Author Guidelines

Yazım Kuralları

Dergimize gönderilen yazıların teknik olarak aşağıda belirtilen yazım ölçülerine uygunluk göstermesi gerekmektedir. Dergimizin yazım kurallarıyla büyük ölçüde çelişen çalışmalar reddedilecek, kısmî yazım kuralı ihlallerinin olduğu çalışmalar ise yazarlarına iade edilerek kendilerinden düzeltme istenecektir.

  • Kağıt Düzeni ve Yazı Ölçüleri: Gönderilen yazılar A4 sayfa boyutunda yazılmalıdır. Sayfanın üst kenarı için 4 cm sol kenarı için 4 cm alt kenarı için 4 cm sağ kenarı için 4 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar tek satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraf boşluğu önce ve sonra 6nk şeklinde olmalıdır. Yazı fontu olarak Times New Roman yazı tipi kullanılmalı ve yazı boyutu 11 punto olarak ayarlanmalıdır. Makalede paragraf başları için 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Makalede farklı bir yazı tipine ihtiyaç duyanlar bu yazı tipini makale dosyası ile birlikte göndermelidir. Öz ve abstract 9 punto ile yazılmalıdır. Öz en çok 300 kelime olmalıdır. Ayrıca özle birlikte 4-10 arasında olacak şekilde anahtar kelime (keywords) eklenmelidir. Öz ve abstract, yazının içeriğine ve beklenen neticeye uygun olarak yazılmalı, öz (abstract)-içerik ilişkisi kesinlikle sağlanmalıdır. Makalede kullanılan dipnotlar 9 punto ile yazılmalıdır. Makalede sayfa numaralarına yer verilmemelidir. Ayrıca kör hakemlik sistemi ve etik kurallar gereği makalede yazarın adı, soyadı, unvanı, kurumu ve iletişim bilgisi kesinlikle yer almamalıdır. Hakem raporları ve editör kararından sonra yayımlanmasına karar verilen yazılar için yazarlardan söz konusu bilgiler ayrıca istenecektir.
  • BaşlıklarMakalenin Türkçe başlığı koyu  bütün sözcükler büyük harf ile ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Makalenin İngilizce başlığı bütün sözcükler büyük harf ile ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Makalede 1. derece başlıklar ve GİRİŞ başlığı koyu ve tamamı büyük olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır. 2. ve 3. derece başlıklar koyu ve her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır.  Eğer makale lisansüstü bir tezden türetilmişse ya da herhangi bir sempozyum/kongre vb. toplantıda sunulmuşsa bu husus Türkçe başlığın yanına konacak bir işaret ile dipnotta belirtilmelidir. Türkçe dışındaki bir dilde yazılacak makaleler için de benzer şekilde uygulama yapılmalıdır. Ancak kör hakemlik uygulamasından dolayı lisansüstü tez ya da bildiriden türetilen makalelerin hangi tez ya da bildiriden türetildiği belirtilmemelidir. Hakem ve editöryal süreçten başarıyla geçen makalelerde bu husus daha sonra açık bir şekilde belirtilecektir. 
  • Kaynak Gösterme ve Kaynakça Hazırlama: Dergimize gönderilen makalelerde isteyenler klasik dipnot sistemini isteyenler ise APA yöntemini kullanabilirler. Ancak bir makalede hem dipnot hem de APA sistemi kullanılamaz. Makalede, yazarın kendi görüşü ve genelgeçer bilgiler dışında kaynağı belli olan her türlü bilgi, yorum, düşünce vs. için kaynak göstermesi ve bunu kaynakçada göstermesi zorunludur. Kaynakçada belirtilmeyen alıntılama ve göndermeler için dergi sorumlu tutulamaz. Bu konudaki bütün yasal ve ahlâki yükümlülük yazarlara aittir.
  • Metin içinde ve dipnotta kaynak gösterme metodu kullananlar için kaynak gösterme ve kaynakça hazırlama rehberi:

        Tek Yazarlı Kitap

  • Metin içinde: Yazarın soyadı ve tarihi ile birlikte sayfa numarası verilir. (Emiroğlu, 2014: 46). (Eğer metin içinde yazarın adından söz ediliyorsa sadece tarih ve sayfa verilir. (2014: 46). Kaynakçada: Emiroğlu, Öztürk (2014). Türkiye'de Edebiyat Toplulukları, İstanbul: Akçağ Yayınları. DipnottaÖztürk Emiroğlu, (2014). Türkiye'de Edebiyat Toplulukları, İstanbul: Akçağ Yayınları, s.46.

        İki Yazarlı Kitap

        Metin içinde: (Sözen ve Tanyeli, 2014: 212). Kaynakçada: Sözen, Metin, Tanyeli, Uğur (2014). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi. DipnottaMetin Sözen, Uğur Tanyeli, (2014). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi, s.212.

           Üç Yazarlı Kitap

        Metin içinde: (Göka, vd. 1996: 56). Kaynakçada: Göka, Erol, Topçuoğlu, Abdullah, Aktay, Yasin (1996). Önce Söz Vardı, Ankara: Vadi Yayınları. DipnottaErol Göka, vd. (1996). Önce Söz Vardı, Ankara: Vadi Yayınları, s.56.  

           Çeviri Kitap

        Metin içinde: (Carlaui ve Fillox, 1985: 50). Kaynakçada: Carlaui, J.C., Fillox, J.C (1985). Edebi Eleştiri, çev. Ayşe Hümeyra Çakmaklı, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Dipnotta: J.C. Carlaui, J.C. Fillox (1985). Edebi Eleştiri, çev. Ayşe Hümeyra Çakmaklı, Ankara: Kültür Turizm Bakanlığı Yayınları, s.50.

            Editörlü/Yayına Hazırlayanlı Kitapta Bölüm

        Metin içinde: (Sayın, 2006: 40) Kaynakçada: Sayın, Şara (2006). "Edebiyat ve Bellek", Bellek Mekân İmge, Edt. (veya haz.) Mahmut Karakuş-Meral Oraliş, İstanbul: Multilingual Yayınları. Dipnotta: Şara Sayın (2006). "Edebiyat ve Bellek", Bellek Mekân İmge, Edt. Mahmut Karakuş-Kemal Oraliş, İstanbul: Multilingual Yayınları, s.40.

            Tek Yazarlı Makale

        Metin içinde:  (Sakallı, 2004: 196) Kaynakçada: Sakallı, Cemal (2004). "Karşılaştırma Bilgisi (Komparistik) ve Yazınsal Karşılaştırma Üzerine", Literra, C.XIV, s.195-205. DipnottaCemal Sakallı,(2004). "Karşılaştırma Bilgisi (Komparistik) ve Yazınsal Karşılaştırma Üzerine", Literra, C.XIV, s.196.

            İki Yazarlı Makale

        Metin içinde: (Bingöl ve Timur, 2016: 1291) Kaynakçada: Bingöl, Ulaş, Timur, Kemal (2016). "Postmodern Şiir Nedir?", Teke Dergisi, S. 5/3, s.1288-1304. DipnottaUlaş Bingöl, Kemal Timur (2016). "Postmodern Şiir Nedir?", Teke Dergisi, S. 5/3, s.1291.

            Üç ve Daha Fazla Yazarlı Makale

        Metin içinde: (Gibbs vd. 2014: 575) Kaynakçada: Gibbs, Raymond W., Bryant, Gregory A., Colston, Herbert L. (2014). "Where is the Humor in Verbal Irony", The Journal of Humor, S. 27, s. 537-698. DipnottaRaymond W. Gibbs, vd. (2014). "Where is the Humor in Verbal Irony", The Journal of Humor, S. 27, s. 575.

Bildiriler

Metin İçinde: (Uçman, 2012: 103) Kaynakçada: Uçman, Abdullah (2012) "Sezai Karakoç'un Şiiri",  Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu - Diyarbakır, Bildiriler Kitabı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi YayınlarıDipnottaAbdullah Uçman (2012). "Sezai Karakoç'un Şiiri",  Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu - Diyarbakır, Bildiriler Kitabı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, s.103 

            Ansiklopedi Maddesi

Metin İçinde: (Uçman, 2011: 462) Kaynakçada: Uçman, Abdullah (2011). "Tenkit", DİA, C.40, s.462-465. DipnottaAbdullah Uçman, (2011). "Tenkit", DİA, C.40, s.462.

                Tezler

Metin İçinde (İslamoğlu, 2013: 65) Kaynakçadaİslamoğlu, Feyza (2013), Umberto Eco ve Orhan Pamuk'un Romanları Arasında Metinlerarasılık, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: DiyarbakırDipnottaFeyza İslamoğlu, Umberto Eco ve Orhan Pamuk'un Romanları Arasında Metinlerarasılık, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Diyarbakırs.65