Year 2020, Volume 13 , Issue 2, Pages 369 - 383 2020-04-17

Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Duygularının Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi
The Effect of Feeling of Loneliness on Burnout Levels in University Students

Hüseyin ERİŞ [1] , Sinem BARUT [2]


Yalnızlık duygusu, ergenler ve genç yetişkinler arasında yaygın olarak yaşanan ve dikkate alınması gereken bir sorundur. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin yaşadığı yalnızlık duygusu ile tükenmişlik düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin yalnızlık duygularının tükenmişlik düzeylerine etkisinin olup olmadığını tespit etmektir. Bu araştırmanın örneklem grubu, Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndaki 376 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler 01 – 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında anket aracılığıyla toplanmıştır. Araştırma grubuna UCLA Yalnızlık Ölçeği ve Maslach Tükenmişlik Envanteri - Öğrenci Formu (MTE-ÖF) uygulanmıştır. Verilerin analizi, SPSS 20.0 kullanılarak tanımlayıcı istatistikler ve doğrusal regresyon analizi (ANOVA) ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenirliği yüksektir. Doğrusal regresyon analizi ANOVA sonuçlarında yalnızlık hissinin tükenmişlik üzerinde anlamlı etkisi olduğu sonucuna varılmıştır. Standart regresyon katsayısına göre yalnızlık duygusu değişkenindeki 1 birim artışın tükenmişlik değişkeninde 0,279 birim artışa neden olması beklenmektedir. Öğrencilerin yalnızlık düzeyleri arttıkça, tükenmişlik seviyeleri de artmaktadır.

Feeling of loneliness is a matter that is commonly encountered among adolescents and young adults and should be taken into consideration. This study was conducted for the purpose of determining whether or not there was a correlation between the feeling of loneliness and burnout levels in university students. The purpose of the study is to determine whether or not the feeling of loneliness of university students affects their burnout levels. The sample group of the study consisted of 376 students receiving education in Harran University Vocational School of Healthcare Services. The data were collected using a questionnaire between 01 - 31 May 2019. UCLA Loneliness Scale and Maslach Burnout Inventory – Student Form (MBI-SF) were applied to the study group. The data was analyzed using descriptive statistics and linear regression analysis (ANOVA) in the SPSS 20.0. The acquired results show that the scales used in the study has a higher reliability. Similarly, the results of the linear regression analysis ANOVA show that the feeling of loneliness has a significant effect on burnout. In the results of the linear regression analysis ANOVA, it is found out that the feeling of loneliness has a significant effect on the sub-dimensions of burnout. With regard to the standard regression coefficient, it is expected that 1-unit increase in the feeling of loneliness variable causes 0.279-unit increase in the perception of exhaustion variable. The higher the loneliness levels of students are the more the levels of exhaustion increase.

 • Akbağ, M., Sayıner, B., Sözen, D. (2005). Üniversite öğrencilerinde stres düzeyi, denetim odağı ve depresyon düzeyi arasındaki ilişki üzerine bir inceleme. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 21, 59-74.
 • Akıl, E., Yazar, T. (2014). Examining the burnout level of prep class students at university. Electronic Journal of Education Sciences, 3 (6), 51-67.
 • Ardıç, K., Polatcı, S. (2008). Emotional exhaustion: An application to academic personal (The case of Gazi Osman Pasa University). Journal of Economics and Administrative Sciences, 10(2), 69-96.
 • Arslan, C., Hamarta, E., Üre, Ö., Özyeşil, Z. (2010). An investigation of loneliness and perfectionism in university students. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 814-818.
 • Arslantaş, H., Ergin, F. (2011). Loneliness, depression, social support and relate factors in individuals between 50 and 65 years. Turkish Journal of Geriatrics, 14(2), 135-144.
 • Aşık, N. A. (2016). The impact of loneliness in the workplace on burnout. Business & Management Studies: An International Journal, 4(3) 366-384.
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M., Duru, S. (2011). The prevalence of burnout among prospective teachers, its relation with demographic variables and academic achievement. Pamukkale University Faculty of Education Journal, 29, 151-165.
 • Brownlow, S., Reasinger, R. D. (2000). Putting off until tomorrow what is better done today: Academic procrastination as a function of motivation toward college work. Journal of Social Behavior and Personality, 15, 15–34.
 • Cazan, A. M. (2014). Learning motivation, engagement and burnout among university students. Procedia - Social and Behavioural Sciences, 187, 413-417.
 • Çam, Z., Deniz, K. Z., Kurnaz, A. (2014). School burnout: Testing a structural equation model based on perceived social support, perfectionism and stress variables. Education and Science, 39(173), 312-327.
 • Çapri, B., Gündüz, B., Gökçakan, Z. (2011). Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu’nun (MTE-ÖF) Türkçe’ye uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova University Faculty of Education Journal, 1(40), 134-147.
 • Çapulcuoğlu, U., Gündüz, B. (2013). Coping with stress, test anxiety, academic self-efficacy and parental attitudes in predicting student burnout. Journal of Educational Sciences Research, 3(1), 201-218.
 • Çelik, T. G., Bağrıaçık, R., Oral, L. E. (2012). Academic burnout of architectural students. E-Journal of New World Sciences Academy, 7(1), 358-367.
 • Dahlberg, L., Agahi, N., Lennartsson, C. (2018). Lonelier than ever? Loneliness of older people over two decades. Archives of Gerontology and Geriatrics, 75, 96-103.
 • Demir, A. (1989). U.C.L.A. Yalnızlık Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Psikoloji Dergisi, 7(23), 14-18.
 • Diehl, K., Jansen, C., Ishchanova, K. Hilger Kolb, J. (2018). Loneliness at universities: Determinants of emotional and social loneliness, among students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 15(9), 1-14.
 • Dost Tuzgöl, M. (2007). Üniversite öğrencilerinin yaşam doyumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 22(22), 132-143. Freudenberger, H. J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 159-165.
 • Güdük, M., Erol, Ş., Yağcıbulut, Ö., Uğur, Z., Özvarış, Ş. B., Aslan, D. (2005). Burnout syndrome among last year medical students of a medical faculty in Ankara. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 14(8), 169-173.
 • Güloğlu, B. Karaırmak, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinde yalnizliğin yordayicisi olarak benlik saygisi ve psikolojik sağlamlik. Ege Eğitim Dergisi, 11(2), 73-88.
 • İçer, İ. (2016). A study on the relationship between the perceptions of self and loneliness among the adolescents from a boarding school with single parent family and intact family. Electronic Journal of Occupational Improvement and Research, 4(1), 15-23.
 • Kaçmaz, N. (2005). Burnout syndrome. Journal of İstanbul Faculty of Medicine, 68(1), 29-32.
 • Karahan, T. F., Sardoğan, M. E., Özkamalı, E. Menteş, Ö. (2006). Lise öğrencilerinde sosyal yetkinlik beklentisi ve otomatik düşüncelerin, yaşanilan sosyal birim ve cinsiyet açisindan incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3(26), 35-45.
 • Koçak, R. (2003). Comparison of alexithymia and loneliness in terms of some aspects and investigation of relationship among university students. Turkish Psychological Counselling and Guidance Journal, 11(19), 15-24.
 • Lin, S.H., Huang, Y.C. (2012). Investigating the relationships between loneliness and learning burnout. Active Learning in Higher Education, 13(3), 231–43.
 • McKay, M. T., Konowalczyk, S., Andretta, J.R., Cole, J.C. (2017). The direct and indirect effect of loneliness on the development of adolescent alcohol use in the United Kingdom. Addictive Behaviors Reports, 6, 65-70.
 • Oktan, V. (2005). Algılanan sosyal destek düzeyinin ergenlerdeki öfkenin gelişimine etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 21(21), 183-192.
 • Oruç, T. (2013). Üniversite öğrencilerinde psikososyal değişkenlere göre yalnizlik ile otomatik düşünceler ilişkisinin incelenmesi. (Unpublished doctoral thesis). Dokuz Eylül University/Institute of Education Sciences, İzmir. (https://www.ulusaltezmerkezi.net/universite-ogrencilerinde-psikososyal-degiskenlere-gore-yalnizlik-ile-otomatik-dusunceler-iliskisinin-incelenmesi/7/)
 • O’Donovan, A., Hughes, B. (2007). Social support and loneliness in college students: Effects on pulse pressure reactivity to acute stress. Journal of Adolescent Medicine and Health, 19(4), 523-528.
 • Özdemir, U., Tuncay, T. (2008). Correlates of loneliness among university students. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2(29), 1-6.
 • Özodaşık, M. (1989). Yalnızlığın çeşitli değişkenlerle ilişkisi (atilganlik, durumluk-sürekli kaygi, depresyon ve akademik başari) (Unpublished master’s thesis). Selçuk University, Social Sciences Institute, Konya.
 • Peplau. L. A., & D. Perlman (1982). Loneliness: A sourcebook of current theory; Research and therapy. New York: Wiley-Interscience.
 • Russell D., Peplau, L. A., Ferguson, M. L. (1978). Developing a measure of loneliness. Journal of Personality Assessment, 42, 290-294.
 • Sağır, M. (2015). The relationship between teachers’ perceptions for organizational depression and burnout levels. Turkish Journal of Education, 4(3), 29-42.
 • Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M., Bakker, A. B. (2002). Burnout and engagement in university students - a cross-national study. Journal of Cross-Cultural Psychology, 33(5), 464-481.
 • Seçer, İ. (2015). The analysis of the relation between school burnout and psychological disorder of university students. Atatürk University Journal of Social Science Institute, 19(1), 81-99.
 • Seçim, Ö. Y., Alpar, Ö., Algür, S. (2014). Loneliness on university students: an empirical research at Akdeniz University. Electronic Journal of Education Sciences, 13 (48), 200-215.
 • Seppala, E. & King, M. (2017). Burnout at work isn’t just about exhaustion. It’s also about loneliness. Harvard Business Rewiev. (http://www.communityofcharacter.ca/uploads/4/7/6/5/4765864/burnout_at_work_isnt_just_about_exhaustion_its_also_about_loneliness.pdf)
 • Tel, H., Ertekin Pınar, Ş. (2013). Investigation of relationship in between burnout and depression in primary caregivers of chronic mental problem patients. Journal of Psychiatric Nursing, 4(3), 145-152.
 • Tümkaya, S., Çavuşoğlu, İ. (2010). An analysis of the burnout level of primary school teaching department student teachers. Ç. U. Journal of Social Science Institute, 19(2), 468-481.
 • Yang, H. J., Farn, C. K. (2004). An investigation the factors affecting MIS student burnout in technical-vocational college. Computers in Human Behavior, 21(6), 917-932.
 • Yılmaz, E., Yılmaz, E., Karaca, F. (2008). Üniversite öğrencilerinin sosyal destek ve yalnizlik düzeylerinin incelenmesi. Genel Tıp Dergisi, 18(2), 71-79.
 • Zorbaz, O., Dost Tuzgöl, M. (2014). Lise öğrencilerinin problemli internet kullaniminin cinsiyet, sosyal kaygi ve akran ilişkileri açisindan incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(1), 298-310.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1685-9819
Author: Hüseyin ERİŞ (Primary Author)
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-3838-9931
Author: Sinem BARUT
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 17, 2020

Bibtex @research article { akukeg606671, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {369 - 383}, doi = {10.30831/akukeg.606671}, title = {The Effect of Feeling of Loneliness on Burnout Levels in University Students}, key = {cite}, author = {Eri̇ş, Hüseyin and Barut, Sinem} }
APA Eri̇ş, H , Barut, S . (2020). The Effect of Feeling of Loneliness on Burnout Levels in University Students . Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 13 (2) , 369-383 . DOI: 10.30831/akukeg.606671
MLA Eri̇ş, H , Barut, S . "The Effect of Feeling of Loneliness on Burnout Levels in University Students" . Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 (2020 ): 369-383 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/53290/606671>
Chicago Eri̇ş, H , Barut, S . "The Effect of Feeling of Loneliness on Burnout Levels in University Students". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 (2020 ): 369-383
RIS TY - JOUR T1 - The Effect of Feeling of Loneliness on Burnout Levels in University Students AU - Hüseyin Eri̇ş , Sinem Barut Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30831/akukeg.606671 DO - 10.30831/akukeg.606671 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 369 EP - 383 VL - 13 IS - 2 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.606671 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.606671 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi The Effect of Feeling of Loneliness on Burnout Levels in University Students %A Hüseyin Eri̇ş , Sinem Barut %T The Effect of Feeling of Loneliness on Burnout Levels in University Students %D 2020 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 13 %N 2 %R doi: 10.30831/akukeg.606671 %U 10.30831/akukeg.606671
ISNAD Eri̇ş, Hüseyin , Barut, Sinem . "The Effect of Feeling of Loneliness on Burnout Levels in University Students". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 13 / 2 (April 2020): 369-383 . https://doi.org/10.30831/akukeg.606671
AMA Eri̇ş H , Barut S . The Effect of Feeling of Loneliness on Burnout Levels in University Students. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2020; 13(2): 369-383.
Vancouver Eri̇ş H , Barut S . The Effect of Feeling of Loneliness on Burnout Levels in University Students. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2020; 13(2): 369-383.