Conference Paper
PDF BibTex RIS Cite

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekolojik Yapı Tasarım Kriterleri

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 92 - 107, 13.12.2017

Abstract

Küresel ve bölgesel ölçekte tüketilen enerjiye bakıldığında binalar,
Türkiye’de sanayiden sonra ikinci sırada, Dünyada ise birinci sırada yer
almaktadır. Enerji kaynağı olarak fosil yakıtların kullanımı ve gün geçtikçe
artarak devam etmesi, doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesi, sera gazı
salınımının artması, küresel ısınma, ozon tabakasının incelmesi, iklim
değişikliği ve ekosistemin bozulması gibi çevresel sorunları ortaya
çıkarmaktadır. İklim değişikliği, günümüzde küresel boyutta karşılaşılan en büyük
sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bu sorunun artarak ilerlemesiyle
birlikte enerji tüketiminde büyük bir paya sahip olan binaların, tasarım
aşamasından başlayarak, yapım, kullanım ve faydalı ömrünü tamamlamasına kadar
olan süreçte alınacak ekolojik ve sürdürülebilir tasarım önlemleri ile çevreye
verdiği olumsuz etkinin ortadan kalkması hedeflenmektedir.

Çalışmanın amacı ise, bu kapsamda tasarlanan örnekleri inceleyerek öne
çıkan temel başlıklar ve alt parametreleri belirleyip, tablo üzerinde bir araya
getirerek, parametrelerin etki derecelerini saptamaktır. Sonuçta, bundan
sonraki tasarımlara bilgi birikimi sağlaması ve en önemlisi mimarinin
sürdürülebilir kalkınmadaki yeri ortaya konmaya çalışılmaktadır.

References

 • Edwards, B., 2007, “Sürdürülebilirlik Kültürü ve Mimari Tasarımın Önündeki Güçler”, Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu, Antalya, s:22-34.
 • Gökmeral, E. B., 2014, Sürdürülebilir Ve Bütünleşik Bina Tasarım Süreçlerinde İç Mimarlık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s:1,
 • MEB, 2012. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Önemi, Erişim Tarihi:14.08.2017, http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Enerji%20Mekani%C4%9Finde%20Markalama.pdfs:8, Ankara.
 • Mary, G., 2010. Sıfır Enerji Mimarlığına Doğru-Yeni Güneş Enerjili Tasarım, Çev. Güçmen, N., Tağmat, T. S., YEM Yayın, s:7, İstanbul.
 • Reyhan Satır A., Reyhan H., 2016. "Küresel ısınmanın nedenleri, sonuçları, çözümleri üzerine yeni değerlendirmeler." Memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 11, Sayı 26, s:1-24.
 • Sev, A., 2009. Sürdürülebilir Mimarlık. YEM Yayın, s:31,62, İstanbul.
 • Spagnolo, J., & De Dear, R., 2003. A Field Study of Thermal Comfort In Outdoor And Semi-Outdoor Environments In Subtropical Sydney Australia. Building and environment.
 • Özçuhadar, T., 2007. "Sürdürülebilir Çevre için Enerji Etkin Tasarımın Yaşam Döngüsü Sürecinde İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi." Fen Bilimleri Enstitüsü, s:16, İstanbul.
 • Ulukavak Harputlugil, G., 2016, Enerji Verimli Bina Tasarım Stratejileri, Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi.
 • URL 1. http://www.solaripedia.com/13/154/1425/lighthouse_zero_energy_home_03.html, Erişim tarihi:13.04.2017
 • URL 2. http://www.archdaily.com/134110/villa-ronde-ciel-rouge, Erişim tarihi:11.05.2017.
 • URL 3. http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=354, Erişim Tarihi:16.04.2017.
 • URL 4. http://www.ekokultur.com/tr/turkiyenin-ilk-pasif-evi-gaziantepte/, Erişim Tarihi: 10.04.2017
 • URL 5. https://www.akbw.de/architektur/beispielhaftes-bauen/praemierte-objekte/detailansicht/objekt/solarsiedlung-am-schlierbergmit-wohn-und-geschaeftsgebaeude-sonnenschiff-in-plusenergie-bauweise-830.html, Erişim Tarihi 23.05.2017.
 • URL 6. http://www.fosterandpartners.com/projects/lyc%C3%A9e-albert-camus/, Erişim Tarihi 13.04.2017.
 • URL 7. http://www.archello.com/en/project/memo-house, Erişim Tarihi:13.07.2017
 • URL 8. http://www.leading-architects.eu/features/featureeco-visionary-ken-yeang/featureeco-visionary-ken-yeang-2.html, Erişim tarihi:19.04.2017.
 • URL 9. http://www.archdaily.com/674/co2-saver-house-peter-kuczia, Erişim Tarihi:17.04.2017.
 • URL 10. http://www.aiatopten.org/node/102 , Erişim Tarihi:16.04.2017
 • URL 11. http://www.carboun.com/sustainable-design/a-damascus-school-revives-traditional-cooling-techniques/, Erişim Tarihi:18.04.2017.
 • URL 12. http://www.arkitera.com/gorus/663/enerji-mimarliginin-temel-gerekcesi, Erişim Tarihi:24.08.2017
 • URL 13. http://www.tmb.org.tr/doc/file/tmb_ygm_tr.pdf, Erişim Tarihi:18.04.2017.
 • Utkutuğ, G., 1995 "Fiziksel Çevre Denetimi I", yayınlanmamış F.Ç.D. I Ders Notları, GÜMMF Mimarlık Bölümü ,Yapı Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Utkutuğ, G., “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Mimarlık: Ekolojik Mimarlığın Ulaştığı Son Nokta, Bedzed” Erişim Tarihi:14.08.2017, URL: file:///F:/ekolojik%20flash/tez%20çalışması/enerji%20bilinçli%20tasarım/BEDZED.pdf
 • Yeang K., 2006, Ekotasarım “Ekolojik Tasarım Rehberi”, Çev. Eryıldız S., Eryıldız D., Yem Yayın, s:29, İstanbul.

Year 2017, Volume: 3 Issue: 1, 92 - 107, 13.12.2017

Abstract

References

 • Edwards, B., 2007, “Sürdürülebilirlik Kültürü ve Mimari Tasarımın Önündeki Güçler”, Ekolojik Mimarlık ve Planlama Ulusal Sempozyumu, Antalya, s:22-34.
 • Gökmeral, E. B., 2014, Sürdürülebilir Ve Bütünleşik Bina Tasarım Süreçlerinde İç Mimarlık, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s:1,
 • MEB, 2012. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Ve Önemi, Erişim Tarihi:14.08.2017, http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Enerji%20Mekani%C4%9Finde%20Markalama.pdfs:8, Ankara.
 • Mary, G., 2010. Sıfır Enerji Mimarlığına Doğru-Yeni Güneş Enerjili Tasarım, Çev. Güçmen, N., Tağmat, T. S., YEM Yayın, s:7, İstanbul.
 • Reyhan Satır A., Reyhan H., 2016. "Küresel ısınmanın nedenleri, sonuçları, çözümleri üzerine yeni değerlendirmeler." Memleket Siyaset Yönetim (MSY), Cilt 11, Sayı 26, s:1-24.
 • Sev, A., 2009. Sürdürülebilir Mimarlık. YEM Yayın, s:31,62, İstanbul.
 • Spagnolo, J., & De Dear, R., 2003. A Field Study of Thermal Comfort In Outdoor And Semi-Outdoor Environments In Subtropical Sydney Australia. Building and environment.
 • Özçuhadar, T., 2007. "Sürdürülebilir Çevre için Enerji Etkin Tasarımın Yaşam Döngüsü Sürecinde İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi." Fen Bilimleri Enstitüsü, s:16, İstanbul.
 • Ulukavak Harputlugil, G., 2016, Enerji Verimli Bina Tasarım Stratejileri, Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması İçin Teknik Yardım Projesi.
 • URL 1. http://www.solaripedia.com/13/154/1425/lighthouse_zero_energy_home_03.html, Erişim tarihi:13.04.2017
 • URL 2. http://www.archdaily.com/134110/villa-ronde-ciel-rouge, Erişim tarihi:11.05.2017.
 • URL 3. http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=354, Erişim Tarihi:16.04.2017.
 • URL 4. http://www.ekokultur.com/tr/turkiyenin-ilk-pasif-evi-gaziantepte/, Erişim Tarihi: 10.04.2017
 • URL 5. https://www.akbw.de/architektur/beispielhaftes-bauen/praemierte-objekte/detailansicht/objekt/solarsiedlung-am-schlierbergmit-wohn-und-geschaeftsgebaeude-sonnenschiff-in-plusenergie-bauweise-830.html, Erişim Tarihi 23.05.2017.
 • URL 6. http://www.fosterandpartners.com/projects/lyc%C3%A9e-albert-camus/, Erişim Tarihi 13.04.2017.
 • URL 7. http://www.archello.com/en/project/memo-house, Erişim Tarihi:13.07.2017
 • URL 8. http://www.leading-architects.eu/features/featureeco-visionary-ken-yeang/featureeco-visionary-ken-yeang-2.html, Erişim tarihi:19.04.2017.
 • URL 9. http://www.archdaily.com/674/co2-saver-house-peter-kuczia, Erişim Tarihi:17.04.2017.
 • URL 10. http://www.aiatopten.org/node/102 , Erişim Tarihi:16.04.2017
 • URL 11. http://www.carboun.com/sustainable-design/a-damascus-school-revives-traditional-cooling-techniques/, Erişim Tarihi:18.04.2017.
 • URL 12. http://www.arkitera.com/gorus/663/enerji-mimarliginin-temel-gerekcesi, Erişim Tarihi:24.08.2017
 • URL 13. http://www.tmb.org.tr/doc/file/tmb_ygm_tr.pdf, Erişim Tarihi:18.04.2017.
 • Utkutuğ, G., 1995 "Fiziksel Çevre Denetimi I", yayınlanmamış F.Ç.D. I Ders Notları, GÜMMF Mimarlık Bölümü ,Yapı Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Utkutuğ, G., “Sürdürülebilir Bir Gelecek için Mimarlık: Ekolojik Mimarlığın Ulaştığı Son Nokta, Bedzed” Erişim Tarihi:14.08.2017, URL: file:///F:/ekolojik%20flash/tez%20çalışması/enerji%20bilinçli%20tasarım/BEDZED.pdf
 • Yeang K., 2006, Ekotasarım “Ekolojik Tasarım Rehberi”, Çev. Eryıldız S., Eryıldız D., Yem Yayın, s:29, İstanbul.

Details

Journal Section Articles
Authors

Fulya GÖKŞEN
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9754-0956
Türkiye


Cansu GÜNER
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7861-7404
Türkiye


Ahmet KOÇHAN
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Publication Date December 13, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 3 Issue: 1

Cite

Bibtex @conference paper { adbad337648, journal = {Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi}, issn = {2548-0987}, address = {bsyayinevi@gmail.com}, publisher = {Biyosistem Yayınevi}, year = {2017}, volume = {3}, number = {1}, pages = {92 - 107}, title = {Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekolojik Yapı Tasarım Kriterleri}, key = {cite}, author = {Gökşen, Fulya and Güner, Cansu and Koçhan, Ahmet} }
APA Gökşen, F. , Güner, C. & Koçhan, A. (2017). Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekolojik Yapı Tasarım Kriterleri . Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi , 3 (1) , 92-107 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/adbad/issue/32863/337648
MLA Gökşen, F. , Güner, C. , Koçhan, A. "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekolojik Yapı Tasarım Kriterleri" . Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3 (2017 ): 92-107 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adbad/issue/32863/337648>
Chicago Gökşen, F. , Güner, C. , Koçhan, A. "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekolojik Yapı Tasarım Kriterleri". Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3 (2017 ): 92-107
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekolojik Yapı Tasarım Kriterleri AU - FulyaGökşen, CansuGüner, AhmetKoçhan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 107 VL - 3 IS - 1 SN - 2548-0987- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Academia Journal of Interdisciplinary Scientific Research Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekolojik Yapı Tasarım Kriterleri %A Fulya Gökşen , Cansu Güner , Ahmet Koçhan %T Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekolojik Yapı Tasarım Kriterleri %D 2017 %J Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi %P 2548-0987- %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Gökşen, Fulya , Güner, Cansu , Koçhan, Ahmet . "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekolojik Yapı Tasarım Kriterleri". Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi 3 / 1 (December 2017): 92-107 .
AMA Gökşen F. , Güner C. , Koçhan A. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekolojik Yapı Tasarım Kriterleri. ADBAD. 2017; 3(1): 92-107.
Vancouver Gökşen F. , Güner C. , Koçhan A. Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekolojik Yapı Tasarım Kriterleri. Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi. 2017; 3(1): 92-107.
IEEE F. Gökşen , C. Güner and A. Koçhan , "Sürdürülebilir Kalkınma İçin Ekolojik Yapı Tasarım Kriterleri", Akademia Disiplinlerarası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 92-107, Dec. 2017