Year 2020, Volume 13 , Issue 2, Pages 277 - 295 2020-04-17

Opinions of Primary School Teachers on Determination and Referral of Students with Learning Disabilities
Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Belirlenmesine ve Yönlendirilmesine İlişkin Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri

Tahsin FIRAT [1] , Duygu KOÇAK [2]


The aim of this study is to examine the opinions of primary school teachers about what they pay attention to in determining students with learning disabilities and the ways they follow when they encounter with the students who are thought to be learning disabilities. Participants were 23 female and 26 male primary school teachers. Data were gathered using a semi-structured interview form consisting of two open-ended questions. In the analysis of the data, codes and categories were created by using content analysis technique. Four different themes (developmental features, academic features, personal characteristics and communication-based behaviors) were obtained in accordance with the teachers' opinions on identifying students with learning disabilities. In terms of teachers’ opinions on what they do when they meet with students who are thought to be learning disabilities, the themes “social activity”, “teaching methods”, “directing to the relevant individual or organization”, “cooperation” and ten different categories related to these themes were obtained. These results were discussed with regard to literature and implementations. Prospective primary school teachers should receive hands-on training on learning disabilities at university level and activities aimed at increasing the knowledge of in-service teachers on this subject through in-service training should be diversified. 

Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin belirlenmesinde nelere dikkat ettikleri ve öğrenme güçlüğü olduğunu düşündükleri öğrenci ile karşılaştıklarında izledikleri yolların belirlenmesine ilişkin görüşleri incelenmiştir. Çalışma, 23 kadın ve 26 erkek öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri, iki açık uçlu sorudan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılarak kod ve kategoriler oluşturulmuştur. Öğretmenlerin öğrenme güçlüğü olan öğrencileri belirleme ile ilgili görüşleri doğrultusunda dört farklı tema (gelişimsel özellikler, akademik özellikler, kişisel özellikler ve iletişim temelli davranışlar) elde edilmiştir. Öğretmenlerin öğrenme güçlüğü olduğu düşünülen öğrenci ile karşılaştıklarında yaptıklarına ilişkin görüşlerinden ise sosyal aktivite, öğretim yöntemleri, ilgili kişi veya kuruma yönlendirme ve işbirliği temaları ve bu temalara bağlı on farklı kategori elde edilmiştir. Elde edilen bu veriler ilgili literatür ve uygulamalar açısından değerlendirilmiştir. Sınıf öğretmeni adayları üniversite düzeyinde öğrenme güçlüğüyle ilgili uygulamalı eğitimler almalı ve görev yapan öğretmenlerin ise hizmetiçi eğitimler yoluyla bu konu hakkındaki bilgilerin arttırılmasına dönük etkinlikler çeşitlendirilmelidir.

 • Aladwani, A. M., & Al Shaye, S. S. (2012). Primary school teachers' knowledge and awareness of dyslexia in Kuwaiti students. Education, 132(3), 499–516.
 • Alkhateeb, N. A. (2014). Female general educatıon teachers’ knowledge of and perceived skills related to learning disabilities in the Qassim Region, Kingdom of Saudi Arabia (Doctoral Dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses Data Base. (UMI No.3684647)
 • Altun, T., & Uzuner, F. G. (2016). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin eğitimine yönelik görüşleri. The Journal of Academic Social Science Studies, 44, 33-49.
 • Altuntaş, F. (2010). Sınıf öğretmenlerinin disleksiye ilişkin bilgileri ve dislektik öğrencilere yönelik çalışmaları (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards integration/inclusion: A review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 17(2), 129-147.
 • Avramidis, E., Bayliss, P., & Burden, R. (2000). A survey into mainstream teachers' attitudes towards the inclusion of children with special educational needs in the ordinary school in on elocal education authority. Educational Psychology, 20(2), 191-211.
 • Balcı, E. (2019). Disleksi hakkında öğretmen görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 162-179.
 • Başar, M., & Göncü, A. (2018). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğüyle ilgili kavram yanılgılarının giderilmesi ve öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 185-206.
 • Bender, W. N. (2004). Learning disabilities: Characteristics, identification and teaching strategies (5th ed.). Boston: Pearson.
 • Brook, U., Watemberg, N., & Geva, D. (2000). Attitude and knowledge of attention deficit hyperactivity disorder and learning disability among high school teachers. Patient Education and Counseling, 40(3), 247-252.
 • Campbell, J., Gilmore, L., & Cuskelly, M. (2003). Changing student teachers’ attitudes towards disability and inclusion. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 28(4), 369-379.
 • Chideridou–Mandari, A., Padeliadu, S., Karamatsouki, A., Sandravelis, A., & Karagiannidis, C. (2016). Secondary mathematics teachers: What they know and don't know about dyscalculia. International Journal of Learning, Teachingand Educational Research, 15(9), 84-98.
 • Çakıroğlu, O. (2015). İlkokul öğrencilerinin düşük okuma başarısının nedenlerinin ve öğretmenlerin kullandığı etkinliklerin değerlendirilmesi. Journal of Human Sciences, 12(1), 1082-1094.
 • Çakıroğlu, O. (2017). Özel öğrenme güçlüğüne giriş. In M. A. Melekoğlu, U. Sak (Ed.). Özel Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek (pp.1-22 ). Ankara: Pegem Akademi.
 • DeSimone, J. R., & Parmar, R. S. (2006). Middle school mathematics teachers' beliefs about inclusion of students with learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 21(2), 98-110.
 • Diken, İ. (2010). Erken çocukluk eğitimi. Ankara, Turkey: PegemA Yayıncılık.
 • Doğan, B. (2013). Türkçe ve sınıf öğretmenlerinin okuma güçlüğüne ilişkin bilgileri ve okuma güçlüğü olan öğrencileri belirleyebilme düzeyleri. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(1), 20-33.
 • Doyran, F., & Canca, I. (2013). Sorunlu öğrenci mi? Öğrenme güçlüğü olan öğrenci mi? Öğretmenler öğrenme güçlüğü hakkında ne biliyorlar? Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), 6(4), 371-389.
 • Fırat, T. (2018). Öğrenme güçlükleri. Ü. Şahbaz (Ed.). Özel Eğitim ve Kaynaştırma (pp.288-318 ). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Fırat, T., & Koçak, D. (2018). Sınıf öğretmenlerinin öğrenme güçlüğünün tanımına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(2), 915-931.
 • Fletcher, J. M., Coulter, W. A., Reschly, D. J., & Vaughn, S. (2004). Alternative approaches to the definition and identification of learning disabilities: Some questions and answers. Annals of Dyslexia, 54(2), 304-331.
 • Fuchs, D., & Fuchs, L. S. (2006). Introduction to response to intervention: What, why, and how valid is it? Reading Research Quarterly, 41, 93-99.
 • Fuchs, D., Mock, D., Morgan, P. L., & Young, C. L. (2003). Responsiveness to intervention: Definitions, evidence, and implications for the learning disabilities construct. Learning Disabilities Research & Practice, 18(3), 157-171.
 • Ghimire, S. (2017). Knowledge of primary school teacher regarding learning disabilities in school children. Journal of Nobel Medical College, 6(1), 29-35.
 • Graham, L., & Bellert, A. (2005). Reading comprehension difficulties experienced by students with learning disabilities. Australian Journal of Learning Disabilities, 10(2), 71-78.
 • Gresham, F. M. (2002). Responsiveness to intervention: An alternative approach to the identification of learning disabilities. In R. Bradley, L. Danielson, & D. P. Hallahan (Eds.), Identification of learning disabilities: Research to practice (pp. 467–519). Mahwah, N. J.: Erlbaum.
 • Gresham, F. M. (2005). Response to intervention: An alternative means of identifying students as emotionally disturbed. Education and Treatment of Children, 28(4), 328-344.
 • Grolnick, W. S., & Ryan, R. M. (1990). Self-Perceptions, motivation, andadjustment in children with learning disabilities a multiple group comparison study. Journal of Learning Disabilities, 23(3), 177-184.
 • Individuals with Disabilities Education Act of (IDEA) 2004. 20 U. S. C. §1400 et seq. (2004).
 • Kamala, R., & Ramganesh, E. (2013). Knowledge of specific learning disabilities among teacher educators in puducherry, union territory in India. International Review of Social Sciences and Humanities, 6(1), 168-175.
 • Kançeşme, C. (2015). Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere sayıların İngilizce yazımının öğretiminde eşzamanlı ipucu ile kapat - kopyala - karşılaştır öğretim yöntemlerinin etkililiklerinin karşılaştırılması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Universitesi, Bolu.
 • Kargın, T. (2007). Eğitsel değerlendirme ve bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama süreci. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 8(1), 1-16.
 • Kargın, T., & Güldenoğlu, B. (2016). Learning disabilities research and practice in Turkey. Learning Disabilities--A Contemporary Journal, 14(1), 71-78.
 • Kargın, T., Acarlar, F., & Sucuoğlu, B. (2003). Öğretmen, yönetici ve anne-babaların kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 4(2), 55-76.
 • Kavale, K. A., & Forness, S. R. (2006). Learning disability as a discipline. In H. L. Swanson, K. R. Harris, & S. Graham (Eds.), Handbook of learning disabilities (pp. 76–93). New York: Guilford Press.
 • Kavale, K. A., & Mostert, P. M.. (2004). Social skills interventions for individuals with learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 27(1), 31-43.
 • Kılıç-Tülü, B., & Ergül, C. (2016). Öğrenme güçlüğü olan çocukların duyguları tanıma becerileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel eğitim Dergisi, 17(3), 207-229.
 • Kirby, A., Davies, R., & Bryant, A. (2005). Do teachers know more about specific learning difficulties than general practitioners? British Journal of Special Education, 32(3), 122– 126.
 • Kocsis, J. (2016). Primary teachers’ knowledge about learning disabilities (Master Thesis). Available from ProQuest Dissertations and Theses Data Base. (UMI No. 10103255)
 • Landerl, K., Bevan, A., & Butterworth, B. (2004). Developmental dyscalculia and basic numerical capacities: A study of 8–9-year-old students. Cognition, 93(2), 99-125. Lingeswaran, A. (2013). Assessing knowledge of primary school teachers on specific learning disabilities in two schools in India. Journal of Education and Health Promotion, 2(30), 1-5.
 • Lyon, G. R., Fletcher, J. M., Shaywitz, S. E., Shaywitz, B. A., Torgesen, J. K., Wood, F. B., & Olson, R. (2001). Rethinking learning disabilities. In C.E. Finn, R.A.J. Rotherham, & C.R. Hokanson (Eds.), Rethinking special education for a new century (pp. 259–287). Washington, DC: Thomas B. Fordham Foundation and Progressive Policy Institute.
 • Melekoğlu, M. (2017). Özel öğrenme güçlüğünün nedenleri ve özellikleri. M. A. Melekoğlu, U. Sak (Ed.). Özel Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek (pp.24-52). Ankara: Pegem Akademi.
 • Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: A sourcebook of new methods. California: SAGE Publications.
 • Moothedath, S., & Vranda, M. N. (2015). Knowledge of primary school teachers in ıdentifying children with learning disabilities. Disability, CBR & Inclusive Development, 26(3), 68-76.
 • Özabacı, N., & Ergün-Başak, B. (2013). Öğretmenlerin öğrenme yetersizliği olan öğrencileri ile ilgili algılarının metafor analizi yoluyla incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 269-280.
 • Pieters, S., Desoete, A., Roeyers, H., Vanderswalmen, R., & Van Waelvelde, H. (2012). Behind mathematical learning disabilities: What about visual perception and motor skills? Learning and Individual Differences, 22(4), 498-504.
 • Polat, E. (2013). Özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için web destekli uyarlanabilir öğretim sistemi tasarımı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Sakız, H. (2018). Students with learning disabilities within the context of inclusive education: issues of identification and school management. International Journal of Inclusive Education, 22(3), 285-305.
 • Sakız, H., Sart, Z. H., & Ekinci, A. (2016). Öğrenme güçlüğünde yaşanan zorlukların eğitsel çerçevede incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40), 240-256.
 • Saravanabhavan, S., & Saravanabhavan, R. C. (2010). Knowledge of learning disability among pre-and in-service teachers in india. International Journal of Special Education, 25(3), 132-138.
 • Scruggs, T. E., & Mastropieri, M. A. (2002). On babies and bath water: Addressing the problems of identification of learning disabilities. Learning Disability Quarterly, 25(3), 155-168.
 • Sharma, U., Forlin, C., Loreman, T., & Earle, C. (2006). Pre-Service teachers' attitudes, concerns and sentiments about inclusive education: An international comparison of novicepre-service teachers. International Journal of Special Education, 21(2), 80-93.
 • Stein, J. (2001). Thema gnocellular theory of developmental dyslexia. Dyslexia, 7(1), 12-36.
 • Swanson, H. L., & Berninger, V. (1995). The role of working memory in skilled and less skilled readers' comprehension. Intelligence, 21(1), 83-108.
 • Swanson, H. L., Howard, C. B., & Sáez, L. (2006). Do different components of working memory underlie different subgroups of reading disabilities? Journal of Learning Disabilities, 39(3), 252–269.
 • Tavşancıl, E., & Aslan, A. E. (2001). Sözel, yazılı ve diğer materyaller için içerik analizi ve uygulama örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Vaughn, S., & Fuchs, L. S. (2003). Redefining learning disabilities as inadequate response to instruction: The promise and potential problems. Learning Disabilities Research & Practice, 18(3), 137-146.
 • Westendorp, M., Hartman, E., Houwen, S., Smith, J., & Visscher, C. (2011). The relationship between gross motor skills and academic achievement in children with learning disabilities. Research in Developmental Disabilities, 32(6), 2773-2779.
 • Woods, N. F., & Calanzaro M. (1980). Nursing research: Theory and practice. St Louis: Mosby.
 • Wright, D. C. (2008). Nonverbal learning disability in the classroom: An assessment of teachers' knowledge (Doctoral Dissertation). Available from ProQuest Dissertations and Theses Data Base. (UMI No. 3312913.)
 • Yangın, S., Yangın, N., Önder, V., & Şavlığ, A. (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının ve öğretim elemanlarının çeşitli öğrenme güçlüklerine yönelik farkındalıkları. Education Sciences, 11(5), 243-266.
 • Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish. New York: The Guilford Press.
Primary Language en
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3577-7907
Author: Tahsin FIRAT (Primary Author)
Institution: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3211-0426
Author: Duygu KOÇAK
Institution: ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 17, 2020

Bibtex @research article { akukeg542535, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {277 - 295}, doi = {10.30831/akukeg.542535}, title = {Opinions of Primary School Teachers on Determination and Referral of Students with Learning Disabilities}, key = {cite}, author = {Fırat, Tahsin and Koçak, Duygu} }
APA Fırat, T , Koçak, D . (2020). Opinions of Primary School Teachers on Determination and Referral of Students with Learning Disabilities . Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 13 (2) , 277-295 . DOI: 10.30831/akukeg.542535
MLA Fırat, T , Koçak, D . "Opinions of Primary School Teachers on Determination and Referral of Students with Learning Disabilities" . Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 (2020 ): 277-295 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/53290/542535>
Chicago Fırat, T , Koçak, D . "Opinions of Primary School Teachers on Determination and Referral of Students with Learning Disabilities". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 (2020 ): 277-295
RIS TY - JOUR T1 - Opinions of Primary School Teachers on Determination and Referral of Students with Learning Disabilities AU - Tahsin Fırat , Duygu Koçak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30831/akukeg.542535 DO - 10.30831/akukeg.542535 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 295 VL - 13 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.542535 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.542535 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Opinions of Primary School Teachers on Determination and Referral of Students with Learning Disabilities %A Tahsin Fırat , Duygu Koçak %T Opinions of Primary School Teachers on Determination and Referral of Students with Learning Disabilities %D 2020 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 13 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.542535 %U 10.30831/akukeg.542535
ISNAD Fırat, Tahsin , Koçak, Duygu . "Opinions of Primary School Teachers on Determination and Referral of Students with Learning Disabilities". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 / 2 (April 2020): 277-295 . https://doi.org/10.30831/akukeg.542535
AMA Fırat T , Koçak D . Opinions of Primary School Teachers on Determination and Referral of Students with Learning Disabilities. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2020; 13(2): 277-295.
Vancouver Fırat T , Koçak D . Opinions of Primary School Teachers on Determination and Referral of Students with Learning Disabilities. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2020; 13(2): 277-295.