Year 2016, Volume 5 , Issue 3, Pages 0 - 0 2016-09-01

High School Students’ Perception of University and Faculty Members
Lise Öğrencilerinin Üniversite ve Öğretim Elemanı Kavram Algıları

Zehra Sümeyye ERTEM [1] , Asım ARI [2]


The purpose of this study is to investigate high school students’ metaphoric perceptions of university and faculty members. In this study qualitative method was used. As a data collection instrument Metaphorical Perception of Universities and Faculty Members Survey was used. 404 students who were chosen according to maximum variation sampling took part in the study and content analysis was performed. Students have positive perception of university and negative perception of faculty members. Students used life and freedom for the university; dictator and boss for the faculty staff. This result reveals the importance of freedom and responsibility for being formed of students perceptions of university and faculty members. Secondary education institutions, guidance and counseling service being in these institutions and teachers have responsibility in order to minimize the negative perception.

Bu araştırmanın amacı, lise öğrencilerinin üniversite, öğrenci ve öğretim elemanı kavramlarına ilişkin sahip oldukları metaforik algıyı etkileyen etmenlerin incelenmesidir. Niteliksel yöntemlerin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak Üniversite ve Öğretim Elemanı Metaforik Algı Anketi kullanılmıştır. Araştırmaya maksimum çeşitlilik örneklemesi yöntemine göre belirlenmiş 404 öğrenciye katılmış, veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Öğrenciler üniversite kavramına ilişkin olumlu, öğretim elemanı kavramına ilişkin olumsuz algıya sahiptir. Öğrenciler üniversite için en çok hayat ve özgürlük; öğretim elemanı kavramı için de diktator ve patron metaforlarını kullanmışlardır. Bu sonuç öğrencilerin üniversite, öğrenci ve öğretim elemanı algılarının oluşmasında sorumluluk almanın ve özgürlüğün önemini ortaya koymuştur. Olumsuz olan algının azaltılmasında ortaöğretim kurumlarına, bu kurumlardaki rehberlik servislerine ve öğretmenlere sorumluluk düşmektedir.
 • Aydoğdu, E. (2008). İlköğretim okullarındaki öğrenci ve öğretmenlerin sahip oldukları okul algıları ile ideal okul algılarının metaforlar (mecazlar) yardımıyla analizi (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Bauer, L. B. (2012). Digital Devices and litearcy learning: A metaphor analysis of developmental college students’ and teachers’ conceptualizations of techonology (Unpublished doctoral dissertation). University of Cincinnati, Ohio.
 • Bernal, J. D. (1995). Modern çağ öncesi Fizik. Ankara: TÜBİTAK.
 • Cerit, Y. (2008). Öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin müdür kavramı ile ilgili metaforlara ilişkin görüşleri. Eğitim ve Bilim, 33 (147), 3-13.
 • Çetinsaya, G. (2014). Büyüme kalite uluslararasılaşma: Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası. Eskişehir: Yükseköğretim Kurulu.
 • Dalgıç, G., Karadeniz, Ş. ve Onat, E. C. (2012). Towards a new understanding of university through metaphors. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18 (3), 377-398.
 • Demirtaş, H. ve Çoban, D. (2014). Üniversite öğrencilerinin üniversite ve fakülte kavramlarına ilişkin metaforları (İnönü üniversitesi örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33 (1), 113-143.
 • Fidan, N. (1986). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.
 • Fisher, D., Kent, H. & Fraser, B. (1998). Relationships between teacher-student interpersonal behaviour and teacher personality. School Psychology International, 19 (2), 99-119.
 • Gürüz, K. (1994). Türkiye’de ve dünyada yükseköğretim bilim ve teknoloji. İstanbul: TÜSİAD.
 • Güven, B. (2010). Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar. Tan, Ş. (Ed.). Öğretim ilke ve yöntemleri (s. 2-22). Ankara: Pegem Akademi.
 • Hatipoğlu, M. T. (2000). Türkiye üniversite tarihi. Ankara: Selvi Yayınevi.
 • Korkmaz, F. ve Bağçeci, B. (2013). Lise öğrencilerinin “üniversite” kavramına ilişkin metaforik algıların incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (1), 187-204.
 • Nalçacı, A. ve Bektaş, F. (2012). Öğretmen adaylarının okul kavramına ilişkin algıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13 (1), 239-258.
 • Özdemir, M. (2012). Lise öğrencilerinin metaforik okul algılarının çeşitli değişkenler bakımından incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 37, 96-109.
 • Özdemir, S. ve Akkaya, E. (2013). Genel lise öğrenci ve öğretmenlerinin okul ve ideal okul algılarının metafor yoluyla analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19, (2), 295-322.
 • Öztunalı, Ö. (2001). Üniversiteler tarihi ve vakıf üniversiteleri. İstanbul: İstanbul Kültür Üniversitesi.
 • Pourali, S. (2011). Metaphorical analysis of Iranian MA university students’ beliefs: A qualitative study. Higher Education Studies. 1 (1), 27-37. DOI: http://dx.doi.org/10.5539/hes.v1n1p27
 • Saban, A. (2009), Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7 (2), 281-326.
 • Seung, E., Park, S. & Narayan, R. (2010). Exploring elementary preservice teachers’ beliefs about science teaching and learning as revealed in their metaphor writing. J. Sci Educ Technol. 20, 703-714.
 • Sillman, K. A. (1998). Metaphor: a tool for monitoring prospective elementary teachers’ developing metacognitive awareness of learning and teaching science (Unpublished dissertation). The Pennsylvania State University, State College, CA.
 • Sönmez, V. (2010). Program geliştirmede öğretmen el kitabı. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Şahin, M. ve Yıldız, R. (2006). Liseli gençliğin üniver¬site algılaması ve gelecek tasarımı. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14, 85-104.
 • Tanabe, Y. & Mori, S. (2013). Effects of perceived teacher personality on students class evaluations: a comparison between Japanese ınstructors and native English speaking instructors. International Journal of English Linguistics, 3 (3), 53-65. doi:10.5539/ijel.v3n3p53.
 • Ülker, H. İ. (2010). Üçüncü kuşak üniversitelere neden gelindi? acikarsiv.atilim.edu.tr/browse/1725/10085942.pdf’den alınmıştır.
 • Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Alkım Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara; Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız, S. (2014). Üniversiteler ne vaat ediyor? Türkiye’deki üniversitelerin basın ilanları üzerine bir içerik analizi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14 (2), 155-170.
Primary Language tr
Subjects Social
Other ID JA48MP45BR
Journal Section Articles
Authors

Orcid: orcid.org/0000-0000-0000-0000
Author: Zehra Sümeyye ERTEM

Orcid: orcid.org/0000-0000-0000-0000
Author: Asım ARI

Dates

Publication Date : September 1, 2016

Bibtex @research article { cije321408, journal = {Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet University}, year = {2016}, volume = {5}, pages = {0 - 0}, doi = {10.30703/cije.321408}, title = {Lise Öğrencilerinin Üniversite ve Öğretim Elemanı Kavram Algıları}, key = {cite}, author = {ERTEM, Zehra Sümeyye and ARI, Asım} }
APA ERTEM, Z , ARI, A . (2016). Lise Öğrencilerinin Üniversite ve Öğretim Elemanı Kavram Algıları. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 5 (3) , 0-0 . DOI: 10.30703/cije.321408
MLA ERTEM, Z , ARI, A . "Lise Öğrencilerinin Üniversite ve Öğretim Elemanı Kavram Algıları". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 5 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cije/issue/29852/321408>
Chicago ERTEM, Z , ARI, A . "Lise Öğrencilerinin Üniversite ve Öğretim Elemanı Kavram Algıları". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 5 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Lise Öğrencilerinin Üniversite ve Öğretim Elemanı Kavram Algıları AU - Zehra Sümeyye ERTEM , Asım ARI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.30703/cije.321408 DO - 10.30703/cije.321408 T2 - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 5 IS - 3 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.321408 UR - https://doi.org/10.30703/cije.321408 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi Lise Öğrencilerinin Üniversite ve Öğretim Elemanı Kavram Algıları %A Zehra Sümeyye ERTEM , Asım ARI %T Lise Öğrencilerinin Üniversite ve Öğretim Elemanı Kavram Algıları %D 2016 %J Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi %P -2147-1606 %V 5 %N 3 %R doi: 10.30703/cije.321408 %U 10.30703/cije.321408
ISNAD ERTEM, Zehra Sümeyye , ARI, Asım . "Lise Öğrencilerinin Üniversite ve Öğretim Elemanı Kavram Algıları". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 5 / 3 (September 2016): 0-0 . https://doi.org/10.30703/cije.321408
AMA ERTEM Z , ARI A . Lise Öğrencilerinin Üniversite ve Öğretim Elemanı Kavram Algıları. CIJE. 2016; 5(3): 0-0.
Vancouver ERTEM Z , ARI A . Lise Öğrencilerinin Üniversite ve Öğretim Elemanı Kavram Algıları. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2016; 5(3): 0-0.