Year 2019, Volume 19 , Issue 3, Pages 807 - 823 2019-10-17

ANTHONY GIDDENS: YAPILAŞMA KURAMI VE DİN OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Ahmed Hamza ALPAY [1] , İhsan ÇAPCIOĞLU [2]


Dünya tasavvuru, bireyin bilincindeki akla uygunluğun -gerçeklik hakkındaki- kavrayışsal ihtiyaçlarında tasdik edilmektedir. İnsan ve tecrübe ettiği dünya arasındaki diyalektik süreç tarihsel düzlemde toplumsal olgu ve olaylara intibak ederek anlam kazanmaktadır. Yaşadığı toplumun katmanlarında rol ve kimliklere bağlı olarak faaliyet gösteren insan, aynı zamanda bir kültür formunun aktörü olarak ortaya çıkmaktadır. Ekonomik, hukuki, siyasal, kültürel, dini yapılanmalar insan-toplum etkileşiminin somut göstergeleri olarak konumlanmaktadırlar. Her düşünür-sosyolog yaşadığı toplumu ve dünyayı kendi anlam dünyası ve dışsal nesnelliklere bağlı olarak etkilendiği olgu ve olaylar çerçevesinde tanımlamaktadır. Bu makalede Anthony Giddens öğretisi; bilgi, toplumsal sınıf-tabakalaşma, eylemsel aktör olarak birey ve din sosyolojisi ekseninde ortaya konulacak ve değerlendirilecektir.

Anthony Giddens, Din, Diyalektik, Toplum, Yapılaşma Kuramı
 • Akyüz, N. (2007). Dinin Örgütsel İklimi: Dini Gruplar. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • Akyüz, N. & Çapcıoğlu, İ. (2015). Din ve Toplum İlişkileri. Edit. Niyazi Akyüz & İhsan Çapcıoğlu, Din Sosyolojisi El Kitabı. 3.Baskı, Ankara: Grafiker Yayınları, 43-47.
 • Apalı, Y. (2015). Bilgi Sosyolojisi Açısından Din ve Zihniyet. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 5(1), 189-213.
 • Asad, T. (2016). Sekülerliğin Biçimleri: Hıristiyanlık, İslamiyet ve Modernlik. Çev. Ferit Burak Aydar, 2.Baskı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Aydın, K. (2014). Yapısal İşlevselci Teori ve Toplumsal Tabakalaşma. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 5(8), 213-239.
 • Aydın, K. (2018). Max Weber, Eşitsizlik ve Toplumsal Tabakalaşma. Journal of Economy Culture and Society, 0(57), 245-267.
 • Bauman, Z. (2013). Postmodernizm ve Hoşnutsuzlukları. Çev. İsmail Türkmen, 2. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Berger, P. L. (2012). Melekler Hakkında Söylenti: Modern Toplumda Tabiatüstünün Yeniden Keşfi. Çev. Ali Çoşkun & Nebile Özmen, İstanbul: Rağbet Yayınları.
 • Berger, P. L. (2015). Kutsal Şemsiye: Dinin Sosyolojik Teorisinin Ana Unsurları. Çev. Ali Coşkun, 5.Baskı, İstanbul: Rağbet Yayınları.
 • Berger, P. L. & Luckmann, T. (2003). Bilgi Sosyolojisi ve Sosyolojik Teori. Çev. Ejder Okumuş, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (SBArD), 1(2), 299-302.
 • Bodur, H. E. & Çapcıoğlu, İ. (2015). Sosyolojik Teori ve Din. Edit. Niyazi Akyüz & İhsan Çapcıoğlu, Din Sosyolojisi El Kitabı. 3.Baskı, Ankara: Grafiker Yayınları, 111-147.
 • Çelebi, V. (2014). Nicolai Hartmann'ın Yeni Ontolojisinde Varlık ve Değer İlişkisi. ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar, 7(2), 74-97.
 • Çiğdem, A. (2004). Kamusal Alan, Kamusal Din ve Kamusal Akıl. Edit. Meral Özbek, Kamusal Alan. 1.Baskı, İstanbul: Hil Yayın, 501-514.
 • Dağ, M. (1979). Ontolojik Delil ve Çıkmazları. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23(0), 287-318.
 • Davie, G. (2005). Modern Avrupa'da Din. Çev. Akif Demirci, 1.Baskı, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Durkheim, Ê. (2015). Sosyolojik Yöntemin Kuralları. Çev. Cemal Bâli Akal, 4.Baskı, Ankara: Dost Kitabevi.
 • Emre, Y. (2015). Anthony Giddens ve Uluslararası İlişkiler: Yapılanma, Modernite ve Küreselleşme. Uluslararası İlişkiler, 11(44), 5-23.
 • Furseth, I. & Repstad, P. (2013). Din Sosyolojisine Giriş: Klasik ve Çağdaş Kuramlar. Çev. İhsan Çapcıoğlu & Halil Aydınalp, 2.Baskı, Ankara: Birleşik Yayınevi.
 • Giddens, A. (1998). Modernliğin Sonuçları. Çev. Ersin Kuşdil, 2.Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Giddens, A. (1999a). İleri Toplumların Sınıf Yapısı: Marks'ın Sınıflar Teorisi, Sonraki Teoriler ve Eleştirel Değerlendirmeler. Çev. Ömer Baldık, İstanbul: Birey Yayıncılık.
 • Giddens, A. (1999b). Toplumun Kuruluşu: Yapılaşma Kuramının Ana Hatları, Çev. Hüseyin Özel, 1.Baskı, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Giddens, A. (2000a). Elimizden Kaçıp Giden Dünya. Çev. Osman Akınhay, 1.Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Giddens, A. (2000b). Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori: Toplumsal Düşüncenin Klasik ve Çağdaş Temsilcileriyle Hesaplaşmalar. Çev. Tuncay Birkan, 1.Baskı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Giddens, A. (2002). Sağ ve Solun Ötesinde: Radikal Politikaların Geleceği. Çev. Müge Sözen & Sabir Yücesoy, 1.Baskı, İstanbul: Metis Yayınları.
 • Giddens, A. (2009). Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori: Marx, Durkheim ve Max Weber'in Çalışmalarının Bir Analizi. Çev. Ümit Tatlıcan, 1.Baskı, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Giddens, A. (2010). Mahremiyetin Dönüşümü. Çev. İdris Şahin, 2.Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Giddens, A. (2012). Sosyoloji. Edit. Cemal Güzel, 1.Baskı, İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Giddens, A. (2013a). İklim Değişikliği Siyaseti. Edit. Gülben Salman, 1.Baskı, Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Giddens, A. (2013b). Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları: Yorumcu Sosyolojilerin Pozitif Bir Eleştirisi. Çev. Ümit Tatlıcan & Bekir Balkız, 2.Baskı, Ankara: Sentez Yayıncılık.
 • Giddens, A. (2016). Sosyoloji: Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş. Çev. Ülgen Yıldız Battal, 6.Baskı, Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Giddens, A. & Pierson, C. (2001). Anthony Giddens'la Söyleşiler: Modernliği Anlamlandırmak. Çev. Serhat Uyurkulak & Murat Sağlam, 1.Baskı, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Göçmen, D. (2009). Neden Ontoloji? 1-4, https://dogangocmen.files.wordpress.com/2009/08/neden-ontoloji1.pdf (Erişim Tarihi: 30.05.2019).
 • Güllüpınar, F. (2012). Eşitsizlik ve Toplumsal Tabakalaşma Açısından Vatandaşlık Üzerine Sosyolojik Bir Analiz. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 67(1), 81-109.
 • Hawthorne, S. (2012). Din ve Toplumsal Cinsiyet (Çev. İhsan Toker). Der. Peter B. Clarke, Çev. Edit. İhsan Çapcıoğlu, Din Sosyolojisi: Kuram ve Yöntem. 1.Baskı, Ankara: İmge Kitabevi, 223-249.
 • Kılıç, S. (2014). Heidegger'in Fundamental Ontolojisinde Varlığın Özdeşliği. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 2014(23), 11-28.
 • Kula, M. N. (2005). Küreselleşme, Ruh Sağlığı ve Din. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 5(2), 7-30.
 • Kurt, A. (2008). Sosyolojik Din Tanımları ve Dine Teolojik Bakış Sorunu. Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 17(2), 73-93.
 • Luckmann, T. (2016). Görünmeyen Din: Modern Toplumda Din Sorunu. Çev. Ali Coşkun, Fuat Aydın & Osman Coşkun, 2.Baskı, İstanbul: Rağbet Yayınları.
 • Lyon, D. (2011). Din ve Postmodern: Eski Problemler, Yeni İhtimaller. Çev. Mustafa Tekin, Bilimname, 2011(1), 209-227.
 • Nutku, U. (2006). Felsefenin Temel Disiplini: Ontoloji. Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2006(1), 79-84.
 • Okumuş, E. (2010). Zaman Sosyolojisi: Bir Giriş Denemesi. Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 10(2), 121-174.
 • Poulantzas, N. (2014). Siyasal İktidar ve Toplumsal Sınıflar. Çev. Şule Ünsaldı, 1.Baskı, Ankara: Epos Yayınları.
 • Richter, R. (2017). Sosyolojik Paradigmalar: Klasik ve Modern Sosyoloji Anlayışlarına Giriş. Çev. Necmettin Doğan, 3.Baskı, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Saygın, A. U. (2016). Anthony Giddens'ın sosyolojisinde modernliğin boyutları. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi (AKAR), 1(2), 69-80.
 • Senemoğlu, O. (2016). Antik Yunan Siyasal Düşünüşünde İnsan Doğası ve Toplum Anlayışı: Platon ve Aristoteles. İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, 3(10), 42-63.
 • Şentürk, R. (2017). Yeni Din Sosyolojileri: Batı'da 1960 Sonrası Arayışlar. 2.Baskı, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Tatlıcan, Ü. (2005). Sosyal Teoride Düalizmler: Bazı Temel Sosyal Teori Okullarıyla Eleştirel Karşılaşmalar. Anthony Giddens, Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve Çelişki. Çev. Ümit Tatlıcan, 1.Baskı, İstanbul: Paradigma Yayıncılık, 2-4.
 • Toker, İ. (2005). Bir Yapılaşma İlişkisi Olarak Kadınlar ve Din-Başkent Kadın Platformu Örnek-Olayı- (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din Sosyolojisi) Anabilim Dalı, Ankara.
 • Varol, A. (2010). Bilgi Toplumunda Kamusal Alan. Sosyal Bilimler Dergisi, (4), 121-129.
 • Weber, M. (2017). Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu. Çev. Gökhan Rızaoğlu, 3.Baskı, İstanbul: Oda Yayınları.
 • Yılmaz, B. (1996). Bilgi Sosyolojisi: Kütüphanecilik Kuramı İçin Bir Deneme. Türk Kütüphaneciliği, 10(1), 8-20.
 • Yılmaz, B. (2009). Gerçekliğin Toplumsal İnşasında Bilgi ve Bilgi Merkezi. Bilgi Dünyası, 10(1), 28-45.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Reasearch Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8781-6939
Author: Ahmed Hamza ALPAY (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4796-5232
Author: İhsan ÇAPCIOĞLU

Dates

Publication Date : October 17, 2019

Bibtex @research article { basbed588158, journal = {Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1303-0035}, eissn = {2147-3064}, address = {}, publisher = {Bolu Abant Izzet Baysal University}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {807 - 823}, doi = {10.11616/basbed.v19i49542.588158}, title = {ANTHONY GIDDENS: YAPILAŞMA KURAMI VE DİN OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {ALPAY, Ahmed Hamza and ÇAPCIOĞLU, İhsan} }
APA ALPAY, A , ÇAPCIOĞLU, İ . (2019). ANTHONY GIDDENS: YAPILAŞMA KURAMI VE DİN OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19 (3) , 807-823 . DOI: 10.11616/basbed.v19i49542.588158
MLA ALPAY, A , ÇAPCIOĞLU, İ . "ANTHONY GIDDENS: YAPILAŞMA KURAMI VE DİN OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2019 ): 807-823 <https://dergipark.org.tr/en/pub/basbed/issue/49542/588158>
Chicago ALPAY, A , ÇAPCIOĞLU, İ . "ANTHONY GIDDENS: YAPILAŞMA KURAMI VE DİN OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2019 ): 807-823
RIS TY - JOUR T1 - ANTHONY GIDDENS: YAPILAŞMA KURAMI VE DİN OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - Ahmed Hamza ALPAY , İhsan ÇAPCIOĞLU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.11616/basbed.v19i49542.588158 DO - 10.11616/basbed.v19i49542.588158 T2 - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 807 EP - 823 VL - 19 IS - 3 SN - 1303-0035-2147-3064 M3 - doi: 10.11616/basbed.v19i49542.588158 UR - https://doi.org/10.11616/basbed.v19i49542.588158 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ANTHONY GIDDENS: YAPILAŞMA KURAMI VE DİN OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A Ahmed Hamza ALPAY , İhsan ÇAPCIOĞLU %T ANTHONY GIDDENS: YAPILAŞMA KURAMI VE DİN OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2019 %J Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1303-0035-2147-3064 %V 19 %N 3 %R doi: 10.11616/basbed.v19i49542.588158 %U 10.11616/basbed.v19i49542.588158
ISNAD ALPAY, Ahmed Hamza , ÇAPCIOĞLU, İhsan . "ANTHONY GIDDENS: YAPILAŞMA KURAMI VE DİN OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 / 3 (October 2019): 807-823 . https://doi.org/10.11616/basbed.v19i49542.588158
AMA ALPAY A , ÇAPCIOĞLU İ . ANTHONY GIDDENS: YAPILAŞMA KURAMI VE DİN OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 19(3): 807-823.
Vancouver ALPAY A , ÇAPCIOĞLU İ . ANTHONY GIDDENS: YAPILAŞMA KURAMI VE DİN OLGUSU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 19(3): 823-807.