Year 2020, Volume 5 , Issue 1, Pages 125 - 139 2020-06-30

İlkokullarda Görev Yapan Öğretmenler ve Yöneticilerin Gözünden Çok Kültürlülük ve Çok Kültürlü Eğitim
Multiculturalism and Multicultural Education in the Eyes of Teachers and Directors at Primary Schools

Fatih Mehmet CİĞERCİ [1]


Bu çalışmanın amacı, ilkokullarda görev yapan öğretmen ve yöneticilerin çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitime yönelik görüşlerini incelemektir. Araştırmanın katılımcıları Erasmus+ kapsamında "Aynı Elin Parmaklarıyız" projesine katılmış ve çok kültürlü bir ortamda görev yapmaktadırlar. Görüşme yöntemiyle toplanan veriler içeriz analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Katılımcıların görüşleri on bir kategoriden oluşan üç tema altında toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, üç tema; çok kültürlülük, çok kültürlü eğitim ve çok kültürlü eğitime yönelik öneriler olarak belirlenmiştir. Araştırmada katılımcıların çok kültürlülüğü; değerler, din, siyaset, iletişim, bireysel engeller, kültür kavramlarına dayalı olarak tanımladıkları belirlenmiştir. Katılımcılar çok kültürlü eğitimi; "eğitim ortamı", "zenginlik ve eşit imkanlar" kavramalarına dayalı olarak tanımlamışlardır. Ayrıca, katılımcılar çok kültürlü eğitim bağlamında öğrencilere, ailelere, öğretmenlere, okul yöneticilerine, Bakanlık ve politikacılara yönelik öneriler sunmuşlardır.
The aim of this study is to analyze the opinions of the teachers and school directors at primary schools on multiculturalism and multicultural education. The participants participated in Erasmu+ Project titled "We are Fingers of the Same Hand" project and work in a multicultural setting. The data collected by interviews with the participants were analyzed with content analysis. The opinions of the participants were collected under three themes with eleven categories. According to results of the study, the themes of multiculturalism, multicultural education, and recommendations for multicultural education were obtained. It was found that they defined multiculturalism based on the concepts of values, religion, politics, affective orientations, communication, individual disabilities and culture. As to multicultural education, the participants defined it based on some concepts such as "educational environment", "wealth" and equal "opportunities". Finally, it was also found out that for multicultural education, the participants put some recommendations forward for students, parents, teachers, school directors, and Ministry and policy-makers.
 • Allport, G. (1954). The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley.
 • APA (2002). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. http://www.apa.org/pi/multiculturalguidelines/homepage.html
 • Banks, J. A. (2010). Multicultural education: characteristics and goals in J. A. Banks & C. A. M. Banks (Eds.), Multicultural Education: Issues and Perspectives (Seventh Edition ed.). United States of America: John Wiley & Sons.
 • Başarır, F. (2012). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime ilişkin görüşlerinin ve öz-yeterlik algılarının değerlendirilmesi (Erciyes Üniversitesi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Başbay, A. & Bektaş, Y. (2009). Çok kültürlülük bağlamında öğretim ortamı ve öğretmen yeterlikleri. Eğitim ve Bilim, 34(152), 30-43.
 • Başbay, A. & Kağnıcı, Y. (2011). Çok kültürlü yeterlik algıları ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, 36, 199-212.
 • Bennett, C., Niggle, T., & Stage, F. (1990). Preservice multicultural teacher education: Predictors of student readiness. Teaching and Teacher Education, 6, 243-254.
 • Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education), 34, 27-40.
 • Cogan, J. J. & Pederson, P, V. (2001). The development of civic values: case study of the United States of America. International Journal of Educational Research, 35, 61-76.
 • Coşkun, M. K. (2012). Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik tutumları (ilahiyat-eğitim dkab karşılaştırması). Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 34.
 • Çoban, S., Karaman, G.S. & Doğan, T. (2010). Öğretmen adaylarının kültürel farklılıklara yönelik bakış açılarının çeşitli demografik değişkenlere göre incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi,1, 125-131.
 • Creswell, J.W. (2013). Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among the Five Approaches. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, Inc.
 • Demir, S. & Başarır, F. (2013). Çok kültürlü eğitim çerçevesinde öğretmen adaylarının öz-yeterlilik algılarının incelenmesi. International Journal of Social Science, 6(1), 609-641
 • Ertürk, S. (1998). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Meteksan.
 • Esen, H. (2009). An analysis of public primary school teachers’ dealing with difference in the absence of a multicultural education Policy in Turkey. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Gay, G. (1994). A synthesis of scholarship in multicultural education. NCREL's Urban Education Program. http://ncrel.org/sdrs/areas/issues/educatrs/leadrshp/le0gay.htm.
 • Gürel, D. (2013). İlköğretim öğretmenlerinin çok kültürlü eğitim tutumları ile çok kültürlü kişilik özelliklerinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Hark Söylemez, N. (2017). Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanma durumlarına göre çok kültürlü eğitime ilişkin görüşleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.
 • Hermans, P. (2002). Intercultural education in two teacher-training courses in the north of the Netherlands. Intercultural Education, 13 (2), 183-199.
 • Kaba, S. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kişilik özellikleri ile çok kültürlü eğitime yönelik tutumları arasındaki ilişkini incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karaçam, M. Ş. & Koca, C. (2012). Beden eğitimi öğretmen adaylarının çok kültürlülük farkındalıkları. Spor Bilimleri Dergisi, 23 (3), 89–103
 • Morkoç, S. (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitim algılarının değerlendirilmesi (Erzurum Kenti Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Moore, K. D. (2001). Classroom teaching styles (5th Ed.). NewYork: McGraw-Hill Higher Education.
 • Parekh, B. (2002). Çok kültürlülüğü yeniden düşünmek (2. baskı). (B. Tanrıseven Çev.). Ankara: Phonix Yayınevi.
 • Polat, S. (2009). Öğretmen adaylarının çok kültürlü eğitime yönelik kişilik özellikleri. International Online Journal of Educational Sciences, 1(1), 154-164.
 • Polat, S. (2012). Okul müdürlerinin çok kültürlülüğe ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 334-343.
 • Spiecker, B. & Steutel, J. (2001). Multiculturalism, pillarization and liberal civic education in the Netherlands. International Journal of Educational Research, 35, 293-304.
 • Ünlü,İ. & Örten, H. (2013). Öğretmen adaylarının çok kültürlülük ve çok kültürlü eğitime yönelik algılarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 287-302.
 • Villages, A. M. & Lucas, T. (2002). Preparing culturally responsive teachers: Rethinking the curriculum. Journal of Teacher Education, 53, 20-32.
 • Yakışır, A.N. (2009). Modern bir olgu olarak çok kültürlülük. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Yazıcı, S., Başol, G. & Toprak, G. (2009). Öğretmenlerin çok kültürlü eğitim tutumları: Bir geçerlik güvenirlik Ççlışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 229-242.
 • Yılmaz, Ö. (2011). Öğretmen ve gençlik çalışanları için barış eğitimi rehberi. Retrieved 01.04.2020 from http://www.kayadcommunitycenter.com/kayad-life-tr.pdf
 • https://pier21.ca/research/immigration-history/canadian-multiculturalism-policy-1971
 • https://political-studies.com
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatih Mehmet CİĞERCİ (Primary Author)
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Supporting Institution AB Erasmus+
Project Number 2018-1-TR01-KA101-054799
Dates

Application Date : May 5, 2020
Acceptance Date : May 17, 2020
Publication Date : June 30, 2020

APA Ci̇ğerci̇, F . (2020). Multiculturalism and Multicultural Education in the Eyes of Teachers and Directors at Primary Schools . Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 125-139 . DOI: 10.33905/bseusbed.732656