Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Çocuk ve erişkin popülasyonda apandisitin laboratuvar ve klinik özelliklerinin karşılaştırmalı analizi

Year 2023, Volume: 28 Issue: 2, 159 - 163, 23.05.2023
https://doi.org/10.21673/anadoluklin.1218869

Abstract

Amaç: Apandisit, çocuk cerrahları ve genel cerrahların en sık karşılaştığı akut karın nedenidir. Apandisitte erken tanı ve tedavi oldukça önem arz etmektedir. Apandisitle ilgili sayısız makale olmasına rağmen; çocuk ve erişkin dönemi apandisitleri karşılaştıran çalışmalar oldukça nadirdir. Bu çalışmada amaç çocuk ve erişkin hasta gruplarında apandisitin laboratuvar ve klinik özelliklerini karşılaştırmaktır.

Yöntemler: Çalışma patoloji sonucu apandisit tanısı konulan hastalardan oluşmaktadır. Hastalar akut apandisit ve perfore apandisit olarak iki gruba ayrıldı. Ayrıca her iki grupta kendi içinde 18 yaş altı ve üstü olarak tekrar iki gruba ayrıldı. Gruplardaki hastaların demografik özellikleri, laboratuvar değerleri, maliyet analizi, cerrahi yöntem, patoloji raporları, apendiks çapları, şikayet ve yatış süreleri geriye dönük olarak incelendi.

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 150 hastanın 42’si çocuk hasta idi. Akut apandisit 131 hastada, perfore apandisit ise 19 hastada saptandı. Çocuklarda ortalama yaş 9,38±2,25 yıl, erişkinlerde ise 36,33±13,54 yıl idi. Çalışmada akut apandisit gruplarında cinsiyet, cerrahi teknik, beyaz küre (WBC), hastanede yatış süresi ve maliyet analizi açısından anlamlı bir fark bulunurken; şikayet süresi, apendiks çapı, C reaktif protein (CRP) ve nötrofil yüzdesi açısından ise anlamlı bir fark bulunmadı. Yine perfore apandisit gruplarında tüm parametreler arasında anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Çocuk ve erişkin dönemi akut apandisit hastaları arasında önemli farklılıklar olmasına rağmen; perfore apandisitlerde farklılıklar saptanmadı. Bu durumun hastaların değerlendirilmesi esnasında klinisyenler tarafından dikkate alınması gerektiği kanaatindeyiz.

Supporting Institution

yok

References

 • Ayrık C, Karaaslan U, Dağ A, Bozkurt S, Toker İ, Demir F. Lökosit sayısı, yüzde nötrofil oranı ve C-reaktif protein konsantrasyonlarının “kesim değeri” düzeylerinde apandisit tanısındaki değerleri. Ulus Travma Acil Cerr Derg. 2016;22(1):76-83.
 • Keskek M, Tez M, Yoldas O, et al. Receiver operating characteristic analysis of leukocyte counts in operations for suspected appendicitis. Am J Emerg Med. 2008;26:769–72.
 • Bhangu A, Søreide K, Di Saverio S, Assarsson JH, Drake FT. Acute appendicitis: Modern understanding of pathogenesis, diagnosis, and management. Lancet. 2015;386:1278–87.
 • Armağan HH, Duman L, Cesur Ö, et al. Comparative analysis of epidemiological and clinical characteristics of appendicitis among children and adults. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021;27(5):526-33.
 • Petroianu A. Diagnosis of acute appendicitis. Int J of Surg. 2012;10:115–9.
 • Menteş Ö, Eryılmaz M, Yiğit T, Tascı S, Balkan M. KO, Ark V. 60 yaş üstü apandektomili olgularımızın retrospektif analizi. JAEM. 2008;36–41.
 • Prasetya D, Rochadi, Gunadi. Accuracy of neutrophil lymphocyte ratio for diagnosis of acute appendicitis in children: A diagnostic study. Ann Med Surg (Lond). 2019;48:35-8.
 • Aren A, Gökçe AH, Gökçe FS, et al. Correlation of Acute Appendicitis with Age, Gender and Leukocyte Count. İstanbul Med J. 2009; 10(3):126-9
 • Yıldız T, Bozdağ Z, Erkorkmaz Ü, Emre A, Turgut T, İlçe Z. Çocuk apandisitlerinde risk faktörlerinin analizi. Ulus Travma Acil Cerr Derg. 2013;19(6):554-8.
 • Duran İ, Avcı V, Nazik S, Altun E. Çocukluk çağı apandisit tanısında nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı. Türk Klinik Biyokimya Derg. 2017;15(1):1-7
 • Wu HP, Chang CF, Lin CY. Predictive inflammatory parameters in the diagnosis of acute appendicitis in children. Acta Paediatr Taiwan. 2003;44:227–31.
 • Doğan G, İpek H, Demir E, Afşarlar ÇE. Çocuklarda akut, komplike apandisit ve karın ağrısı gözlem hastalarında hemogram parametreleri ve C-reaktif protein değerlerinin karşılaştırılması. Bozok Tıp Derg. 2020;10(2):117-24.
 • Pham XD, Sullins VF, Kim DY, et al. Factors predictive of complicated appendicitis in children. J Surg Res. 2016;206:62–6.
 • Günay Y, Emek E, Bircan HY, Demirağ A. Laparoskopik veya açık apendektomi: hastanın hayat kalitesi üzerindeki etkilerinin ve tedavi maliyetinin karşılaştırılması. Maltepe Tıp Derg. 2013;5(1):4-8.
 • Wiersma F, Toorenvliet BR, Bloem JL, Allema JH, Holscher HC. US examination of the appendix in children with suspected appendicitis: the additional value of secondary signs. Eur Radiol. 2009;19(2):455-61.
 • Yeni M, Kalayci T, Kartal M. apendiks güdüğünün kapatılmasında kullanılan hem-o-lok klips ile intrakorporal sütürün erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması. Celal Bayar Ünv Sağ Bil Enst Derg. 2021;9(1):120-5.
 • Demiral G, Çolakoğlu MK, Kalcan S, Özdemir A, Demir A, Pergel A. Incidental appendix neuroendocrine tumor and current treatment approach in patients with acute appendicitis. Acta Oncologica Turcica. 2018;51(1):17-20.

Comparative analysis of laboratory and clinical characteristics of appendicitis in child and adult populations

Year 2023, Volume: 28 Issue: 2, 159 - 163, 23.05.2023
https://doi.org/10.21673/anadoluklin.1218869

Abstract

Aim: Appendicitis is the most common cause of acute abdomen faced by pediatric surgeons and general surgeons. Early diagnosis and treatment are very important in appendicitis. There are numerous articles on appendicitis. There are numerous articles about appendicitis; however, studies comparing pediatric and adult appendicitis are very rarely. The aim of this study is to compare the laboratory and clinical features of appendicitis in child and adult patient groups.

Methods: The study consists of patients were diagnosed with appendicitis as a result of pathology. The patients were divided into two groups as acute appendicitis and perforated appendicitis. In addition, both groups were divided into two groups as under 18 years old and over. Demographic characteristics, laboratory values, cost analysis, surgical method, pathology reports, appendix diameters, complaints and hospitalization times of the patients in the groups were evaluated retrospectively.

Results: Of the 150 patients included in the study, 42 were pediatric patients. Acute appendicitis was detected in 131 patients and perforated appendicitis in 29 patients. The mean age was 9.38±2.25 years in children and 36.33±13.54 years in adults. In the study, a significant difference was found in the acute appendicitis groups in terms of gender, surgical technique, white blood cell (WBC), time of hospitalization, and cost analysis although there was no significant difference in terms of complaint duration, appendix diameter, C-reactive protein (CRP), and percentage of neutrophils. There was no significant difference between all parameters in the perforated appendicitis groups.

Conclusion: Although there are important differences between pediatric and adult acute appendicitis patients; no differences were found in perforated appendicitis. We believe that this condition should be taken into account by clinicians during the evaluation of patients.

References

 • Ayrık C, Karaaslan U, Dağ A, Bozkurt S, Toker İ, Demir F. Lökosit sayısı, yüzde nötrofil oranı ve C-reaktif protein konsantrasyonlarının “kesim değeri” düzeylerinde apandisit tanısındaki değerleri. Ulus Travma Acil Cerr Derg. 2016;22(1):76-83.
 • Keskek M, Tez M, Yoldas O, et al. Receiver operating characteristic analysis of leukocyte counts in operations for suspected appendicitis. Am J Emerg Med. 2008;26:769–72.
 • Bhangu A, Søreide K, Di Saverio S, Assarsson JH, Drake FT. Acute appendicitis: Modern understanding of pathogenesis, diagnosis, and management. Lancet. 2015;386:1278–87.
 • Armağan HH, Duman L, Cesur Ö, et al. Comparative analysis of epidemiological and clinical characteristics of appendicitis among children and adults. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2021;27(5):526-33.
 • Petroianu A. Diagnosis of acute appendicitis. Int J of Surg. 2012;10:115–9.
 • Menteş Ö, Eryılmaz M, Yiğit T, Tascı S, Balkan M. KO, Ark V. 60 yaş üstü apandektomili olgularımızın retrospektif analizi. JAEM. 2008;36–41.
 • Prasetya D, Rochadi, Gunadi. Accuracy of neutrophil lymphocyte ratio for diagnosis of acute appendicitis in children: A diagnostic study. Ann Med Surg (Lond). 2019;48:35-8.
 • Aren A, Gökçe AH, Gökçe FS, et al. Correlation of Acute Appendicitis with Age, Gender and Leukocyte Count. İstanbul Med J. 2009; 10(3):126-9
 • Yıldız T, Bozdağ Z, Erkorkmaz Ü, Emre A, Turgut T, İlçe Z. Çocuk apandisitlerinde risk faktörlerinin analizi. Ulus Travma Acil Cerr Derg. 2013;19(6):554-8.
 • Duran İ, Avcı V, Nazik S, Altun E. Çocukluk çağı apandisit tanısında nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı. Türk Klinik Biyokimya Derg. 2017;15(1):1-7
 • Wu HP, Chang CF, Lin CY. Predictive inflammatory parameters in the diagnosis of acute appendicitis in children. Acta Paediatr Taiwan. 2003;44:227–31.
 • Doğan G, İpek H, Demir E, Afşarlar ÇE. Çocuklarda akut, komplike apandisit ve karın ağrısı gözlem hastalarında hemogram parametreleri ve C-reaktif protein değerlerinin karşılaştırılması. Bozok Tıp Derg. 2020;10(2):117-24.
 • Pham XD, Sullins VF, Kim DY, et al. Factors predictive of complicated appendicitis in children. J Surg Res. 2016;206:62–6.
 • Günay Y, Emek E, Bircan HY, Demirağ A. Laparoskopik veya açık apendektomi: hastanın hayat kalitesi üzerindeki etkilerinin ve tedavi maliyetinin karşılaştırılması. Maltepe Tıp Derg. 2013;5(1):4-8.
 • Wiersma F, Toorenvliet BR, Bloem JL, Allema JH, Holscher HC. US examination of the appendix in children with suspected appendicitis: the additional value of secondary signs. Eur Radiol. 2009;19(2):455-61.
 • Yeni M, Kalayci T, Kartal M. apendiks güdüğünün kapatılmasında kullanılan hem-o-lok klips ile intrakorporal sütürün erken ve geç dönem sonuçlarının karşılaştırılması. Celal Bayar Ünv Sağ Bil Enst Derg. 2021;9(1):120-5.
 • Demiral G, Çolakoğlu MK, Kalcan S, Özdemir A, Demir A, Pergel A. Incidental appendix neuroendocrine tumor and current treatment approach in patients with acute appendicitis. Acta Oncologica Turcica. 2018;51(1):17-20.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section ORIGINAL ARTICLE
Authors

Veli AVCİ
Van Lokman Hekim Hastanesi
0000-0003-2856-3449
Türkiye


Davut DEMİR
Van Lokman Hekim Hastanesi
0000-0003-1158-346X
Türkiye

Publication Date May 23, 2023
Published in Issue Year 2023 Volume: 28 Issue: 2

Cite

Vancouver Avci V. , Demir D. Çocuk ve erişkin popülasyonda apandisitin laboratuvar ve klinik özelliklerinin karşılaştırmalı analizi. Anatolian Clinic the Journal of Medical Sciences. 2023; 28(2): 159-163.

13151 This Journal licensed under a CC BY-NC (Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0) International License.