Year 2017, Volume 18, Issue 2, Pages 774 - 794 2017-12-29

Sanat Eğitiminde Sürdürülebilirlik ve Çevre Eğitimi Üzerine Bir Çalışma

Nuray Mamur [1]

209 767

Bu araştırmada sanat yoluyla çocukların kendilerini, toplumsal çevreyi ve doğayı keşfetmelerini sağlamaya dönük etkinlikler sürdürülebilirlik temelinde geliştirilmiş ve geliştirilen etkinliklerin çocuklara katkısını incelemek amaçlanmıştır.  Araştırmanın katılımcıları 11 ilkokul 4. sınıf öğrencisi ve 9 ortaokul 5. Sınıf öğrencisi olmak üzere 10-11 yaş gurubu toplam 20 öğrencidir. Araştırma verileri her etkinlikten sonra öğrencilerin doldurduğu öz değerlendirme yazıları ve süreç değerlendirme formuyla toplanmış,  içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma bulguları sürdürülebilir gelişim temelli sanat etkinliklerinin; sanat ve bilim, sanat ve doğa arasındaki karşılıklı etkileşimi anlama, atık malzemelerin yeniden ve estetik bir biçimde değerlendirilmesi ve çevresel bozulmaya dair farkındalığı artırdığını göstermiştir. Araştırma sonunda sürdürülebilir sanat etkinliklerinin çevre üzerine yeni fikirlerin ve değerlerin keşfedilmesi konusunda öğrencilere katkı sağladığı görülmüştür.

Sürdürülebilir gelişim, Sürdürülebilir gelecek, Ekolojik ayakizi, Ekoloji temelli sanat eğitimi
 • Alkış, S. (2007). Coğrafya eğitiminde yükselen bir paradigma: Sürdürülebilir bir dünya, Marmara Coğrafya Dergisi, 15 (55-64).
 • Bafra, Ç., Colombo, (2016). Yok olmadan, yok olmadan doğa ve sürdürülebilirlik üzerine bir sergi, (Ed. Can Kantarcı) (ss. 15-26), İstanbul: İstanbul Modern.
 • Beyhan, A. (2013). Eğitim örgütlerinde eylem araştırması, Bilgisayar ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2)65-89.
 • Heinberg, R. (2016). Neden sürdürülebilirlik?, Yok olmadan doğa ve sürdürülebilirlik üzerine bir sergi, (Ed. Can Kantarcı) (ss. 27-36), İstanbul: İstanbul Modern
 • Hollis, C. L.(1997). On developing an art and ecology curriculum, Art Education, 50 (6), 21-24.
 • Kaya, M. F. & Tomal, N. (2011). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi açısından incelenmesi, Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi ‐ Journal of Educational Sciences Research, 1 (2), 49–65.
 • Krippendorff, K. (2004). The content analysis reader. In K. Krippendorff & M.A. Bock (Eds.), Testing there liability of content analysis data: What is involved a why (pp. 350-358). Los Angeles, CA: Sage Publications.
 • Lenz, C. (2013). Sürdürülebilir demokratik toplumlar için eğitimin kilit rolü, (Çev. Mine Gözübüyük Tamer). Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6 (2), 103-110.
 • Mamur, N., Köksal N. (2016). Görsel sanatlar öğretim programının sürdürülebilir kalkınma eğitimi bağlamında incelenmesi, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(3)732-747.
 • Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage Publications, Thousand Oaks, CA
 • Neperud, R. W. (1997). Art, ecology ve art education: Practices and linkages, Art Education, 50 (6), 14-20.
 • Öztürk Demirtaş, Ç. (2011). Coğrafya dersi öğretim programında sürdürülebilir kalkınma, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8 (2), 595-615.
 • Özdemir, O. (2007). Yeni bir çevre eğitimi perspektifi: Sürdürülebilir gelişme amaçlı eğitim, Eğitim ve Bilim, 32 (145), 23-39.
 • Strankiewicz, M. A., Krug, D. H. (1997). Art and ecology, Art Education. 50 (6), 4-5.
 • Şengül, M. (2001). Bir Çevre Yönetimi Aracı Olarak Çevre İçin Eğitim, Amma İdaresi Dergisi, Cilt 34, Sayı 4, 137-155, Ankara.
 • Tanrıverdi, B. (2009). Sürdürülebilir çevre eğitimi açısından ilköğretim programlarının değerlendirilmesi, Eğitim ve Bilim. 34 (151), 89-103.
 • Teksöz, G. & Şahin, E. & Ertepınar, E. (2010). Çevre okuryazarlığı, öğretmen adayları ve sürdürülebilir bir gelecek. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 39: 307-320.
 • UNECE, (2009). The UNECE strategy for education for sustainable development, United Nations: New York and Geneva. Erişim: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/798ece5.pdf, 18.06.2016
 • UNESCO, (2005). United Nations decade of education for sustainable development (2005-2014): International implementation scheme, Paris: UNESCO. Erişim: https://www.bibb.de/dokumente/pdf/a33_unesco_international_implementation_scheme.pdf, 18.06.2016
 • UNESCO, (2012). Education for sustainable development, Paris: United Nations Educational Scientic and Cultural Organization, Erişim: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/926unesco9.pdf, 18.06.2016
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nuray Mamur
Country: Turkey


APA Mamur, N . (2017). Sanat Eğitiminde Sürdürülebilirlik ve Çevre Eğitimi Üzerine Bir Çalışma. Ege Eğitim Dergisi, 18 (2), 774-794. DOI: 10.12984/egeefd.315404