BibTex RIS Cite

ORTAÖĞRETİM 9. SINIF ENERJİ ÜNİTESİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ

Year 2011, Volume: 6 Issue: 1, 118 - 134, 01.03.2011

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim 9. sınıf fizik dersi, enerji ünitesine yönelik, kavramsal başarı testi geliştirilmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Rize ili Çayeli ilçesindeki üç farklı ortaöğretim kurumunda 9. sınıfta öğretim görmekte toplam 160 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada geliştirilen test, 20 maddelik, açıklamalı-çoktan seçmeli yapıdadır. Test iki kez pilot çalışmaya tabii tutularak test maddelerinin güçlüğü ve ayırt ediciliği hesaplanmıştır. Testin Kuder-Richardson (KR–20) güvenirlik katsayısı 0,71 olarak belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında, "Enerji Ünitesi Kavramsal Başarı Testinin" öğrencilerin Enerji kavramı hakkındaki kavramsal başarılarını ve sahip oldukları alternatif düşünceleri belirlemede geçerli ve güvenilir bir araç olduğu tespit edilmiştir.

References

 • Akdeniz, A.R., Bektaş, U. ve Yiğit, N. (2000). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin temel fizik kavramlarını anlama düzeyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 5-14.
 • Atasoy, Ş. ve Akdeniz, A. R. (2007). Newton'un hareket kanunları konusunda kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik bir testin geliştirilmesi ve uygulanması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4 (1), 45-59.
 • Ayas, A. (1995). Lise I kimya öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısı kavramını anlama seviyelerine ilişkin bir çalışma, II. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, ODTÜ, Ankara.
 • Ayas, A. & Demirbaş, A. (1997). Turkish secondary students' conception of introductory chemistry concepts. Journal of Chemical Education, 74 (5), 518-521.
 • Aydın, G. ve Balım, A. G. (2005). Yapılandırmacı yaklaşıma göre modellendirilmiş disiplinler arası uygulama: enerji konularının öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38 (2), 145-166.
 • Boyes, E. & Stanisstreet, M. (1991). Misconceptions in first-year undergraduate science students about energy sources for living organisms. Journal of Biological Education, 25 (3), 208-214.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA.
 • Case, M.J. & Fraser, M.D. (2001). An investigation into chemical engineering students' understanding of the mole and the use of concrete activities to promote conceptual change. International Journal of Science Education, 21 (12), 1237- 1249.
 • Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modem test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
 • Çalık, M. ve Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 1-17.
 • Çepni, S., Taş, E. & Köse, S. (2006). The effects of computer-assisted material on students' cognitive levels, misconceptions and attitudes towards science. Computers & Education, 46 (2), 192-205.
 • Çoban, G. Ü., Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2007). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin enerjiyle ilgili görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 175-184.
 • Domenech, J. L., Gil-perez, D., Gras-marti, A., Guisasola, J., Torregrosa, J.M., Salinas, J., Trumper, R., Valdes, P. & Vilches, A (2007). Teaching of Energy Issues: A Debate Proposal for AGlobal Reorientation, Science & Education, 16, 43-64.
 • Driver, R. & Millar, R., (1986). Teaching Energy in Schools: towards an Analysis of Curriculum Approaches, in Driver R. and Millar R. (Ed) Energy Matters, University of Leeds, Leeds, 9-24.
 • Gülçiçek, Ç. (2002). Lise 2. sınıf öğrencilerinin mekanik enerjinin korunumu konusundaki kavram yanılgıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gülçiçek, Ç. ve Yağbasan, R. (2004). Basit sarkaç sisteminde mekanik enerjinin korunumu konusunda öğrencilerin kavram yanılgıları. G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3) 23-38.
 • Hewson, M. G. & Hewson, P. W. (1983). Effect of instruction using students' prior knowledge and conceptual change strategies on science learning. Journal of Research in Science Teaching, 20 (8), 731-743.
 • Hırça, N., Çalık, M. & Akdeniz, F. 2008. Investigating Grade 8 Students' Conceptions of Energy and Related Concepts, Journal of Turkish Science Education,5(1),75-87.
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A. & Uçak, E.(2006). The opinions of prospective science teachers' about energy sources for living organisms. Internatinal Journal of Environmental and Science Education, 1 (2). 141 – 152
 • Marek, E. A. (1986). They misunderstand, but they'll pass. The Science Teacher. 32-35.
 • MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2007). Ortaöğretim 9. sınıf fizik dersi öğretim programı. Ankara.
 • Nakhleh, M. B. (1992). Why some students don't learn chemistry. Journal of Chemical Education, 69 (3), 191-196.
 • Nakhleh, M. B. & Mitchel, R.C. (1993). Concept learning versus problem solving: Is there a difference? Journal of Chemical Education. 64 (6), 508-510.
 • Ogborn, J. (1990). Energy, change, difference and danger. School Science Review, 72 (259), 81-85.
 • Olenick, R. P. Comprehensive conceptual curriculum for physics. (C3P Project) D e p a r t m e n t o f P h y s i c s , U n i v e r s i t y o f D a l l a s , <http://phys.udallas.edu/C3P/Preconceptions.pdf>
 • Özcan, H. & Kocakülah, M. S. (2007). Students' conceptual understanding of th conservation of mechanical energy: a case study of grade 8 level. 24 Internatıonal Physıcs Congress. Inonü University, Malatya.
 • Özmen, H. ve Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise II. Sınıf Fizik-Kimya Sınav Sorularının ve Öğrencilerin Enerji Konusundaki Başarılarının Bilişsel Gelişim Seviyelerine Göre Analizi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 91-100.
 • Pardo, J. Q. & Partoles, J. J. S. (1995). Students and teachers misapplication of Le Chatelier's principle: Implications for the teaching of chemical equilibrium. Journal of Research in Science Teaching, 32 (9), 939-957.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (10. Baskı). Ankara: Yargı.
 • Turgut, F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. (Dokuzuncu Baskı), Ankara: Saydam.
 • Ürek, R. Ö ve Tarhan, L. (2005). Kovalent bağlar konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde yapılandırmacılığa dayalı bir aktif öğrenme uygulaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 168-177.
 • Yuenyong, C. & Yuenyong, J.(2007). Grade 1 to 6 Thai students' existing ideas about energy Science Education International, 18 (4), 289-298.
 • Zoller, U. (1990). Students' misunderstandings and misconceptions in college freshman chemistry (general and organic). Journal of Research in Science Teaching, 27 (10), 1053-1065.

DEVELOPMENT OF A CONCEPTUALACHIEVEMENT TEST th ABOUT ENERGY ISSUE TOWARDS 9 GRADE STUDENTS

Year 2011, Volume: 6 Issue: 1, 118 - 134, 01.03.2011

Abstract

The aim of the study was determined as development of conceptual achievement test towards new th th 9 grade physics curriculum about energy unit. Research data were collected from 160 9 grade students training at three different type secondary schools in Çayeli district Rize province. Developed instrument consist of 20 items-multiple choice test with comment. Discrimination and difficulty properties of the test were measured by doing pilot study twice. Kuder-Richardson (KR–20) reliability coefficient also calculated as 0,71. Findings of the study showed that the developing “Conceptual Achievement Test for Energy Unit” has validity and reliability values in acceptable limits. Therefore, the test can be used in the learning environment. Because of the test structure of multiple choice with comment, it was revealed that the test can determine students' alternative ideas.

References

 • Akdeniz, A.R., Bektaş, U. ve Yiğit, N. (2000). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin temel fizik kavramlarını anlama düzeyi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 5-14.
 • Atasoy, Ş. ve Akdeniz, A. R. (2007). Newton'un hareket kanunları konusunda kavram yanılgılarını belirlemeye yönelik bir testin geliştirilmesi ve uygulanması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 4 (1), 45-59.
 • Ayas, A. (1995). Lise I kimya öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısı kavramını anlama seviyelerine ilişkin bir çalışma, II. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, ODTÜ, Ankara.
 • Ayas, A. & Demirbaş, A. (1997). Turkish secondary students' conception of introductory chemistry concepts. Journal of Chemical Education, 74 (5), 518-521.
 • Aydın, G. ve Balım, A. G. (2005). Yapılandırmacı yaklaşıma göre modellendirilmiş disiplinler arası uygulama: enerji konularının öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38 (2), 145-166.
 • Boyes, E. & Stanisstreet, M. (1991). Misconceptions in first-year undergraduate science students about energy sources for living organisms. Journal of Biological Education, 25 (3), 208-214.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: PegemA.
 • Case, M.J. & Fraser, M.D. (2001). An investigation into chemical engineering students' understanding of the mole and the use of concrete activities to promote conceptual change. International Journal of Science Education, 21 (12), 1237- 1249.
 • Crocker, L. & Algina, J. (1986). Introduction to classical and modem test theory. New York: Holt, Rinehart and Winston Inc.
 • Çalık, M. ve Ayas, A. (2003). Çözeltilerde kavram başarı testi hazırlama ve uygulama. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (14), 1-17.
 • Çepni, S., Taş, E. & Köse, S. (2006). The effects of computer-assisted material on students' cognitive levels, misconceptions and attitudes towards science. Computers & Education, 46 (2), 192-205.
 • Çoban, G. Ü., Aktamış, H. ve Ergin, Ö. (2007). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin enerjiyle ilgili görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15 (1), 175-184.
 • Domenech, J. L., Gil-perez, D., Gras-marti, A., Guisasola, J., Torregrosa, J.M., Salinas, J., Trumper, R., Valdes, P. & Vilches, A (2007). Teaching of Energy Issues: A Debate Proposal for AGlobal Reorientation, Science & Education, 16, 43-64.
 • Driver, R. & Millar, R., (1986). Teaching Energy in Schools: towards an Analysis of Curriculum Approaches, in Driver R. and Millar R. (Ed) Energy Matters, University of Leeds, Leeds, 9-24.
 • Gülçiçek, Ç. (2002). Lise 2. sınıf öğrencilerinin mekanik enerjinin korunumu konusundaki kavram yanılgıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Gülçiçek, Ç. ve Yağbasan, R. (2004). Basit sarkaç sisteminde mekanik enerjinin korunumu konusunda öğrencilerin kavram yanılgıları. G.Ü., Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24 (3) 23-38.
 • Hewson, M. G. & Hewson, P. W. (1983). Effect of instruction using students' prior knowledge and conceptual change strategies on science learning. Journal of Research in Science Teaching, 20 (8), 731-743.
 • Hırça, N., Çalık, M. & Akdeniz, F. 2008. Investigating Grade 8 Students' Conceptions of Energy and Related Concepts, Journal of Turkish Science Education,5(1),75-87.
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A. & Uçak, E.(2006). The opinions of prospective science teachers' about energy sources for living organisms. Internatinal Journal of Environmental and Science Education, 1 (2). 141 – 152
 • Marek, E. A. (1986). They misunderstand, but they'll pass. The Science Teacher. 32-35.
 • MEB, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı. (2007). Ortaöğretim 9. sınıf fizik dersi öğretim programı. Ankara.
 • Nakhleh, M. B. (1992). Why some students don't learn chemistry. Journal of Chemical Education, 69 (3), 191-196.
 • Nakhleh, M. B. & Mitchel, R.C. (1993). Concept learning versus problem solving: Is there a difference? Journal of Chemical Education. 64 (6), 508-510.
 • Ogborn, J. (1990). Energy, change, difference and danger. School Science Review, 72 (259), 81-85.
 • Olenick, R. P. Comprehensive conceptual curriculum for physics. (C3P Project) D e p a r t m e n t o f P h y s i c s , U n i v e r s i t y o f D a l l a s , <http://phys.udallas.edu/C3P/Preconceptions.pdf>
 • Özcan, H. & Kocakülah, M. S. (2007). Students' conceptual understanding of th conservation of mechanical energy: a case study of grade 8 level. 24 Internatıonal Physıcs Congress. Inonü University, Malatya.
 • Özmen, H. ve Karamustafaoğlu, O. (2006). Lise II. Sınıf Fizik-Kimya Sınav Sorularının ve Öğrencilerin Enerji Konusundaki Başarılarının Bilişsel Gelişim Seviyelerine Göre Analizi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 14 (1), 91-100.
 • Pardo, J. Q. & Partoles, J. J. S. (1995). Students and teachers misapplication of Le Chatelier's principle: Implications for the teaching of chemical equilibrium. Journal of Research in Science Teaching, 32 (9), 939-957.
 • Tekin, H. (1996). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. (10. Baskı). Ankara: Yargı.
 • Turgut, F. (1992). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. (Dokuzuncu Baskı), Ankara: Saydam.
 • Ürek, R. Ö ve Tarhan, L. (2005). Kovalent bağlar konusundaki kavram yanılgılarının giderilmesinde yapılandırmacılığa dayalı bir aktif öğrenme uygulaması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 168-177.
 • Yuenyong, C. & Yuenyong, J.(2007). Grade 1 to 6 Thai students' existing ideas about energy Science Education International, 18 (4), 289-298.
 • Zoller, U. (1990). Students' misunderstandings and misconceptions in college freshman chemistry (general and organic). Journal of Research in Science Teaching, 27 (10), 1053-1065.
There are 33 citations in total.

Details

Other ID JA55CP66JH
Journal Section Research Article
Authors

Ahmet Tekbıyık This is me

Publication Date March 1, 2011
Submission Date March 1, 2011
Published in Issue Year 2011 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Tekbıyık, A. (2011). ORTAÖĞRETİM 9. SINIF ENERJİ ÜNİTESİNE YÖNELİK KAVRAMSAL BAŞARI TESTİ GELİŞTİRİLMESİ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 118-134.