Göstergeleri, Ankara Milli Prodüktivite Yayınları.
 • Akman, G. (2003). Bilişim Sektöründe Pazar Odaklılık, Yenilik Stratejileri ve Yenilik Kabiliyeti Arasındaki İlişkiler ve Bunların Şirket Performansı Üzerindeki Etkileri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.
 • Aktürk, B.,K. (2017). Bilgi Yönetimi Uygulamalarının Strateji Formülasyonu Yeteneğine ve İşletme Performansına Etkisine İlişkin Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yalova.
 • Ansoff, H. I., ve Stewart, J. M. (1967). Strategies for A Technology-Based Business. Harvard Business Review, 45 (6), 71-83.
 • Atakan, S.,C. (2017). Yenilik Stratejilerinin Yenilik Performansı Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bastié, F., Cieply, S., ve Cussy, P. (2018). Does Mode of Transfer Matter for Business Performance? Transfers to Employees Versus Transfers to Outsiders. Small Business Economics, 50 (1), 77-89.
 • Budak, G. (2015). Yoksulluğa İnovatif Bir Çözüm; Sosyal Girişimcilik. Hak İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 4 (8), 21-36.
 • Çetintürk, İ., Adıgüzel, O., ve Demir, C. (2015). Yenilik Yeteneğinin İşletme Performansı Üzerindeki Etkisinde Müşteri Değerinin Aracılık Rolü: Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma. Journal of International Social Research, 8 (36), 819- 833.
 • Elçi, Ş., Karataylı, İ., ve Karaata, S. (2008). Bölgesel İnovasyon Merkezleri: Türkiye İçin Bir Model Önerisi. TUSİAD Yayınları.
 • Elçi, Ş., ve Karataylı, İ. (2008). İnovasyon Rehberi: Kârlılık ve Rekabetin Elkitabı. Technopolis Group Türkiye.
 • Erdem, B., Gökdeniz, A., ve Met, Ö. (2011). Yenilikçilik ve İşletme Performansı İlişkisi: Antalya'da Etkinlik Gösteren Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF Dergisi, 26 (2), 77-112.
 • Gökçek, O. (2007). Yenilik Yönetim Süreci ve Yenilik Stratejileri: Otomativ Sektöründe Bir Alan Çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Harmancıoğlu, N. (2012). İnovasyon Süreci: Yeni Ürün Geliştirmede İnovasyon Literatürünün Teorik Meta Analizi. Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi Dergisi, 1 (1), 1-29.
 • İslamoğlu, A.H. ve Alnıaçık, Ü. (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SpssUygulamalı, 5. Baskı, İstanbul: Beta Basım.Kaygısız, B. (2015). İnovasyon. Kalkınmada Anahtar Verimlilik, 27 (324), 9-13.
 • Kucmarski, T. D. (1996). İnovasyon-Rekabet Çağı İçin Liderlik Stratejileri, McGraw Hill.
 • Manu, F. A. (1992). Innovation Orientation, Environment and Performance: A Comparison of US and European Markets. Journal of International Business Studies, 23 (2), 333-359.
 • OECD (2005). “Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data”, 3. Baskı.
 • Özsağır, A. (2016). Yenilik Ekonomisi, 3. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for Analyzing İndustries and Competition. New York.
 • Satı, Z. E., ve Işık, Ö. (2011). İnovasyon ve Stratejik Yönetim Sinerjisi: Stratejik İnovasyon. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9 (2), 538-559.
 • Şafaklı, O. (2003). Basic Problems of the Banking Sector in the TRNC with Partial Emphasis on the Proactive and Reactive Strategies Applied, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 4 (2), 217-232.
 • Taşgit, Y. E., ve Fettahoğlu, E. (2017). Sektör Yapısı, Kurum Kültürü ve Yenilikçilik Stratejileri Arasındaki İlişkiler: Düzce’deki KOBİ’ler Üzerinde Bir Araştırma. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 13 (3), 659-682.
 • Uzkurt, C. (2010). İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır? Ankara Sanayi Odası Yayın Organı, Temmuz Ağustos, 37-51.
 • Veliu, L., ve Manxhari, M. (2017). The Impact Of Managerıal Competencıes on Business Performance: SME’s in Kosovo. Journal of Management, (1), 30.
 • Venkatraman, N. (1989). Strategic Orientation of Business Enterprises: The Construct, Dimensionality, and Measurement. Management Science, 35 (8), 942-962.
 • Verloop, J. (2004). Insight in Innovation, Hollanda: Elsevier. Yılmaz, N. (2012). Stratejik Perspektifte Yenilikçilik ve Kurumsal Girişimcilik Temelli Büyüme: Türkiye Şeker Sektörü Örneği. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Yücel, R., ve Ahmetoğulları, K. (2016). Rekabet Stratejilerinin İleri İmalat Teknolojileri ve Firma Performansı Üzerine Etkileri. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (12), 113-129.833.
 • Zerenler, M. (2003). Kriz Dönemlerinde İşletmelerde Üretim Süreci Esnekliğinin Şirketlerin Performans ve Yaşam Sürelerine Etkileri, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
Primary Language tr
Subjects Management
Published Date Aralık
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6021-8317
Author: Oğuz YILDIRIM
Institution: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-7836-8513
Author: Aslıhan YALDIZ (Primary Author)
Institution: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2018

Bibtex @research article { econder481220, journal = {Econder International Academic Journal}, issn = {}, eissn = {2602-3806}, address = {Hayrettin KESGİNGÖZ}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {106 - 127}, doi = {10.35342/econder.481220}, title = {İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi İhracat Yapan Firmalar Üzerine Bir Uygulama}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Oğuz and YALDIZ, Aslıhan} }
APA YILDIRIM, O , YALDIZ, A . (2018). İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi İhracat Yapan Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Econder International Academic Journal, 2 (2), 106-127. DOI: 10.35342/econder.481220
MLA YILDIRIM, O , YALDIZ, A . "İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi İhracat Yapan Firmalar Üzerine Bir Uygulama". Econder International Academic Journal 2 (2018): 106-127 <http://dergipark.org.tr/econder/issue/40036/481220>
Chicago YILDIRIM, O , YALDIZ, A . "İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi İhracat Yapan Firmalar Üzerine Bir Uygulama". Econder International Academic Journal 2 (2018): 106-127
RIS TY - JOUR T1 - İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi İhracat Yapan Firmalar Üzerine Bir Uygulama AU - Oğuz YILDIRIM , Aslıhan YALDIZ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.35342/econder.481220 DO - 10.35342/econder.481220 T2 - Econder International Academic Journal JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 127 VL - 2 IS - 2 SN - -2602-3806 M3 - doi: 10.35342/econder.481220 UR - https://doi.org/10.35342/econder.481220 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Econder International Academic Journal İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi İhracat Yapan Firmalar Üzerine Bir Uygulama %A Oğuz YILDIRIM , Aslıhan YALDIZ %T İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi İhracat Yapan Firmalar Üzerine Bir Uygulama %D 2018 %J Econder International Academic Journal %P -2602-3806 %V 2 %N 2 %R doi: 10.35342/econder.481220 %U 10.35342/econder.481220
ISNAD YILDIRIM, Oğuz , YALDIZ, Aslıhan . "İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi İhracat Yapan Firmalar Üzerine Bir Uygulama". Econder International Academic Journal 2 / 2 (December 2019): 106-127. https://doi.org/10.35342/econder.481220
AMA YILDIRIM O , YALDIZ A . İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi İhracat Yapan Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Econder. 2018; 2(2): 106-127.
Vancouver YILDIRIM O , YALDIZ A . İnovasyon Stratejileri ve İşletme Performansı İlişkisi İhracat Yapan Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Econder International Academic Journal. 2018; 2(2): 127-106.