Year 2018, Volume 14, Issue 1, Pages 17 - 24 2018-04-01

Rotifer composition of Adıgüzel Dam Lake (Denizli, Turkey)
Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli, Türkiye)’nün Rotifer Kompozisyonu

Didem ÖZDEMİR MİS [1] , M. Ruşen USTAOĞLU [2]

121 221

This study aims to determine the rotifer fauna of Adıgüzel Dam Lake that is located at Büyük Menderes River, where the samples were collected from 4 stations in monthly intervals during January-December 2007. Plankton samples were collected horizontally by plankton net with mesh size of 55 μm. Specimens obtained were then preserved in 4% formalin. As a result of qualitative analyses 25 taxa were identified from rotifers. All species were recorded for the first time from Adıgüzel Dam Lake. According to the QBrachionus/Trichocerca index (Q=3) used for the determination of trophic level, it was determined that the dam lake was eutrophic.

Büyük Menderes Nehir sistemi üzerinde yer alan Adıgüzel Baraj Gölü’nün rotifer faunasını belirlemek amacıyla, Ocak-Aralık 2007 tarihleri arasında, seçilen 4 istasyondan aylık periyotlarla örneklemeler yapılmıştır. Horizontal çekimlerle gerçekleştirilen örneklemelerde 55 μm göz açıklığındaki Hydrobios marka plankton kepçesi kullanılmış olup, toplanan örnekler %4’lük formolde tespit edilmiştir. Örneklerin kalitatif değerlendirilmesi sonucunda rotiferlerden 25 takson saptanmıştır. Saptanan rotifer türleri Adıgüzel Baraj Gölü’nden ilk kez bildirilmekte olup trofik seviyenin belirlenmesinde kullanılan QBrachionus/Trichocerca indeksine göre (Q = 3) baraj gölünün ötrofik olduğu tespit edilmiştir. 

 • Altındağ, A., & Özkurt, Ş. (1998). A study on the zooplanktonic fauna of the dam lakes Kunduzlar and Çatören (Kırka-Eskişehir). Tr.J. Of Zoology, 22, 323-331.
 • Baykal, T., Salman, S., & Açıkgöz, İ. (2006). The relationship between seasonal variation in phytoplankton and zooplankton densities in Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir, Turkey). Turk J Zool, 30, 217-226.
 • Bekleyen, A. (2001). A taxonomical study on the Rotifera fauna of Devegeçidi Dam Lake (Diyarbakır-Turkey). Turk J. Zool. 25, 251-255.
 • Bekleyen, A. (2003). A taxonomical study on the zooplankton of Göksu Dam Lake (Diyarbakır). Turk J. Zool. 2, 95-100.
 • Bozkurt, A. (2004). Doğu Akdeniz bölgesindeki bazı baraj ve göletlerin zooplankton faunası üzerine ilk gözlemler. Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu, 6-8 Ekim 2004, İzmir, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 2(3), 71-76.
 • Bozkurt, A., & Akın, Ş. (2012). Zooplankton fauna of Yeşilırmak (between Tokat and Blacksea), Hasan Uğurlu and Suat Uğurlu Dam Lakes. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 12, 777-786.
 • Bozkurt, A., & Göksu, M.Z.L. (2000). Seyhan Baraj Gölü (Adana) Rotifera faunası. E.Ü. Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Dergisi, 17(3-4), 17-25.
 • Bozkurt, A., & Göksu, M.Z.L. (2010). Composition and vertical distribution of Rotifera in Aslantaş Dam Lake (Osmaniye-Turkey). Journal of FisheriesSciences.com, 4(1), 38-49.
 • Bozkurt, A., & Sagat, Y. (2008). Birecik Baraj Gölü zooplanktonunun vertikal dağılımı. Journal of FisheriesSciences.com, 2(3), 332-342.
 • Bozkurt, A., Dural, M., & Yılmaz, A.B. (2004). Yarseli Baraj Gölü’nün (Hatay-Türkiye) bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve zooplankton (Rotifer, Kladoser ve Kopepod) faunası. Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu, 6-8 Ekim İzmir, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 2(3), 307-317.
 • Bulut, H., & Saler, S. (2013). Kalecik Baraj Gölü (Elazığ-Türkiye) zooplanktonu. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi, 25(2), 99-103. Bulut, H., & Saler, S. (2014). Zooplankton of Beyhan Dam Lake (Elazığ, Turkey). Turkish Journal of Science & Technology, 9(1), 23-28.
 • Buyurgan, Ö., Altındağ, A., & Kaya, M. (2010). Zooplankton community structure of Asartepe Dam Lake (Ankara-Turkey). Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 10, 135-138.
 • Dirican, S., & Musul, H. (2009). Çamlıöze Baraj Gölü (Sivas-Türkiye) Rotifera türleri hakkında bir ön çalışma. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 19(1), 57-59.
 • Dorak, Z., Gaygusuz, Ö., Tarkan, A.S., & Aydın, H. (2013). Diurnal vertical distribution of zooplankton in a newly formed reservoir (Tahtalı Reservoir, Kocaeli): the role of abiotic factors and chlorophyll a. Turk J Zool, 37, 218-227.
 • Geldiay, R. (1949). Çubuk Barajı ve Emir Gölü’nün makro ve mikro faunasının mukayeseli incelenmesi. Ankara Üniv. Fen Fak. Mecmuası, 2, 106 s.
 • Güher, H., & Çolak, Ş. (2015). Süloğlu Baraj Gölünün (Edirne) zooplankton (Rotifera, Cladocera, Copepoda) faunası ve mevsimsel değişimi. Trakya University Journal of Natural Sciences, 16(1), 17-24.
 • İnce, Ö., Aluç, Y., Başaran, G., & Tüzün, İ. (2007). Kapulukaya Baraj Gölü’nde littoral ve pelajik bölgelere ve mevsime bağlı zooplankton dağılışlarının karşılaştırılması. Türk Sucul Yaşam Dergisi, 5-8, 297-305.
 • Kaya, M., & Altındağ, A. (2007). Zooplankton fauna and seasonal changes of Gelingüllü Dam Lake (Yozgat-Turkey). Turk J. Zool., 31, 347-351.
 • Koste, W. (1978). Rotatoria. Überordnung Monogononta. I. Textband, 650, II. Tafelband, 234, Gebrüderssontrager, Berlin.
 • Nogrady, T., & Segers, H. (2002). Rotifera. Vol: 6: Asplanchnidae, Gastropodidae, Lindiidae, Microcodidae, Synchaetidae, Trochosphaeridae and Filinia. Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World., 18, 264 pp.
 • Ölmez Aydın, D., & Altındağ, A. (2004). Sarımsaklı Baraj Gölü’nün (Kayseri-Türkiye) Rotifera faunası üzerine taksonomik bir çalışma. Ulusal Su Günleri 2004 Sempozyumu, 6-8 Ekim 2004, İzmir, Türk Sucul Yaşam Dergisi, 2(3), 27-34.
 • Özdemir Mis, D., Aygen, C., Ustaoğlu, M.R., & Balık, S. (2009). Tahtalı Baraj Gölü’nün (İzmir) zooplankton kompozisyonu. E. Ü. Su Ürünleri Dergisi, 26(2), 129-134.
 • Ruttner-Kolisko, A. (1974). Plankton Rotifers, biology and taxonomy. Die Binnengenwasser, Volume XXVI/I, Suplement, 144. Saler, S. (2004). Observation of the seasonal variation of Rotifera fauna of Keban Dam Lake (Çemişgezek Region). F.Ü. Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 16(4), 695-701.
 • Saler, S. (2009). Rotifers of Kepektaş Dam Lake (Elazığ-Turkey). Iranian Journal of Science & Technology, Transaction A, 33, A1, 121-126.
 • Saler, S., & Alış, N. (2014). Zooplankton of Hancağız Dam Lake (Gaziantep-Turkey). Journal of Survey in Fisheries Sciences, 1(1), 36-45.
 • Saler, S., & Şen, D. (2002). Seasonal variation of Rotifera fauna of Cip Dam Lake (Elazığ-Turkey). Pakistan Journal of Biological Sciences, 5(11), 1274-1276.
 • Saler, S., Haykır, H., & Baysal, N. (2014). Zooplankton of Uzunçayır Dam Lake. Journal of FisheriesSciences.com, 8(1), 1-7.
 • Saler, S., İpek, N.,. & Eroğlu, M. (2010). Karakaya Baraj Gölü Battalgazi Bölgesi (Malatya) rotifer türleri. e-Journal of New World Sciences Academy, Ecological Life Sciences, 5(3), 216-221.
 • Segers, H. (1995). Rotifera. Vol: 2: The Lecanidae (Monogononta). Guides to the Identification of the Microinvertebrates of the Continental Waters of the World, No: 6, 226 pp.
 • Sladecek, V. (1983). Rotifers as indicator of water quality. Hydrobiologia, 100, 189-201.
 • Stemberger, R.S. (1979). A guide to Rotifers of the Laurentian Great Lakes. U.S. Environmental Protection Agency, (EPA 600/4-79-021). 198 pp.
 • Tellioğlu, A., & Akman, F. (2007). A taxonomical study of the Rotifera fauna in Pertek Region of Keban Dam Lake. E.Ü. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 24(1-2), 135-136.
 • Tuna, A., & Ustaoğlu, M.R. (2016). Kemer Baraj Gölü (Aydın-Türkiye) zooplankton faunası. LimnoFish, 2(2), 95-106.
 • Ulgu, M., & Bozkurt, A. (2015). Zooplankton fauna of Tahtaköprü Dam Lake (Gaziantep). International Journal of Scientific and Technological Research, 1(1), 202-215.
 • Ustaoğlu, M.R., (2004). A check-list for zooplankton of Turkish inland waters. E.U. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 21(3-4): 191-199.
 • Ustaoğlu, M.R., (2015). An updated zooplankton biodiversity of Turkish inland waters. LimnoFish 1(3):151-159. Doi: 10.17216/LimnoFish-5000151941
 • Ustaoğlu, M.R., Altındağ, A., Kaya, M., Akbulut, N., Bozkurt, A.,Özdemir Mis, D., Atasagun, S., Erdoğan, S., Bekleyen, A., Saler, S. & Okgerman, H.C., (2012). A checklist of Turkish rotifers. Turkish Journal of Zoology, 36(5): 607-622.
 • Ustaoğlu, M.R., Balık, S., Gezerler Şipal, U., Özdemir Mis, D., & Aygen, C. (2010). Buldan Baraj Gölü (Denizli) zooplanktonu ve mevsimsel değişimi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 27 (3), 113-120.
 • Yiğit, S. (2002). Seasonal fluctuation in the rotifer Fauna of Kesikköprü Dam Lake (Ankara, Turkey). Turk J. Zool., 26, 341-348.
 • Yiğit, S., & Altındağ, A. (2005). A taxonomical study on the zooplankton fauna of Hirfanlı Dam Lake (Kırşehir), Turkey. G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi, 18(4), 563-567.
Primary Language tr
Subjects Biology, Marine and Freshwater Biology
Journal Section Articles
Authors

Author: Didem ÖZDEMİR MİS
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: M. Ruşen USTAOĞLU
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @other { egirdir305920, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-7517}, address = {Süleyman Demirel University}, year = {2018}, volume = {14}, pages = {17 - 24}, doi = {10.22392/egirdir.305920}, title = {Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli, Türkiye)’nün Rotifer Kompozisyonu}, key = {cite}, author = {ÖZDEMİR MİS, Didem and USTAOĞLU, M. Ruşen} }
APA ÖZDEMİR MİS, D , USTAOĞLU, M . (2018). Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli, Türkiye)’nün Rotifer Kompozisyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 14 (1), 17-24. DOI: 10.22392/egirdir.305920
MLA ÖZDEMİR MİS, D , USTAOĞLU, M . "Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli, Türkiye)’nün Rotifer Kompozisyonu". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14 (2018): 17-24 <http://dergipark.org.tr/egirdir/issue/33306/305920>
Chicago ÖZDEMİR MİS, D , USTAOĞLU, M . "Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli, Türkiye)’nün Rotifer Kompozisyonu". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14 (2018): 17-24
RIS TY - JOUR T1 - Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli, Türkiye)’nün Rotifer Kompozisyonu AU - Didem ÖZDEMİR MİS , M. Ruşen USTAOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.22392/egirdir.305920 DO - 10.22392/egirdir.305920 T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 24 VL - 14 IS - 1 SN - -1308-7517 M3 - doi: 10.22392/egirdir.305920 UR - https://doi.org/10.22392/egirdir.305920 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel University Journal of Eğirdir Fisheries Faculty (SDU-JEFF) Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli, Türkiye)’nün Rotifer Kompozisyonu %A Didem ÖZDEMİR MİS , M. Ruşen USTAOĞLU %T Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli, Türkiye)’nün Rotifer Kompozisyonu %D 2018 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi %P -1308-7517 %V 14 %N 1 %R doi: 10.22392/egirdir.305920 %U 10.22392/egirdir.305920
ISNAD ÖZDEMİR MİS, Didem , USTAOĞLU, M. Ruşen . "Adıgüzel Baraj Gölü (Denizli, Türkiye)’nün Rotifer Kompozisyonu". Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi 14 / 1 (April 2018): 17-24. https://doi.org/10.22392/egirdir.305920