PDF EndNote BibTex RIS Cite

İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine Ait Bir Uygulama Çalışması: Portfolyo

Year 2009, Volume 5, Issue 1, 45 - 58, 01.03.2009

Abstract

-

References

 • [1] Karamanoğlu, S.S., “İlköğretim Öğrencilerinin Fen Başarılarının Değerlendirilmesinde Sorgulama Programının Kullanılması: Portfolyo”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2006).
 • [2] Kurt, Ş. ve Akdeniz, A.R., “Fizik Öğretiminde Enerji Konusunda Geliştirilen Çalışma Yapraklarının Uygulanması”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, (2002).
 • [3] Korkmaz, H. ve Kaptan, F., “Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Elektronik Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 4, Issue 1, Article 13, (2005).
 • [4] Duschl, R. A. and Gitomer, D. H., “Strategies and Challenges to Changing the Focus of Assessment and Instruction in Science Classrooms. ” Educational Assessment, Volume. 4(1), 37-73, (1997).
 • [5] Arter, J. and Spandel, V., “ Using Portfolios of Student Work in Instruction and Assessment. ” Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory, (1991).
 • [6] Stiggins, Richard J., “Student-Centered Classroom Assessment.” New York: Merrill Publishing Co., (1994).
 • [7] Meisels, S. and Steele, D., “The Early Childhood Portfolio Collection Process. Ann Arbor, MI: Center for Human Growth and Development.”, University of Michigan, (1991).
 • [8] Collins, A., “ Portfolios for Biology Teacher Assessment ”, Journal of Personal Evolution in Education, 5, 147 – 167, (1991).
 • [9] Collins, A., “Portfolios for science education: Issues in Purpose, Structure, and Authenticity.” Science Education, 76(4), 451- 463, (1992).
 • [10] Tekin, S. ve Ayas, A., “Kimya Öğretmenlerine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Kursunun Yansımaları: Akçaabat Örneği.”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 165, (2005).
 • [11] Ersoy, A. F., “Öğretmen Adaylarının Gelişim Dosyasına Dayalı Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri.”, İlköğretim Online, 5(1), 85-95, (2006).
 • [12] Başdaş, E., “İlköğretim Fen Eğitiminde, Basit Malzemelerle Yapılan Fen Aktivitelerinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Motivasyona Etkisi.”, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa, (2007).
 • [13] Akçay, H., Tüysüz, C. ve Feyzioğlu, B., “Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı.”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 2, Issue 2, Article 9, (2003).
 • [14] Yılmaz, F., “İlköğretimde 1. Kademede Bilimsel Tutum ve Davranış Kazandırmada Fen Bilgisi Dersinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri.”, İlköğretim Online, 6(1), 113-126, (2007).
 • [15] Yıldırım, A., Şimşek, H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı) s. 224 Ankara: Seçkin Yayıncılık, (2006).
 • [16] Ocak, G., “Ürün Seçki Dosyaları Hakkında Öğrenci Görüşleri (Erzurum İl Örneği). ”Milli Eğitim Dergisi, 35 (170), 217–228, (2006).
 • [17] Mıhladız, G., “İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Portfolyo Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi.”, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla, (2007).
 • [18] Ricci, B. J., “How About Parent-TeacherStudent Conferences?” Principal, 79(5), 53-54, (2000).
 • [19] Birgin, O., “Alternatif Bir Değerlendirme Yöntemi Olarak Portfolyo Değerlendirme Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-24, (2008).
 • [20] Morgil, İ., Cingör, N., Erökten, S., Yavuz, S., Özyalçın Oskay Ö., “Bilgisayar Destekli Kimya Eğitiminde Portfolyo Çalışmaları.”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 3, Issue 2, Article 15, (2004).

İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO

Year 2009, Volume 5, Issue 1, 45 - 58, 01.03.2009

Abstract

İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO

Bu arastırmanın amacı; ilkögretim 7. sınıf ögrencilerinin Fen ve Teknoloji dersinde yer alan
“Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesinin portfolyo uygulaması sonucunda ögrencilerin, Fen ve Teknoloji
dersine karsı hem motivasyonlarını hem de tutumlarını incelemek, ayrıca ögrencilerin portfolyoya iliskin
görüslerini de belirlemektir. Bu çalısma, Kargınısıklar lkögretim Okulu’nda ögrenim gören 29 ögrenciyle
yapılmıstır. Ögrenciler, ögretmenlerinin ve arastırmacının rehberliginde portfolyo uygulamasıyla dersi
islemislerdir. Arastırma, özel durum çalısması yöntemiyle yürütülmüstür. Veriler, uygulama sonunda
ögrencilerle gerçeklestirilen mülakat, Fen ve Teknoloji tutum ve motivasyon ölçekleriyle elde edilmistir.
Ögrencilerin portfolyo hakkındaki görüslerinin alınmasında yarı yapılandırılmıs görüsme formu
kullanılmıstır. Nitel veriler, betimsel analiz yöntemiyle, nicel veriler ise, SPSS istatistik programı
kullanılarak degerlendirilmistir. Arastırmanın sonucunda, portfolyonun, ögrencilerin Fen ve Teknoloji
dersine karsı motivasyonlarında ve tutumlarında olumlu yönde etkili oldugu gözlenmistir. Motivasyonlarında
anlamlı düzeyde bir farklılık bulunurken, tutularındaki artısın anlamlı düzeyde olmadıgı gözlenmistir. Sonuç
olarak, portfolyonun bir degerlendirme aracı olarak sadece Fen ve Teknoloji dersi için degil, aynı zamanda
diger dersler için de kullanılması önerilmektedir.

PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO

The aim of this research is to observe both the attitudes and the motivations of the 7th grade
students to Science and Technology course after the application of the portfolio practice of the unit “Structure
and Features of Matter”, and to define the students’ ideas about portfolio. This research was applied on 29
students in Kargınısıklar Primary School. Students studied with the portfolio practice and with the guidance
of their teachers and the researcher. The research was conducted with the case study method. Data was
collected with the Science and Technology attitude and motivation measures and interview with the students
after the portfolio practice. While taking the students’ thoughts about portfolio semi-structured interview
form was used. Qualitative data were evaluated with descriptive by analysis method and quantitative data
were evaluated by using the program “Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)”. At the end of the
research, it was observed that the portfolio is positively effective for the students’ motivation and attitude to
Science and Technology course. It was observed that while there is a meaningful difference in their
motivation, the increase in their attitude is not at a significant level. Consequently, it is recommended to use
portfolio as an assessment tool not only for Science and Technology course, but also for the other courses.

References

 • [1] Karamanoğlu, S.S., “İlköğretim Öğrencilerinin Fen Başarılarının Değerlendirilmesinde Sorgulama Programının Kullanılması: Portfolyo”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, (2006).
 • [2] Kurt, Ş. ve Akdeniz, A.R., “Fizik Öğretiminde Enerji Konusunda Geliştirilen Çalışma Yapraklarının Uygulanması”, Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon, (2002).
 • [3] Korkmaz, H. ve Kaptan, F., “Fen Eğitiminde Öğrencilerin Gelişimini Değerlendirmek İçin Elektronik Portfolyo Kullanımı Üzerine Bir İnceleme”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 4, Issue 1, Article 13, (2005).
 • [4] Duschl, R. A. and Gitomer, D. H., “Strategies and Challenges to Changing the Focus of Assessment and Instruction in Science Classrooms. ” Educational Assessment, Volume. 4(1), 37-73, (1997).
 • [5] Arter, J. and Spandel, V., “ Using Portfolios of Student Work in Instruction and Assessment. ” Portland, OR: Northwest Regional Educational Laboratory, (1991).
 • [6] Stiggins, Richard J., “Student-Centered Classroom Assessment.” New York: Merrill Publishing Co., (1994).
 • [7] Meisels, S. and Steele, D., “The Early Childhood Portfolio Collection Process. Ann Arbor, MI: Center for Human Growth and Development.”, University of Michigan, (1991).
 • [8] Collins, A., “ Portfolios for Biology Teacher Assessment ”, Journal of Personal Evolution in Education, 5, 147 – 167, (1991).
 • [9] Collins, A., “Portfolios for science education: Issues in Purpose, Structure, and Authenticity.” Science Education, 76(4), 451- 463, (1992).
 • [10] Tekin, S. ve Ayas, A., “Kimya Öğretmenlerine Yönelik Bir Hizmet İçi Eğitim Kursunun Yansımaları: Akçaabat Örneği.”, Milli Eğitim Dergisi, Sayı 165, (2005).
 • [11] Ersoy, A. F., “Öğretmen Adaylarının Gelişim Dosyasına Dayalı Değerlendirmeye İlişkin Görüşleri.”, İlköğretim Online, 5(1), 85-95, (2006).
 • [12] Başdaş, E., “İlköğretim Fen Eğitiminde, Basit Malzemelerle Yapılan Fen Aktivitelerinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Motivasyona Etkisi.”, Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa, (2007).
 • [13] Akçay, H., Tüysüz, C. ve Feyzioğlu, B., “Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına ve Tutumuna Etkisine bir Örnek: Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı.”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 2, Issue 2, Article 9, (2003).
 • [14] Yılmaz, F., “İlköğretimde 1. Kademede Bilimsel Tutum ve Davranış Kazandırmada Fen Bilgisi Dersinin Etkililiğine İlişkin Öğretmen Görüşleri.”, İlköğretim Online, 6(1), 113-126, (2007).
 • [15] Yıldırım, A., Şimşek, H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6.Baskı) s. 224 Ankara: Seçkin Yayıncılık, (2006).
 • [16] Ocak, G., “Ürün Seçki Dosyaları Hakkında Öğrenci Görüşleri (Erzurum İl Örneği). ”Milli Eğitim Dergisi, 35 (170), 217–228, (2006).
 • [17] Mıhladız, G., “İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde Portfolyo Uygulamasının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi.”, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Muğla, (2007).
 • [18] Ricci, B. J., “How About Parent-TeacherStudent Conferences?” Principal, 79(5), 53-54, (2000).
 • [19] Birgin, O., “Alternatif Bir Değerlendirme Yöntemi Olarak Portfolyo Değerlendirme Uygulamasına İlişkin Öğrenci Görüşleri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(1), 1-24, (2008).
 • [20] Morgil, İ., Cingör, N., Erökten, S., Yavuz, S., Özyalçın Oskay Ö., “Bilgisayar Destekli Kimya Eğitiminde Portfolyo Çalışmaları.”, The Turkish Online Journal of Educational Technology, Volume 3, Issue 2, Article 15, (2004).

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Adil BEDİR This is me


Merve POLAT>

0000-0002-5133-8859


Tansel SAKACI This is me

Publication Date March 1, 2009
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009, Volume 5, Issue 1

Cite

Bibtex @ { cbayarfbe53365, journal = {Celal Bayar University Journal of Science}, issn = {1305-130X}, eissn = {1305-1385}, address = {}, publisher = {Celal Bayar University}, year = {2009}, volume = {5}, number = {1}, pages = {45 - 58}, title = {İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO}, key = {cite}, author = {Bedir, Adil and Polat, Merve and Sakacı, Tansel} }
APA Bedir, A. , Polat, M. & Sakacı, T. (2009). İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO . Celal Bayar University Journal of Science , 5 (1) , 45-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4048/53365
MLA Bedir, A. , Polat, M. , Sakacı, T. "İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO" . Celal Bayar University Journal of Science 5 (2009 ): 45-58 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cbayarfbe/issue/4048/53365>
Chicago Bedir, A. , Polat, M. , Sakacı, T. "İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO". Celal Bayar University Journal of Science 5 (2009 ): 45-58
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersine Ait Bir Uygulama Çalışması: Portfolyo AU - AdilBedir, MervePolat, TanselSakacı Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Celal Bayar University Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 58 VL - 5 IS - 1 SN - 1305-130X-1305-1385 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Celal Bayar University Journal of Science İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO %A Adil Bedir , Merve Polat , Tansel Sakacı %T İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO %D 2009 %J Celal Bayar University Journal of Science %P 1305-130X-1305-1385 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Bedir, Adil , Polat, Merve , Sakacı, Tansel . "İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO". Celal Bayar University Journal of Science 5 / 1 (March 2009): 45-58 .
AMA Bedir A. , Polat M. , Sakacı T. İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO. CBUJOS. 2009; 5(1): 45-58.
Vancouver Bedir A. , Polat M. , Sakacı T. İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO. Celal Bayar University Journal of Science. 2009; 5(1): 45-58.
IEEE A. Bedir , M. Polat and T. Sakacı , "İLKÖGRETİM 7. SINIF FEN VE TEKNOLOJi DERSiNE AiT BiR UYGULAMA ÇALISMASI: PORTFOLYO - PERFORMANCE APPLICATION OF THE 7TH GRADE SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE: PORTFOLIO", Celal Bayar University Journal of Science, vol. 5, no. 1, pp. 45-58, Mar. 2009