Year 2019, Volume 8 , Issue 3, Pages 735 - 751 2019-09-23

The Investigation Of Social Studies Candidates Perceptions On Conceptions About Natural Disaster Though The Word Associations Tests
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi

Ufuk KARAKUŞ [1]


The purpose of this research is to introduce the cognitive structures of social studies teacher candidates towards natural disasters through Word Association Test (WOT). The Social Studies Teaching student (1st, 2nd, 3rd, 4th grade) who studies in Gazi University forms the study group of the research. With the aim of forming the test, the seven key concepts which are composed of the most common natural disasters in Turkey (earthquake, forest fire, flood,  landslide, avalanche, erosion, drought) are chosen. According to the research result, it has been observed that students mostly associate the concept of earthquake with destruction, avalanche with snow, erosion with soil, landslide with soil, drought with thirst, forest fire with tree and flood with rain. At the end of the research, it has been revealed that a notable part of the students are capable of forming sentences which include scientific information over the concepts of natural disasters (earthquake, forest fire, flood,  landslide, avalanche, erosion, drought), and don’t have a misconception of landslide and avalanche concepts. For the very few parts of the students, a misconception of earthquake, forest fire, flood, erosion, drought concepts is detected.


Bu araştırmanın amacı Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) aracılığıyla sosyal bilgiler öğretmen adaylarının doğal afetlere ilişkin bilişsel yapılarını ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Gazi Üniversitesi’nde öğrenim gören 115 Sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencisi (1. 2. 3. 4. sınıf) oluşturmaktadır. Testi oluşturmak amacıyla Türkiye’de en fazla görülen doğal afetlerden oluşan yedi tane anahtar kavram (deprem, orman yangını, sel, heyelan, çığ, erozyon, kuraklık) seçilmiştir. Çalışma sonucuna göre öğrencilerin deprem kavramını en çok yıkım; çığ kavramını kar; erozyon kavramını toprak; heyelan kavramını toprak; kuraklık kavramını susuzluk; orman yangını kavramını ağaç; sel kavramını yağmur kavramları ile ilişkilendirdikleri görülmüştür. Çalışma sonucunda öğrencilerin önemli bir kısmının doğal afetler (deprem, orman yangını, sel, heyelan, çığ, erozyon, kuraklık) kavramlarıyla ilgili bilimsel bilgi içeren cümleler kurabildikleri, heyelan ve çığ kavramlarına ait kavram yanılgısına sahip olmadıkları tespit edilmiştir. Deprem, orman yangını, sel, erozyon, kuraklık kavramlarıyla ilgili öğrencilerin çok az bir kısmında kavram yanılgısı belirlenmiştir.

 • Aksoy, B. (2013). Depremi yaşamış olan 9. Sınıf öğrencilerinin “deprem” kavramına yönelik algılarının nitel açıdan incelenmesi. Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken, 5(1), 247-265.
 • Ata, B. (2007). Sosyal bilgiler öğretim programı., C. Öztürk (Editör), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi yapılandırmacı bir yaklaşım içinde (71-83). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aydemir, A. (2014). Ortaokul 7.sınıf öğrencilerinin beşeri coğrafya kavramlarına ilişkin algılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi. Yayımlamamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bahar, M., Johnstone, A. H., Sutcliffe, R. G. (1999). Investigation of students’ cognitive structure in elementary genetics through Word association tests. Journal of Biological Education, 33, 134-141.
 • Bahar, M., Özatlı, N. S. (2003). Kelime iletişim test yöntemi ile lise 1. sınıf öğrencilerinin canlıların temel bileşenleri konusundaki bilişsel yapılarının araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(2), 75-85.
 • Bozyiğit, R., Kaya, B. (2017). Coğrafya öğretmen adaylarının doğal afetlerle ilgili bazı kavramlar hakkındaki bilişsel yapılarının belirlenmesi. Marmara Coğrafya Dergisi. Sayı:35 Ss: 55-67 Issn: 1303-2429.
 • Çaycı, B., Demir, M. K., Başaran M. ve Demir, M. (2007). Sosyal bilgiler dersinde iş birliğine dayalı öğrenme ile kavram öğretimi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(2), 619-630.
 • Demirkaya, H. (2007). İlköğretim öğrencilerinin deprem kavramı algılamaları ve depreme ilişkin görüşleri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 68-76.
 • Ercan, F., Taşdere, A. & Ercan, N. (2010). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla bilişsel yapının ve kavramsal değişimin gözlenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, (2), 136-154.
 • Erden, M. (1996). Sosyal Bilgiler Öğretimi. Ankara: Alkım Yayınevi.
 • Güneş, M. H. ve Gözüm A.İ.C. (2013). İlköğretimde işlenen ekoloji konusunun 10. sınıf öğrencilerin ekosistem ekolojisi konusundaki hazırbulunuşluk düzeyleri üzerindeki etkisinin saptanmasında kelime ilişkilendirmenin kullanılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 252-264.
 • Işıklı, M.,Taşdere, A. ve Göz, N.L. (2011). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla öğretmen adaylarının Atatürk ilkelerine yönelik bilişsel yapılarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 50-72.
 • İnel, Y., Akar, C., Üztemur, S. S. (2016). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin yönetim biçimleri kavramlarına yönelik algılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla tespiti. Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) ss. 523-540. Issue XXVIII, pp. 523-540. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/Joh997
 • Karakuş, U. (2013). Depremi yaşamış ve yaşamamış öğrencilerin deprem algılarının metafor analizi ile incelenmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 18(29), 97-116.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi, kavramlar-ilkeler-teknikler. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kılıçoğlu, G. (2011). Sosyal bilgiler derslerinde kavramsal değişim metinlerinin kavram yanılgılarının giderme üzerine etkisi, (Yayımlanmamış Doktora Tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kılıçoğlu, G. (2017). Sosyal bilgiler derslerinde kavram değişim metinlerinin kavram yanılgılarını giderme ve akademik başarı üzerine etkisi. International Journal Of Eurasia Social Sciences, Vol: 8, Issue: 30, pp. (1661-1685).
 • Kılıçoğlu, G. (2018). Determining levels of 8th grade students of secondary school to understand cognitive structures and concepts concerning concepts of fundamental citizenship. Journal of Education and Training Studies, Vol. 6, No. 11, URL: https://doi.org/10.11114/jets.v6i11.3505
 • Kırtak, V.N. (2010). Fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının termodinamik yasalarını günlük hayatla ve çevre sorunları ile ilişkilendirme düzeyleri. Yayımlamamış Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Balıkesir.
 • MEB. (2018). Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara.
 • Özatlı, N.S. ve Bahar, M. (2010). Öğrencilerin boşaltım sistemi konusundaki bilişsel yapılarının yeni teknikler ile ortaya konması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(2), 9-26.
 • Öztürk, C. (2009). Sosyal bilgiler: toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. C. Öztürk (Editör), Sosyal bilgiler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi içinde (1-31). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Öztürk, T., Yılmaz Özcan, N. (2017). Sosyal bilgiler dersi “bölgemizi tanıyalım” ünitesinde öğrencilerin kavramsal gelişim sürecinin incelenmesi. PAU Eğitim Fakültesi Dergisi (42): 109-123
 • Platten, L. (1995). Talking geography: an investigation into young children’s understanding of geographical terms part-2. International Journal of Early Years Education, 3(3), 69-84.
 • Senemoğlu, N. (2010). Gelişim öğrenme ve öğretim (kuramdan uygulamaya). Ankara: Gazi.
 • Tokcan, H., Yiter, S., Oğuz, H., Kesmeci, Y., Karakuş, H. (2015). Kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla 5.sınıf öğrencilerinin doğal afetlere ilişkin bilişsel yapılarının incelenmesi. IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunda sunulan bildiri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bolu, Türkiye, 23-25 Nisan.
 • Tokcan, H. (2016). Determining the Turkish World Perceptions of Candite Social Studies Teachers Through Word Association Test. III. International Dynamic, Explorative and Active Learning (IDEAL) Conference, Ondokuz Mayıs University, Samsun, Turkey, September 1-3.
 • Tokcan, H. ve Topkaya, Y. (2016). Öğretmen adaylarının Ortadoğu algısının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi (Kilis ve Niğde örneği). 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda sunulan bildiri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bodrum, Muğla, 11-14 Mayıs.
 • Tokcan, H., Yiter, E. (2017). 5. sınıf öğrencilerinin doğal afetlere ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi (KİT) aracılığıyla incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 18, Sayı 1, Sayfa 115-129.
 • Turan, İ., Kartal, A. (2012). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin doğal afetler konusu ile ilgili kavram yanılgıları. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 13, Sayı 3, Aralık Sayfa 67-81.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ufuk KARAKUŞ (Primary Author)
Institution: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 23, 2019

Bibtex @research article { cije546103, journal = {Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {735 - 751}, doi = {}, title = {Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi}, key = {cite}, author = {KARAKUŞ, Ufuk} }
APA KARAKUŞ, U . (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 8 (3) , 735-751 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cije/issue/48894/546103
MLA KARAKUŞ, U . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (2019 ): 735-751 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cije/issue/48894/546103>
Chicago KARAKUŞ, U . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (2019 ): 735-751
RIS TY - JOUR T1 - Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi AU - Ufuk KARAKUŞ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 735 EP - 751 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1606 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi %A Ufuk KARAKUŞ %T Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi %D 2019 %J Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi %P -2147-1606 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD KARAKUŞ, Ufuk . "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 / 3 (September 2019): 735-751 .
AMA KARAKUŞ U . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. CIJE. 2019; 8(3): 735-751.
Vancouver KARAKUŞ U . Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2019; 8(3): 751-735.