PDF EndNote BibTex RIS Cite

7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ “YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK” ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE İKİ FARKLI İŞBİRLİKLİ ÖĞRETİM TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİLERİ

Year 2011, Volume 6, Issue 1, 54 - 64, 01.03.2011

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim 7. sınıf fen ve teknoloji dersi "yaşamımızdaki elektrik" ünitesinde öğrenci takımları başarı bölümleri tekniği ve grup araştırması tekniğinin öğrencilerin akademik başarıları üzerine olan etkisini belirlemektir. Çalışmanın örneklemini, 2010-2011 öğretim yılında bir ilköğretim okulunun 7.sınıflarında öğrenim gören 2 şubesindeki toplam 56 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Akademik Başarı Testi (ABT) kullanılmıştır. Çalışma, 2 farklı grupta gerçekleştirilmiştir. Bu gruplardan biri öğrenci takımları başarı bölümleri tekniğinin uygulandığı Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Grubu (ÖTBBG), diğeri ise grup araştırması tekniğinin uygulandığı Grup Araştırması Grubu (GAG) olarak belirlenmiştir. Verilerin analizi için, tanımlayıcı istatistikler, bağımsız t testi, eşleştirilmiş grup t testi ve etki boyutları (effect sizes) kullanılmıştır. Sonuç olarak, öğrenci takımları başarı bölümleri tekniğiyle öğrenim gören öğrencilerin akademik başarılarının, grup araştırması tekniğiyle öğrenim gören öğrencilere göre daha üst düzeyde olduğu belirlenmiştir.

References

 • Açıkgöz, K. Ü. (1992). İşbirlikçi öğrenme kuram araştırma uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Açıkgöz, K. Ü. (1993). İşbirliğine dayalı öğrenme ve geleneksel öğretimin üniversite öğrencilerinin akademik başarısı, hatırda tutma düzeyleri ve duyusal özellikleri üzerindeki etkileri. Ankara Üniversitesi, I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (25- 28 Eylül 1990). Ankara: MEB Yay.1993. 187-201.
 • Aksoy, G., Doymuş, K., Karaçöp, A., Şimşek, Ü. ve Koç, Y. (2008). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Genel Kimya Laboratuar Dersinin Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Bu Yöntem Hakkındaki Görüşleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 17, 212-277.
 • Barken, J.E. (2001). The Use Cooperative Learning Techniques in a Community College Course. Master Thesis. Saint Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia.
 • Bilgin, T. (2004). İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersinde (Çokgenler Konusunda) Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin Kullanımı ve Uygulama Sonuçları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,XVII(1), 19-28.
 • Bozdoğan, A. E., Taşdemir, A. ve Demirbaş, M. (2006). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7(11), 23- 36. Büyükkaragöz, S. (1997). Program Geliştirme. Konya: Kuzucular Ofset.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (Second ed.). 567 p, Hillsdale, NJ: Lawrance Earlbaum Associates.
 • Çolak, E. (2006). İşbirliğine Dayalı Öğretim Tasarımının Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına, Akademik Başarılarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. Yayınlanmamış Doktara Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Demirci, N. ve Yağcı, Z. (2008). Fen Bilgisi Dersi “Yasamımızı Yonlendiren Elektrik” Ünitesinin Çoklu Zeka Kuramı Etkinliklerine Göre Değerlendirilmesi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 79-97.
 • Doymus, K. (2007). Effects of a cooperative learning strategy on teaching and learning phases of matter and one-component phase diagrams. Journal of Chemical Education, 84(11), 1857-1860.
 • Doymus, K. (2008). Teaching chemical bonding through jigsaw cooperative learning. Research in Science & Technological Education, 26(1), 47-57.
 • Johnson, D.W., Johnson R.T., & Smith K.A. (1991). Active Learning, Cooperation in the College Classroom: Interaction Book Company.
 • Johnson, D., & Johnson, R.( 1992). Advanced cooperative learning. Interaction, MN.
 • Johnson, D.W., Johnson, R.T., & Holubec, E.J. (1994). Cooperative Learning in the Classroom Cooperation in the Classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, Minnesota.
 • Johnson, D.W., Johnson, R.T., & Holubec, E.J. (1998). Cooperation in the Classroom. Interaction Book Company.100, Edina, Minnesota, USA.
 • Karaca, Ş. (2005). İşbirlikli öğrenme yöntemi ile geleneksel öğretim yaklaşımının, lise 1.sınıf öğrencilerinin maddenin sınıflandırılması konusunu anlamalarına ve akademik başarılarına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Koç, Y. (2009). Termokimya ve Kimyasal Kinetik Konularının Öğretiminde Jigsaw ve Grup Araştırması Tekniklerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Leech, N.L., Barrett, K.C., & Morgan, C.A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and Interpretation. Lawrance Erlbaum Associates, Inc.
 • Maloof, J., & White, K.B.V. (2005). Team Study Training in The College Biology Laboratory. Journal of Biological Education, 39(3), 120-124.
 • McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence- Based Inquiry. Sixth Edition. Allyn and Bacon, 517 p, Boston, MA. Özden, Y. (2004). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemAYayıncılık.
 • Schultz, S.E. (1999). To Group or Not to Group: Effects of Group Work on Students' Declarative and Procedural Knowledge in Science. Doctoral Dissertation, the Scholl of Education, Stanford University, Palo Alto, California.
 • Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (16th Edition). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sezer, A. ve Tokcan, H. (2003). İşbirliğine dayalı öğrenmenin coğrafya dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(3), 227-242.
 • Sharan, Y. (1990). Cooperative Learning Theory and Research. Praeger Publishers, Westport, 20,USA.
 • Sharan, Y. (1999). Handbook of Cooperative Learning Methods. Praeger Publishers, Westport, 20,USA.
 • Slavin, R.E. (1994). Using Student Team Learning. Professional Library National Education Association, Washington, D.C., U.S.A.
 • Şimşek, Ü. (2005). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinin Akademik Başarı ve Tutumuna Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • urgut, U., & Gurbuz, F. (2011). Effects of teaching with 5e model on students' behaviors and their conceptual changes about the subject of heat and temperature. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 679-706.
 • Ural, A. (2007). İşbirlikli Öğrenmenin Matematikteki Akademik Başarıya, Kalıcılığa, Matematik Özyeterlik Algısına ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Ünlü, M. ve Aydıntan, S. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerin Matematik Öğretiminde Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği Hakkındaki Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 101- 117.
 • Yıldırım, N., Er-Nas, S. ve Ayas A. (2009). Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 99-116.
 • Yeşilyurt, M. (2006). İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Elektrik Kavramı ile İlgili Düşünceleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(5), 41-59.
 • Zakaria, E., & Iksan Z. (2007). Promoting Cooperative Learning in Science and Mathematics Education: A Malaysian Perspective. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(1), 35-39.

TWO DIFFERENT COOPERATIVE TEACHING TECHNIQUES' TH EFFECTS ON INCREASING 7 GRADE STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT IN THE UNIT “ELECTRICITY IN OUR LIFE”

Year 2011, Volume 6, Issue 1, 54 - 64, 01.03.2011

Abstract

The aim of this study is to identify the effects of Student Teams-Achievement Divisions technique th and Group Investigation technique on increasing 7 grade students' academic achievements in the unit “electricity in our life” at the science and technology course. This study included 56 primary th school students from two different classes at the 7 grade of a primary school during the 2010- 2011 academic year. The study carried out in two different groups. One of these groups served as the Student Teams-Achievement Divisions Group (STADG), using group Student TeamsAchievement Divisions technique and the second served as the Group Investigation Group (GIG), using Group Investigation technique. The main instrument for obtaining data was the Academic Achievement Test (AAT). The data obtained on instruments were evaluated by using descriptive statistic, independent samples t test, paired sample t test and effect sizes. As the result of the research revealed that Student Teams-Achievement Divisions Group (STADG) is more successful than Group Investigation Group (GIG)

References

 • Açıkgöz, K. Ü. (1992). İşbirlikçi öğrenme kuram araştırma uygulama. Malatya: Uğurel Matbaası.
 • Açıkgöz, K. Ü. (1993). İşbirliğine dayalı öğrenme ve geleneksel öğretimin üniversite öğrencilerinin akademik başarısı, hatırda tutma düzeyleri ve duyusal özellikleri üzerindeki etkileri. Ankara Üniversitesi, I. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (25- 28 Eylül 1990). Ankara: MEB Yay.1993. 187-201.
 • Aksoy, G., Doymuş, K., Karaçöp, A., Şimşek, Ü. ve Koç, Y. (2008). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Genel Kimya Laboratuar Dersinin Akademik Başarısına Etkisi ve Öğrencilerin Bu Yöntem Hakkındaki Görüşleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 17, 212-277.
 • Barken, J.E. (2001). The Use Cooperative Learning Techniques in a Community College Course. Master Thesis. Saint Francis Xavier University, Antigonish, Nova Scotia.
 • Bilgin, T. (2004). İlköğretim Yedinci Sınıf Matematik Dersinde (Çokgenler Konusunda) Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin Kullanımı ve Uygulama Sonuçları. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,XVII(1), 19-28.
 • Bozdoğan, A. E., Taşdemir, A. ve Demirbaş, M. (2006). Fen bilgisi öğretiminde işbirlikli öğrenme yönteminin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmeye yönelik etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 7(11), 23- 36. Büyükkaragöz, S. (1997). Program Geliştirme. Konya: Kuzucular Ofset.
 • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. (Second ed.). 567 p, Hillsdale, NJ: Lawrance Earlbaum Associates.
 • Çolak, E. (2006). İşbirliğine Dayalı Öğretim Tasarımının Öğrencilerin Öğrenme Yaklaşımlarına, Akademik Başarılarına ve Öğrenmenin Kalıcılığına Etkisi. Yayınlanmamış Doktara Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.
 • Demirci, N. ve Yağcı, Z. (2008). Fen Bilgisi Dersi “Yasamımızı Yonlendiren Elektrik” Ünitesinin Çoklu Zeka Kuramı Etkinliklerine Göre Değerlendirilmesi, Eğitimde Kuram ve Uygulama, 4(1), 79-97.
 • Doymus, K. (2007). Effects of a cooperative learning strategy on teaching and learning phases of matter and one-component phase diagrams. Journal of Chemical Education, 84(11), 1857-1860.
 • Doymus, K. (2008). Teaching chemical bonding through jigsaw cooperative learning. Research in Science & Technological Education, 26(1), 47-57.
 • Johnson, D.W., Johnson R.T., & Smith K.A. (1991). Active Learning, Cooperation in the College Classroom: Interaction Book Company.
 • Johnson, D., & Johnson, R.( 1992). Advanced cooperative learning. Interaction, MN.
 • Johnson, D.W., Johnson, R.T., & Holubec, E.J. (1994). Cooperative Learning in the Classroom Cooperation in the Classroom. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development, Minnesota.
 • Johnson, D.W., Johnson, R.T., & Holubec, E.J. (1998). Cooperation in the Classroom. Interaction Book Company.100, Edina, Minnesota, USA.
 • Karaca, Ş. (2005). İşbirlikli öğrenme yöntemi ile geleneksel öğretim yaklaşımının, lise 1.sınıf öğrencilerinin maddenin sınıflandırılması konusunu anlamalarına ve akademik başarılarına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Koç, Y. (2009). Termokimya ve Kimyasal Kinetik Konularının Öğretiminde Jigsaw ve Grup Araştırması Tekniklerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Leech, N.L., Barrett, K.C., & Morgan, C.A. (2005). SPSS for intermediate statistics: Use and Interpretation. Lawrance Erlbaum Associates, Inc.
 • Maloof, J., & White, K.B.V. (2005). Team Study Training in The College Biology Laboratory. Journal of Biological Education, 39(3), 120-124.
 • McMillan, J.H., & Schumacher, S. (2006). Research in Education: Evidence- Based Inquiry. Sixth Edition. Allyn and Bacon, 517 p, Boston, MA. Özden, Y. (2004). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: PegemAYayıncılık.
 • Schultz, S.E. (1999). To Group or Not to Group: Effects of Group Work on Students' Declarative and Procedural Knowledge in Science. Doctoral Dissertation, the Scholl of Education, Stanford University, Palo Alto, California.
 • Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (Development, learning and instruction: from theory to practice). (16th Edition). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sezer, A. ve Tokcan, H. (2003). İşbirliğine dayalı öğrenmenin coğrafya dersinde akademik başarı üzerine etkisi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(3), 227-242.
 • Sharan, Y. (1990). Cooperative Learning Theory and Research. Praeger Publishers, Westport, 20,USA.
 • Sharan, Y. (1999). Handbook of Cooperative Learning Methods. Praeger Publishers, Westport, 20,USA.
 • Slavin, R.E. (1994). Using Student Team Learning. Professional Library National Education Association, Washington, D.C., U.S.A.
 • Şimşek, Ü. (2005). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Fen Bilgisi Dersinin Akademik Başarı ve Tutumuna Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • urgut, U., & Gurbuz, F. (2011). Effects of teaching with 5e model on students' behaviors and their conceptual changes about the subject of heat and temperature. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 679-706.
 • Ural, A. (2007). İşbirlikli Öğrenmenin Matematikteki Akademik Başarıya, Kalıcılığa, Matematik Özyeterlik Algısına ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi. Ankara.
 • Ünlü, M. ve Aydıntan, S. (2011). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerin Matematik Öğretiminde Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniği Hakkındaki Görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 101- 117.
 • Yıldırım, N., Er-Nas, S. ve Ayas A. (2009). Kimya Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojilerini Kullanabilme Durumlarına İşbirlikçi Öğrenmenin Etkisi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(1), 99-116.
 • Yeşilyurt, M. (2006). İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Elektrik Kavramı ile İlgili Düşünceleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(5), 41-59.
 • Zakaria, E., & Iksan Z. (2007). Promoting Cooperative Learning in Science and Mathematics Education: A Malaysian Perspective. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 3(1), 35-39.

Details

Other ID JA55CK72CV
Journal Section Research Article
Authors

Gökhan AKSOY This is me
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, BAYBURT EĞİTİM FAKÜLTESİ


Fatih GÜRBÜZ This is me
It is not affiliated with an institution

Publication Date March 1, 2011
Published in Issue Year 2011, Volume 6, Issue 1

Cite

APA Aksoy, G. & Gürbüz, F. (2011). 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ “YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK” ÜNİTESİNİN ÖĞRETİMİNDE İKİ FARKLI İŞBİRLİKLİ ÖĞRETİM TEKNİĞİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİLERİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 6 (1) , 54-64 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/befdergi/issue/23152/247336