Research Article
BibTex RIS Cite

İNSTAGRAM'DA "ÇOCUK VE OYUN" ETİKETİ İLE YAPILAN PAYLAŞIMLARIN İNCELENMESİ

Year 2019, Volume: 21 Issue: 1-A, 7 - 22, 26.03.2019

Abstract

Günümüzde teknoloji hızla
gelişim göstermiş ve hayatımızın hemen hemen her alanında kullanılır hale
gelmiştir. Bir takım sosyal ağların ortaya çıkmasında teknolojinin gelişiminin
önemli katkısı olmuştur. Öyle ki insanlar zamanın önemli bölümünü teknolojinin
bir çıktısı olan sosyal ulaşım ağlarına ayırmaktadır. Çok çeşitli sosyal medya
araçları mevcuttur. Instagram da insanların yoğun bir şekilde kullandıkları ve
arkadaşları ile iletişim sağladıkları sosyal ağlar arasında yer almaktadır.
İnsanlar bu sosyal ağ aracılığıyla herhangi birey, durum ve olay karşısında
sahip oldukları duygu, düşünce ve algılarını bu ortamlardan ifade
edebilmektedir. Bu araştırmanın amacı çocuk ve oyun kavramının instagram ’da
görsel ve yazılı olarak nasıl sunulduğunu tespit etmektir. Araştırma nitel
araştırma yaklaşımlarından olgu bilim deseni kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Çalışma grubu “çocuk ve oyun” etiketi ile yapılan son 300 paylaşımdan oluşmuştur.
Türkçe olmayan, sakıncalı olan ve siyasi içeriğe sahip olan paylaşımlar dikkate
alınmamıştır. Veriler içerik analizi ile analiz edilmiştir. Paylaşımlarda
oyunun bilişsel, duyuşsal ve yapısal özelliklerinin yer aldığı saptanmıştır. Oyunun
çocuğun farklı gelişim alanlarına katkısı olduğuna değinilmiştir. Paylaşımlarda,
ince ve kaba motor becerilerinin gelişimini içeren oyunlara sıklıkla yer
verilmiştir. Buna karşın hareketlilik gerektiren oyun paylaşımlarının sınırlı
olduğu tespit edilmiştir. Oyunlar oluşturulurken, sportif branşların temelini
oluşturan lokomotor becerilere daha fazla yer verilmesi, çocukların motor
gelişimlerini destekleyecektir.  

References

 • 1. Aydoğan, Y., Özyürek, A., & Gültekin Akduman, G., (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Spora İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, International Journal of Science Culture and Sport. (3), 103-115.
 • 2. Burdette, H. L., & Whitaker, R. C., (2005). Focusing on free play benefits in children’s development. Nemours Foundation Children’s Health News. Retrieved September 30
 • 3. Çamlıyer, H., (1997). Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun. İzmir: Can Ofset Yayıncılık.
 • 4. Çelik, A., & Şahin, M., (2013). Spor ve Çocuk Gelişimi. International Journal of Social Science. 6 (1), 467-478.
 • 5. Erbay, F., & Saltalı, N. D., (2012). Altı Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantılarında Oyunun Yeri ve Annelerin Oyun Algısı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(2), 249-264.
 • 6. Ergun, M., (1980). Oyun ve Oyuncak Üzerine I. Milli Eğitim Dergisi. 1(1), 102-119.
 • 7. Erşan, Ş., (2006). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Grubundaki Çocukların Oyun ve Çalışma (İş) İle İlgili Algılarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara:Gazi Üniversitesi.
 • 8. Frost, J. L., Wortham, S. C., & Reifel, R. S., (2001). Play and Child Development. Merrill, Prentice Hall.
 • 9. Isaacs, N., (1929). Trusteeship in Modern Business. Harvard Law Review, 42(8), 1048-1061.
 • 10. İnal, Y., Çağıltay, K.., & Sancar, H., (2005). Elektronik Oyunlardaki Dönüşümlü Oynama Özelliğinin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi: The İncredible Machine Örneği. TBD Bilişim Kurultayı, Kasım, 9-11.
 • 11. Kayılı, G., (2010). Montessori Yönteminin Anaokulu Çocuklarının İlköğretime Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi (Doctoral dissertation. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • 12. Koçyiğit, S., & Başara Baydilek, N., (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Algılarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(1), 1-28.
 • 13. Lester, S., (1999). An İntroduction to Phenomenology Research. Taunton UK: Stan Lester Developments.
 • 14. McDevitt, T. M., & Ormrod, J. E., (2004). Child Development: Educating and Working with Children and Adolescents. Saddle River.
 • 15. Mullen, M. R,. (1984). Motor Development and Child’s Play. In T. D. Yawkey & A. D. Pellegrini (Eds.), Child’s play and play therapy (pp. 7–16). Lancaster, PA: Technomic.
 • 16. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z., & Yavuz, N.F., (2015). Okulöncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Spor. International journal of science culture and sport . 3(3), 479-488.
 • 17. Pepler, D. J., & Ross, H. S., (1981). The Effects of Play on Convergent and Divergent Problem-Solving. Child Development. 52, 1202–1210.
 • 18. Piaget, J., (1962). Play, Drama, and İmitation in Childhood. New York: Norton.
 • 19. Pilten, P., & Pilten, G., (2013). Okul Çağı Çocuklarının Oyuna İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(2), 15-31.
 • 20. Rothlein, L., & Brett, A., (1987). Children's, Teachers’, and Parents’ Perceptions of Play. Early Childhood Research Quarterly. 2, 45-53.
 • 21. Şahin, FT., & Usta, S.Y., (2016) Okul Öncesi Dönemde Bir Uygulama Örneği: Spor ve Spor Dalları. International Journal Of Science Culture And Sport. 4(3), 200-213.
 • 22. Tuğrul, B., Aslan, Ö. M., Ertüek, G., & Altınkaynak, Ş. Ö., (2014). Anaokuluna Devam Eden Altı Yaşındaki Çocuklar ile Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1), 97-116.
 • 23. Ulutaş, A., (2011). Okul Öncesi Dönemde Drama ve Oyunun Önemi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(1), 233-242.
 • 24. Usta, S.Y., & Şahin, F.T., (2016). Çocuk Resimlerinde Spor. International Journal of Science Culture And Sport. 4(3), 214-227.
 • 25. Wortham, S. C., (2010). Early childhood curriculum: Developmental bases for learning and teaching 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • 26. Yakın, M., Alaçam Aşkit, A.C., (2016). Bana Mutluluğun Resmini Çekebilir Misin? Instagramda Mutluluk Etiketiyle Paylaşılan Fotoğraflar Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 9(44), 1260-1269.
 • 27. Yarımkaya, E., & Ulucan, D.D.H., (2014). The Effect of Movement Education Program on The Motor Development of Children. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education. 4(1), 37-48.
 • 28. Yılmaz, A., & Pala, Ş., (2017). "Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Oyun Algıları", 1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu Özet Bildiriler Kitabı İçinde. Antalya, Türkiye.
Year 2019, Volume: 21 Issue: 1-A, 7 - 22, 26.03.2019

Abstract

References

 • 1. Aydoğan, Y., Özyürek, A., & Gültekin Akduman, G., (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Spora İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi, International Journal of Science Culture and Sport. (3), 103-115.
 • 2. Burdette, H. L., & Whitaker, R. C., (2005). Focusing on free play benefits in children’s development. Nemours Foundation Children’s Health News. Retrieved September 30
 • 3. Çamlıyer, H., (1997). Çocuk Hareket Eğitimi ve Oyun. İzmir: Can Ofset Yayıncılık.
 • 4. Çelik, A., & Şahin, M., (2013). Spor ve Çocuk Gelişimi. International Journal of Social Science. 6 (1), 467-478.
 • 5. Erbay, F., & Saltalı, N. D., (2012). Altı Yaş Çocuklarının Günlük Yaşantılarında Oyunun Yeri ve Annelerin Oyun Algısı. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(2), 249-264.
 • 6. Ergun, M., (1980). Oyun ve Oyuncak Üzerine I. Milli Eğitim Dergisi. 1(1), 102-119.
 • 7. Erşan, Ş., (2006). Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Devam Eden Altı Yaş Grubundaki Çocukların Oyun ve Çalışma (İş) İle İlgili Algılarının İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara:Gazi Üniversitesi.
 • 8. Frost, J. L., Wortham, S. C., & Reifel, R. S., (2001). Play and Child Development. Merrill, Prentice Hall.
 • 9. Isaacs, N., (1929). Trusteeship in Modern Business. Harvard Law Review, 42(8), 1048-1061.
 • 10. İnal, Y., Çağıltay, K.., & Sancar, H., (2005). Elektronik Oyunlardaki Dönüşümlü Oynama Özelliğinin Öğrenci Motivasyonuna Etkisi: The İncredible Machine Örneği. TBD Bilişim Kurultayı, Kasım, 9-11.
 • 11. Kayılı, G., (2010). Montessori Yönteminin Anaokulu Çocuklarının İlköğretime Hazır Bulunuşluklarına Etkisinin İncelenmesi (Doctoral dissertation. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • 12. Koçyiğit, S., & Başara Baydilek, N., (2015). Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Oyun Algılarının İncelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 12(1), 1-28.
 • 13. Lester, S., (1999). An İntroduction to Phenomenology Research. Taunton UK: Stan Lester Developments.
 • 14. McDevitt, T. M., & Ormrod, J. E., (2004). Child Development: Educating and Working with Children and Adolescents. Saddle River.
 • 15. Mullen, M. R,. (1984). Motor Development and Child’s Play. In T. D. Yawkey & A. D. Pellegrini (Eds.), Child’s play and play therapy (pp. 7–16). Lancaster, PA: Technomic.
 • 16. Özyürek, A., Özkan, İ., Begde, Z., & Yavuz, N.F., (2015). Okulöncesi Dönemde Beden Eğitimi ve Spor. International journal of science culture and sport . 3(3), 479-488.
 • 17. Pepler, D. J., & Ross, H. S., (1981). The Effects of Play on Convergent and Divergent Problem-Solving. Child Development. 52, 1202–1210.
 • 18. Piaget, J., (1962). Play, Drama, and İmitation in Childhood. New York: Norton.
 • 19. Pilten, P., & Pilten, G., (2013). Okul Çağı Çocuklarının Oyuna İlişkin Algılarının Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(2), 15-31.
 • 20. Rothlein, L., & Brett, A., (1987). Children's, Teachers’, and Parents’ Perceptions of Play. Early Childhood Research Quarterly. 2, 45-53.
 • 21. Şahin, FT., & Usta, S.Y., (2016) Okul Öncesi Dönemde Bir Uygulama Örneği: Spor ve Spor Dalları. International Journal Of Science Culture And Sport. 4(3), 200-213.
 • 22. Tuğrul, B., Aslan, Ö. M., Ertüek, G., & Altınkaynak, Ş. Ö., (2014). Anaokuluna Devam Eden Altı Yaşındaki Çocuklar ile Okul Öncesi Öğretmenlerinin Oyun Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 15(1), 97-116.
 • 23. Ulutaş, A., (2011). Okul Öncesi Dönemde Drama ve Oyunun Önemi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 6(1), 233-242.
 • 24. Usta, S.Y., & Şahin, F.T., (2016). Çocuk Resimlerinde Spor. International Journal of Science Culture And Sport. 4(3), 214-227.
 • 25. Wortham, S. C., (2010). Early childhood curriculum: Developmental bases for learning and teaching 5th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson.
 • 26. Yakın, M., Alaçam Aşkit, A.C., (2016). Bana Mutluluğun Resmini Çekebilir Misin? Instagramda Mutluluk Etiketiyle Paylaşılan Fotoğraflar Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 9(44), 1260-1269.
 • 27. Yarımkaya, E., & Ulucan, D.D.H., (2014). The Effect of Movement Education Program on The Motor Development of Children. International Journal of New Trends in Arts, Sports & Science Education. 4(1), 37-48.
 • 28. Yılmaz, A., & Pala, Ş., (2017). "Erken Çocukluk Dönemindeki Çocukların Oyun Algıları", 1. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu Özet Bildiriler Kitabı İçinde. Antalya, Türkiye.
There are 28 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Aynur Yılmaz 0000-0001-7562-9469

Publication Date March 26, 2019
Acceptance Date March 25, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 21 Issue: 1-A

Cite

APA Yılmaz, A. (2019). İNSTAGRAM’DA "ÇOCUK VE OYUN" ETİKETİ İLE YAPILAN PAYLAŞIMLARIN İNCELENMESİ. Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, 21(1-A), 7-22.