Year 2017, Volume 22 , Issue 1, Pages 36 - 45 2016-12-30

The Prevalence of Tobacco and Alcohol Use in High School Students and the Affecting Factors
Lise Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol Kullanım Sıklığı Ve Etkileyen Faktörler

Dilek Akkuş [1] , Aysel Karaca [2] , Dilek Konuk ŞENER [3] , Handan ANKARALI [4]


Aim: Tobacco and alcohol use among adolescents is an important issue that has been frequently addressed in recent years. In this study we aimed to determine the prevalence of tobacco and alcohol use among high school students and the factors affecting the use of these substances.

Materials and Methods: This cross-sectional study was carried out with 1997 students from three different high schools in the 2015–2016 academic year. All of the students who volunteered were included in the study that was designed by cluster sampling method. The data were analyzed by mean, standard deviation, number and frequencies, chi-square and multiple polytomous logistic regression analyses.

Results: The rate of the students who have smoked at least once in their lives was found to be 35%, and the rate of those who were smoking almost every day 20.1%. These rates for alcohol use were 18.7% and 1.8%, respectively. It was found that the rates of tobacco and alcohol use were statistically significantly higher in students from industrial vocational high schools, male students, 12th grade students, students who perceived their academic success to be low, students who had received a disciplinary punishment, and those who were frequently absent from school, had gotten into trouble with the police, had friends using tobacco, alcohol or another substance, or had undergone psychological treatment (p<0.001).

Discussion and Conclusion: The rates of tobacco and alcohol use among the students were found to be similar to those reported in studies previously performed in Turkey and other countries. Based on these results, we suggest that preventive/protective interventions be planned at schools by taking into consideration the individual, familial, and school characteristics of pre-high school students. 

Amaç: Ergenlerde sigara ve alkol kullanımı son yıllarda sıklıkla ele alınan önemli bir konudur. Bu çalışmanın amacı, lise öğrencileri arasında sigara ve alkol kullanma sıklığını ve bu maddeleri kullanmalarını etkileyen faktörleri belirlemektir.

Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki bu çalışma 2015–2016 öğretim yılında üç lisede öğrenim gören 1997 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Küme örnekleme yöntemi ile tasarlanan çalışmada gönüllü olan öğrencilerin tamamı çalışma kapsamına alındı. Verilere ortalama, standart sapma, sayı ve frekanslar, ki-kare, çoklu lojistik regresyon analizleri uygulandı.  

Bulgular: Yaşam boyu en az bir kez sigara kullanan öğrencilerin oranı %35, hemen her gün sigara kullananların oranı %20,1 olarak bulunmuştur. Alkol kullanımı için ise bu oranlar sırasıyla %18,7 ve %1,8’dir. Endüstri meslek lisesinde okuyan öğrencilerde, erkek öğrencilerde, 12. sınıftaki öğrencilerde, akademik başarısını düşük algılayanlarda, disiplin cezası alan, devamsızlık yapan, polisle başı derde giren, arkadaşı sigara, alkol ya da başka bir madde kullanan, ya da psikolojik tedavi almış olan öğrencilerde sigara ve alkol kullanma oranlarının istatistiksel olarak anlamı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0,001).

Tartışma ve Sonuç: Öğrencilerde sigara ve alkol kullanma sıklığı Türkiye ve diğer ülkelerde yapılan çalışma sonuçları ile benzerlik göstermiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda lise öncesi öğrencilerin bireysel, ailesel ve okul özellikleri dikkate alınarak okullarda koruyucu/önleyici müdahaleler planlanmasını önermekteyiz.

 • 1. Erdem G, Eke CY, Ögel K, Taner S. Lise öğrencilerinde arkadaş özellikleri ve madde kullanımı. Bağımlılık Dergisi. 2006;7: 111-116.
 • 2. Alikaşifoğlu M, Ercan O. Ergenlerde Madde Kullanımı. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2006, 2(5).
 • 3. Currie C, et al. Young People’s Health in Context: International report from the HBSC 2001/2002 survey. WHO policyseries: HealthpolicyforchildrenandadolescentsIssue 4. WHO Reginol Office for Europe, Copenhagen 2004.
 • 4. Kann L er al. . Youth risk behaviorsurveillance-United States, 2013. Morbidity and Mortality Weekly Report. 2014; 63:1-168.
 • 5. Pumariega AJ, Burakgazi H, Unlu A, Prajapati P, Dalkılıç A. Substance abuse: risk factors for Turkish youth. Klinik Psikofarmakoloji Bulteni-Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2014; 24(1), 5-14.
 • 6. Alikaşifoğlu M, Alcohol drinking behaviors among Turkish high school students. The Turkish journal of pediatrics. 2004; 46: 44-53.
 • 7. Mayda, AS, Tufan N, Baştaş S. Düzce Tıp Fakültesi öğrencilerinin sigara konusundaki tutumları ve içme sıklıkları. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6(5): 364-370.
 • 8. Gökgöz Ş, Koçoğlu G. Adölesan çağda alkol ve sigara içme davranışı. Fırat Tıp Dergisi. 2007; 12(3):214-218.
 • 9. Carson KV, Brinn MP, Labiszewski NA, Esterman AJ, Chang AB, Smith BJ. Community interventions for preventing smoking in young people (Review). The Cochrane Library. 2011; Issue 7.
 • 10. Evren C, Evren B, Bozkurt M. Tobacco use among 10th grade students in Istanbul and related variables. Asian Journal of Psychiatry. 2014; 8: 69-75.
 • 11. Güler N, Güler G, Ulusoy H, Bekar M. Lise öğrencileri arasında sigara, alkol kullanımı ve intihar düşüncesi sıklığı. Cumhuriyet Tıp Dergisi. 2009; 31(4): 340-5
 • 12. Ögel, K, Taner S, Eke CY. Tobacco, alcohol and substance use prevalence among tenth grade students: Istanbul Sample. Journal of Dependence. 2006; (7): 18-23.
 • 13. Karatay GG, Kubilay G. Sosyoekonomik düzeyi farklı iki lisede madde kullanma durumu ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi. Hemșirelikte Araştırma Geliștirme Dergisi. 2004;1, 2.
 • 14. Kaya B, Özcan ME. Uçucu Bağımlılığı ve Kötüye Kullanımı: Epidemiyoloji, Risk Grupları ve Önleme Programlarının Gerekliliği. Klinik Psikiyatri.1999;2:189-196
 • 15. McNeely CA, Nonnemaker JM, Blum RW. Promoting School Connectedness: Evidence from the National Longitudinal Study of Adolescent Health. The Journal of School Health. 2002; April, 72(4); 138-146.
 • 16. Akanbi M I, Godwin A, Anyio BT, Muhammad M, Ajiboye SA. Impact of Substance Abuse on Academic Performance Among Adolescent Students of Colleges of Education in Kwara State, Nigeria. Journal of Education and Practice. 2015; Vol.6:28.
 • 17. Görker I. Çocuk ve Ergenlerde Alkol Kullanımı ve Alkol Bağımlılığı. Türkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics. 2010; 3(3).
 • 18. Alikasifoglu M, et al. Cigarette smoking among Turkish highschool students. J Adolescent Health. 2002; 30:7-8.
 • 19. Aras Ş, Günay T, Özan S, Orçın, E. İzmir ilinde lise öğrencilerinin riskli davranışları. Anatolian Journal of Psychiatry. 2007; 8(2): 186-96.
 • 20. Türkcan A. Türkiye’de alkol kullanımı ve bağımlılığının yaygınlığı üzerine bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi. 1999;10: 310-8.
 • 21. Ögel K. Madde kullanım bozuklukları epidemiyolojisi. Türkiye Klinikleri J Int Med Sci. 2005; 1(47):61-64.
 • 22. Aksoy K. Lise öğrencilerinin bağımlılık yapan maddelere ilişkin tutumları ve bu tutumlara etki eden değişkenlerin incelenmesi; Malatya ili örneği. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitisü. 2006.
 • 23. Yüncü Z. Adolesan Dönemde Alkol-Madde Kötüye Kullanımı. Turkiye Klinikleri J FamMed-Special Topics. 2013;4(1).
 • 24. Görker I. Çocuk ve Ergenlerde Alkol Kullanımı ve Alkol Bağımlılığı. Turkiye Klinikleri J Psychiatry-Special Topics. 2010;3(3).
 • 25. McVicar D, Polanski A. Peer Effects in UK Adolescent Substance Use: Never Mind the Classmates? Oxford Bulletın Of Economıcs And Statıstıcs. 2014; 76, (4): 0305-9049.
 • 26. Arıkan Z, Coșar B, Ișık A, Candansayar S, Ișık E. Yarı Kentsel Bir Bölgede Alkol Prevelensı. Kriz Dergisi. 1996; 4(2); 93-100.
 • 27. Erkuklu G. Deveci S, Eskiocak M, Berberoğlu U, Dağlı K, Saltık A. Edirne Merkez İlçede15-64 Yaș Grubunda Alkolizm Prevelansı ve İlișkili Etmenler. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Kitabı. Eylül, Diyarbakır, Dicle Üniversitesi Basımevi; 2002;824-826.
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section ORIGINAL ARTICLE
Authors

Author: Dilek Akkuş
Institution: DUZCE UNIV
Country: Turkey


Author: Aysel Karaca
Institution: DUZCE UNIV
Country: Turkey


Author: Dilek Konuk ŞENER

Author: Handan ANKARALI

Dates

Publication Date : December 30, 2016

Bibtex @research article { anadoluklin245632, journal = {Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences}, issn = {2149-5254}, eissn = {2458-8849}, address = {}, publisher = {Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı}, year = {2016}, volume = {22}, pages = {36 - 45}, doi = {10.21673/anadoluklin.245632}, title = {The Prevalence of Tobacco and Alcohol Use in High School Students and the Affecting Factors}, key = {cite}, author = {Akkuş, Dilek and Karaca, Aysel and Şener, Dilek Konuk and Ankaralı, Handan} }
APA Akkuş, D , Karaca, A , Şener, D , Ankaralı, H . (2016). The Prevalence of Tobacco and Alcohol Use in High School Students and the Affecting Factors . Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences , 22 (1) , 36-45 . DOI: 10.21673/anadoluklin.245632
MLA Akkuş, D , Karaca, A , Şener, D , Ankaralı, H . "The Prevalence of Tobacco and Alcohol Use in High School Students and the Affecting Factors" . Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 22 (2016 ): 36-45 <https://dergipark.org.tr/en/pub/anadoluklin/issue/27030/245632>
Chicago Akkuş, D , Karaca, A , Şener, D , Ankaralı, H . "The Prevalence of Tobacco and Alcohol Use in High School Students and the Affecting Factors". Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 22 (2016 ): 36-45
RIS TY - JOUR T1 - The Prevalence of Tobacco and Alcohol Use in High School Students and the Affecting Factors AU - Dilek Akkuş , Aysel Karaca , Dilek Konuk Şener , Handan Ankaralı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21673/anadoluklin.245632 DO - 10.21673/anadoluklin.245632 T2 - Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 36 EP - 45 VL - 22 IS - 1 SN - 2149-5254-2458-8849 M3 - doi: 10.21673/anadoluklin.245632 UR - https://doi.org/10.21673/anadoluklin.245632 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi The Prevalence of Tobacco and Alcohol Use in High School Students and the Affecting Factors %A Dilek Akkuş , Aysel Karaca , Dilek Konuk Şener , Handan Ankaralı %T The Prevalence of Tobacco and Alcohol Use in High School Students and the Affecting Factors %D 2016 %J Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences %P 2149-5254-2458-8849 %V 22 %N 1 %R doi: 10.21673/anadoluklin.245632 %U 10.21673/anadoluklin.245632
ISNAD Akkuş, Dilek , Karaca, Aysel , Şener, Dilek Konuk , Ankaralı, Handan . "The Prevalence of Tobacco and Alcohol Use in High School Students and the Affecting Factors". Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences 22 / 1 (December 2016): 36-45 . https://doi.org/10.21673/anadoluklin.245632
AMA Akkuş D , Karaca A , Şener D , Ankaralı H . The Prevalence of Tobacco and Alcohol Use in High School Students and the Affecting Factors. Anadolu Klin. 2016; 22(1): 36-45.
Vancouver Akkuş D , Karaca A , Şener D , Ankaralı H . The Prevalence of Tobacco and Alcohol Use in High School Students and the Affecting Factors. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences. 2016; 22(1): 36-45.