PDF EndNote BibTex RIS Cite

Araştırmaya Dayalı Bilim Eğitim Programı’nın 60-72 Aylık Çocukların Bilim Öğrenmelerine Etkisi

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 135 - 145, 01.03.2013

Abstract

Bu araştırmada, okul öncesi eğitime devam eden 60-72 aylık çocukların bilim öğrenmelerinin desteklenmesinde Araştırmaya Dayalı Bilim Eğitim Programı’nın etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen okula devam eden deney grubu için 23, kontrol grubu için 23 çocuk olmak üzere toplam 46 çocuk oluşturmuştur. Ön ve son test kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı çalışmada, çocuklar ve anne babaları hakkında bilgi toplamak amacıyla Genel Bilgi Formu, çocukların bilim öğrenmelerini belirlemek amacıyla ise Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Araştırmaya Dayalı Bilim Eğitim Programı, deney grubunda yer alan çocuklara on iki hafta boyunca haftada üç gün uygulanmıştır. Eğitimin kalıcılığını tespit etmek amacıyla, eğitim programı tamamlandıktan dört hafta sonra deney grubunda yer alan çocuklara Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi tekrar uygulanmıştır. Araştırmaya Dayalı Bilim Eğitim Programı’nın etkisini ortaya koymak amacıyla bağımsız örneklemler için t testi ve ilişkili örneklemler için t testi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunda yer alan çocukların Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi toplamından ve alt testlerinden aldıkları puanlar arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık bulunmuştur (p.05). Bu bulgular ışığında, okul öncesi dönem çocuklarının bilim öğrenmelerini geliştirmek amacıyla araştırmacılara ve eğitimcilere yönelik öneriler sunulmuştur.

References

 • Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y. ve Yiğit, N. (2002). Okulöncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunuldu, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. (2. basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cripe, M. K. (2009). A study of teachers’ self-efficacy and outcome expectancy for science teaching throughout a science inquiry-based professional development program. Unpublished Doctoral Thesis, The Graduate Faculty of The University of Akron, Ohio.
 • Cuevas, P., Lee, O., Hart, J. and Deaktor, R. (2005). Improving science ınquiry with elementary students of diverse backgrounds. Journal of Research in Science Teaching, 42(3), 337–357.
 • Çalışkan, H. ve Turan, R. (2010). Sosyal bilgiler dersinde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının derse yönelik tutuma etkisi. İlköğretim Online, 9(3), 1238-1250.
 • Çınar, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerin fen ve doğa konularının öğretiminde kullandıkları etkinliklerin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 364-371.
 • Duban, N. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinin sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre işlenmesi: Bir eylem araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Easterly III, R. G. and Myers, B. E. (2011). Inquiry-based instruction for students with special needs in school based agricultural education. Journal of Agricultural Education, 52(2), 36-46.
 • Edelson, D. C. (1998). Matching the design of activities to the affordances of software to support inquiry-based learning. In Bruckman, A.S., Guzdial, M., Kolodner, J. L. and Ram, A. (Eds.), Proceedings of the International Conference of the Learning Sciences 1998 (pp. 77-83). Charlottesville, VA: AACE.
 • Fang, Z., Lamme, L. and Pringle, R. (2010). Language and literacy in inquirybased science classrooms, grades 3-8. Thousand Oaks, CA: Corwin Press and Arlington.
 • Goldman, S., Radinsky, J., Tozer, S. and Wink, D. (2010). Learning as inquiry. In Baker, E., McGraw, B. and Penelope, P. (Eds), The International Encyclopedia of Education. (Third edition). Oxford: Elsevier.
 • Harris, F. D. (2009). Using inquiry-based instructional strategies in third-grade science. Unpublished Doctoral Thesis, Capella University, Minnesota
 • Joshi, S. R. (2005). Teaching of science. New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation.
 • Kalra, R.M. and Gupta, V. (2012). Teaching of science: A modern approach. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
 • Karamustafaoğlu, S. ve Kandaz, U. (2006). Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Khasnabis, D. (2008). Developing scientific literacy through classroom instruction: Investigating learning opportunities across three modes of inquiry-based science instruction. Unpublished Doctoral Thesis, The University of Michigan, Michigan.
 • Kubicek, J. (2005). Inquiry-based learning, the nature of science, and computer technology: New possibilities in science education. Canadian Journal of Learning and Technology 31(1).
 • Lakshmi, G. B. and Rao, D. B. (2004). Methods of teaching life science. New Delhi: Discovery Publishing House. Llewellyn, D. (2002). Inquiry within: implementing inquiry-based science standarts. USA: Corwin Press, Inc. A Sage Publications Company. Lynch, S., Kuipers, J., Pyke, C. and Szesze, M. (2005). Examining the effects of a highly rated science curriculum unit on diverse populations: Results from a planning grant. Journal of Research in Science Teaching, 42(8): 912-946.
 • Marx, R., Blumenfeld, P. C., Krajcik, J., Fishman, B., Soloway, E., Geier, R. and Tali Tal, R. (2004). Inquiry-based science in the middle grades: Assessment of learning in urban systemic reform. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1063-1080.
 • Militello, M., Rallis, S., and Goldring, E. (2009). Leading with inquiry & action: How principals improve teaching and learning. Thousand Oaks, CA: Corwin.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2006). 36-72 aylık çocuklar için okulöncesi eğitim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • National Research Council [NRC] (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • National Research Council [NRC]. (2000). Inquiry and the national science education standards. Washington, DC: National Academies Press.
 • Parlakyıldız, B. ve Aydın, F. (2004). Okulöncesi dönem fen eğitiminde fen ve doğa köşesinin kullanımına yönelik bir inceleme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Ruby, A. (2006). Improving science achievement at high-poverty urban middle schools. Science Education, 90(6), 1005-1027.
 • Rushton, S. (2008). Activate your students: An inquiry-based learning approach to sustainability. Carlton South, Vic.: Curriculum Corporation. Samarapungavan, A., Mantzicopoulos, P. and Patrick, H. (2008). Learning science through inquiry in kindergarten. Science Education, 92, 868-908.
 • Samarapungavan, A., Mantzicopoulos, P., Patrick, H. and French B. (2009). The development and validation of the Science Learning Assessment (SLA): A measure of kindergarten science learning. Advanced Academics, 20(3), 502-535.
 • Saracho, O. N., and Spodek, B. (2008). Contemporary perspectives on science and technology in early childhood education. Charlotte, NC: IAPInformation Age Pub.
 • Suarez Michael Louis (2011). The relationship between inquıry-based science instruction and student achievement. Unpublished Doctoral Thesis, The University of Southern Mississippi, Mississippi.
 • Şimşek, P. and Kabapınar, F. (2010). The effects of inquiry-based learning on elementary students’ conceptual understanding of matter, scientific process skills and science attitudes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1190-1194.
 • Tash, G. G. (2009). A phenomenological study of assessment methods ın the ınquiry-based science classroom: How do educators decide?. Unpublished Doctoral Thesis, Walden University, Minnesota.
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tosa, S. (2009). Teaching science as inquiry in us and in Japan: a cross-cultural comparison of science teachers’ understanding of, and attitudes toward inquiry-based teaching. Unpublished Doctoral Thesis, University of Massachusetts Lowell, Massachusetts.
 • Tulasi, P. and Rao, D. B. (2004). Methods of teaching elementary science. New Delhi: Discovery Publishing House.
 • Wise, K.C. (1996). Strategies for teaching science: What works? The Clearing House, July/August, 337-338.
 • Worth, K. and Grollman, S. (2003). Worms, shadows and whirlpools: science in the early childhood classroom. Washington: National Science Foundation.
 • Wu, H. K. and Hsieh, C. E. (2006). Developing sixth graders’ inquiry skills to construct explanations ın inquiry based learning environments. International Journal of Science Education, 28(11), 1289-1313.
 • Yurt, Ö. ve Ömeroğlu, E. (2013). 60-72 aylık çocuklar için Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Aile Çocuk Eğitimi Dergisi, 3 [Erişim: http:// aceddergisi.com/]. [ASOS indeks]

Year 2013, Volume 8, Issue 1, 135 - 145, 01.03.2013

Abstract

References

 • Ayvacı, H. Ş., Devecioğlu, Y. ve Yiğit, N. (2002). Okulöncesi öğretmenlerinin fen ve doğa etkinliklerindeki yeterliliklerinin belirlenmesi. 5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunuldu, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). Deneysel desenler öntest-sontest kontrol grubu desen ve veri analizi. (2. basım). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Cripe, M. K. (2009). A study of teachers’ self-efficacy and outcome expectancy for science teaching throughout a science inquiry-based professional development program. Unpublished Doctoral Thesis, The Graduate Faculty of The University of Akron, Ohio.
 • Cuevas, P., Lee, O., Hart, J. and Deaktor, R. (2005). Improving science ınquiry with elementary students of diverse backgrounds. Journal of Research in Science Teaching, 42(3), 337–357.
 • Çalışkan, H. ve Turan, R. (2010). Sosyal bilgiler dersinde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının derse yönelik tutuma etkisi. İlköğretim Online, 9(3), 1238-1250.
 • Çınar, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerin fen ve doğa konularının öğretiminde kullandıkları etkinliklerin belirlenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 364-371.
 • Duban, N. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinin sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre işlenmesi: Bir eylem araştırması. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Easterly III, R. G. and Myers, B. E. (2011). Inquiry-based instruction for students with special needs in school based agricultural education. Journal of Agricultural Education, 52(2), 36-46.
 • Edelson, D. C. (1998). Matching the design of activities to the affordances of software to support inquiry-based learning. In Bruckman, A.S., Guzdial, M., Kolodner, J. L. and Ram, A. (Eds.), Proceedings of the International Conference of the Learning Sciences 1998 (pp. 77-83). Charlottesville, VA: AACE.
 • Fang, Z., Lamme, L. and Pringle, R. (2010). Language and literacy in inquirybased science classrooms, grades 3-8. Thousand Oaks, CA: Corwin Press and Arlington.
 • Goldman, S., Radinsky, J., Tozer, S. and Wink, D. (2010). Learning as inquiry. In Baker, E., McGraw, B. and Penelope, P. (Eds), The International Encyclopedia of Education. (Third edition). Oxford: Elsevier.
 • Harris, F. D. (2009). Using inquiry-based instructional strategies in third-grade science. Unpublished Doctoral Thesis, Capella University, Minnesota
 • Joshi, S. R. (2005). Teaching of science. New Delhi: A.P.H. Publishing Corporation.
 • Kalra, R.M. and Gupta, V. (2012). Teaching of science: A modern approach. New Delhi: PHI Learning Private Limited.
 • Karamustafaoğlu, S. ve Kandaz, U. (2006). Okul öncesi eğitimde fen etkinliklerinde kullanılan öğretim yöntemleri ve karşılaşılan güçlükler. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 65-81.
 • Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.
 • Khasnabis, D. (2008). Developing scientific literacy through classroom instruction: Investigating learning opportunities across three modes of inquiry-based science instruction. Unpublished Doctoral Thesis, The University of Michigan, Michigan.
 • Kubicek, J. (2005). Inquiry-based learning, the nature of science, and computer technology: New possibilities in science education. Canadian Journal of Learning and Technology 31(1).
 • Lakshmi, G. B. and Rao, D. B. (2004). Methods of teaching life science. New Delhi: Discovery Publishing House. Llewellyn, D. (2002). Inquiry within: implementing inquiry-based science standarts. USA: Corwin Press, Inc. A Sage Publications Company. Lynch, S., Kuipers, J., Pyke, C. and Szesze, M. (2005). Examining the effects of a highly rated science curriculum unit on diverse populations: Results from a planning grant. Journal of Research in Science Teaching, 42(8): 912-946.
 • Marx, R., Blumenfeld, P. C., Krajcik, J., Fishman, B., Soloway, E., Geier, R. and Tali Tal, R. (2004). Inquiry-based science in the middle grades: Assessment of learning in urban systemic reform. Journal of Research in Science Teaching, 41(10), 1063-1080.
 • Militello, M., Rallis, S., and Goldring, E. (2009). Leading with inquiry & action: How principals improve teaching and learning. Thousand Oaks, CA: Corwin.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [MEB] (2006). 36-72 aylık çocuklar için okulöncesi eğitim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
 • National Research Council [NRC] (1996). National science education standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • National Research Council [NRC]. (2000). Inquiry and the national science education standards. Washington, DC: National Academies Press.
 • Parlakyıldız, B. ve Aydın, F. (2004). Okulöncesi dönem fen eğitiminde fen ve doğa köşesinin kullanımına yönelik bir inceleme. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya.
 • Ruby, A. (2006). Improving science achievement at high-poverty urban middle schools. Science Education, 90(6), 1005-1027.
 • Rushton, S. (2008). Activate your students: An inquiry-based learning approach to sustainability. Carlton South, Vic.: Curriculum Corporation. Samarapungavan, A., Mantzicopoulos, P. and Patrick, H. (2008). Learning science through inquiry in kindergarten. Science Education, 92, 868-908.
 • Samarapungavan, A., Mantzicopoulos, P., Patrick, H. and French B. (2009). The development and validation of the Science Learning Assessment (SLA): A measure of kindergarten science learning. Advanced Academics, 20(3), 502-535.
 • Saracho, O. N., and Spodek, B. (2008). Contemporary perspectives on science and technology in early childhood education. Charlotte, NC: IAPInformation Age Pub.
 • Suarez Michael Louis (2011). The relationship between inquıry-based science instruction and student achievement. Unpublished Doctoral Thesis, The University of Southern Mississippi, Mississippi.
 • Şimşek, P. and Kabapınar, F. (2010). The effects of inquiry-based learning on elementary students’ conceptual understanding of matter, scientific process skills and science attitudes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1190-1194.
 • Tash, G. G. (2009). A phenomenological study of assessment methods ın the ınquiry-based science classroom: How do educators decide?. Unpublished Doctoral Thesis, Walden University, Minnesota.
 • Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Tosa, S. (2009). Teaching science as inquiry in us and in Japan: a cross-cultural comparison of science teachers’ understanding of, and attitudes toward inquiry-based teaching. Unpublished Doctoral Thesis, University of Massachusetts Lowell, Massachusetts.
 • Tulasi, P. and Rao, D. B. (2004). Methods of teaching elementary science. New Delhi: Discovery Publishing House.
 • Wise, K.C. (1996). Strategies for teaching science: What works? The Clearing House, July/August, 337-338.
 • Worth, K. and Grollman, S. (2003). Worms, shadows and whirlpools: science in the early childhood classroom. Washington: National Science Foundation.
 • Wu, H. K. and Hsieh, C. E. (2006). Developing sixth graders’ inquiry skills to construct explanations ın inquiry based learning environments. International Journal of Science Education, 28(11), 1289-1313.
 • Yurt, Ö. ve Ömeroğlu, E. (2013). 60-72 aylık çocuklar için Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Aile Çocuk Eğitimi Dergisi, 3 [Erişim: http:// aceddergisi.com/]. [ASOS indeks]

Details

Other ID JA55AF85YT
Journal Section Research Article
Authors

Özlem YURT This is me
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi ABD


Esra ÖMEROĞLU This is me
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi ABD

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Yurt, Ö. & Ömeroğlu, E. (2013). Araştırmaya Dayalı Bilim Eğitim Programı’nın 60-72 Aylık Çocukların Bilim Öğrenmelerine Etkisi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (1) , 135-145 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23144/247198