Year 2013, Volume 3, Issue 4, Pages 98 - 106 2013-12-30

A RESEARCH ON DETERMINATION THE LEVEL OF AWARENESS IN VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ABOUT THEIR PROGRAM PREFERENCES
MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Türkay TÜRKOĞLU [1] , Erdoğan GAVCAR [2] , Halit BÜYÜKSAKALLI [3]

252 530

Students in vocational schools are required to have the preliminary knowledge and necessary skills about the program that they want to attend. It is obvious that the students should prefer the school program considering their personel interests, abilities and wishes as this will create happy and succesful individuals in professional life and contribute to the quality of vocational and technical education. The study was done to determine the level of awareness of 191 students from three different programs at Köyceğiz Vocational School in Muğla Sıtkı Koçman University. The data in the study was obtained by the survey techniques and analyzed by statistical program. The reliability of the data was found and necessary statistical methods (Frequensy, independent t test, one-way Anova and duncan test) were used. As a result, the majority of students have preliminary research while making preferencess and also they choose programs which has many job opportunities. The 28 % percentages of students are attending to the programs that they are interested in
Meslek Yüksekokullarında eğitim alacak öğrencilerin seçecekleri programla ilgili gerekli ön bilgi ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin kendi kişisel ilgi alanları, yetenekleri ve istekleri doğrultusunda program tercihi yapmaları mesleki yaşamda mutlu ve başarılı bireylerin ortaya çıkmasına ve mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağı açıktır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Köyceğiz Meslek Yüksekokulunda üç farklı programda öğrenim gören 191 öğrencinin program tercihlerindeki farkındalık düzeylerini tespit etmek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Çalışmadaki veriler, anket tekniğinden yararlanılarak elde edilmiş ve istatiksel paket programı vasıtasıyla analiz edilmiştir. Verilerin güvenilirliği bulunmuş ve gerekli olan istatistik yöntemler (Frekans, t testi, tek yönlü varyans analizi ve duncan testi) kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğrencilerin büyük çoğunluğunun program tercihlerini yaparken ön araştırma yapmış oldukları ve kolay iş bulunabilecek programları tercih ettikleri belirlenmiştir. Okumuş oldukları programın, % 28’inin ilgi alanı olduğu tespit edilmiştir
 • inanmaktadır. Hatta yaklaşık % 75’i mesleğiyle ilgili haberleri takip etmeye başlamış ve % 52,2’si mesleğiyle ilgili
 • hayal kurduğunu bile belirtmiştir. Bu da bireylerin içinde bulundukları ortama ayak uydurduklarının ve genelinin
 • mesleği benimsediğinin işareti olarak gösterilebilir. % 30’luk bir grup öğrenci ise okulun ardından girişimci
 • olmayı düşündüğünü ve % 14’ü kararsızlığını bildirmiştir. Öğrencilerin yarısı da meslek yüksekokulundaki
 • eğitimden memnun olduğunu belirtmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin cinsiyetlerine, yaşlarına, yükseköğretim kurumuna yerleştirilme şekline,
 • mezun olduğu ortaöğretim kurum tipine, babasının eğitimine ve aile gelirine göre farklılık göstermediği tespit
 • edilmiştir. Fakat meslek yüksekokulunda okunan programa, anne ile babanın mesleğine ve annenin eğitimine
 • göre farklılık gösterdiği görülmüştür. Bu sonuç, özellikle babaların zamanlarını büyük çoğunluğunu aile geliri
 • sağlamak için mesleki bir işle uğraşması neticesinde genellikle ev hanımı annelerin çocuklarının eğitimi ve
 • mesleki kariyerleri ile daha yakından ilgilendiği manasında gelmektedir. Aile geliri ile ilgili farklılığın
 • oluşmamasının sebebi ise genellikle öğrencilerin aile gelirlerinin büyük çoğunluğunun 773-1500 TL aralığında
 • olması ve diğer aralıklara dengeli dağılmasından kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Nitekim, sosyo-ekonomik yapı, bireyin toplumsallaşma sürecini etkileyen önemli faktörlerden birisidir.
 • Toplum, farklı sosyo-ekonomik düzeydeki insanların bileşiminden oluşur. Sosyo-ekonomik seviyenin
 • farklılaşması bireyin yaşam biçiminin, önceliklerinin ve tercihlerinin farklılaşması anlamına gelmektedir (Bahar, 2002). Farklı mesleklere eleman seçiminde, bireylerin başarı düzeyleri, zeka düzeyleri ve yetenekleri çok
 • önemlidir. Temel eğitim sürecinin, istenilen niteliklere uygun bir biçimde gerçekleşmemesi, insan
 • potansiyelinden yeterli düzeyde yararlanılamamasına yol açmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, bazı bireyler,
 • almış oldukları eğitimin yetersizliği nedeniyle, potansiyel özelliklerini değerlendirememektedirler. Bireyin ilgi ve
 • yeteneklerine uygun meslek seçmesi hem bireyin başarı ve mutluluğuna hem de mesleğin gelişmesine katkı
 • sağlayacaktır (Bahar, 2002).
 • Akgül, A., ve Çevik, O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri SPSS’te İşletme Yönetimi Uygulamaları. Emek Ofset, Ankara.
 • Bahar, H. H. (2002). Eğitim fakültesi, tıp fakültesi ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin bazı sosyo- ekonomik özellikleri ile fakülte tercihleri arasındaki ilişki. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4 (1) 125-144.
 • Can, Y. ve A. Yazılıtaş (2006). Polis meslek yüksekokulu öğrencilerinin meslek seçimine etki eden faktörler ve okullarını algılama biçimleri. Polis Bilimleri Dergisi, 8 (2), 73-96.
 • Korkut-Owen, F., Kepir, D.D., Özdemir, S., Ulaş, Ö., ve Yılmaz, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin bölüm seçme nedenleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 3, Aralık 2012, ss.135-151
 • Kozak, M. ve Coşar, Y. (2009). Üniversite adaylarının ÖSYS tercihlerinde kullandıkları karar verme stratejileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (59): 399-419.
 • Sarıkaya, T. ve Khorsid, L. (2009). Üniversite öğrencilerinin meslek seçimini etkileyen etmenlerin incelenmesi: üniversite öğrencilerinin meslek seçimi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 393-423.
 • Özbek, R. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etmelerinde kişisel, ekonomik ve sosyal faktörlerin etkililik derecesine göre algıları, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1) 145-159.
 • Turhal, E., Kıcıroğlu B., Ocakoğlu, ve N., Karayiğit, D. (2010). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Program Tercihlerinde Bireysel Farkındalık Düzeyleri; Gediz MYO, Moda Tasarım Programı Örneği, Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, 21-22 Ekim, Düzce.
 • Yılmaz, M., ve Karadeniz, O. (2011). Öğrenci adaylarının tercih ettikleri programlara kayıt yaptırmama nedenleri ve yeniden yapılandırma: Pamukkale üniversitesi araştırması, Çalışma İlişkileri Dergisi, Temmuz 2011, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa: 66-78
 • Yurdakul, O., ve Bostan Budak D. (2003). Ziraat mühendisliği eğitiminde öğrencilerin program ve alt program tercihlerini etkileyen faktörler. Tarım Ekonomisi Dergisi, Cilt 8, 25-36
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Türkay TÜRKOĞLU

Author: Erdoğan GAVCAR

Author: Halit BÜYÜKSAKALLI

Dates

Publication Date: December 30, 2013

Bibtex @ { ejovoc73092, journal = {Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges)}, issn = {2146-7684}, eissn = {2146-7684}, address = {Kirklareli University}, year = {2013}, volume = {3}, pages = {98 - 106}, doi = {}, title = {MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {TÜRKOĞLU, Türkay and GAVCAR, Erdoğan and BÜYÜKSAKALLI, Halit} }
APA TÜRKOĞLU, T , GAVCAR, E , BÜYÜKSAKALLI, H . (2013). MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 3 (4), 98-106. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73092
MLA TÜRKOĞLU, T , GAVCAR, E , BÜYÜKSAKALLI, H . "MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 98-106 <http://dergipark.org.tr/ejovoc/issue/5389/73092>
Chicago TÜRKOĞLU, T , GAVCAR, E , BÜYÜKSAKALLI, H . "MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 (2013): 98-106
RIS TY - JOUR T1 - MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA AU - Türkay TÜRKOĞLU , Erdoğan GAVCAR , Halit BÜYÜKSAKALLI Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 106 VL - 3 IS - 4 SN - 2146-7684-2146-7684 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %A Türkay TÜRKOĞLU , Erdoğan GAVCAR , Halit BÜYÜKSAKALLI %T MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA %D 2013 %J Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) %P 2146-7684-2146-7684 %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD TÜRKOĞLU, Türkay , GAVCAR, Erdoğan , BÜYÜKSAKALLI, Halit . "MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA". Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges) 3 / 4 (December 2014): 98-106.
AMA TÜRKOĞLU T , GAVCAR E , BÜYÜKSAKALLI H . MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Ejovoc. 2013; 3(4): 98-106.
Vancouver TÜRKOĞLU T , GAVCAR E , BÜYÜKSAKALLI H . MESLEK YÜKSEKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN PROGRAM TERCİHLERİNDE FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges). 2013; 3(4): 106-98.