Volume: 1 Issue: 1 (Ocak), 1/31/22

Year: 2022

ATA-Gıda Dergisi’nin amacı; Gıda Bilimleri ve Teknolojisi alanlarında özgün akademik çalışmaların yayımlanmasıyla araştırmacılar arasında bilgi alışverişini sağlamaktır.

First Year Published 2022

Dergi kapsamında yer alan temel konular aşağıdaki gibidir. Fakat; multidisipliner olarak Gıda Bilimleri ve Mühendisliği ile ilgili konuların da yer aldığı çalışmalar değerlendirilmeye alınacaktır.

Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Et ve Ürünleri Teknolojisi
Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi
Meyve ve Sebze Teknolojisi
Gıda Kimyası ve Toksikoloji
Gıda Mikrobiyolojisi
Gıda Hijyen ve Sanitasyonu
Gıda Etiği ve Mevzuatı
Gıda Biyoteknolojisi
Gıda Güvenliği

Genel Kurallar

Ata-Gıda Dergisi’ne gönderilen her bir makale Başvuru Mektubu (Cover Letter) ile sunulmalıdır. Ön yazı taslağına buradan ulaşabilirsiniz.
Makale bir giriş veya kapak sayfası (title page) ile başlamalı ve bu sayfa makale’den ayrı olarak sunulmalıdır (Giriş Sayfası örneği için tıklayınız).
Giriş sayfası kısmında şu bilgiler yer almalıdır:

Başlık: Kısaltmalardan uzak, özgün ve bilgilendirici olmalıdır.
Yazar isimleri ve kurumları: Her yazarın adı ve soyadı açıkça belirtilmeli ve tüm adların doğru yazıldığından emin olunmalıdır. Yazarların adresleri isimlerden hemen sonra ve küçük harfli bir üst simgeyle belirtilir. Ülke, şehir adı dahil olmak üzere her yazarın tam yazışma adresleri verilmelidir.
Sorumlu yazar (Corresponding author): Dergi yayının tüm süreçlerinde ve ayrıca kabul sonrası yazışmalardan sorumlu yazar açıkça belirtilmelidir. Sorumlu yazar isminden sonra uygun bir üst indisle gösterilmeli ve yazışmalar için elektronik posta, açık adres yazılmalıdır.
ORCIDiD: Her yazara ait ORCID numarası verilmelidir. ORCID iD edinmek ve detaylı bilgi almak için bu adresi ziyaret edebilirsiniz (https://orcid.org/).
Vurgular (Highlights): Zorunlu olmamakla birlikte; çalışmanın literatürdeki yeri ve makalenin elde ettiği önemli bulgular ve konuya olan katkılarını (en fazla 4 cümle ve her cümle 100 karakteri geçmeyecek şekilde) vurgulamanız istenir.
Makale Türleri

Araştırma Makalesi

Özet/Abstract: 150-250 kelime arası.
Anahtar Kelimeler: En fazla 5 kelime
Kelime sayısı: Özet ve Kaynaklar dahil en fazla 7500 kelime veya 16 Sayfa (Tablolar ve Şekiller dahil)
Kaynak sayısı: En fazla 45
Derleme Makalesi

Özet/Abstract: 150-250 kelime arası.
Anahtar Kelimeler: En fazla 5 kelime
Kelime sayısı: Özet ve Kaynaklar dahil en fazla 10.000 kelime veya 20 Sayfa (Tablolar ve Şekiller dahil)
Kaynak sayısı: En fazla 75
Not: Derleme Makaleler için verilen bu kurallar Editörlük kararıyla esnetilebilir/değiştirilebilir. Diğer makale türleri için de belirtilen kuralların geçerliliği Editörlük tarafından belirlenir.

Hakem ve Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen Araştırma ve Derleme Makaleler öncelikle Editör ve/veya Alan Editörleri tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirmeyi geçen makalelere Çift-Kör Hakemlik (Double-Blind Refereeing) sistemi uygulanmaktadır.

Değerlendirme süreci, yazar(lar) ile makaleyi değerlendiren hakemlerin birbirlerinin kimliklerini bilmeyeceği şekilde tamamlanır. Ulusal ya da uluslararası birçok bilimsel dergi tarafından uygulanan ve TÜBİTAK/ULAKBİM tarafından “kör hakemlik” olarak adlandırılan değerlendirme sistemine göre hakemlerle yazar arasındaki iletişim, kendi aralarında ve doğrudan değil Editörlük Birimi aracılığıyla yürütülür. Hakemlere makale inceleme davetini kabul ya da reddetmeleri için 15 gün süre tanınır. Hakem incelemeyi reddederse yeni hakem belirlenir. Kabul ederse makalenin isimsiz hali ve değerlendirme raporu gönderilir. Hakemlere makale incelemek için verilen süre 30 gündür. Ancak bu sürenin yetersiz gelmesi durumunda 15 günlük ek süre verilir. Hakemler makaleleri uygun görebilir, uygun görmeyebilir, düzeltme önerebilir ya da düzeltme önerip tekrar görmek isteyebilir.

Dergide makalenin yayına kabulü hakem görüşleri ve editörlük değerlendirmesi ile sonuçlandırılır. Dergi editörlüğü bir makalenin sürecinin her aşamasında red etme hakkına sahiptir.

Yazım Kuralları

Dergiye gönderilen Makaleler, "Segoe UI" yazı karakteri ile tek satır aralıklı ve iki yana yaslanmış olarak yazılmalıdır. Sayfa boyutu A4 ve kenar boşlukları 2,5 cm olmalıdır. Ana Metin sayfa düzeni yönünden satır numarası sürekli olacak şekilde ayarlanmalıdır. Makale Yazımında “Uluslararası Birim Sistemine” (SI) uyulmalıdır.

Makaleler hazırlanırken şu sıra takip edilmelidir:

Giriş Sayfası (Başlık, Yazarlar ve Kurumları, Sorum Yazarın iletişim bilgileri)

Başlık: kalın yazı tipinde, ortalı ve 12 punto olarak bağlaçlar haricinde her kelime büyük harf ile başlamalıdır.
Yazarlar: Yazar(lar)ın ismi başlıktan bir satır sonra, isimler küçük soyadı büyük harfle 10 punto olmalıdır (Mustafa ŞENGÜL, Marie CURIE gibi).
Yazarlara ait kurum bilgileri: Yazarların yazımından sonra 10 punto ile görev yapılan kurumlar açıkça yazılmalıdır. Sorumlu Yazar’a ait elektronik posta adresi belirtilmelidir.
Makale Yapısı: Sisteme yüklenen Microsoft Office Word™ formatındaki Makale dosyasında yazarlara ait isim ve kurum bilgileri yer almamalıdır. Bu bilgiler Giriş Sayfası olarak yukarda açıklandığı şekilde hazırlanıp ayrıca sisteme yüklenmelidir. Makaleler yapı olarak türüne göre aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır:Araştırma Makaleleri;

Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, Ana Metin (Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma, Sonuç), Çıkar çatışması, Teşekkür, Destekleyen Kurum (Funding), Kaynaklar, Şekil, Tablolar şeklinde tamamlanmalıdır.

Bulgular ve Tartışma bölümleri birleştirilebilir ve her iki durumda da Sonuç kısmı verilmelidir.

Title, Abstract, Keywords, Main Text (Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion, or Results and Discussion, Conclusion), Conflict of interest, Acknowledgements, Funding, References, Figure Captions and Legends, Tables.

Derleme Makaleleri;

Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, Ana Metin (Giriş bölümüyle başlayıp alt bölümler oluşturularak Sonuç kısmıyla bitirilebilir), Çıkar Çatışması, Teşekkür, Kaynaklar, Şekil, Tablolar şeklinde tamamlanmalıdır.

Tablolar ve Şekiller:

Tablolara ait başlıklar Makale içerisinde uygun yerde gösterilmelidir. Fakat; makale içerisine yerleştirilmemelidir. Makale Kaynaklardan sonra her bir tablo bir sayfaya denk gelecek şekilde sunulmalıdır. Tablolar ardışık olarak numaralandırılmalıdır (Tablo 1. Table 1.). Tabloların düzenlenebilir içerikle (MS Office veya diğer yazılımlar) gönderilmesi gerekmektedir.

Şekiller veya grafikler (diyagram, fotoğraf, çizim vb.) MS Office veya diğer yazılımlarla işlenmiş şekilde verilebileceği gibi, yüksek çözünürlükte (300 dpi) JPEG, PNG vb. formatlarda da verilebilir. İçeriği orijinal dilinden çevrilmiş veya küçük modifikasyonlara tabi tutulan grafiklerde muhakkak kaynak gösterilmelidir. Şekillere ait başlıklar metin içerisinde uygun yerde belirtilmelidir. Kaynaklar kısmından sonra ayrı bir sayfada şekiller başlıklarıyla ve dipnot veya açıklamalar veya kısaltmalarla yazılmalıdır. Gerekiyorsa şekiller ayrı bir dosya veya sıkıştırılmış klasör (zip, rar vb.) olarak sunulabilir.Kaynakların Yazımı

Metin içerisinde kaynak gösterimi ve Kaynaklar bölümünün hazırlanmasında APA (American Psychological Association) tarafından hazırlanan tarz benimsenmelidir. Detaylı örneklere bu adresten ulaşabilirsiniz (https://www.mendeley.com/guides/apa-citation-guide).

Metin içerisinde kaynak gösterimi (Yazar, yıl) esasına göre yapılmalıdır. Metin içerisinde iki yazarlı bir kaynağın yazımında, Türkçe ise (İlk yazar soyadı ve ikinci yazar soyadı, yıl), ikiden fazla yazarın bulunduğu kaynakların gösteriminde (İlk yazarın soyadı ve ark., yıl) kuralı uygulanmalıdır. (Yüksel, 2020), (Muğlu ve Polat, 2018); (Söylemez ve ark., 2019).

Makale İngilizce olarak hazırlanacaksa (İlk yazarın soyadı and ikinci yazarın soyadı, yıl) ve ikiden fazla yazar için (İlk yazarın soyadı et al., yıl) kuralı uygulanmalıdır. (Chris, 2018), (Tungs and Dommy, 2015), (Samyang et al., 2010).Genel Kaynak Yazım Örnekleri

Makale

Wang, L., Li, Y., Chu, J., Xu, Z., & Zhong, Q. (2012). Development and application of a simple loop-mediated isothermal amplification method on rapid detection of Listeria monocytogenes strains. Molecular biology reports, 39(1), 445-449.

Altındiş, M., Elmas, B., Kılıç, Ü., Aslan, F. G., Küçükkara, G., & Köroğlu, M. (2017). Grup A Streptokokların hızlı moleküler tanısında loop-mediated isothermal amplifi cation PCR (LAMP-PCR). Journal of Biotechnology and Strategic Health Research, 1(1), 11-16.

Kitap

Jones, A.F & Wang, L. (2011). Spectacular creatures: The Amazon rainforest (2nd ed.). San Jose, Costa Rica: My Publisher

Editörlü Kitap

Williams, S.T. (Ed.). (2015). Referencing: A guide to citation rules (3rd ed.). New York, NY: My Publisher

Kitapta Bölüm

Troy, B.N. (2015). APA citation rules. In S.T, Williams (Ed.). A guide to citation rules (2nd ed., pp. 50-95). New York, NY: Publishersİntihal Politikasi, Ön İnceleme ve Değerlendirme için Genel Kurallar

Ata-Gıda Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler ön inceleme aşamasında Kapsam, Bilimsel Yeterlilik, Kalite ve Yazım Kuralları açısından Editörlük tarafından onaylandığı takdirde Hakem Değerlendirme Sürecine alınır. Fakat bu süreç öncesinde Makaleler intihal programları kullanılarak benzerlik açısından değerlendirilir. Eğer intihal/benzerlik oranı uygun ise süreç devam eder. Aksi takdirde makale yazarlara iade edilebilir.

İntihal/benzerlik oranı, Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makalelerin (Özgün araştırma makalesi ve Derleme) benzerlik oranı kaynaklar hariç en fazla %20 olmalıdır.

ATA-Gıda Dergisi, yayımlanan makalelere açık erişim politikasını benimsemiştir. Dergide basılan makalelere araştırmacıların yapacağı atıflar, derginin ulusal ve uluslararası indekslerce taranması ve kabul görmesi açısından çok önemlidir. Dergi, hakemlerin ve yazarların kimliklerinin birbirinden gizlendiği double blind peer review hakem değerlendirmesi sistemini kullanmaktadır.

İntihal Politikasi, Ön İnceleme ve Değerlendirme için Genel Kurallar

Ata-Gıda Dergisi’ne yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler ön inceleme aşamasında Kapsam, Bilimsel Yeterlilik, Kalite ve Yazım Kuralları açısından Editörlük tarafından onaylandığı takdirde Hakem Değerlendirme Sürecine alınır. Fakat bu süreç öncesinde Makaleler intihal programları kullanılarak benzerlik açısından değerlendirilir. Eğer intihal/benzerlik oranı uygun ise süreç devam eder. Aksi takdirde makale yazarlara iade edilebilir.

İntihal/benzerlik oranı, Yayınlanmak üzere dergiye gönderilen makalelerin (Özgün araştırma makalesi ve Derleme) benzerlik oranı kaynaklar hariç en fazla %20 olmalıdır.

Dergide yayınlanmaya kabul edilen makalelerden herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Makalelere erişim için herhangi bir ücret talep edilmez.