Year 2018, Volume 2, Issue 2, Pages 40 - 56 2018-08-08

HİZMET KALİTESİ ALGISI İLE MEMNUNİYET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
TENDENCY OF VOTERS FOR THE MUNICIPAL ELECTIONS: PROVINCE OF MERSIN METROPOLITAN MUNICIPALITY EXAMPLE

Ferit KÜÇÜK [1] , Baran ARSLAN [2] , Erkan NUR [3]

126 449

Bu çalışma, Üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri üniversiteden aldıkları hizmetlere yönelik kalite algısı ile memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın ana kütlesini Harran Üniversitesi öğrencileri oluşturmaktadır. Örnek kütlesini ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırma amacı doğrultusunda hazırlanan anket 490 öğrencinin gönüllü katılımı ile yüz yüze uygulanmıştır. Anket çalışması sonucunda elde edilen veriler SPSS programı ile analiz edilmiştir. Faktör analizi, cronbach alpha testi ve pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Hizmet kalitesi algısı ile memnuniyet düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemek için yapılan pearson korelasyon testi analizi sonucunda, iki değişken arasında pozitif ve güçlü bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir.

2014 Local Election results have changed the party of Mayor of the Metropolitan Municipality from the party that had been governing the city for about 12 years in Mersin. These results indicate the importance of priorities and tendency of voters. This study investigates the tendency of voters when they are voting based on the survey conducted just before the Municipal Elections held in 2014 in Mersin. The result indicates that the first priority of the voters is the candidates’ projects and their performance followed by the candidates’ party and their leaders. The study also reveals that the demographic characteristics of the voters such as gender, age, education level, occupation, and the province affect their priority when they are voting.

 • Aktepe, C., Baş, M., & Tolon, M. (2009). Müşteri İlişkileri Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Alnıaçık, Ü.,& Özbek, V. (2009), “Otobüs İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçümü-Kandıra Gürkan Turizm Örneği”, Uluslar arası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1(3), 125-138.
 • Armstrong, G.,& Kotler, P. (2003). Marketing An Introduction. New Jersey: Pearson Education.
 • Avcıkurt, C.,& Köroğlu, Ö. (2006), “Termal Otel İşletmelerinde Müşteri Sadakatini Arttıran Nitelikleri Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması", Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), 3 (1), 5-15.
 • Bayrak, B. (2007). Yükseköğretim Kurumlarından Beklenen Hizmet Kalitesi Ve Hizmet Kalitesinin Algılanmasına Yönelik Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Çakır Öney, N. (1998). Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesi ve Şile Bölgesinde Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Çakırer, M. A. (2005). “Hastanelerde Hizmet Kalitesi ve Hizmet Kalitesinin Ölçümü”, Afyon Kocaeli Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 5, 10- 14. Değermen, H. A. (2006). Hizmet Ürünlerinde Kalite, Müşteri Tatmini ve Sadakati. İstanbul: Türkmen yayınevi.
 • Ekinci, C.E. & Burgaz, B. (2007),“Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti Ve Memnuniyet Düzeyleri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 120-134.
 • Eynur, B. R., Kalkavan, A., Demirel, M., Demirel, D. H., Eynur, A. & Tepe, Z. G. (2013), “Dumlupınar Üniversitesi’nin Öğretmen Yetiştiren Bölümlerinde Hizmet Kalitesinin Öğrenci Memnuniyet Ölçeği ile Değerlendirilmesi”, Middle Eastern & African Journal of Educational Research, 5, 175-206.
 • Giritlioğlu, İ. (2012). Yiyecek İçecek Bölümlerinde İşgörenlerin ve Müşterilerin Hizmet Kalitesi Beklenti ve Algılamaları: Termal Otellerde Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.
 • Karahan, K. (2006). Hizmet Pazarlaması. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Kehoe, D.F. (1996). The Fundamentals Of Quality Management.Netherlands: Springer.
 • Kılıç, B.,&Eleren, A. (2009), “Turizm Sektöründe Hizmet Kalitesi Ölçümü Üzerine Bir Literatür Araştırması”, Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 1(1), 91-118.
 • Kılıç, B.,&Eleren, A. (2010), “Termal Otel İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(3), 119-142.
 • Kotler, P. (1982). Marketing for Non-profit Organizations. New Jersey: Prentice Hall International.
 • Kozak, N. (2006). Turizm Pazarlaması. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Lancaster, G.,&Massngham, L. (1988). Essentials of Marketing. Berkshine: Mc- Graw- Hill Book Company.
 • Mucuk, İ. (2004). Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Okumuş, A. & Duygun, A. (2008), “Eğitim Hizmetlerinin Pazarlanmasında Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Algılanan Hizmet Kalitesi İle Öğrenci Memnuniyeti Arasındaki İlişki”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 17–38.
 • Oral, S. (2005). Otel İşletmeciliği ve Verimlilik Analizleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Özden, Y. (2000). Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Özgüven, N. (2007). Hizmet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyet ve Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Seyran, C.D. (2004). Hizmet Kalitesi: Modeller ve Hizmet Kalitesine Yeni Bir Bakış Açısı. İstanbul: Kalder Yayınları.
 • Shewart, W. A. (1999). Economic Control of Quality of Manifactured Product. The George Washington University Coopress.
 • Soutar, G. &McNeil, M. (1996), “Measuring Service Quality in a Tertiary Institution”, Journal of Educational Adiministration, 34(1), 72-82.
 • Şahin, A. E. (2009),“Eğitim Fakültesinde Hizmet Kalitesinin Eğitim Fakültesi Öğrenci Memnuniyet Ölçeği(EF-ÖMÖ) İle Değerlendirilmesi”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 106-122.
 • Şahin, D. (2006). Otel Aydınlatmasında Genel İlkeler ve Otel Yatak Odaları İçin Bir Değerlendirme. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Tayyar, N. & Dilşeker, F. (2012),“Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Hizmet Kalitesi ve İmajın Öğrenci Memnuniyetine Etkisi”, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 184-203.
 • Topsakal, Y. & İplik, F.N. (2013), “Üniversite Öğrencilerinin Kalite Algılarıİle Memnuniyet ve Tavsiye Etme Düzeyleri Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Cag University Journal of Social Sciences, 10(2), 70-94.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Articles
Authors

Author: Ferit KÜÇÜK (Primary Author)
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Author: Baran ARSLAN
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Author: Erkan NUR
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date: August 8, 2018

Bibtex @research article { econharran451275, journal = {Econharran}, issn = {2587-179X}, address = {Harran University}, year = {2018}, volume = {2}, pages = {40 - 56}, doi = {}, title = {HİZMET KALİTESİ ALGISI İLE MEMNUNİYET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {KÜÇÜK, Ferit and ARSLAN, Baran and NUR, Erkan} }
APA KÜÇÜK, F , ARSLAN, B , NUR, E . (2018). HİZMET KALİTESİ ALGISI İLE MEMNUNİYET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Econharran, 2 (2), 40-56. Retrieved from http://dergipark.org.tr/econharran/issue/38815/451275
MLA KÜÇÜK, F , ARSLAN, B , NUR, E . "HİZMET KALİTESİ ALGISI İLE MEMNUNİYET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Econharran 2 (2018): 40-56 <http://dergipark.org.tr/econharran/issue/38815/451275>
Chicago KÜÇÜK, F , ARSLAN, B , NUR, E . "HİZMET KALİTESİ ALGISI İLE MEMNUNİYET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Econharran 2 (2018): 40-56
RIS TY - JOUR T1 - HİZMET KALİTESİ ALGISI İLE MEMNUNİYET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA AU - Ferit KÜÇÜK , Baran ARSLAN , Erkan NUR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Econharran JF - Journal JO - JOR SP - 40 EP - 56 VL - 2 IS - 2 SN - 2587-179X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Econharran HİZMET KALİTESİ ALGISI İLE MEMNUNİYET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %A Ferit KÜÇÜK , Baran ARSLAN , Erkan NUR %T HİZMET KALİTESİ ALGISI İLE MEMNUNİYET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA %D 2018 %J Econharran %P 2587-179X- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD KÜÇÜK, Ferit , ARSLAN, Baran , NUR, Erkan . "HİZMET KALİTESİ ALGISI İLE MEMNUNİYET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA". Econharran 2 / 2 (August 2018): 40-56.
AMA KÜÇÜK F , ARSLAN B , NUR E . HİZMET KALİTESİ ALGISI İLE MEMNUNİYET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Econharran. 2018; 2(2): 40-56.
Vancouver KÜÇÜK F , ARSLAN B , NUR E . HİZMET KALİTESİ ALGISI İLE MEMNUNİYET DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA. Econharran. 2018; 2(2): 56-40.