Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2148-0494 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Abant İzzet Baysal University |


dergİabant  (e-ISSN: 2148-0494)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (dergİabant) Mayıs  ve Kasım aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin 23.02.2018 tarihli kararıyla Bahar/2017 (5/9) sayısından itibaren Ulakbim TR Dizin tarafından taranan bilimsel dergiler kapsamına alınmıştır.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergimiz Yayın Kurulu 28.11.2019 tarihli (2019/2) toplantısında, yayımlanacak çalışmaların İSNAD Atıf Sistemi’nde (İSNAD Dipnotlu Versiyon) belirtilen yazım ilkeleri, dipnot ve kaynakça kullanım kurallarına göre hazırlanması kararını almıştır. 

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

e-ISSN 2148-0494 | Period Biannually | Founded: 2015 | Publisher Abant İzzet Baysal University |
Cover Image


dergİabant  (e-ISSN: 2148-0494)

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (dergİabant) Mayıs  ve Kasım aylarında, Bahar ve Güz sayıları olarak yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin Komitesi’nin 23.02.2018 tarihli kararıyla Bahar/2017 (5/9) sayısından itibaren Ulakbim TR Dizin tarafından taranan bilimsel dergiler kapsamına alınmıştır.

Dergide, din ve ahlak ile ilgili ilahiyat ve sosyal bilimler alanlarında yapılmış telif ve tercüme makale, metin neşri ve tercümeleri; deneysel, betimsel ve kuramsal çalışmalar; model önerileri, kitap ve bilimsel etkinlik tanıtım ve değerlendirmeleri vb. yazılar yayımlanır.

Dergimiz Yayın Kurulu 28.11.2019 tarihli (2019/2) toplantısında, yayımlanacak çalışmaların İSNAD Atıf Sistemi’nde (İSNAD Dipnotlu Versiyon) belirtilen yazım ilkeleri, dipnot ve kaynakça kullanım kurallarına göre hazırlanması kararını almıştır. 

Dergiye gönderilecek makalelerin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımına karar verilmemiş olması ve toplam on bin kelimeyi (dipnotlar hariç) geçmemesi gerekir. Makale formatı taşımayan kitap, tez, konferans, panel ve sempozyum değerlendirmeleri ise bin beş yüz kelimeyi geçmemelidir.


Volume 7 - Issue 14 - Nov 30, 2019
 1. Öğretmenlerine Göre Ortaokul Din, Ahlak ve Değerler Alanı Seçmeli Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar: Nitel Bir Araştırma
  Pages 354 - 385
  İbrahim AŞLAMACI , Ömer Faruk GÖK
 2. Âkifzâde’nin Gözünden 18. Yüzyıl Amasya’sında Arap Diline Dair Faaliyetler
  Pages 386 - 409
  Mehmet Faruk ÇİFÇİ
 3. Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kurân’ındaki Meçhul Kaynağı Ebû Avsece ve Dilbilimsel Tefsire Dair Açıklamaları Üzerine Bir İnceleme
  Pages 410 - 436
  Şükrü MADEN
 4. Ehl-i Sünnet Kelâmında Halku’l-îmân Tartışması
  Pages 437 - 468
  Hikmet YAĞLI MAVİL
 5. Din Kültürü ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Mesleğe Tutumları ile Eğitime Olan İnançları Arasındaki İlişki
  Pages 469 - 487
  Ali BALTACI , Mehmet Kamil COŞKUN
 6. Mesleki Doyum Açısından Din Görevlileri (Bartın – Bayburt Örneği)
  Pages 488 - 509
  Kamil COŞTU , Seyyid SANCAK
 7. Nidâî-i Ankaravî’nin Risâle-i Tarikat-ı Nidâî Adlı Eseri
  Pages 510 - 532
  Atila GÖKDEMİR
 8. Klasik Nahiv Öğretiminde Didaktik Bir Öğe Olarak “Elğâz”
  Pages 533 - 548
  Ethem DEMİR
 9. Ahmed Berânik’in en-Nahvu’l-Menhecî Adlı Eseri Bağlamında Nahiv Öğretiminin Kolaylaştırılmasına Yönelik Görüşleri
  Pages 549 - 566
  Ahmet ŞEN
 10. Vefat Etmiş Kimsenin Yerine Oruç Tutma Rivâyetlerinin İncelenmesi “Merfû Hadisler Özelinde”
  Pages 567 - 592
  Sinan ERDİM
 11. İmam Muhammed’in el-Muvatta’da Ebû Hanîfe’nin Hilafına Tercih Ettiği Görüşler
  Pages 593 - 615
  Muhammed Hüsnü ÇİFTÇİ
 12. Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in Sosyal Hizmet Uygulamaları
  Pages 616 - 636
  Yılmaz ÇELİK
 13. İslamofobi Bağlamında Müslüman Kadın İmgesi
  Pages 637 - 651
  Halide ERDOĞAN
 14. İslâm’da Nübüvvet Felsefe ve Ehl-i Sünnet
  Pages 652 - 655
  Ülkü TATAR
Indexes and Platforms