Year 2007, Volume 9 , Issue 2, Pages 167 - 184 2007-12-01

BİLGİ TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL VARLIKLAR VE RAPORLANMASI
BİLGİ TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL VARLIKLAR VE RAPORLANMASI

Ali ALAGÖZ [1] , [2] , Rabia ÖZPEYNİRCİ [3]


Bilgi çağını yaşadığımız bugünlerde, işletmelerin yatırım akımlarına baktığımızda; insana, bilgiye ve bilişim teknolojilerine sahip olma, bunları güncelleme ve geliştirme yönünde bir kayma eğiliminde olduklarını görmekteyiz. Bu gelişmelerin sonucu olarak bilgi temelli ekonomiye geçişle beraber artık üretim faktörlerinin içine entelektüel sermayede yer almaktadır. İnsan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi olmak üzere üç unsura sahip olan entelektüel sermayeden işletmelerin faydalanabilmesi ve amaçları doğrultusunda yönetebilmesi için, entelektüel sermayeyi ölçmeleri, muhasebeleştirmeleri ve raporlamaları gerekmektedir.
Bilgi çağını yaşadığımız bugünlerde, işletmelerin yatırım akımlarına baktığımızda; insana, bilgiye ve bilişim teknolojilerine sahip olma, bunları güncelleme ve geliştirme yönünde bir kayma eğiliminde olduklarını görmekteyiz. Bu gelişmelerin sonucu olarak bilgi temelli ekonomiye geçişle beraber artık üretim faktörlerinin içine entelektüel sermayede yer almaktadır. İnsan sermayesi, yapısal sermaye ve müşteri sermayesi olmak üzere üç unsura sahip olan entelektüel sermayeden işletmelerin faydalanabilmesi ve amaçları doğrultusunda yönetebilmesi için, entelektüel sermayeyi ölçmeleri, muhasebeleştirmeleri ve raporlamaları gerekmektedir.
  • BILMEDIK, Filiz, Entelektüel Sermaye, (12.10.2003) http://www.danismend.com/konular/insankaynaklari/INKA-ENTELSER.HTM
  • BONTIS, Nick, “Assessing Knowledge Assets: A Review of the Models Used to Measure Intellectual Capital” International Journal Of Management Review,. Volume 3, Issue 1, 2001.
  • BRINKER, Barry. “Intellectual Capital:Tomorrow’s Asset, Today’s Challenge”,http://www.cpavision.org/vision/wpaper05bcfm#note1.(09.07.2002)
  • BROOKING, Annie, Corporate Memory Strategies For Knowledge Management, International Thomsan Business Press, 2000.
  • ÇELME, Burçin ve A.Semih # evi. “Bilgi Ça nda Yeni Hazine: Entelektüel Sermaye ile Rekabeti Yakalamak”, www.unak.org.tr/unak2002/semih.doc. (28.10.2002)
  • CHANG, Shao-Chi, Sheng-Syan Chen, Jung-Ho Lai. “The Effect of Alliance Experience and Intellectual Capital on the Value Creation of International Strategic Alliances”, The International Journal of Management Science, June 2006.
  • ÇIKRIKÇI, Mustafa ve Abdülkerim Da tan. “Entelektüel Sermayenin Temel Finansal Tablolar Arac l  yla Sunulmas ”, Bankac>lar Dergisi, Say 43. 2002
  • EDVINSSON, Leif and Patr ck Sull van.”Developing a Model for Managing Intellectual Capital”, European Management Journal, Vol.14. No.4, 1996.
  • EDVINSSON, Leif,”Developing Intellectual Capital at Skandia”, Long Range Planing, Volume 30. No.3. 1997.
  • ERTUKRUL, Murat. “Bilgi Ça nda # letmelerin Yeni Kayna : Entelektüel Sermaye”, Active, Y l 3. Say 15, Ekim-Kas m 2000.
  • GUTHRIE, James, Richard Petty, Ulf JOHANSON, “Sunrise in the Knowledge Economy”, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol.14, No:4, 2001.
  • #NCE, Mehmet, Selda Alagöz ve Rabia Özpeynirci. “Dei im Sürecinde Entelektüel Sermayenin Stratejik Yönetimi Aç s ndan Eitime Yüklenen Fonksiyonlar”. S. Ü. Karaman ..B. Fakültesi Dergisi, Cilt 4. Say 1, Y l 2004.
  • International Financial and Management Accounting Committee (IFAC), The Measurement and Management of Intellectual Capital: An Introduction, International Management Accounting Study, Number 7. September 1998.
  • Invisible Value-The Case For Measuring and Reporting Intellectual Capital, Business Competitiveness Division, Canberra. June 2001. www.industry.gov.au/library/NEBL_Intellectual_Capital.pdf.(07.07.2002)
  • KARACAN, Sami, Entelektüel Sermayenin Muhasebele5tirilmesi ve Finansal Tablolarda Sunulmas>, Orient Yay nlar . 2007.
  • KESK#N, Halit. “Entelektüel Sermaye Nedir?”, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü E-Bülten. http://www.gyte.edu.tr/ebulten/sayi14/makale.htm. Y l 1. Say 14. Kas m 2005.
  • KOOISTRA, Jeltje van der Meer- and Siebren M. Zijlstra. “Reporting on Intellectual Capital”, Accounting Auditing and Accountability Journal, Vol.14, N.4, 2001.
  • Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experience, Issues and Prospects, New Measures For The New Economy, Amsterdam. Tecnical Meeting, International Semposium, 9-10 June 1999.
  • LEV, Brain, Intangibles : Management Measurement and Reporting, Brookings Institution Pres, Washington- 2001.
  • MOURITSEN, Jan, “Driving growth: Economic Value Added Versus Intellectual Capital”, Management Accounting Research, Volume 9 , 1998.
  • ÖNCE, Saime, Muhasebe Bak>5 Aç>s> ile Entelektüel Sermaye, Anadolu Üniversitesi Yay nlar , Eski ehir- 1999.
  • ÖZPEYN#RC#, Rabia, KOB#’lerde Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Muhasebele tirilmesi, Yay nlanmama Doktora Tezi, Konya-2005.
  • PABLOS, Patricia Ordenez de, “Measuring and Reporting KnowledgeBased Resources: The Intellectual Capital Report”, www.alba.edu.gr/OKLC2002/Proceedings/pdf-files/ID392.pdf. (12.10.2002)
  • ROSLENDER, Robin and Robin Fincham. “Thinking Critically About Intellectual Capital Accounting”, Accounting, Auditing and Accountability Journal, Volume 14. Number 4, 2001.
  • SEL#MOKLU, Seval K., 5letmelerin Etkinli?ini ve Verimlili?ini Art>rmada nsan Kayna?> Muhasebesinin Rolü, Anadolu Üniversitesi Yay nlar No1290. Eski ehir. 2001.
  • STEWART, Thomas A., Entelektüel Sermaye, Çev. Nurettin el Hüseyni, MESS Yay nlar . #stanbul, 1997.
  • SVEIBY. Karl-Erik, Measuring Intangibles and Intelectual CapitalAn Emerging First Standard, Internet Version, August-1998. http://www.sveiby.com.au/EmergingStandard/html (06.07.2001)
  • TEK#N, Mahmut, Hasan K. Güle ve Adem Öüt, Teknoloji Yönetimi, Nobel Yay n Da t m, 2003.
  • UZAY, Caban ve Orhan Sava , “Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi: Mobilya Sektöründe Kar la t rmal Bir Uygulama Örnei”, Erciyes Üniversitesi ##BF Dergisi, Say : 20, Ocak-Haziran 2003.
  • YEN#ÇER#, Özcan ve Mehmet #nce, Bilgi Yönetim Stratejileri ve Giri5imcilik, IQ Kültür Sanat Yay nc l k, 2005.
  • YILDIZ Birol ve Berrin Tenekeciolu, Entelektüel Sermayenin # letmelerin Piyasa Deeri Üzerindeki Etkisi Ve #MKB 100 # letmelerinde Görgül Bir Çal ma, Osman Gazi Üniversitesi ##BF 3. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongre Kitab , Eski ehir, Kas m-2004
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ali ALAGÖZ
Institution: ?

Author:

Author: Rabia ÖZPEYNİRCİ
Institution: ?

Dates

Publication Date : December 1, 2007

Bibtex @ { akuiibfd20444, journal = {Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-1966}, eissn = {2651-4117}, address = {}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2007}, volume = {9}, pages = {167 - 184}, doi = {}, title = {BİLGİ TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL VARLIKLAR VE RAPORLANMASI}, key = {cite}, author = {, and Özpeyni̇rci̇, Rabia} }
APA Alagöz, A , , , Özpeyni̇rci̇, R . (2007). BİLGİ TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL VARLIKLAR VE RAPORLANMASI . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 167-184 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/akuiibfd/issue/1630/20444
MLA Alagöz, A , , , Özpeyni̇rci̇, R . "BİLGİ TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL VARLIKLAR VE RAPORLANMASI" . Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2007 ): 167-184 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akuiibfd/issue/1630/20444>
Chicago Alagöz, A , , , Özpeyni̇rci̇, R . "BİLGİ TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL VARLIKLAR VE RAPORLANMASI". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 (2007 ): 167-184
RIS TY - JOUR T1 - BİLGİ TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL VARLIKLAR VE RAPORLANMASI AU - Ali Alagöz , , Rabia Özpeyni̇rci̇ Y1 - 2007 PY - 2007 N1 - DO - T2 - Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 184 VL - 9 IS - 2 SN - 1302-1966-2651-4117 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi BİLGİ TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL VARLIKLAR VE RAPORLANMASI %A Ali Alagöz , , Rabia Özpeyni̇rci̇ %T BİLGİ TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL VARLIKLAR VE RAPORLANMASI %D 2007 %J Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P 1302-1966-2651-4117 %V 9 %N 2 %R %U
ISNAD Alagöz, Ali , , , Özpeyni̇rci̇, Rabia . "BİLGİ TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL VARLIKLAR VE RAPORLANMASI". Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 9 / 2 (December 2007): 167-184 .
AMA Alagöz A , , Özpeyni̇rci̇ R . BİLGİ TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL VARLIKLAR VE RAPORLANMASI. KOCATEPEİİBF Dergisi. 2007; 9(2): 167-184.
Vancouver Alagöz A , , Özpeyni̇rci̇ R . BİLGİ TOPLUMUNDA ENTELEKTÜEL VARLIKLAR VE RAPORLANMASI. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2007; 9(2): 167-184.