Year 2018, Volume , Issue 28, Pages 237 - 261 2018-04-20

Konservatuvar Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Yaşantısı ve Gelecekteki İstihdamlarına Yönelik Tutumları
Attitudes of Conservatory Students towards Vocational Education Experience and Employment in Future

Sevgi TAŞ [1] , Gonca GÖRSEV [2]Konservatuvarlarda verilen eğitimi ve mesleki eğitim yaşantısını etkileyen faktörler, çok küçük yaşlara dayanan eğitim, birey için çok erken yaşta yerleşmeye başlayan mesleki yaşam kültürü ve uzun yıllara dayanan okul yaşantısıdır. Aynı zamanda bu faktörler, öğrencilerin gelecekteki yaşamlarını ve meslek tercihlerini şekillendirmelerinde önemli unsurlardır. Bu doğrultuda bu araştırmada, konservatuvar öğrencilerinin mesleki eğitim yaşantısı ve gelecekteki istihdamlarına yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar ASD, Üfleme ve Vurma Çalgılar ASD ve Piyano ASD öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmanın amacı doğrultusunda oluşturulan, demografik bilgileri edinmeye yönelik birinci kısım ve tutum ölçeği niteliğindeki ikinci kısımdan oluşan bir anket yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre konservatuvar öğrencilerinin mesleki eğitim yaşantısı ve gelecekteki istihdamlarına yönelik tutumlarının kararsızlık düzeyinde olduğu ve cinsiyet değişkenine göre tutum farklılığının varlığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin tutumlarının temel olarak 6 faktör altında toplandığı faktör analizi ile saptanmıştır.

The factors that affect education in conservatories and the vocational education experience are the history of individual’s education starting in the early years in his/her life, his/her occupational life culture established at very early ages and school experience that is gained through years. These factors, on the other hand, are significant in terms of shaping the future lives of students and occupational choices. In this respect, the goal of this research is to analyze the attitudes of conservatory students towards vocational education experience and their employment in future. The study is carried out in Anadolu University State Conservatory, with Program in String Instruments, Wind and Percussion Instruments and Program in Piano students. Data are obtained through a survey made of two sections; the first section is composed for obtaining demographic information while the second section is an attitude scale. According to the findings of the research, it is determined that conservatory students’ attitudes towards vocational education experience and their employment in future is at the level of indecisiveness and there is a change in student attitudes based on sex variable. Through factor analysis, it is determined that student attitudes are basically categorized under 6 factors. 

 • Akbulut, E. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin öz yeterlik inançları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, III(II), 24-33.
 • Aras, A. (2011). Müzik bölümü lisans öğrencilerinin umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı örneği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 509-524. http://derfipark.ulakbim.gov.tr/gefad/article/view/5000078448 Erişim tarihi: 03.02.2017.
 • Akgül Barış, D. (2002). Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Çakar, D. (2015). Hacettepe üniversitesi Ankara devlet konservatuvarı (Cebeci’den Beşevler’e). Sahne ve Müzik Eğitim-Araştırma e-Dergisi, 1. http://www.sahnevemuzik.hacettepe.edu.tr/sayilar/sayi1_1.pdf Erişim tarihi: 16.01.17.
 • Çelen, A., Eskicioğlu, Y. (2015). Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin mesleğe yönelik tutum ve durumluk-sürekli kaygı düzeylerinin incelenmesi. Route Educational and Social Science Journal, 2(3), 1-18. http://www.ressjournal.com/Makaleler/780586735_1%20Aylin%20%C3%87elen.pdf Erişim tarihi: 16.01.17.
 • Çiçek Sağlam, A. (2008). Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1), 59-69. http://efdergi.yyu.edu.tr/eskiefdergi/makaleler/cilt_V/19_2008_a_cicek.pdf Erişim tarihi: 14.02.17.
 • Dalkıran, E., Şahin Baltacı, H., Karataş, Z., Nacakcı, Z. (2014). Bireysel çalgı performans sınavı kaygı ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik güvenirlik çalışması. International Journal of Assessment Tools in Education, 1 (1-2), 13-25. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/208032 Erişim tarihi: 16.01.17.
 • Dalkıran, E., Yıldız, G. (2016). Müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin öğretmenlik mesleği tutumlarının incelenmesi. Fine Arts (NWSAFA), 11 (4), 153-160. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/nwsafine/article/view/5000194954/5000174584 Erişim tarihi: 16.01.17.
 • Deniz, J., Azeri, S. (2006). Mesleki müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin benlik kavramlarının incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 23, 99-106. http://www.egejfas.org/download/article-file/2038 Erişim tarihi: 03.02.17.
 • Ede, İ. (2011). Üflemeli Çalgılar Anasanat Dalı Mezunlarının İşsizlik ve İstihdam Kaygıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Engin, D. T. (2012). Müzisyenlerin Kişilik Özellikleri, Çalgılarına Yönelik Tutumları ve Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2004). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Koca, Ş. (2009). Mesleki müzik eğitimi alan ve almayan lise öğrencilerinin kişisel uyum düzeylerinin incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 45-61. http://docplayer.biz.tr/8954217-Mesleki-muzik-egitimi-alan-ve-almayan-lise-ogrencilerinin-kisisel-uyum-duzeylerinin-incelenmesi.html Erişim tarihi: 16.01.17.
 • Köksal, A. (2000). Müzik eğitimi alma, cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenlerine göre ergenlerin empatik becerilerinin ve uyum düzeylerinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 99-107. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/yonetim/icerik/makaleler/1080-published.pdf Erişim tarihi: 18.02.17.
 • Küçük, D. P. (2011). Müzik öğretmeni adaylarının müzik öğretmenliğine yönelik tutumları ile benlik saygıları arasındaki ilişki. Kastamonu Eğitim Dergisi, 21(1), 257-270. http://www.kefdergi.com/pdf/21_1/21_1_17.pdf Erişim tarihi: 16.01.17.
 • Küçük, D. P. (2012). Müzik öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin iletişim ve problem çözme becerileri. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 33-54. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/gefad/article/viewFile/5000078430/5000072651 Erişim tarihi 16.01.17.
 • Küçükosmanoğlu, H.O., Can, M. (2013). N.E.Ü. A.K.E.F. müzik eğitimi anabilim dalı öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 338-343 http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/37a.kucukosmanoglu.pdf Erişim tarihi: 16.01.17.
 • Otacıoğlu, S.G. (2008). Müzik öğretmenliği okul deneyimi uygulamalarına katılan öğretmen adaylarının öz etkililik-yeterlik düzeylerinin incelenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1), 163-170. http://eskidergi.cumhuriyet.edu.tr/makale/1691.pdf Erişim tarihi: 03.02.2017.
 • Otacıoğlu, S.G. (2010). Müzik öğretmeni adaylarının okul deneyimi II uygulama dersine ilişkin tutumları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 81-90. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauefd/article/view/5000056028/5000053237 Erişim tarihi: 14.02.2017.
 • Özaydın, N. (2011). Mesleki Müzik Eğitimi Alan Öğrencilerin Psikolojik İhtiyaçlarının ve Yaşam Doyumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Özmenteş, S., Özmenteş, G. (2009). Çalgı çalışmaya ilişkin tutum, bireysel özellikler ve performans düzeyi ilişkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 353-360. http://www.kefdergi.com/pdf/17_1/353.pdf Erişim tarihi: 14.02.17.
 • Özmenteş, G. (2014). Mesleki müzik eğitimi elan öğrencilerin müzik özyeterlikleri benlik saygıları ve bireysel özellikleri arasındaki ilişkiler. Eğitim ve Bilim, 39(171), 138-152. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/705/639 Erişim tarihi: 03.02.17.
 • Pektaş, S. (2013). Güzel sanatlar ve spor lisesi müzik bölümü öğrencileri ile diğer lise öğrencilerinin duygusal zeka düzeylerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Resmi Gazete (3 Ocak 2017). Millî musiki ve temsil akademisinin teşkilât kanunu. https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/kanunlar_kararlar/kanuntbmmc013/kanuntbmmc013/kanuntbmmc01302541.pdf 03.02.17.
 • Tokinan, B. (2013). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması dersleri ile mesleki benlik algısı ve tutum arasındaki ilişkilerin incelenmesi. e-Journal of New World Sciences Academy, 8(1), 142-152. http://ijisae.atscience.org/download/article-file/186515 Erişim tarihi: 16.01.17.
 • Türk Dil Kurumu (3 Ocak 2017). Güncel Türkçe Sözlük. http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5894d8d1751976.49974375 erişim tarihi 03.02.17.
 • Tufan, E., Güdek, B. (2008). Müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 25-40. http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/view/145] Erişim tarihi: 16.01.17.
 • Türkmen, U. (2013). Konservatuvar eğitimine sosyolojik bir bakış. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, XV (2), 64-77. : http://www.sbd.aku.edu.tr/arsiv/c15s2/c15s2b5ugurturkmen.pdf] Erişim tarihi: 16.01.17.
 • Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi. Ankara: Evrensel Müzikevi
 • Yazıcı, T., Kılıç, I. (2015). Güzel sanatlar ve tasarım fakültesi ile konservatuvar öğrencilerinin müzik öğretmenliği mesleğine yönelik tutumları. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 5(11), 79-88. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/inustd/article/view/5000084993/5000120013 Erişim tarihi: 16.01.17
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Sevgi TAŞ (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Gonca GÖRSEV
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 20, 2018

Bibtex @research article { adyusbd363888, journal = {Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1308-9196}, eissn = {1308-7363}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2018}, volume = {}, pages = {237 - 261}, doi = {10.14520/adyusbd.363888}, title = {Konservatuvar Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Yaşantısı ve Gelecekteki İstihdamlarına Yönelik Tutumları}, key = {cite}, author = {TAŞ, Sevgi and GÖRSEV, Gonca} }
APA TAŞ, S , GÖRSEV, G . (2018). Konservatuvar Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Yaşantısı ve Gelecekteki İstihdamlarına Yönelik Tutumları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (28) , 237-261 . DOI: 10.14520/adyusbd.363888
MLA TAŞ, S , GÖRSEV, G . "Konservatuvar Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Yaşantısı ve Gelecekteki İstihdamlarına Yönelik Tutumları". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 237-261 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyusbd/issue/36673/363888>
Chicago TAŞ, S , GÖRSEV, G . "Konservatuvar Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Yaşantısı ve Gelecekteki İstihdamlarına Yönelik Tutumları". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2018 ): 237-261
RIS TY - JOUR T1 - Konservatuvar Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Yaşantısı ve Gelecekteki İstihdamlarına Yönelik Tutumları AU - Sevgi TAŞ , Gonca GÖRSEV Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.14520/adyusbd.363888 DO - 10.14520/adyusbd.363888 T2 - Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 261 VL - IS - 28 SN - 1308-9196-1308-7363 M3 - doi: 10.14520/adyusbd.363888 UR - https://doi.org/10.14520/adyusbd.363888 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Konservatuvar Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Yaşantısı ve Gelecekteki İstihdamlarına Yönelik Tutumları %A Sevgi TAŞ , Gonca GÖRSEV %T Konservatuvar Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Yaşantısı ve Gelecekteki İstihdamlarına Yönelik Tutumları %D 2018 %J Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1308-9196-1308-7363 %V %N 28 %R doi: 10.14520/adyusbd.363888 %U 10.14520/adyusbd.363888
ISNAD TAŞ, Sevgi , GÖRSEV, Gonca . "Konservatuvar Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Yaşantısı ve Gelecekteki İstihdamlarına Yönelik Tutumları". Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / 28 (April 2018): 237-261 . https://doi.org/10.14520/adyusbd.363888
AMA TAŞ S , GÖRSEV G . Konservatuvar Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Yaşantısı ve Gelecekteki İstihdamlarına Yönelik Tutumları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (28): 237-261.
Vancouver TAŞ S , GÖRSEV G . Konservatuvar Öğrencilerinin Mesleki Eğitim Yaşantısı ve Gelecekteki İstihdamlarına Yönelik Tutumları. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; (28): 261-237.