Year 2020, Volume 13 , Issue 4, Pages 685 - 700 2020-10-23

Effects of the Educational Games on Primary School Students’ Speaking Skills and Speaking Anxiety
Eğitsel Oyunların İlkokul Öğrencilerinin Konuşma Becerilerine ve Konuşma Kaygılarına Etkisi

Huri ASAN [1] , Zuhal ÇELİKTÜRK SEZGİN [2]


The aim of this study is to determine the effects of educational games used in lesson Turkish on primary school fourth-grade students' impromptu speaking skills and speaking anxiety. In the research, one of the semi-experimental models, pretest and posttest nonequivalent groups design was used. The study group consisted of 28 students in 4-A and 4-B classes in a public school in the city center of Burdur in the first semester of 2018-2019 academic year. In the experimental group, Turkish lessons were taught and supported by educational games for six weeks. In the control group, it was processed in accordance with the basic teaching-learning approaches in the Turkish Curriculum. According to the results of the study, it was concluded that educational games positively affected the three-dimensional speaking order and style of speech, including the use of voice, which are composed of audibility and meaningfulness dimensions, topic and thought transfer, refinement, and use of time. It was concluded that educational games did not affect students’ speaking anxiety. The fact that the state of anxiety is not affected by this six-week practice of educational games may be due to the short implementation period. Therefore, a similar study can be repeated with a wider sample group with a longer application period. 
Bu araştırmanın amacı, Türkçe dersinde kullanılan eğitsel oyunların ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerilerine ve konuşma kaygılarına etkisini belirlemektir. Araştırmada yarı deneme modellerinden ön test-son test eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2018-2019 eğitim-öğretim yılı birinci döneminde Burdur il merkezindeki bir devlet okulundaki 4-A ve 4-B sınıflarındaki 28 öğrenci oluşturmaktadır. Deney grubunda Türkçe dersleri altı hafta boyunca araştırmacı tarafından eğitsel oyunlarla desteklenerek işlenmiştir. Kontrol grubunda ise Türkçe Dersi Öğretim Programındaki öğrenme-öğretme yaklaşımlarına uygun olarak işlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; eğitsel oyunların, öğrencilerin konuşma sırasında işitilebilirlik ve anlamlılık boyutlarından oluşan ses kullanma becerilerini, konu ve düşünce aktarımı, ayrıntılandırma ve zaman kullanımı olmak üzere üç boyuttan oluşan konuşma düzenini ve üslubunu olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Eğitsel oyunların öğrencilerin konuşma kaygılarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Kaygı durumunun, eğitsel oyunlardan oluşan bu altı haftalık uygulamadan etkilenmemesi, uygulama süresinin kısa olması ile açıklanabilir. Bu yüzden benzer bir çalışma daha geniş bir örneklem grubu ile daha uzun bir uygulama süreci ile tekrarlanabilir.
 • Bailey, K. M. (2005). Practical English language teaching: Speaking. New York: McGraw-Hill.
 • Baştürk, R. (2011). Deneme modelleri. A. Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 31-53). (2. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bıyıklı, H., & Öztaş, Y. (2017). İlkokul 4. sınıf Türkçe öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Doku Yayıncılık.
 • Bulut, K. (2015). Mikro öğretim tekniğinin Türkçe öğretmen adaylarının konuşma beceri ve kaygılarına etkisi (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Bygate, M. (1987). Speaking. Oxford University Press.
 • Cheng, Y. S. (2004). A measure of second language writing anxiety: Scale development and preliminary validation. Journal of Second Language Writing, 13(4), 313-335.
 • Çeliktürk, Z., & Yamaç, A. (2015). İlkokul ve ortaokul öğrencileri için okuma kaygısı ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Elementary Education Online, 14(1), 97-107.
 • Daly, J. A., & Miller, M. D. (1975). The empirical development of an instrument of writing apprehension. Research in the Teaching of English, 9, 242–249.
 • Demir, T., & Melanlıoğlu, D. (2014). Ortaokul öğrencileri için konuşma kaygısı ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 47(1), 103-124.
 • Demirel, Ö. (2011). Öğretme sanatı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Dewi, R. S., Kultsum, U., & Armadi, A. (2017). Using communicative games in improving students’ speaking skills. English Language Teaching, 10(1), 63-71.
 • Dülger, M. (2011). Konuşma becerisinin ilköğretim öğrencilerine öğretimi üzerine bir inceleme (Unpublished master’s thesis). Dokuz Eylül University.
 • Emiroğlu, S. (2015). Öğrencilerin hazırlıksız konuşmada kullandığı farklı kelime sayısının tespiti ve incelenmesi. Tarih Okulu Dergisi, 8(23), 19-40.
 • Gedik, M. (2012). Ortaokul ikinci sınıf öğrencilerinin temel dil becerilerinin geliştirilmesinde eğitsel oyunların başarı ve kalıcılığa etkileri (Unpublished doctoral dissertation). Atatürk University.
 • George, D., & Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 26 step by step: A simple guide and reference. (14th Press). New York: Routledge.
 • Hwang, W. Y., Shih, T. K., Ma, Z. H., Shadiev, R., & Chen, S. Y. (2016). Evaluating listening and speaking skills in a mobile game-based learning environment with situational contexts. Computer Assisted Language Learning, 29(4), 639-657. http://dx.doi.org/10.1080/09588221.2015.1016438
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. (17. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Keşaplı, G., & Çifci, M. (2017). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygısı (Speech anxiety of elementary school students). The Journal of Academic Social Science Studies, 54, 463-484.
 • Pekrun, R., Goetz, T., Perry, R. P., Kramer, K., Hochstadt, M., & Molfenter, S. (2004). Beyond test anxiety: Development and validation of the test emotions questionnaire (TEQ). Anxiety, Stress, and Coping, 17, 287–316.
 • Sargın, M. (2006). İlköğretim öğrencilerinin konuşma becerilerinin değerlendirilmesi - Muğla ili örneğinde (Unpublished master’s thesis). Muğla University.
 • Sevim, O., & Gedik, M. (2014). Ortaöğretim öğrencilerinin konuşma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 52, 379-393.
 • Taşer, S. (2009). Konuşma eğitimi. İstanbul: Pegasus Yayınları.
 • Topçuoğlu Ünal, F., & Degeç, H. (2012). Öğretmen görüşlerine göre konuşma eğitiminde karşılaşılan sorunlar. JASSS, 5(7), 735-750.
 • Tüzemen, T. (2016). Akademik çelişki tekniğinin 6. sınıf öğrencilerinin konuşma becerilerine ve konuşma kaygılarına etkisi (Unpublished master’s thesis). Yüzüncü Yıl University.
 • Ur, P. (1996). A course in language teaching: practice and theory. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Ünalan, Ş. (2001). Türkçe öğretimi. (Geliştirilmiş 2. Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Varan, S. (2017). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin zihinsel sözlüğünü geliştirmede eğitsel oyunların etkisi (Unpublished master’s thesis). Bartın University.
 • Vural, B. (2005). Doğru ve güzel konuşma. İstanbul: Hayat Yayınları.
 • Wigfield, A., & Eccles, J. S. (1989). Test anxiety in elementary and secondary school students. Educational Psychologist, 24(2), 159-183. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2402_3
 • Wigfield, A., & Meece, J. L. (1988). Math anxiety in elementary and secondary school students. Journal of Educational Psychology, 80(2), 210-216. https://doi.org/10.1037/0022-0663.80.2.210
 • Woodrow, L. (2006). Anxiety and speaking English as a second language. RELC Journal, 37(3), 308-328.
 • Yeşiltepe Sağlam, Ö. (2010). Yedinci sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerileri üzerine bir araştırma (Unpublished master’s thesis). Gazi University.
 • Yıldırım, G. (2015). Ortaokul öğrencilerinin konuşma kaygısı (Unpublished master’s thesis). Uşak University.
 • Yüceer, D. (2014). Türkçe öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin hazırlıksız konuşma becerileri üzerine bir araştırma (Unpublished master’s thesis). Gazi University.
Primary Language en
Subjects Education and Educational Research
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5042-0968
Author: Huri ASAN
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7015-8426
Author: Zuhal ÇELİKTÜRK SEZGİN (Primary Author)
Institution: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 23, 2020

Bibtex @research article { akukeg707517, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2020}, volume = {13}, pages = {685 - 700}, doi = {10.30831/akukeg.707517}, title = {Effects of the Educational Games on Primary School Students’ Speaking Skills and Speaking Anxiety}, key = {cite}, author = {Asan, Huri and Çeli̇ktürk Sezgi̇n, Zuhal} }
APA Asan, H , Çeli̇ktürk Sezgi̇n, Z . (2020). Effects of the Educational Games on Primary School Students’ Speaking Skills and Speaking Anxiety . Journal of Theoretical Educational Science , 13 (4) , 685-700 . DOI: 10.30831/akukeg.707517
MLA Asan, H , Çeli̇ktürk Sezgi̇n, Z . "Effects of the Educational Games on Primary School Students’ Speaking Skills and Speaking Anxiety" . Journal of Theoretical Educational Science 13 (2020 ): 685-700 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/56219/707517>
Chicago Asan, H , Çeli̇ktürk Sezgi̇n, Z . "Effects of the Educational Games on Primary School Students’ Speaking Skills and Speaking Anxiety". Journal of Theoretical Educational Science 13 (2020 ): 685-700
RIS TY - JOUR T1 - Effects of the Educational Games on Primary School Students’ Speaking Skills and Speaking Anxiety AU - Huri Asan , Zuhal Çeli̇ktürk Sezgi̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30831/akukeg.707517 DO - 10.30831/akukeg.707517 T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 685 EP - 700 VL - 13 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.707517 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.707517 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Effects of the Educational Games on Primary School Students’ Speaking Skills and Speaking Anxiety %A Huri Asan , Zuhal Çeli̇ktürk Sezgi̇n %T Effects of the Educational Games on Primary School Students’ Speaking Skills and Speaking Anxiety %D 2020 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 13 %N 4 %R doi: 10.30831/akukeg.707517 %U 10.30831/akukeg.707517
ISNAD Asan, Huri , Çeli̇ktürk Sezgi̇n, Zuhal . "Effects of the Educational Games on Primary School Students’ Speaking Skills and Speaking Anxiety". Journal of Theoretical Educational Science 13 / 4 (October 2020): 685-700 . https://doi.org/10.30831/akukeg.707517
AMA Asan H , Çeli̇ktürk Sezgi̇n Z . Effects of the Educational Games on Primary School Students’ Speaking Skills and Speaking Anxiety. Journal of Theoretical Educational Science. 2020; 13(4): 685-700.
Vancouver Asan H , Çeli̇ktürk Sezgi̇n Z . Effects of the Educational Games on Primary School Students’ Speaking Skills and Speaking Anxiety. Journal of Theoretical Educational Science. 2020; 13(4): 685-700.
IEEE H. Asan and Z. Çeli̇ktürk Sezgi̇n , "Effects of the Educational Games on Primary School Students’ Speaking Skills and Speaking Anxiety", Journal of Theoretical Educational Science, vol. 13, no. 4, pp. 685-700, Oct. 2020, doi:10.30831/akukeg.707517