Accepted Submissions

 • DEMOKRASİ VE SİYASİ KATILIM İLİŞKİSİ
  Fatih İZMİR May 31, 2019
 • Mustapha Matura’s Welcome Home Jacko: The Rastafari Movement in the Light of Postcolonialism
  Merve Aydoğdu Çelik Dec 18, 2019
 • Okuma Alışkanlığının Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi
  Yaşar ÇELİK , Yaşar ÇELİK Jan 29, 2020
 • Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle İşe Tutkunluk Arasındaki İlişkinin Ölçülmesi: Bankacılık Sektörü İle İlgili Bir Araştırma
  Edip ÖRÜCÜ , İtır UÇKU Jan 30, 2020
 • Madalyonun ‘Öteki’ Yüzü: Görünür Göçmenlerin/Yabancıların Toplumsal ve Kurumsal Adalet Algıları (Yalova İli Örneği)
  Muhammed Ferit DUMAN Feb 17, 2020
 • İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Bilinçli Tüketicilik Durumlarının İncelenmesi
  Can UYANIK Mar 5, 2020
 • Halkla İlişkiler Faaliyetleri Kapsamında Sosyal Sorumluluk Projelerinin Kurumsal Markalaşmaya Etkisi: “Domestos Okullarda Hijyen” Kampanya Örneği
  Şeyhmus DOĞAN , Duygu ÜNALAN Mar 5, 2020
 • Hilweşangerî di Berhemên Hesenê Metê de
  Zülküf ERGÜN Mar 5, 2020
 • İslam ve Batı İlişkilerine Bir Neşter: Medeniyetler Çatışması’ndan İslamofobi’ye Açılan Yol
  Fatih AKYUZ Mar 17, 2020
 • Okul Yöneticilerinin Yeşil Örgütsel Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
  Ramazan Vedat SÖNMEZ Mar 17, 2020
 • Ortaokul Öğrencilerinin Ay’ın Evreleri ve Hareketleri ile İlgili Bilişsel Yapılarına Sorgulama Temelli Öğretimin Etkisi
  Ayberk BOSTAN SARIOĞLAN , Derya FATİH Mar 19, 2020
 • Üstün Zekalı ve Yetenekli Öğrencilerin Bilim ve Sanat Merkezindeki ve Okuldaki Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Metaforik Algıları
  Halil BOLAT Mar 19, 2020
 • İlkokul Öğrencilerinin Empresyonizme Yönelik Görüşlerinin Görsel Okuryazarlık Bağlamında İncelenmesi
  Yahya HİÇYİLMAZ Mar 23, 2020
 • Finansal Oranlar Aracılığıyla Stok Yönetimi ve Karlılık İlişkisinin İncelenmesi: İmalat Sektöründe Bir Uygulama
  Yakup ÜLKER , Öznur ARSLAN Mar 23, 2020
 • İş Bulma Becerisinden İstihdam Edilebilirlik Becerisine
  Pelin ÇALIŞKAN , Cemile ÇETİN Mar 23, 2020
 • Yerel Halkın Turizmin Gelişimine Yönelik Algı ve Desteğinde Yer Kimliği ve Yer İmajının Rolü
  Hülya YEŞİLYURT , Nilüfer KOÇAK Mar 23, 2020
 • Çalışma Yaşam Kalitesinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü
  Mustafa YILDIRIM , Sefa CEYHAN Mar 24, 2020
 • Tunceli’de Anlatılan Şıh Delil Berhucan Efsanesi Üzerine Bir Değerlendirme
  Sibel TAŞ Mar 24, 2020
 • Psikolojik Sözleşme İhlal Algısının Örgütsel Güven ve Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisini Belirlemeye Yönelik Üniversite Çalışanları Üzerinde Bir Araştırma
  Ozan BÜYÜKYILMAZ , Hacer KOYUNCU Mar 26, 2020
 • Gothic Implications on the Enlightenment, Puritanism, and Transcendentalism in Charles Brockden Brown’s Wieland
  Gökçenaz GAYRET Mar 26, 2020
 • The South and the Grotesque: Flannery O’Connor’s ‘Twisted’ Characters
  Abdullah Gökhan TUĞAN , F. Gül KOÇSOY Mar 26, 2020
 • Yalın Yönetim Bakış Açısıyla Yalın Liderlik
  Yasin ÇİLHOROZ , Cuma ÇAKMAK Apr 2, 2020
 • Otantik Liderliğin Çalışan Performansına Etkisinde Psikolojik Sermayenin Aracı Rolü: Kamu Kurumunda Bir Alan Çalışması
  Tuğba DİKBAŞ Apr 2, 2020
 • Artırılmış Gerçekliğin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanımı Hakkında Ortaokul Öğrencilerinin Görüşleri
  Murat EKİCİ , Cemil Cahit YEŞİBURSA Apr 7, 2020
 • Türkçe Dersi Öğretim Programı “Öğrenmeyi Öğrenme” Yetkinlik Alanının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Ali KOCAYİĞİT , Çiğdem ALDAN KARADEMİR Apr 9, 2020
 • A Research to Determine the Impact of Talent Management on Corporate Image and Employer Brand
  Sevda DEMİR , Ömer Okan FETTAHLIOĞLU Apr 20, 2020
 • Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetleri ile Ekonomik Büyüme İlişkisinin Meta Analiz Yöntemiyle Değerlendirmesi
  Habibe YAMAN Apr 20, 2020
 • Değer Temelli Geri Ödeme (Value-Based Reimbursement) Konulu Çalışmaların Akademik Profilinin İncelenmesi
  Yasin ÇİLHOROZ Apr 20, 2020
 • Gemi Adamlarının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Düzeylerinde Farklılık Olan Demografik Faktörlerin Hiyerarşisi
  Elif BAL BESIKCI , Aydın ŞIHMANTEPE Apr 20, 2020
 • Bir Siyaset Kurumu Eleştirisi Örneği: “Politikada Bir Sarıçizmeli”
  Adem GÜRBÜZ Apr 27, 2020
 • Sosyal Öğrenme Bağlamında İllegal Bir Davranış Olarak ‘POS Tefecilerde Kart Kırdırma’ : Bingöl Üniversitesi Öğrencileri Örneği
  Mehmet Seyman ÖNDER Apr 27, 2020
 • Measurement of Overconfidence, Illusion of Control and Optimism in the Context of Behavioral Finance: Case of University Students
  Bilgehan TEKİN Apr 28, 2020
 • Kamu Sağlık Harcamaları-İşgücü Verimliliği İlişkisi: Sinirsel Bulanık Yaklaşım
  Atakan DURMAZ , Hakan PABUÇCU Apr 28, 2020
 • Reel Sektör Güven Endeksi İle Hedonik Konut Fiyat Endeksi Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma
  Turgay MÜNYAS Apr 28, 2020
 • Küreselleşme ve Yaşam Beklentisi Üzerine Araştırma: Panel Regresyon Analizi
  Mustafa Necati ÇOBAN Apr 28, 2020
 • Beşeri Sermayenin Ölçülmesi: Kamu Personeline Yönelik Bir Uygulama
  Şerafettin ERTEN , İbrahim TÜRKMEN Apr 29, 2020
 • Öğrencilerin Okudukları Bölümlerinden Duydukları Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin Sıralı Lojistik Regresyon ile Belirlenmesi
  Veli Riza KALFA , Engin ÇAKIR Apr 29, 2020
 • Türkiye’de Fisher Hipotezinin Fourier Fonksiyonlarla Analizi
  Pınar KOÇ May 2, 2020
 • Bist’te Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri İşletmelerinde AHP Ve VIKOR Yöntemleri Kullanarak Finansal Performans Analizi
  Muhammet Sait IŞILDAK May 2, 2020
 • Nükleer Güç Santrallerinin Ulusal Güvenlik Unsurları Yönünden İncelenmesi Ve Nükleer Güç Santrallerinde Kolluk Uygulamaları
  Salih ÖZER , Özgür GÜNGÖR May 2, 2020
 • İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de Din Hizmetleri: Karşılaştırmalı Bir Analiz
  Mutlu SESLİ May 4, 2020
 • Kitle İletişim Araçlarının Hedonizm Ekseninde Günlük Yaşam İçerisindeki Kullanım Alanları
  Hacer FİLİZ May 4, 2020
 • Corporate Governance and Performance of Islamic Banks: A Comparative Study between Banks in Malaysia and the GCC Countries
  Mehmet Maksud ÖNAL May 4, 2020
 • Kaldor’un Birinci Yasası Çerçevesinde Sanayileşme ve Büyüme İlişkisi
  Hasan Önder SARIDOĞAN May 4, 2020
 • Yalın altı sigma ve endüstri 4.0 entegrasyonu ile kalite iyileştirme vaka çalışması
  Lütfi APİLİOĞULLARI May 9, 2020
 • 1952 Muş Depremi ve Bu Kapsamda Yapılan Yardımlar
  İrşad Sami YUCA May 9, 2020
 • Agency Theory: A Review in Finance
  Hasan TEKİN , Ali Yavuz POLAT May 9, 2020
 • Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Yeni Bir Uygulama: Ders Araştırması Modeli
  Ahmet AYKAN , Fevzi DURSUN May 11, 2020
 • Eğitsel Oyun ve İşbirlikli Deney Yöntemlerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları, Sosyal Becerileri ve Öğrenme Motivasyonlarına Etkisi
  Emre YILDIZ , Özlem AĞGÜL , Şeyma ÇALIKLAR , Ümit ŞİMŞEK May 14, 2020
 • Oylama Gücünün Enflasyon Üzerindeki Etkisi
  Ceyhun HAYDAROĞLU May 14, 2020
 • Türkiye’de Turizmin ve Finansal Gelişmenin Ekonomik Büyümeye Katkısı: Turizme Dayalı Büyüme Hipotezi Analizi
  Süleyman YURTKURAN May 14, 2020
 • Fisher Etkisinin Türkiye Örnekleminde Değerlendirilmesi
  Mehmet Ali POLAT May 14, 2020
 • Cari Açığı Belirleyen Faktörler: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Uygulama
  Kemal AKA May 14, 2020
 • Türkiye’de İktisadi Gelişme Şoklarının İncelenmesi Üzerine Ampirik Bir Analiz
  Sinan ERDOĞAN May 14, 2020
 • The Evaluation of Tourists’ Online Purchasing Behaviors Using Technology Acceptance Model
  Cenk Murat KOÇOĞLU May 21, 2020
 • Okullarda Lider-Üye Etkileşiminin Tükenmişlik ve Örgütsel Bağlılık ile İlişkisi
  Sedat ALEV , Deniz TAŞ May 21, 2020
 • PAZARLAMA HALKLA İLİŞKİLERİNDE TRANSMEDYA HİKÂYECİLİĞİ UYGULAMALARI: TURKCELL "EMOCANLAR" KAMPANYASI ÖRNEĞİ
  Merve ÇALIK , Feridun NİZAM May 21, 2020
 • Mülteci Çocukların İlköğretime Uyum Süreci: Tekirdağ’ Da Bir Okuldan Öğretmen Ve Yönetici Deneyimleri
  Caner DİNLER , Özge HACIFAZLIOĞLU May 22, 2020
 • Mobbingin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Depresyonun Aracı Rolünün İncelenmesi
  Emine ATALAY , Altan DOĞAN May 27, 2020
 • 2023 Eğitim Vizyon Belgesi ve 1924 Türk Maarifi Raporu: Belge Analizi *
  Seçil DAYIOĞLU ÖCAL , Seher İŞCAN Jun 5, 2020
 • Savaşın Değişen Doğası ve Clausewitz: “Savaş Üzerine” Eleştiriler
  Mehmet ÖZTÜRK Jun 5, 2020
 • Ömer Hayyâm’ın “Nevrûznâme” Adlı Eserinde Astronomi ve Takvim Çalışması
  Seyfettin KAYA Jun 5, 2020
 • An Empirical Analysis of the Environmental Kuznets Curve: the Case of Cameroon
  Aboubakary Nulambeh NDZEMBANTEH , Nueraili WUSIMAN Jun 10, 2020
 • ABD Finansal Piyasalarındaki Gelişmelerin ve Belirsizliklerin Borsa İstanbul (BIST) Üzerindeki Asimetrik Etkileri
  Barış KOCAARSLAN Jun 10, 2020
 • Üretimde İthal Girdi Kullanımı Üzerine Firma Düzeyinde Bir Araştırma: Denizli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Örneği
  Mustafa TERZİOĞLU , Burcu SABAZ Jun 15, 2020
 • Bulut Bilişimin Muhasebe Mesleği Üzerindeki Etkileri
  Sezin AÇIK TAŞAR , Özcan DEMİR Jun 19, 2020
 • SEYİTÖMER HÖYÜK ORTA TUNÇ ÇAĞ’I NA AİT ÇİZİ BEZEMELİ AĞIRŞAKLAR
  Hülya KARAOĞLAN Jun 19, 2020
 • Elcezire İstiklâl Mahkemesi Üyesi Mehmet Yasin Sani Kutluğ’un Hayatı ve Yasama Faaliyetleri (1889-1973)
  Nevzat ERDOGAN Jun 22, 2020
 • Ahmed Arif’in Şiir Anlayışı ve Gelenekle İlişkisi
  Yusuf AYDOĞDU Jun 23, 2020
 • Modern Türk Edebiyatında Dede Algısı
  Abdullah HARMANCI Jun 23, 2020
 • Selim İleri’nin Edebi Kişiliğine İlişkin Bazı Dikkatler
  Abdullah HARMANCI Jun 23, 2020
 • Enerji Tüketiminin Tarımsal Katma Değer Üzerindeki Etkisi: Ab’ye Üye Geçiş Ekonomileri İçin Panel Veri Analizi
  Mehmet AKYOL Jun 25, 2020
 • Politik İstikrarsızlık, Enerji Güvenliği ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Orta Doğu Ülkeleri Üzerine Ampirik Bir İnceleme
  Gökhan KARTAL , Serdar ÖZTÜRK Jun 30, 2020
 • İslami Finansal Kuruluşlar İçin Muhasebe Standartları ve Uluslararası Muhasebe Standartlarının Karşılaştırmalı Olarak Analizi
  İbrahim ÇEMBERLİTAŞ , Tolga ORAL , Hakan ERKUŞ Jul 6, 2020
 • “Hâkimiyet-i Milliye”yi Düstur Edinen Bir Politikacı: Hüseyin Avni Ulaş
  Yunus KOÇ Jul 10, 2020
 • Azerbaycan-İran İlişkileri (1991-2018)
  Elçin NECİYEV , Teymur GASIMLI Jul 13, 2020
 • Şiddeti Besleyen Bir Kategori Olarak Kimlik: Sen’in Yaklaşımı Çerçevesinde Bir Değerlendirme
  Serpil DURĞUN Jul 13, 2020
 • Efalu’l-Kuluplarda İlğa ve Talik
  Ferit DİNÇER Jul 20, 2020
 • The Relationship Between Credit Default Swap, Economic Growth and Current Account Deficit: A Case of Turkey
  Tuğba AKIN , Emre IŞIKLI Jul 20, 2020
 • Cari Açık Belirleyicileri ve Sürdürülebilirlik Olasılığı İlişkisi: Türkiye
  Çiğdem KARIŞ Jul 20, 2020
 • The Leadership Styles’ Impacts of the Masters on Organizational Commitment: An Evidence in Istanbul Traditional Turkish-Islamic Decoration Arts Apprentices
  Serdal ŞİMŞEK , Türker TUĞSAL Jul 20, 2020
 • Bitcoin İle Finansal Makro Değişkenler Arasındaki İlişki: Türkiye Üzerine Bir Var Analizi
  Hüseyin İŞCAN , Habibe YAMAN Jul 20, 2020