Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE ALIŞVERİŞ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ

Year 2019, Issue 71, 204 - 228, 19.03.2019

Abstract

Bu araştırmanın amacı, meslek yüksek okulu öğrencilerinin online alışveriş yapma sıklıklarının belirlenmesi, online alışverişi uygulayan öğrencilerin online alışverişin fayda ve riskleri ile ilgili algılarının belirlenmesi ve online alıveriş yapmanın cinsiyet ve aile gelir durumları ile ilişkisinin olup olmadığının belirlenmesidir. Araştırma Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksek Okulu öğrencileri üzerinde uygulanmış ve veriler anket yoluyla toplanmıştır. Bulgular sonucunda aile gelir durumu düşük olan öğrencilerin geleneksel alışveriş yapmayı tercih ettiği ve online alışverişin cinsiyete göre farklılık gösterdiği belirlenmiştir

References

  • Aksoy, R. (2006); “Bir Pazarlama Değeri Olarak Güven ve Tüketicilerin Elektronik Pazarlara Yönelik Güven Tutumları”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 79–90. Aksoy, R. (2009); “İnternet Ortamında Pazarlama”, Seçkin Yayıncılık. Alpar, R. (2003); “Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1”, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı. Altuğ, N. ve Özhan, Ş. (2012); “Trakya Bölgesi’ndeki Üniversitelerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Online Alışverişten Algıladıkları Risk Ve Fayda Üzerine Bir Araştırma”, Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012,10(38):1-10 Baloğlu, A. ve Karadağ, L. (2008); “İnternet ve Pazarlama: Başarı Hikayeleri Başarılı Oyuncuların Sırları”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Chen, S.J. & Chang, T.Z. (2003); “A Descriptive Model of Online Shopping Process: Some Empirical Results”, International Journal of Service Industry Management, 14(5), 556-569. Demangeot, C. & A.J. Broderick, (2007); “Conceptualising Consumer Behaviour In Online Shopping Environments”, International Journal of Retail & Distribution Management, 35(11), 878-894. Enginkaya, E. (2006); “Elektronik Perakendecilik ve Elektronik Alışveriş”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 6(1), 10-16. Kaufman-Scarborough, C. & J.D. Lindquist. (2002). “E-Shopping In A Multiple Channel Environment”, Journal of Consumer Marketing, 19(4), 333-350. Kayış, A. (2006); “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Ankara, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Kırcova, İ. (2008); “İnternette Pazarlama”, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Kim, J. ve Forsythe, S. (2007); “Hedonic Usage of Product Virtualization Technologies In Online Apparel Shopping”, International Journal of Retail& Distribution Management, 35(6), 502-514. Laohapensang, O. (2009); “Factors Influencing Internet Shopping Behaviour: A Survey of Consumers in Thailand”, Journal of Fashion Marketing and Management, 13(4), 501-513. Mucuk, İ. (2004); “Pazarlama İlkeleri”, Türkmen Kitabevi. Özen, H. (2007); “İnternetten Satın Alma Davranışı İle Risk ve Fayda Algılamaları Arasındaki İlgi”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Suki, N.M., Ramayah, T., Suki, N.M. (2008); “Internet Shopping Acceptance, Examining The Influence of Intrinsic Versus Extrinsic Motivations”, Direct Marketing: An International Journal, 2(2), 97-110. Tolon, M. ve Zengin, A.Y. (2011); “The Effect of Web Vendor Trust on Turkish Online Shoppers Buying Behavior”, Australian Journal of Business and Management Research, 1(6), 87-96.

INVESTIGATION OF ONLINE SHOPPING ACTIVITIES OF VOCATIONAL COLLEGE STUDENTS

Year 2019, Issue 71, 204 - 228, 19.03.2019

Abstract

The purpose of this research is to determine the frequency of online shopping of vocational college students, to determine the perceptions of practitioner students about benefits and determine whethers of online shopping, and to determine whether online shopping is related to gender and family income status.The reserach was carried about on the students of Trakya University Havsa Vocational College. and datas were collected through questionnaires. AS a result of the finding, it was determined that the students with low family income prefer to make traditional shopping and the online shopping has a difference in gender.

References

  • Aksoy, R. (2006); “Bir Pazarlama Değeri Olarak Güven ve Tüketicilerin Elektronik Pazarlara Yönelik Güven Tutumları”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), 79–90. Aksoy, R. (2009); “İnternet Ortamında Pazarlama”, Seçkin Yayıncılık. Alpar, R. (2003); “Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş 1”, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı. Altuğ, N. ve Özhan, Ş. (2012); “Trakya Bölgesi’ndeki Üniversitelerde Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Online Alışverişten Algıladıkları Risk Ve Fayda Üzerine Bir Araştırma”, Öneri: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2012,10(38):1-10 Baloğlu, A. ve Karadağ, L. (2008); “İnternet ve Pazarlama: Başarı Hikayeleri Başarılı Oyuncuların Sırları”, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Chen, S.J. & Chang, T.Z. (2003); “A Descriptive Model of Online Shopping Process: Some Empirical Results”, International Journal of Service Industry Management, 14(5), 556-569. Demangeot, C. & A.J. Broderick, (2007); “Conceptualising Consumer Behaviour In Online Shopping Environments”, International Journal of Retail & Distribution Management, 35(11), 878-894. Enginkaya, E. (2006); “Elektronik Perakendecilik ve Elektronik Alışveriş”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 6(1), 10-16. Kaufman-Scarborough, C. & J.D. Lindquist. (2002). “E-Shopping In A Multiple Channel Environment”, Journal of Consumer Marketing, 19(4), 333-350. Kayış, A. (2006); “SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri”, Ankara, Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti. Kırcova, İ. (2008); “İnternette Pazarlama”, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul. Kim, J. ve Forsythe, S. (2007); “Hedonic Usage of Product Virtualization Technologies In Online Apparel Shopping”, International Journal of Retail& Distribution Management, 35(6), 502-514. Laohapensang, O. (2009); “Factors Influencing Internet Shopping Behaviour: A Survey of Consumers in Thailand”, Journal of Fashion Marketing and Management, 13(4), 501-513. Mucuk, İ. (2004); “Pazarlama İlkeleri”, Türkmen Kitabevi. Özen, H. (2007); “İnternetten Satın Alma Davranışı İle Risk ve Fayda Algılamaları Arasındaki İlgi”, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Suki, N.M., Ramayah, T., Suki, N.M. (2008); “Internet Shopping Acceptance, Examining The Influence of Intrinsic Versus Extrinsic Motivations”, Direct Marketing: An International Journal, 2(2), 97-110. Tolon, M. ve Zengin, A.Y. (2011); “The Effect of Web Vendor Trust on Turkish Online Shoppers Buying Behavior”, Australian Journal of Business and Management Research, 1(6), 87-96.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Elif GİLANLI>

Publication Date March 19, 2019
Application Date March 19, 2019
Acceptance Date February 1, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume , Issue 71

Cite

APA Gilanlı, E. (2019). MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ONLİNE ALIŞVERİŞ FAALİYETLERİNİN İNCELENMESİ . Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , (71) , 204-228 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/abuhsbd/issue/44002/541916