Year 2019, Volume 8 , Issue 3, Pages 692 - 711 2019-09-23

The Effects of Scientific Discussion Focused Activities on Students' Academic Achievement, Science Attitudes and Understanding of the Nature of Science
Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi

Ahmet Turan Orhan [1] , Emine Bahçeci [2]


The aim of this study is to determine the effect of teaching enriched with scientific discussion on the academic achievement of 6th grade students, their attitudes towards science course and the level of their understanding of the nature of science. In the research, quasi-experimental design with pre-test- post test inexperimental-control group of quantitative method was used. The study group of the research consisted of 36 sixth grade students studying in the 2014-2015 academic year in Sivas  (experiment: 19, control:17). While the courses were teached according to the existing curriculum in the control group, in the experimental group they were handled according to the scientific discussion focused method and the study was conducted by the researcher in 5 weeks (20 hours) in both groups. In the research, the datas were analyzed with t-test which is related groups from the parametric tests and unrelated groups by using statistical program. The data collection tools of the study prepared by the researcher are 20-item academic achievement test of Particle Structure unit, the science attitude scale prepared by Geban, Ertepınar, Yılmaz, Altan and Şahbaz (1994)  and the scale of understanding the nature of science wih three factors prepared by Can (2008). In the research,  activities which are created as a parallel with the achievements of the Material Particulate Structure unit and suitable for Toulmin Discussion Model and activities to understand the nature of science were used. According to the results of the research, while there was no significant difference between the avarage of the academic achievement pre-test scores of 6th grade students who were taught in the science program with the education enriched by the activities focused on scientific discussion, there was a significant difference between the academic achievement post test scores in favor of the experimental group. When the level of understanding the nature of science is examined, it has been seen that there is a significant difference in favor of the experimental group in all sub-dimensions of science, scientist and scientific knowledge. Also, in the research, the students’ attitudes towards science were compared and there was no significant difference between the avarage of the pre-test and the post-test scores of the experimental and control groups. 

Araştırmanın amacı, bilimsel tartışma odaklı etkinliklerle zenginleştirilmiş öğretimin 6. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, fen bilimlerine yönelik tutumlarına ve bilimin doğasını anlama düzeylerine etkisini belirlemektir. Araştırma da nicel araştırma yöntemlerinden ön test- son test deney-kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Sivas ilinde 2014-2015 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 36 (deney:19, kontrol:17) 6.sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Dersler, kontrol grubunda mevcut öğretim programının öngördüğü şekilde işlenirken deney grubunda ise bilimsel tartışma odaklı yönteme göre ele alınmış ve çalışma her iki grupta da 5 haftalık (20 saatlik) bir süre zarfında araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Araştırmada veriler, istatistik programı kullanılarak parametrik testlerden ilişkili gruplar t-testi ve ilişkisiz gruplar t-testi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmanın veri toplama araçları; araştırmacı tarafından hazırlanan 20 maddelik maddenin tanecikli yapısı ünitesi akademik başarı testi,  Geban, Ertepınar, Yılmaz, Altan ve Şahbaz (1994) tarafından hazırlanan fen bilgisi tutum ölçeği ve Can (2008) tarafından hazırlanan üç faktörlü bilimin doğası anlama ölçeğidir. Araştırmada maddenin tanecikli yapısı ünitesi kazanımlarına paralel ve Toulmin tartışma modeline uygun olarak oluşturulan etkinlikler ile bilimin doğasını anlamaya yönelik etkinlikler kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre bilimsel tartışma odaklı etkinliklerle zenginleştirilmiş öğretim ile fen bilimleri dersi öğretim programının öngördüğü şekilde ders işlenen 6.sınıf öğrencilerin akademik başarı ön test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık yokken, akademik başarı son test puanları arasında deney grubu lehine anlamlı bir farklılık elde edilmiştir. Öğrencilerin bilimin doğasını anlama düzeylerine bakıldığında ise bilim, bilim insanı ve bilimsel bilgi alt boyutlarının tamamında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırmada öğrencilerin fen bilimlerine yönelik tutumları karşılaştırılmış olup deney ve kontrol gruplarının ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür.

 • Altun, N. (2011). Lise 1. sınıfta üstbiliş stratejileri öğretiminin: canlıların sınıflandırılmasını kavramaya, üstbiliş stratejilerinin kullanımının gelişimine ve çevre duyarlılığı kazanımına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aydeniz, M., Pabuçcu, A., Çetin, T. S. ve Kaya, E. (2012). Argumentation and students’ conceptual understanding of properties and behaviours of gases. International Journal of Science and Mathematics Education, (10), 1303-1324. https://doi.org/10.1007/s10763-012-9336-1
 • Blosser, P.E. (1984). Attitude research in science education. Columbus, Oh: ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics ve Environmental Education.
 • Bursal, M. (2017). SPSS ile temel veri analizleri. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2001). Deneysel desenler. Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (10. Basım). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Can, B. (2008). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğası ile ilgili anlayışlarını etkileyen faktörler (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Ceylan, K.E. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerine dünya ve evren öğrenme alanının bilimsel tartışma (argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Driver, R., Newton, P., ve Osborne, J. (2000). Establishing the norms of scientific argumentation in classrooms. Science Education, 84(3), 287–312. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-237X(200005)84:3<287::AID-SCE1>3.0.CO;2-A
 • Erdoğan, S. (2010). Dünya, Güneş ve Ay konusunun ilköğretim 5. sınıf öğrencilerine bilimsel tartışma odaklı yöntem ile öğretilmesinin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve tartışmaya katılma istekleri üzerine etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Uşak Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Uşak.
 • Erduran, S., Simon, S., ve Osborne, J. (2004). Tapping into argumentation: developments in the application of toulmin’s argument pattern for studying, Science Education, 88(6), 915-933. https://doi.org/10.1002/sce.20012
 • Geban, Ö., Ertepınar, H., Yılmaz, G., Altan, A. ve Şahbaz, F. (1994). Bilgisayar destekli eğitimin öğrencilerin fen bilgisi başarılarına ve fen bilgisi ilgilerine etkisi. Birinci Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu Bildirileri, 15-17 Eylül 1994, Buca Eğitim Fakültesi, İzmir.
 • Gültepe, N. (2011). Bilimsel tartışma odaklı öğretimin lise öğrencilerinin bilimsel süreç ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hacıoğlu, Y (2011). Bilimsel tartışma destekli örnek olayların 8. sınıf öğrencilerinin kavram öğrenmelerine ve okuduğunu anlama becerilerine etkisinin incelenmesi: genetik (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı. İstanbul.
 • Hiğde, E. ve Aktamış, H. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının argümantasyon temelli fen derslerinin incelenmesi: durum çalışması. İlköğretim Online, 16(1), 89–113. https://doi.org/10.17051/io.2017.79802
 • Jimenez-Aleixandre, M. P., Bugallo Rodriguez, A. ve Duschl, R. A. (2000). “Doing the lesson” or “doing science”: argument in high school genetics. Science Education, 84(6), 757-792. https://doi.org/10.1002/1098-237X(200011)84:6<757::AID-SCE5>3.0.CO;2-F
 • Kaya, G. (2011). Fen kavramlarıyla ilişkilendirilmiş doğrudan yansıtıcı yaklaşımın ilköğretim öğrencilerinin bilimin doğası hakkındaki görüşlerine ve akademik başarılarına etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Kılıç, Z.ve Kaya, O.N. (2008). Etkin bir fen öğretimi için tartışmacı söylev. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 9(3), 89-100.
 • King, A. (1997). Ask to think- tell why: a model of transactive peer tutoring for scaffolding higher level complex learning. Educational Psychologist, 32(4), 221-235. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3204_3
 • Lederman, N.G. ve Abd-El Khalick, F. (1998). Avoiding de-natured science: activities that promote understanding of the nature of science. W.F. McComas (Ed.), The nature of science in science education: rationales and strategies (s.83-125), Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
 • Newton, P., Driver, R., ve Osborne, J. (1999). The place of argumentation in the pedagogy of school science. International Journal of Science Education, 21(5), 553– 576. https://doi.org/10.1080/095006999290570
 • Özer, G. (2009). Bilimsel tartışmaya dayalı öğretim yaklaşımının öğrencilerin mol kavramı konusundaki kavramsal değişimlerine ve başarılarına etkisinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Shrigley R.L., Koballa T.R. ve Simpson D. (1988). Defining attitude for science educators. Journal of Research in Science Teaching, 25(8), 659-678. https://doi.org/10.1002/tea.3660250805
 • Siegel, H. (1995). Why should educators care about argumentation? Informal Logic, 17(2), 159-176. https://doi.org/10.22329/il.v17i2.2405
 • Toulmin, S. (1958). The uses of argument. Cambridge, England: Cambridge University Press.
 • Uluay, G. ve Aydın, A. (2018). Yedinci sınıf öğrencilerine kuvvet ve hareket ünitesinin öğretilmesinde argümantasyon odaklı öğrenme sürecinin akademik başarıya etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(3), 1779-1799. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.39790-471189
 • Uluçınar Sağır, Ş. (2008). Fen bilgisi dersinde bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkinlliğinin incelenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Uluçınar Sağır, Ş.ve Kılıç, Z. (2013). İlköğretim öğrencilerinin bilimin doğasını anlama düzeylerine bilimsel tartışma odaklı öğretimin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 308–318.
 • Üstünkaya, I., ve Savran Gencer, A. (2012). İlköğretim 6. sınıf seviyesinde bilimsel tartışma (argumentation) odaklı etkinliklerle dolaşım sistemi konusunun öğretiminin akademik başarıya etkisi. X. Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi.
 • Van Eemeren, F. H. (1995). A world of difference: The rich state of argumentation theory. Informal Logic, 17(2), 144–158. https://doi.org/10.22329/il.v17i2.2404
 • Van Eemeren, F. H., Grootendorst, R., ve Henkemans, S. F. (1996). Fundamentels of argumentation theory. A Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments. Mahwah, Nj: Erlbaum.
 • Venville, G.J. ve Dawson, V.M. (2010). The impact of a classroom intervention on grade 10 students‟ argumentation skills, informal reasoning and conceptual understanding of science. Journal of Research in Science Teaching, 47(8), 952-977. https://doi.org/10.1002/tea.20358
 • Yerrick, R.K. (2000). Lower track science students’ argumentation and open inquiry instruction. Journal of Research in Science Teaching, 37(8), 807–838. https://doi.org/10.1002/1098-2736(200010)37:8<807::AID-TEA4>3.0.CO;2-7
 • Yeşiloğlu, S.N. (2007). Gazlar konusunun lise öğrencilerine bilimsel tartışma (Argümantasyon) odaklı yöntem ile öğretimi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0001-9613-3761
Author: Ahmet Turan Orhan
Institution: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Emine Bahçeci (Primary Author)
Institution: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 23, 2019

Bibtex @research article { cije525260, journal = {Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {692 - 711}, doi = {}, title = {Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Orhan, Ahmet Turan and Bahçeci, Emine} }
APA Orhan, A , Bahçeci, E . (2019). Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 8 (3) , 692-711 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cije/issue/48894/525260
MLA Orhan, A , Bahçeci, E . "Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (2019 ): 692-711 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cije/issue/48894/525260>
Chicago Orhan, A , Bahçeci, E . "Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (2019 ): 692-711
RIS TY - JOUR T1 - Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi AU - Ahmet Turan Orhan , Emine Bahçeci Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 692 EP - 711 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1606 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi %A Ahmet Turan Orhan , Emine Bahçeci %T Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi %D 2019 %J Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi %P -2147-1606 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Orhan, Ahmet Turan , Bahçeci, Emine . "Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 / 3 (September 2019): 692-711 .
AMA Orhan A , Bahçeci E . Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi. CIJE. 2019; 8(3): 692-711.
Vancouver Orhan A , Bahçeci E . Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2019; 8(3): 711-692.