PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği

Year 2010, Volume 4, Issue 1, 29 - 49, 01.06.2010

Abstract

Bu çalışmanın amacı yenilenen fizik öğretim programının ardından ortaöğretim öğrencilerinin fiziğe, fizik ile ilgili konulara ve yürütülen araştırmalara yönelik tutumlarını tespit etmek amacıyla geçerli ve güvenilir bir tutum ölçeği geliştirmektir. Taslak ölçeğin geliştirme aşamasında mevcut tutum ölçekleri ve ilgili fizik programı incelendikten sonra öncül maddeler hazırlanarak uzman görüşlerine başvurulmuştur. 4'lü likert tipinde olan ölçek Trabzon ilindeki 7 farklı lisede öğrenim gören toplam 841 öğrenciye uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi yapılarak son şekli verilen ölçeğin Cronbach-Alfa iç tutarlık katsayısı ise 0,95 olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda ölçeğin üç alt faktöre sahip olduğu ve bu faktörlerdeki maddelerin faktör yük değerlerinin 0.58 ile 0.71 arasında değiştiği saptanmıştır. Araştırmada geliştirilen ölçeğin faktör yapısının yeni fizik öğretim programındaki tutum kazanımlarıyla örtüştüğü belirlenerek önerilerde bulunulmuştur.

References

 • Akyüz, V. (2004). The effects of textbook style and reading strategy on students’ achievement and attitudes towards heat and temperature. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Alkan, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisine karşı tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Azar, A., Şenler, B. & Taşkın, Ö. (2006). Çoklu zeka kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin başarı, tutum, hatırlama ve bilişsel süreç becerilerine etkisi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 45-54.
 • Baykal, A. (2009). Seçme sınavlarının öğretim üzerindeki etkileri. 2023’ün lisesine üç boyutlu bir bakış, Eğitimin Geleceği Üzerine Tartışmalar Sempozyumu, Bursa.
 • Bohner, G. & Wänke, M. (2002). Attitudes and Attitude Change. Hove: (UK) Psychology Press.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (1999). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows, London and New York, Taylor & Francis e-Library, Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 7. baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education, (6th ed.). New York: Routledge.
 • Çakır, N., Şenler, B. & Taşkın, B. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637- 655.
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D., ve Turgut, M. F. (1997). Fizik Öğretimi, YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
 • Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve Teknoloji Programı İlköğretim 1. ve 2. Kademe Öğretmen Kitabı, Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • Çokadar, H. & Külçe, C. (2008). Pupil’s Attitudes Towards Science: A case of Turkey. World Applied Sciences Journal, 3(1), 102-109.
 • Demirci, N. (2004). Students’ attitudes toward introductory physics course, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 33-40.
 • Demirci, H. G. (2006). Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutumları İle Sistemleri” Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Fer, S. ve Cırık, İ. (2006). Öğretmenlerde ve Öğrencilerde, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Nedir? Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-26.
 • Francis, L. J., & Greer, J. E. (1999). Measuring Attitude Towards Science Among Secondary School Students: the affective domain. Research in Science & Technological Education, 17(2), 219-226.
 • Gönen, S., Kocakaya, S., & İnan, C. (2006). The effect of the computer assisted teaching and 7E model of the constructivist learning methods on the achievements and attitudes of high school students. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 5(4), Article 11.
 • Güneş, B. & Taşar, M. F. (2006). “An Examination of Physics Subjects in the New National Curriculum for Science and Technology in Turkey” GIREP 2006 Conference: Modeling in Physics and Physics Education, 20-25 Ağustos 2006, Amsterdam, The Netherland.
 • Hardal, Ö. & Eryılmaz, A. (2004). Basit araçlarla yaparak öğrenme yöntemine göre geliştirilen elektrik devreleri ile ilgili etkinlikler. Eğitimde iyi Örnekler Konferansı, www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karagöz, Y. & Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu ile Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.
 • Külçe, C. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Mbajiorgu, N. & Reid, N. (2006). Factors Influencing Curriculum Development in Higher Education Physics. A Physical Sciences Practice Guide. Hull: Higher Education Academy Physical Sciences Centre Press.
 • MEB (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. sınıflar )öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar ) öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2007). Ortaöğretim Fizik Dersi 9. Sınıf Öğretim Programı, Ankara.
 • Özkan, M., & Azar, A. (2005). Örnek olaya dayalı öğretim yönteminin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ders başarısı ve derse karşı tutumlarına olan etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 168.
 • Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 627-639.
 • Reid, N. (2006) Thoughts on attitude measurement. Research in Science & Technological Education. 24(1), 3–27.
 • Şeker, H., Deniz, S. & Görgen, İ. (2004). Öğretmen yeterlikleri ölçeği. Milli Eğitim Dergisi, 164, 105-118.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taşlıdere, E. (2002). The effect of conceptual approach on students’ achievement and attitudes toward physics. Unpublished master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Taşlıdere, E. (2007). The effects of conceptual approach and combined reading study strategy on students’ achievement and attitudes towards physics. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara. Nobel Yayıncılık.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. İkinci baskı. Ankara: Türk Psikologlar derneği yayınları.
 • Trumper, R. (2004). Israeli Students’ Interest in Physics and Its Relation to Their Attitudes Towards Science and Technology and to Their Own Science Classes. "Science and Technology Education for a Diverse World – dilemmas, needs and partnerships" XI IOSTE Symposium, 25-30 July 2004, Lublin, Poland.
 • Uz, H. & Eryılmaz, A. (1999). Effects of socioeconomic status, locus of control, prior achievement, cumulative gpa, future occupation and achievement in mathematics on students' attitudes toward physics, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 105 – 112.
 • Yeşilyurt, M. (2004). Student teachers’ attitudes about basic physics laboratory. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), Article 7.
 • Zacharia, Z. (2003). Beliefs, Attitudes, and Intentions of Science Teachers Regarding the Educational Use of Computer Simulations and Inquiry-Based Experiments in Physics. Journal of Research in Science Teaching, 40(8), 792–823.

Year 2010, Volume 4, Issue 1, 29 - 49, 01.06.2010

Abstract

References

 • Akyüz, V. (2004). The effects of textbook style and reading strategy on students’ achievement and attitudes towards heat and temperature. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Alkan, A. (2006). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisine karşı tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon.
 • Azar, A., Şenler, B. & Taşkın, Ö. (2006). Çoklu zeka kuramına dayalı öğretimin öğrencilerin başarı, tutum, hatırlama ve bilişsel süreç becerilerine etkisi. H.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 45-54.
 • Baykal, A. (2009). Seçme sınavlarının öğretim üzerindeki etkileri. 2023’ün lisesine üç boyutlu bir bakış, Eğitimin Geleceği Üzerine Tartışmalar Sempozyumu, Bursa.
 • Bohner, G. & Wänke, M. (2002). Attitudes and Attitude Change. Hove: (UK) Psychology Press.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (1999). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows, London and New York, Taylor & Francis e-Library, Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, 7. baskı, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education, (6th ed.). New York: Routledge.
 • Çakır, N., Şenler, B. & Taşkın, B. (2007). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumlarının belirlenmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 5(4), 637- 655.
 • Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D., ve Turgut, M. F. (1997). Fizik Öğretimi, YÖK/ Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara.
 • Çepni, S. ve Çil, E. (2009). Fen ve Teknoloji Programı İlköğretim 1. ve 2. Kademe Öğretmen Kitabı, Ankara: Pegem A yayıncılık.
 • Çokadar, H. & Külçe, C. (2008). Pupil’s Attitudes Towards Science: A case of Turkey. World Applied Sciences Journal, 3(1), 102-109.
 • Demirci, N. (2004). Students’ attitudes toward introductory physics course, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 33-40.
 • Demirci, H. G. (2006). Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Bilgisayar Programcılığı Bölümü Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutumları İle Sistemleri” Dersindeki Akademik Başarıları Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Fer, S. ve Cırık, İ. (2006). Öğretmenlerde ve Öğrencilerde, Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Nedir? Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 1-26.
 • Francis, L. J., & Greer, J. E. (1999). Measuring Attitude Towards Science Among Secondary School Students: the affective domain. Research in Science & Technological Education, 17(2), 219-226.
 • Gönen, S., Kocakaya, S., & İnan, C. (2006). The effect of the computer assisted teaching and 7E model of the constructivist learning methods on the achievements and attitudes of high school students. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 5(4), Article 11.
 • Güneş, B. & Taşar, M. F. (2006). “An Examination of Physics Subjects in the New National Curriculum for Science and Technology in Turkey” GIREP 2006 Conference: Modeling in Physics and Physics Education, 20-25 Ağustos 2006, Amsterdam, The Netherland.
 • Hardal, Ö. & Eryılmaz, A. (2004). Basit araçlarla yaparak öğrenme yöntemine göre geliştirilen elektrik devreleri ile ilgili etkinlikler. Eğitimde iyi Örnekler Konferansı, www.erg.sabanciuniv.edu/iok2004.
 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Karagöz, Y. & Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeğinin Faktör Analizi Metodu ile Geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.
 • Külçe, C. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
 • Mbajiorgu, N. & Reid, N. (2006). Factors Influencing Curriculum Development in Higher Education Physics. A Physical Sciences Practice Guide. Hull: Higher Education Academy Physical Sciences Centre Press.
 • MEB (2005). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (4 ve 5. sınıflar )öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2006). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar ) öğretim programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • MEB (2007). Ortaöğretim Fizik Dersi 9. Sınıf Öğretim Programı, Ankara.
 • Özkan, M., & Azar, A. (2005). Örnek olaya dayalı öğretim yönteminin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin ders başarısı ve derse karşı tutumlarına olan etkisinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 168.
 • Nuhoğlu, H. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersine yönelik bir tutum ölçeğinin geliştirilmesi. İlköğretim Online, 7(3), 627-639.
 • Reid, N. (2006) Thoughts on attitude measurement. Research in Science & Technological Education. 24(1), 3–27.
 • Şeker, H., Deniz, S. & Görgen, İ. (2004). Öğretmen yeterlikleri ölçeği. Milli Eğitim Dergisi, 164, 105-118.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Taşlıdere, E. (2002). The effect of conceptual approach on students’ achievement and attitudes toward physics. Unpublished master thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Taşlıdere, E. (2007). The effects of conceptual approach and combined reading study strategy on students’ achievement and attitudes towards physics. Unpublished Master Thesis, Middle East Technical University, Ankara.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara. Nobel Yayıncılık.
 • Tezbaşaran, A. A. (1997). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. İkinci baskı. Ankara: Türk Psikologlar derneği yayınları.
 • Trumper, R. (2004). Israeli Students’ Interest in Physics and Its Relation to Their Attitudes Towards Science and Technology and to Their Own Science Classes. "Science and Technology Education for a Diverse World – dilemmas, needs and partnerships" XI IOSTE Symposium, 25-30 July 2004, Lublin, Poland.
 • Uz, H. & Eryılmaz, A. (1999). Effects of socioeconomic status, locus of control, prior achievement, cumulative gpa, future occupation and achievement in mathematics on students' attitudes toward physics, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16-17, 105 – 112.
 • Yeşilyurt, M. (2004). Student teachers’ attitudes about basic physics laboratory. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3(4), Article 7.
 • Zacharia, Z. (2003). Beliefs, Attitudes, and Intentions of Science Teachers Regarding the Educational Use of Computer Simulations and Inquiry-Based Experiments in Physics. Journal of Research in Science Teaching, 40(8), 792–823.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

Nevzat YİĞİT This is me


M.altan KURNAZ This is me

Publication Date June 1, 2010
Published in Issue Year 2010, Volume 4, Issue 1

Cite

Bibtex @ { balikesirnef46517, journal = {Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi}, eissn = {1307-6086}, address = {}, publisher = {Balıkesir University}, year = {2010}, volume = {4}, number = {1}, pages = {29 - 49}, title = {Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği}, key = {cite}, author = {Yiğit, Nevzat and Kurnaz, M.altan} }
APA Yiğit, N. & Kurnaz, M. (2010). Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi , 4 (1) , 29-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3370/46517
MLA Yiğit, N. , Kurnaz, M. "Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği" . Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 (2010 ): 29-49 <https://dergipark.org.tr/en/pub/balikesirnef/issue/3370/46517>
Chicago Yiğit, N. , Kurnaz, M. "Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 (2010 ): 29-49
RIS TY - JOUR T1 - Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği AU - Nevzat Yiğit , M.altan Kurnaz Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 49 VL - 4 IS - 1 SN - -1307-6086 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği %A Nevzat Yiğit , M.altan Kurnaz %T Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği %D 2010 %J Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi %P -1307-6086 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Yiğit, Nevzat , Kurnaz, M.altan . "Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği". Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi 4 / 1 (June 2010): 29-49 .
AMA Yiğit N. , Kurnaz M. Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2010; 4(1): 29-49.
Vancouver Yiğit N. , Kurnaz M. Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi. 2010; 4(1): 29-49.
IEEE N. Yiğit and M. Kurnaz , "Fizik Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, Geçerliliği ve Güvenilirliği", Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 29-49, Jun. 2010