Year 2017, Volume 18, Issue 2, Pages 702 - 737 2017-12-29

Son 15 Yılda Yayımlanan İlk ve Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programları Üzerine Bir Analiz

Esin Yücel [1] , Kadriye Dimici [2] , Burçin Yıldız [3] , Nilay Bümen [4]

328 2603

Son 15 yıla ait İngilizce dersi öğretim programlarının çeşitli ölçütler çerçevesinde incelendiği bu çalışmada, programlardaki gelişmelerin anlaşılması hedeflenmiştir. Çalışmada nitel araştırma yaklaşımlarından doküman analizi yöntemi tercih edilmiş, ulaşılabilen iki ilköğretim (2006 ve 2013) ve dört ortaöğretim (2002, 2011, 2014 ve 2016) İngilizce dersi öğretim programı, alanyazındaki program tasarım ilkeleri (kapsam, aşamalılık, süreklilik, kaynaşıklık, denge, kullanışlılık ve esneklik) çerçevesinde analiz edilmiştir. Bulgulara göre, ilköğretim ve ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programlarının, program tasarım ilkeleri açısından yıllar içinde bir gelişim gösterdiği söylenebilir. Dil eğitimi alanında dünyadaki gelişmelerin takip edildiği ve yeniliklerin programlara dâhil edilmeye çalışıldığı görülmüştür. İlköğretim programlarının, esneklik ilkesi dışında genel olarak tasarım ilkelerine uygun olduğu ancak önerilen sürelerin yetersiz kaldığı sonucuna varılmıştır. Ortaöğretim programlarının analizinden elde edilen bulgular ise, programlarda iletişimsel yaklaşımın benimsendiğini ancak araştırmalara göre bu yaklaşımın öğretmenler tarafından tam olarak anlaşılmadığını, dolayısıyla da uygulanamadığını göstermiştir. Bununla birlikte, tasarım ilkelerinden aşamalılık ve sürekliliğe özen gösterildiği ancak kapsam, denge, kullanışlılık ve esnekliğin göz ardı edildiği belirlenmiştir. Özellikle 2011 ortaöğretim programında hedefler ve içeriğin belirlenmesinde öğrencilerin ilgileri, ihtiyaçları ve hazırbulunuşluk düzeylerinin dikkate alınmaması, programın çok uzun ve karmaşık olması, önerilen sürenin yetersiz olması; denge, kullanışlılık ve esneklik ilkelerinin ihmal edildiğini düşündürmektedir. Bulgular ışığında kuram ve uygulamaya dönük öneriler sunulmuştur. 
Öğretim programları, ilköğretim İngilizce dersi öğretim programları, ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programları
 • Alkan, M.F.& Arslan, M. (2014). İkinci sınıf İngilizce öğretim programının değerlendirilmesi. International Journal of Curriculum and Instructional Studies, 4(7), 87-98.
 • Breen, M. P. & Candlin, C. N. (1980). The essentials of a communicative curriculum in language teaching. Applied Linguistics 1(2), 89-111.
 • Bümen, N. T., Çakar, E. & Yıldız, D. G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri: 14(1), 203-228.
 • Canale, M. &Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics 1(1), 1-47.
 • Council of Europe (2001). Common European framework of reference for languages: Learning,aching, assessment. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Çelik, Z. (2012). Politika ve uygulama bağlamında Türk eğitim sisteminde yaşanan dönüşümler: 2004 ilköğretim müfredat reformu örneği. (Yayımlanmamış doktora tezi) YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 308505).
 • Çelik, S. & Kasapoğlu, H. (2014). Implementing the recent curricular changes to English Language instruction in Turkey: Opinions and concerns of elementary school administrators. South African Journal of Education, 34(2), 01-14.
 • Demirtaş, Z. & Erdem, S. (2015). Beşinci Sınıf İngilizce dersi öğretim programı: Güncellenen programın bir önceki programla karşılaştırılması ve programa ilişkin öğretmen görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 55-80.
 • Demirel, Ö. (2006). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Dikbayır, A. (2016). Öğretim Programı Uyum Ölçeği. İkili görüşme, 12 Aralık 2016, İzmir.
 • Doğan, H. (1982). Analiz ve Program Hazırlama. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No:120.
 • Doğanay, A. (2008). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Dönmez, Ö. (2010). Implementation of the new eighth grade english language curriculum from the perspectives of teachers and students.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 277958).
 • ERG (2005). Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu. Sabancı Üniversitesi, Eğitim Reformu Girişimi. [Online]: http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinden elde edildi.
 • Gözütok, D., Bıkmaz, F., Mızıkacı, F., Şahin, S., Ulubey, Ö., Koçer, E., Türe, E. & Akçatepe, A. (2013). Cumhuriyet’in İlanından 2013’e Öğretim Programlarının Analizi: Hayat Bilgisi Örneği. Ankara: Yargı Yayınevi.
 • Hewitt, T. (2006). Understanding and Shaping Curriculum: What We Teach and Why. California: Sage Publications Inc.
 • Hismanoglu, M. (2013). Does English language teacher education curriculum promote CEFR awareness of prospective EFL teachers? Procedia-Social and Behavioral Sciences, 93, 938-945.
 • İnceçay, G. (2012). Turkey's foreign language policy at primary level: Challenges in practice. ELT Research Journal, 1, 53-62.
 • Karcı, C. (2012). Ortaöğretim Dokuzuncu Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 312386).
 • Kırkgöz, Y. (2007). English language teaching in Turkey: Policy changes and their implementations. Regional Language Center Journal, 38, 216-228.
 • Kırkgöz, Y. (2008). A case study of teachers’ implementation of curriculum innovation in English language teaching in Turkish primary education. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1859-1875.
 • Kırkgöz, Y., Çelik, S. ve Arıkan, A. (2016). Türkiye’deki yeni ilköğretim İngilizce programın teorik ve pratik temellerinin incelenmesi: Bir süreç analizi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24 (3) 1199-1212.
 • Kızıldağ, A. (2009). Teaching English in Turkey: dialogues with teachers about the challenges in public primary schools. International Electronic Journal of Elementary Education, 1(3), 188-201.
 • Kozikoğlu, İ. (2014). Ortaokul 7. Sınıf İngilizce Öğretim Programının Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 361-375. doi: http://dx.doi.org/10.17240/aibuefd.2014.14.1-5000091517.
 • Küçüktepe, C., Küçüktepe,S. & Baykın, Y. (2014). İkinci sınıf İngilizce dersi ve programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(22), 55-78.
 • Merter, F., Kartal, Ş. & Çağlar, İ. (2012). Ortaöğretim İngilizce dersi yeni öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(23), 43-58.
 • Ornstein, A.C. & Hunkins, F. P. (2009). Curriculum: Foundations, principles and issues. US: Pearson.
 • Özçelik, D. A. (2014). Eğitim Programları ve Öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Posner, G. (1995). Analysing the Curriculum. US: McGraw-Hill, Inc.
 • Resmi Gazete. (2012, Nisan 11). İlköğretim ve eğitim kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun.[Online]: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120411-8.htm adresinden elde edildi.
 • Seçkin, H. (2011). İlköğretim 4. sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 550-577. [Online]: https://www.j-humansciences.com/ojs/index.php/IJHS/article/download/1721/805 adresinden elde edildi.
 • Soğuksu, A. F. (2013).Ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programındaki iletişimsel yaklaşımın sınıf içi uygulamalara yansıması. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), YÖK Ulusal Tez Merkezi veri tabanından elde edildi. (Tez no: 342478).
 • Sönmez, V. (2007). Program Geliştirmede Öğretmen Elkitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Swan, M. (2012). Thinking About Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • TTKB, (2013) . Öğretim programları. [Online]: http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx?islem=1&kno=214 adresinden elde edildi.
 • Tan, Ş. & Erdoğan, A. (2004). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Tan, Ş. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Yedinci Baskı, Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • TEPAV (2014). Türkiye’deki Devlet Okullarında İngilizce Dilinin Öğretimine İlişkin Ulusal İhtiyaç Analizi. [Online]: http://www.tepav.org.tr/upload/files/1399388519-1.Turkiyedeki_Devlet_Okullarinda_Ingilizce_Dilinin_Ogrenimine_Iliskin_Ulusal_Ihtiyac_Analizi.pdf adresinden elde edildi.
 • Topkaya, E. Z, & Küçük, Ö. (2010). An evaluation of the 4th and 5th grade English language teaching program. İlköğretim Online, 9, 52-65.
 • Varış, F. (1989). Eğitimde program geliştirmeye sistematik yaklaşım. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 22(1), 7-12. doi: 10.1501/Egifak 0000000866.
 • Yıldıran, C. & Tanrıseven, I. (2015). İngilizce öğretmenlerinin ilkokul 2. sınıf İngilizce dersi öğretim programı hakkındaki görüşleri. International Journal of Language Academy, 3(1), 210-223.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yüceer, Y., Esen, E. & Yağcı, E. (2016). Yabancı dil öğretimi ve ilkokul 2. sınıf İngilizce öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi Tam Metin Kitabı.[Online]: http://www.icci-epok.org/ICCI-EPOK_Tam_Metin_son.pdf adresinden elde edildi.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Esin Yücel
Country: Turkey


Author: Kadriye Dimici
Country: Turkey


Author: Burçin Yıldız
Country: Turkey


Author: Nilay Bümen
Country: Turkey


APA Yücel, E , Dimici, K , Yıldız, B , Bümen, N . (2017). Son 15 Yılda Yayımlanan İlk ve Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programları Üzerine Bir Analiz. Ege Eğitim Dergisi, 18 (2), 702-737. DOI: 10.12984/egeefd.305922