Subjects

• Social Science


Journals

Reviewer
Author

Articles


Ş. YAPRAKLI, M. MUTLU
SOCIAL MEDIA EFFECTS ON IMPULSE BUYING BEHAVİOR, Pamukkale University Journal of Social Sciences Institute, (2020)
Ş. YAPRAKLI, E. KARA
Kahramanmaraş’ın Lojistik Merkez Potansiyelinin Swot Analizi ile İncelenmesi, JOEEP: Journal of Emerging Economies and Policy, (2020)
M. ÜNALAN, T. YAPRAKLI, E. KESER
MARKA GÜVENİ VE MARKA ÖZDEŞLEŞMESİNİN MARKA EVANGELİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, International Journal of Economics and Administrative Studies, (2020)
M. Ünalan, T. Yapraklı, A. Absalan
The Relationship Between Country Branding Components and Competitive Advantage, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2020)
M. ÜNALAN, T. YAPRAKLI
Determining of Social-Cultural, Environmental and Economic Impacts of Winter European Youth Olympic Festival, Sosyoekonomi, (2020)
T. YAPRAKLI, A. ABSALAN
Image Transfer from Shopping Mall to Stores: A Comparative Study In Turkey and Iran, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2019)
B. GÜL, T. YAPRAKLI
Gsm Operatörleri Çağrı Merkezlerinin Hizmet Kalitesinin Marka Sadakatine Etkisi: Erzurum İli Örneği, Al-Farabi International Journal of Social Sciences, (2019)
M. ÜNALAN, T. YAPRAKLI, Z. KAÇER
MOBİL ALIŞVERİŞ UYGULAMALARININ KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE BU FAKTÖRLERİN MEMNUNİYET VE KULLANMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
T. YAPRAKLI, Z. KAÇER, M. ÜNALAN
Marka İlişki Kalitesi ve İlişkisel Normların Davranışsal Niyet Üzerindeki Etkisi, Journal of Graduate School of Social Sciences, (2018)
T. YAPRAKLI, T. YILDIZ
YEŞİL AKLAMANIN ALGILANAN RİSK, KALİTE VE MEMNUNİYET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
M. Ünalan, T. Yapraklı, G. KORKMAZ
DAĞITIM KANALLARINDA İLİŞKİ KALİTESİ VE İLİŞKİ SÜREKLİLİĞİ, Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
T. YAPRAKLİ, Z. KACER, M. UNALAN
FACTORS INFLUENCING THE USAGE OF MOBILE SHOPPING APPLICATIONS AND THE IMPACT OF THESE FACTORS ON SATISFACTION AND INTENTION TO USE, PressAcademia Procedia, (2018)
T. YAPRAKLI, A. ABSALAN, M. ÜNALAN
THE RELATIONSHIP BETWEEN TIME ORIENTATION AND CONSUMER INNOVATIVENESS: THE CASE OF TURKEY AND IRAN, International Journal of Economics and Administrative Studies, (2017)
Ş. Yapraklı, E. NOKSAN, M. Ünalan
TÜKETİCİLERİN SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YÖNELİK GENEL TUTUMLARININ MARKA SADAKATİ VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
T. Yaprakli, M. Unalan
CONSUMER PRIVACY IN THE ERA OF BIG DATA: A SURVEY OF SMARTPHONE USERS’ CONCERNS, PressAcademia Procedia, (2017)
Ş. YAPRAKLI, M. ÜNALAN
İNSANİ YARDIM KURULUŞLARININ MARKA İMAJI İLE BU KURUMLARA OLAN BAĞLILIK VE DİNİ İLGİLENİMİN BAĞIŞTA BULUNMA NİYETİNE ETKİSİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2016)
Ş. YAPRAKLI, M. ÜNALAN
THE MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY AND SERVICE QUALITY’S INFLUENCE ON CUSTOMER LOYALTY ON LONG DISTANCE BUS ESTABLISHMENTS: AN IMPLICATION, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
Ş. YAPRAKLI, Ö. UÇAN, F. ÇAMURCU
A RESEARCH ON MARKETING PROBLEMS OF ERZINCAN TULUM CHEESE MANUFACTURERS and THE SUGGESSTİONS, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2016)
H. ERDAL, T. YAPRAKLI
Firma Başarısızlığı Tahminlemesi: Makine Öğrenmesine Dayalı Bir Uygulama, International Journal of Informatics Technologies, (2016)
T. YAPRAKLI, A. DENİZ
KATEGORİ YÖNETİM FAALİYETLERİ YOĞUNLUĞUNUN KATEGORİ PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ERZURUM’DAKİ PERAKENDECİ İŞLETMELER ÜZERİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI, Journal of Economics and Administrative Sciences, (2011)