Year 2019, Volume 6 , Issue 12, Pages 124 - 143 2019-12-30

Galata Mevlevîhânesi, Fatih Sultan Mehmet ile II. Bayezid’in tahtta oldukları dönemde yanlarında olan İskender Paşa’nın yoğun çabaları neticesinde 1491 yılında kurulan bir külliyedir. Tarihi süreç içerisinde pek çok tadilata maruz kalan ve günümüzde Divan Edebiyatı Müzesi olarak faaliyet gösteren bu Mevlevîhâne, İsmail Rüsuhî Dede (ö. 1631), Nâyî Osman Dede (ö. 1729) Şeyh Gâlib Dede (ö. 1799) gibi önemli şairleri edebiyatımıza kazandırmış önemli bir eğitim kurumudur. Gavsî Ahmed Dede de Galata Mevlevîhânesi’nden yetişmiş bir şeyh, şair ve mesnevîhândır. Ne zaman doğduğu konusunda elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynakların verdiği bilgiler doğrultusunda soyunun meşhur Yazıcıoğlu sülalesinden geldiği görülmektedir. Çelebi Efendi’den sonra 1672-3’de Galata Mevlevîhânesi şeyhliğine geçmiştir. Yirmi beş sene bu görevi yürütmüş ve 1697-8’de vefat etmiştir. Mezarı Galata Mevlevî-hânesindedir. Bu makalede Gavsî Ahmed Dede’nin hayatı hakkındaki bilgilere, mecmua ve biyografi kaynaklarında ulaşabildiğimiz şiirlerinin metnine tahkikli olarak yer verilecektir. Amacımız Gavsî Dede’nin şiirlerini bir araya getirerek Mevlevî şiiri üzerinde çalışma yapan araştırmacıların istifadesine sunmaktır.

Gavsî, Galata Mevlevîhânesi, Mevlevilik Şiir
  • Akpınar, Ayşenur (2015), Mecmû’a-i Eş’âr Adlı Bir Mevlevi Mecmû’asının İncelemesi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Ali Enver (2010), Mevlevî Şâirler-Semahâne-i Edeb, Hazırlayan: Tahir Hafızoğlu, İstanbul: İnsan Yayınları.Boysak, Nail (2007), Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’ndeki 1479, 1591, 2753, 3005 Numaralı Şiir Mecmualarının Tanıtımı ve 2753, 3005 Numaralı Mecmuaların Metni, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Bursalı Mehmed Tâhir (1333), Osmanlı Müellifleri, C. I, İstanbul: Matba’a-i Âmire. Dopdoğru, İrem (2011), Mecmû’a-i Eş’âr-ı Mevleviyân, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Esrar Dede (2000), Tezkire-i Şu’arâ-yı Mevleviyye, Hazırlayan: İlhan Genç, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî (2012), Vefeyât-ı Ayvansarâyî, Hazırlayan: Ramazan Ekinci, İzmir: Tibyan Matbaası.İnce, Adnan (2005), Tezkiretü’ş-Şu’arâ-Sâlim Efendi, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.İsmail Belîğ (1999), Nuhbetü’l-Âsâr li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’ar, Hazırlayan: Abdulkerim Abdulkadiroğlu, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.Kaplan, Mahmut (1996), Neşâtî Divanı, İzmir: Akademi Kitabevi.Mermer, Ahmet vd, (2009), Osmanlı Şiirinde Mevlana Övgüleri ve Mevlevilik Unsurları, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.Muallim Nâci (1995), Osmanlı Şairleri, Hazırlayan: Cemâl Kurnaz, İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.Mustafa Safâyî Efendi (2005), Tezkire-i Safâyî, Hazırlayan: Pervin Çapan, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.Osmânzâde Hüseyin Vassâf (2015), Sefîne-i Evliyâ, C. 5, Hazırlayan: Mehmet Akkuş-Ali Yılmaz, İstanbul: Kitabevi Yayınları.Sâkıb Dede (1866), Sefîne-i Nefîse-i Mevleviyân, Matbaa-i Vehbiyye.Şeyhî Mehmed Efendi (2018), Vekâyi’ü’l-Fuzalâ, Hazırlayan: Ramazan Ekinci, İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları.Türkben, Hakan (2008), Fahrî Dede ve Mecmuası (İnceleme ve Seçme Metinler), (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Ünver, İsmail (1994), “Galata Mevlevî-hânesi Şeyhleri”, Osmanlı Araştırmaları, XIV, 195-219.
Primary Language tr
Subjects Religion
Journal Section Article
Authors

Orcid: 0000-0002-5953-5152
Author: Mehmet ALTUNMERAL (Primary Author)
Institution: BARTIN ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 30, 2019

Bibtex @research article { buiifd640866, journal = {Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi}, issn = {2148-3507}, eissn = {2619-9343}, address = {Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi}, publisher = {Bartin University}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {124 - 143}, doi = {}, title = {GAVSÎ AHMED DEDE VE ŞİİRLERİ}, key = {cite}, author = {Altunmeral, Mehmet} }
APA Altunmeral, M . (2019). GAVSÎ AHMED DEDE VE ŞİİRLERİ . Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi , 6 (12) , 124-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/buiifd/issue/51278/640866
MLA Altunmeral, M . "GAVSÎ AHMED DEDE VE ŞİİRLERİ" . Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 124-143 <https://dergipark.org.tr/en/pub/buiifd/issue/51278/640866>
Chicago Altunmeral, M . "GAVSÎ AHMED DEDE VE ŞİİRLERİ". Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 6 (2019 ): 124-143
RIS TY - JOUR T1 - GAVSÎ AHMED DEDE VE ŞİİRLERİ AU - Mehmet Altunmeral Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 124 EP - 143 VL - 6 IS - 12 SN - 2148-3507-2619-9343 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi GAVSÎ AHMED DEDE VE ŞİİRLERİ %A Mehmet Altunmeral %T GAVSÎ AHMED DEDE VE ŞİİRLERİ %D 2019 %J Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi %P 2148-3507-2619-9343 %V 6 %N 12 %R %U
ISNAD Altunmeral, Mehmet . "GAVSÎ AHMED DEDE VE ŞİİRLERİ". Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi 6 / 12 (December 2020): 124-143 .
AMA Altunmeral M . GAVSÎ AHMED DEDE VE ŞİİRLERİ. BÜİİFD. 2019; 6(12): 124-143.
Vancouver Altunmeral M . GAVSÎ AHMED DEDE VE ŞİİRLERİ. Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi. 2019; 6(12): 124-143.