Year 2019, Volume , Issue 13, Pages 211 - 231 2019-06-25

Klasik Arap Mizahında Hatipler
Orators İn Classic Arabic Humor

Mehmet Nafi Arslan [1]


Klasik Arap Mizahında Hatipler

Orators İn Classic Arabic Humor

Mehmet Nafi Arslan

Dr, Öğr. Üyesi, Siirt Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, Arapça Mütercim Tercümanlık Bölümü

Dr., Lecturer, Siirt University, School of Foreign Languages, Department of Arabic Translation and İnterpreting

Siirt , Turkey

m.nafiarslan@hotmail.com

orcid.org/0000-0003-4507-9499

 

Klâsik Arap edebiyatı kaynakları, Arap sosyal yaşantısında meydana gelen birçok olayı mizah perspektifiyle ele almıştır. Mizaha konu olan olaylar çoğaldıkça karakterler de değişmiş, oldukça zengin bir mizahi karakterler topluluğu ortaya çıkmıştır. Arap edebî metinlerinde mizah zaviyesinden ele alınan karakterlerden biri de hatiplerdir.  Hatiplerin insanlara hitap ederken karşı karşıya kaldıkları ilgi çekici durumlar birçok anekdotta ele alınmıştır.  Bu makalede, hatipler ile ilgili mizahi anlatıların tespit ve değerlendirilmesi hedeflenmiştir. İlgili rivayetler hitabetin vuku bulduğu yer ve zamana göre tasnife tabi tutulmuş, hatiplerin mizaha konu olma nedenleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma boyunca incelenen anekdotlar aracılığıyla hatipler ile dinleyicilerin birbirine karşı tutumları ortaya çıkartılmış, Arap toplumunun hitabet ve hatipler ile olan ilişkilerinin ipuçları da açığa çıkmıştır.


 Classical Arabic literature sources have examined many events in Arab social life from a humor perspective. As changing as funny events also characters changes and a collection of pretty rich humorous characters is emerges. One of the characters discussed in terms of humor in rabic literary texts is the orators. Interesting situations that the preachers faced when addressing people were discussed in many anecdotes. In this article, it is aimed to identify and evaluate humorous narratives about orators. The related anecdotes were classified according to the place and time of the oratory and the reasons why the orators were humorous were determined. Through the anecdotes examined during the study, the attitude of the listeners with each other was revealed and the clues of the Arab society’s relations with rhetoric and orator are also revealed.


 • Âbî, Ebû Sa‘d Mansûr b. Hüseyn. Nesru’d-dur fi’l-muhâdarât, thk. Hâlid Abdülğanî Mahfûz. (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1434/2004).
 • ‘Askerî, Ebû Hilâl Hasan b. Abdullah. Cemheretu’l-emsâl. nşr. Dâru’l-fikr, Beyrut: ts.
 • Câhiz, Ebû Osmân Amr b. Bahr. el-Beyân ve’t-tebyîn. nşr. Dâru Mektebeti’l-Hilâl. Beyrut: 1423.
 • Câhiz, Ebû Osmân Amr b. Bahr. er-Resâilu’s-siyâsiyye nşr. Dâru Mektebeti Hilâl Beyrut, ts.
 • Günday, Hüseyin. Klasik Arap Edebiyatında Mizahi Karakterler. 1. Baskı. Bursa: Emin Yayınları, 2013.
 • İbn ‘Abdürabbih, Ahmed b. Muhammed. el-‘İkdu’l-Ferîd. nşr. Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye. Beyrut: 1404.
 • İbn Hamdûn, Muhammed b. el-Hasan b. Muhammed. et-Tezkiretü’l-hamdûniyye. nşr. Dâru Sâdır. Beyrut: 1417.
 • İbn Kuteybe, Abdullah b. Müslim. ‘Uyûnu’l-ahbâr, nşr. Dâru’l-Kutubi’l-‘İlmiyye. Beyrut: 1418.
 • İbn Kuteybe, Abdullah b. Müslim. eş-Şi‘r ve’ş-şu‘arâ. nşr. Dâru’l-hadîs. Kahire: 1423.
 • İbn Kuteybe, Abdullah b. Müslim. Fadlu’l-‘Arab ve’t-tenbîh ‘ala ‘ulûmihâ, thk. Velîd Mahmud Salih, Abu Dabi: Manşûrâtu’l-Mecma‘i’s-Sakafî, 1998.
 • İbn Sellâm, Ebû ‘Ubeyd Kasım. el-Emsâl, thk. Abdülmecid Katamış. Dâru’l-Meymûn lit’Turâs, 1400/1980.
 • İbnü’l-Cevzî, Abdurrahman b. Ali b. Muhammed. Ahbâru’l-Hamkâ ve’l-Muğaffilîn. şrh. Abdülemîr Mehnâ. Dârü’l-Fikri’l-Lübnânî, 1410/1990.
 • İpek, Muhammet Selim. Klasik Dönem Arap Edebiyatında Nesir. 1. Baskı. İstanbul: Gece Kitaplığı, 2015.
 • İsfahânî, Hüseyn b. Muhammed Râgıb. Muhâdarâtu’l-udebâ ve muhâverâtu’ş-şu‘âra ve’l-bulağâ. Beyrut: Şirketu Dar’il-Erkâm b. Ebî’l-Erkâm, 1420.
 • Meydânî, Ebu’l-Fadl Ahmed b. İbrahim. Mecma‘u’l-emsâl. thk. Muhammed Muhyiddîn Abdühamid. Beyrut: Dâru’l-ma‘rife, ts.
 • Mufaddal b. Seleme, Ebû Tâlib. el-Fâhir. thk. Abdulalim et-Tahâvî. Dâru İhyâi’l-Kütübi’l-‘Arabiyye, 1380.
 • Nassâr, Fethî. Min Revâi‘i’s-Se‘âlibî. Kahire: ed-Dâru’s-Sekâfiyye li’n-Neşr, 1429/2008.
 • Safvet, Ahmet Zeki. Cemheretu hutabi’l-‘Arab fî ‘usûri’l-‘Arabiyyeti’z-zâhire. nşr. Mektebetu’l-‘ilmiyye, Beyrut: ts.
 • Şahin, Şener. “Bir Mizah Unsuru Olarak Klasik Arap Kaynaklarında ‘Yellenme’ Teması”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 20/1, 2011.
 • Şahin, Şener. “Nasreddin Hoca Fıkralarının Klasik Arap Mizahı Kaynaklarındaki İzdüşümleri Üzerine Değerlendirmeler”. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 27 / 1 Ağustos 2018.
 • Şak‘a, Mustafa. Menâhicu’t-Telîf ‘inde ‘Ulemâu’l-‘Arab. Dâru’l-‘İlm li’l-Melâyin, 2004.
 • Tevhîdî, Alî b. Muhammed b. Abbâs Ebû Hayyân. el-Basâir ve’z-Zehâir, thk. Veddâd el-Kâdî. Beyrut: Dâru Sâdır, 1408/1988.
 • Vatvât, Cemâlüddîn Muhammed b. İbrâhîm b. Yahyâ. Ğurerü’l-hasâ’isi’l-vâzıha ve ‘urerü’n-nekâ’isi’l-fâzıha. nşr. İbrâhim Şemsüddîn. Beyrut: Duru’l-Kutubi’l-‘ilmiyye, 1429/2008.
 • Zemahşerî, Muhammmed b. Ömer. Rebî‘u’l-ebrâr ve nusûsu’l-ahbâr. thk. Abdulemîr Mihnâ. Beyrut: Müessesetü’l-A‘lemî, 1412.
Primary Language tr
Subjects Humanities, Multidisciplinary
Published Date BAHAR
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4507-9499
Author: Mehmet Nafi Arslan (Primary Author)
Institution: SİİRT ÜNİVERSİTESİ, YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Application Date : March 3, 2019
Acceptance Date : April 23, 2019
Publication Date : June 25, 2019

Bibtex @research article { buifd534861, journal = {Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-0774}, address = {}, publisher = {Bingol University}, year = {2019}, volume = {}, pages = {211 - 231}, doi = {10.34085/buifd.534861}, title = {Klasik Arap Mizahında Hatipler}, key = {cite}, author = {Arslan, Mehmet Nafi} }
APA Arslan, M . (2019). Klasik Arap Mizahında Hatipler. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , (13) , 211-231 . DOI: 10.34085/buifd.534861
MLA Arslan, M . "Klasik Arap Mizahında Hatipler". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2019 ): 211-231 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buifd/issue/46429/534861>
Chicago Arslan, M . "Klasik Arap Mizahında Hatipler". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2019 ): 211-231
RIS TY - JOUR T1 - Klasik Arap Mizahında Hatipler AU - Mehmet Nafi Arslan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.34085/buifd.534861 DO - 10.34085/buifd.534861 T2 - Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 211 EP - 231 VL - IS - 13 SN - 2147-0774- M3 - doi: 10.34085/buifd.534861 UR - https://doi.org/10.34085/buifd.534861 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Klasik Arap Mizahında Hatipler %A Mehmet Nafi Arslan %T Klasik Arap Mizahında Hatipler %D 2019 %J Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-0774- %V %N 13 %R doi: 10.34085/buifd.534861 %U 10.34085/buifd.534861
ISNAD Arslan, Mehmet Nafi . "Klasik Arap Mizahında Hatipler". Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 13 (June 2019): 211-231 . https://doi.org/10.34085/buifd.534861
AMA Arslan M . Klasik Arap Mizahında Hatipler. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; (13): 211-231.
Vancouver Arslan M . Klasik Arap Mizahında Hatipler. Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2019; (13): 231-211.