Year 1993, Volume 9, Issue 3, Pages 0 - 0 1993-09-01

Cilt:9 Sayı:3 İçindekiler

İnci Erefe [1]

50 0

Neriman GÜRHAN 83
- Psikiyatri Hastalarma Sahip Ailelerin Sosyal Ġhtiyaçlarına Destek
A. Birsen DURMUġ 77
- Myokard Ġnfarktüsü Geçiren Hastalar Ġcin Rehabilitasyon Programı
Asiye Durmaz AKYOL 71
- YaĢam Kalitesinin HemĢirelik Yönünden Önemi
Aynur ESEN 59
- Dijital Tedavisi ve HemĢirenin Sorumlulukları
 Çocuk Sağlığının GeliĢiminde Toplum Katılımının Önemi Süheyla ALTUĞ ÖZSOY, Ayla BAYIK 49
Derleme Yazılar
Mehtap TAN 39
- Erzurum ve Çevre Hastanelerinde ÇalıĢan HemĢirelerin Intramüsküler (IM) Enjeksiyon Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi
Aycan KARAASLAN 29
 Ögrenci HemĢirelerin BaĢarı Düzeyleri Ġle Algıladıkları Okul YaĢantıları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi
Leyla Kadir KHORSHID, Ferda ULUFER 21
 HemĢirelik Mesleğini Seçen Ögrenciler HemĢireliği Ne Kadar Biliyorlar
Neriman SOĞUKPINAR, Aynur SARUHAN, Gülseren AYCAN 13
Elçin ERDOOAN, Deniz YILMAZ, Ahsen ġĠRĠN, AyĢe IġIK
 Üniversite Ögrencilerinin Cinsel ĠliĢki Ġle BulaĢan Hastalıklar Konusunda Bilgilerinin Ġncelenmesi
Çiçek FADILOĞLU, Aynur ESEN, Asiye AKYOL 1
 HemĢirelerin Kardiyo Pulmoner Resusitasyon'a ĠliĢkin Bilgi Gereksinimlerinin Ġncelenmesi
AraĢtırmalar
Editörden
ĠÇĠNDEKĠLER

ege, hemşire
  • ĠÇĠNDEKĠLER Editörden AraĢtırmalar  HemĢirelerin Kardiyo Pulmoner Resusitasyon'a ĠliĢkin Bilgi Gereksinimlerinin Ġncelenmesi Çiçek FADILOĞLU, Aynur ESEN, Asiye AKYOL 1  Üniversite Ögrencilerinin Cinsel ĠliĢki Ġle BulaĢan Hastalıklar Konusunda Bilgilerinin Ġncelenmesi Elçin ERDOOAN, Deniz YILMAZ, Ahsen ġĠRĠN, AyĢe IġIK Neriman SOĞUKPINAR, Aynur SARUHAN, Gülseren AYCAN 13  HemĢirelik Mesleğini Seçen Ögrenciler HemĢireliği Ne Kadar Biliyorlar Leyla Kadir KHORSHID, Ferda ULUFER 21  Ögrenci HemĢirelerin BaĢarı Düzeyleri Ġle Algıladıkları Okul YaĢantıları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Aycan KARAASLAN 29 - Erzurum ve Çevre Hastanelerinde ÇalıĢan HemĢirelerin Intramüsküler (IM) Enjeksiyon Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi Mehtap TAN 39 Derleme Yazılar  Çocuk Sağlığının GeliĢiminde Toplum Katılımının Önemi Süheyla ALTUĞ ÖZSOY, Ayla BAYIK 49 - Dijital Tedavisi ve HemĢirenin Sorumlulukları Aynur ESEN 59 - YaĢam Kalitesinin HemĢirelik Yönünden Önemi Asiye Durmaz AKYOL 71 - Myokard Ġnfarktüsü Geçiren Hastalar Ġcin Rehabilitasyon Programı A. Birsen DURMUġ 77 - Psikiyatri Hastalarma Sahip Ailelerin Sosyal Ġhtiyaçlarına Destek Neriman GÜRHAN 83
Journal Section içindekiler
Authors

Author: İnci Erefe (Primary Author)

Dates

Application Date: September 1, 1993
Acceptance Date: August 22, 2019
Publication Date: September 1, 1993

APA Erefe, İ . (1993). Cilt:9 Sayı:3 İçindekiler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 9 (3), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/egehemsire/issue/33951/381260