Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 135 - 153 2019-03-30

Teachers’ Life Meaning, Psychological Capital and Gender’s Effect on Their Psychological Well-Being
Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi

Ahmet GÖÇEN [1]


Öğretmenlik mesleği yükselen beklentiler, hesap verebilirlik ve sistemsel ikilemeler doğrultusunda stres, tükenmişlik vb. negatif duygular ile daha fazla karşı karşıya kalmaktadır. Fakat, taşıdığı anlam ve misyon açısından bakıldığında öğretmenliğin yüksek motivasyon gücüne sahip mesleklerin başında gelmesi beklenmektedir. Öğretmenlerin bu nedenle psikolojik iyi oluşlarının, anlam seviyelerinin ve psikolojik sermayelerinin irdelenmesi önem arz etmektedir. Bu açıdan, çalışmanın amacı öğretmenlerin “hayat anlamı, psikolojik sermaye algıları ve cinsiyet değişkeninin psikolojik iyi oluşları üzerindeki etkisini” incelemektir. Bu kapsamda öğretmenlerin psikolojik sermaye algıları, hayatın anlamı, cinsiyet ve psikolojik iyi oluşları arasındaki korelasyon incelenmiş ve öğretmenlerin hayat anlamı, psikolojik sermaye ve cinsiyet değişkenlerinin psikolojik iyi oluşlarını yordama gücü hiyerarşik regresyon ile analiz edilmiştir. Verilerin toplanmasında yaş, cinsiyet vb. olmak üzere katılımcıların demografik bilgilerini belirlemeye yönelik Kişisel Form, çalışma amacına ilişkin Yaşam Anlamı Ölçeği, Psikolojik Sermaye Ölçeği ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği dağıtılmıştır. Çalışmadaki veri toplama sürecine uygun örneklem ile seçilen 241 öğretmen katılmıştır. Korelâsyon analizi sonuçlarına göre çalışanların cinsiyet, bazı psikolojik sermaye ve hayat anlam boyutları, psikolojik iyi oluşları arasında değişen oranlarda anlamlı bir ilişkinin var olduğunu görülmektedir. Hiyerarşik regresyon sonuçlarına bakıldığında hayatın anlamı boyutlarından mevcut anlamın, psikolojik sermaye boyutlarından öz yeterlilik, iyimserliğin ve bağımsız değişkenlerden cinsiyetin öğretmenlerin psikolojik iyi oluşlarını pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı şekilde yordadığı bulunmuştur.

Psikolojik Sermaye, Psikolojik İyi Oluş, Yaşam Anlamı, Öğretmenler, Cinsiyet
 • Akın, A., & Taş, İ. (2015). Yaşam Anlamı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10(3), 27-36.
 • Bentea, C. (2017). Teacher Self-Efficacy, Teacher Burnout And Psychological Well-Being. Paper peresented at Edu World 2016 7th International Conference, http://dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.05.02.139
 • Cline, P. W. (2015). Organizational commitment in the K-12 public school work environment: A workplace spirituality perspective. (Doktora Tezi). Northcentral University.
 • Çimen, İ., & Ozgan, H. (2018). Contributing and damaging factors related to the psychological capital of teachers: A qualitative analysis. Issues in Educational Research, 28(2), 308-328.
 • De Caroli, M. E., & Sagone, E. (2014). Generalized self-efficacy and well-being in adolescents with high vs. low scholastic self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 141, 867-874.
 • Demirci, İ., & Şar, A. H. (2017). Kendini Bilme ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi-Journal of the Human and Social Science Researches, 6(5), 2710-2728.
 • Dezutter, J., Casalin, S., Wachholtz, A., Luyckx, K., Hekking, J., & Vandewiele, W. (2013). Meaning in life: An important factor for the psychological well-being of chronically ill patients?. Rehabilitation psychology, 58(4), 334.
 • Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97,143–156
 • Frankl, V. E. (1985). Man's search for meaning. Simon and Schuster.García-Alandete, J. (2015). Does Meaning in Life Predict Psychological Well-Being?. The European Journal of Counselling Psychology, 3(2).
 • García-Alandete, J., Martínez, E. R., Sellés Nohales, P., & Soucase Lozano, B. (2018). Meaning in Life and Psychological Weil-Being in Spanish Emerging Adults. Acta Colombiana de Psicología, 21(1), 196-216.
 • Holman, D., Johnson, S., & O'Connor, E. (2018). Stress management interventions: Improving subjective psychological well-being in the workplace. In E. Diener, S. Oishi, & L. Tay (Eds.), Handbook of well-being. Salt Lake City, UT: DEF Publishers. DOI:nobascholar.com
 • Huppert, F. A. (2009). Psychological well‐being: Evidence regarding its causes and consequences. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 1(2), 137-164.
 • Jeon, L., Buettner, C. K., & Grant, A. A. (2018). Early childhood teachers’ psychological well-being: Exploring potential predictors of depression, stress, and emotional exhaustion. Early education and development, 29(1), 53-69.
 • Johnson, S. M., & Birkeland, S. E. (2003). Pursuing a “sense of success”: New teachers explain their career decisions. American Educational Research Journal, 40(3), 581-617.
 • Kalman, M., & Summak, M. S. (2016). Öğretmenlerin psikolojik sermayelerinin geliştirilmesine yönelik bir karma yöntem araştırması. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15(1), 27-58.
 • Keleş, H. N. (2017). Anlamlı iş ile psikolojik iyi oluş ilişkisi, The Journal of Happiness & Well-Being, 5(1), 154-167
 • Keyes, C. L. M., Shmotkin, D., Ryff, C. D., (2002). Optimizing Well-Being: The Emiprical Encounter of Two Traditions, Journal of Personality & Social Psychology, 82, 6, p. 1007-1023
 • Luthans, F., Luthans, K. W., & Luthans, B. C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human and social capital. Management Department Faculty Publications, Erişim Adresi: https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1151&context=managementfacpub
 • Manzano-García, G., & Ayala, J. C. (2017). Relationship between Psychological Capital and Psychological Well-Being of Direct Support Staff of Specialist Autism Services. The Mediator Role of Burnout. Frontiers in psychology, 8, 2277. doi: 10.3389/fpsyg.2017.02277
 • Marshall, J. M. (2009). Describing the elephant: Preservice teachers talk about spiritual reasons for becoming a teacher. Teacher Education Quarterly, 36(2), 25-44.
 • Malekitabar, M., Riahi, M., & Malekitabar, A. R. (2017). The role of psychological capital in psychological well-being and job burnout of high schools principals in Saveh, Iran. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 11(1).
 • Nielsen, K., Yarker, J., Randall, R., & Munir, F. (2009). The mediating effects of team and self-efficacy on the relationship between transformational leadership, and job satisfaction and psychological well-being in healthcare professionals: A cross-sectional questionnaire survey. International journal of nursing studies, 46(9), 1236-1244.
 • Rosso, B. D., Dekas, K. H., & Wrzesniewski, A. (2010). On the meaning of work: A theoretical integration and review. Research in organizational behavior, 30, 91-127.
 • Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of personality and social psychology, 57(6), 1069.
 • Salimirad, F., & Srimathi, N. L. (2016). The Relationship between, psychological well-being and occupational self-efficacy among teachers in the city of Mysore, India. The International Journal of Indian Psychology, 3(2), 14-21.
 • Samancı, S., & Basim, H. N. (2018). Akademisyenlerin Örgütsel Adalet Algıları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları: Psikolojik Sermayenin Aracılık Rolü. Business & Economics Research Journal, 9(2).
 • Scheier, M. F., & Carver, C. S. (1992). Effects of optimism on psychological and physical well-being: Theoretical overview and empirical update. Cognitive therapy and research, 16(2), 201-228.
 • Singh, S., & Mansi, J. (2009). Psychological capital as predictor of psychological wellbeing. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology, 35(2), 233-238.
 • Şeker, G. (2018, Nisan). Kariyer Kararsızlığının Yordayıcısı Olarak İyi Oluş ve Kariyer Kaygısı, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş bildiri. https://www.researchgate.net/profile/Guercan_Seker3/publication/325036838_Kariyer_Kararsizliginin_Yordayicisi_Olarak_Iyi_Olus_ve_Kariyer_Kaygisi/links/5af2b5a7a6fdcc24364f357b/Kariyer-Kararsizliginin-Yordayicisi-Olarak-Iyi-Olus-ve-Kariyer-Kaygisi.pdf
 • Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction (Vol. 55, No. 1, p. 5). American Psychological Association.
 • Seligman, M. E. (1998). What is the good life. APA monitor, 29(10), 2.
 • Siddiqui, S. (2015). Impact of self-efficacy on psychological well-being among undergraduate students. The International Journal of Indian Psychology, 2(3), 5-16.
 • Steger, M. F. (2009). Meaning in life. In S. J. Lopez & C. R. Snyder (Ed.) The Oxford Handbook of Positive Psychology (2nd ed.) (pp. 679–687). Oxford, UK: Oxford University Press.
 • Steger, M. F., & Kashdan, T. B. (2013). The unbearable lightness of meaning: Well-being and unstable meaning in life. The Journal of Positive Psychology, 8(2), 103-115.
 • Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, s., ve Kaler. M. (2006). The meaning in life quetionnaire: Assesing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80-93
 • Tabachnick , B. G, and Fidell, L. S. (2001) Using multivariate statistics. Boston, M.A: Allyn and Bacon
 • Telef, B. B. (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-3).
 • Terzi, Ş., Tekinalp, E. B., & Leuwerke, W. (2011). Yaşamdaki Anlam Ölçeği’nin çeşitli yaş gruplarına göre psikometrik özelliklerinin değerlendirilmesi. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5. Erişim adresi: https://www.pegem.net/Akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=134328
 • Tösten, R., & Özgan, H. (2014). Pozitif psikolojik sermaye ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ekev Akademi Dergisi, 59(59), 429-442.
 • Wong, P.. (2013). The positive psychology of meaning in life and well-being. Encyclopaedia of quality of life research. New York, NY: Springer.
 • Yaşin, T. (2016). Kişilik özellikleri ve psikolojik sermayenin psikolojik iyi oluş, akış deneyimi, iş tatmini ve çalışan performansına etkisi (Doktora Tezi). Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara
 • Zika, S., & Chamberlain, K. (1992). On the relation between meaning in life and psychological well‐being. British journal of psychology, 83(1), 133-145.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-9376-2084
Author: Ahmet GÖÇEN (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Şanlıurfa
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 30, 2019

Bibtex @research article { cije457977, journal = {Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {135 - 153}, doi = {10.30703/cije.457977}, title = {Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi}, key = {cite}, author = {Göçen, Ahmet} }
APA Göçen, A . (2019). Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 8 (1) , 135-153 . DOI: 10.30703/cije.457977
MLA Göçen, A . "Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi" . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (2019 ): 135-153 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cije/issue/44302/457977>
Chicago Göçen, A . "Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (2019 ): 135-153
RIS TY - JOUR T1 - Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi AU - Ahmet Göçen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30703/cije.457977 DO - 10.30703/cije.457977 T2 - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 153 VL - 8 IS - 1 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.457977 UR - https://doi.org/10.30703/cije.457977 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi %A Ahmet Göçen %T Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi %D 2019 %J Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi %P -2147-1606 %V 8 %N 1 %R doi: 10.30703/cije.457977 %U 10.30703/cije.457977
ISNAD Göçen, Ahmet . "Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 / 1 (March 2019): 135-153 . https://doi.org/10.30703/cije.457977
AMA Göçen A . Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi. CUED. 2019; 8(1): 135-153.
Vancouver Göçen A . Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2019; 8(1): 135-153.
IEEE A. Göçen , "Öğretmenlerin Yaşam Anlamı, Psikolojik Sermaye ve Cinsiyetinin Psikolojik İyi Oluşlarına Etkisi", Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol. 8, no. 1, pp. 135-153, Mar. 2019, doi:10.30703/cije.457977