Year 2019, Volume 8 , Issue 3, Pages 771 - 790 2019-09-23

Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Faysal Özdaş [1]


Bu araştırmanın amacı,  ortaöğretim öğretim programlarında yer alan “ana dilde iletişim, öğrenmeyi öğrenme, sosyal yeterlilikler, inisiyatif alma ve girişimcilik, kültürel farkındalık ve ifade” yeterliliklerin kazandırılma düzeyini öğretmen görüşlerine göre belirlemektir. Araştırmada, nicel ve nitel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırmanın nicel verileri, öğretim programlarında yer alan yeterlilikler ölçek haline getirilerek Mardin İli Artuklu İlçe merkezinde ortaöğretim kurumlarında görev yapan 216 öğretmenden toplanmıştır. Araştırmanın nitel verileri ise, aynı çalışma grubu kapsamında 50 öğretmenden görüşme formu kullanılarak elde edilmiştir. Yeterliliklerin kazandırılma düzeyi, cinsiyet değişkenine göre ortalamaların benzerlik gösterdiği ve ara sıra” düzeyinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Cinsiyet ve branş değişkenine göre öğretmen görüşleri arasında anlamlı fark tespit edilmemiştir. Mesleki kıdeme göre, öğrenmeyi öğrenme ile sosyal yeterlik alt boyutları arasında anlamlı fark tespit edilmiştir. Araştırmada öğretmenler yeterlilikleri kazandırmak için öğrenci merkezli yaklaşım kullandıklarını, teknolojiden yararlandıklarını, sözlü anlatım etkinlikleri yaptıklarını, görsel ve işitsel materyallerden yararlandıklarını ve grupla çalışma yaptıklarını belirtilmişlerdir. Öğretmenler, bu yeterlilikleri kazandırma sürecinde öğrenciden kaynaklı, eğitim sisteminden kaynaklı, öğretmenden kaynaklı ve aile ile sosyal çevreden kaynaklı sorunlarla karşılaştıklarını ifade etmişlerdir. 

Öğretim programı, yeterlilikler, öğretim programı yeterlilikleri, öğrenmeyi öğrenme, öğretmen görüşleri
  • Akpınar, B. (2013). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Data YayınlarıAkyürek, Ç. ve Şahin Ç. (2013). İlkokul öğretmenlerinin girişimcilik becerisine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. EKEV Akademi Dergisi, 17(57), 51-68.Bacanak, A. (2013). Fen ve teknoloji dersinin öğrencilerde girişimcilik becerisinin gelişimine etkisi üzerine öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimler, 13(1), 609-629.Balcı, A. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma (7. baskı). Ankara: Pegem Akademi.Bıkmaz, H.F. (2006), Yeni ilköğretim programları ve öğretmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 97-116.Bıyıklı, C. Veznedaroğlu, L. Öztepe, B. & Onur A. (2008). Yapılandırmacılığı nasıl uygulamalıyız? Ankara: ODTU Yayıncılık. Bohlinger, S. (2007). Competences as the core element of the european qualifications framework. European Journal of Vocational Training, 42/43(1), 96-112. Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel F. (2018). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.Calp, M. (2010). Özel eğitim alanı olarak türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.Christensen, L.B., Johnson, R.B. & Turner, L.A., (2015). Research methods, design, and analysis. Boston: Pearson Education Limited.Creswell, J. W. (2012). Educational research: planning, conducting and evaluating quantative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.Çelikkaya, T., ve Kuş, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 741-758.Çelikten, M., Sanal, M. & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 207-237.Demirel, Ö. (2015). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Pegem Akademi.Diker Coşkun, Y. (2017). Öğretim programları arka plan raporu. Eğitim Reformu Girişimi: İstanbul.Doğanay A. (Ed.) (2012). Öğretim ilke ve yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık: Ankara.European qualifications framework (2018). http://www.cedefop.europa.eu/en/themes/understanding-qualifications erişim tarihi 06.09.2018George, M (2010). Ethics and motivation in remedial mathematics education. Community College Review, 38(1),82-92. Gömleksiz, M. N. ve Kan, A. Ü. (2009). Sosyal bilgiler dersi öğretim programının eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerini kazandırmadaki etkililiğinin belirlenmesi (Diyarbakır ili örneği). Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, 1, 39-49.Kayış, A. (2009). Güvenilirlik analizi. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (ss. 404-419). Ankara: Asil Yayın Dağıtım.MEB. (2018a). Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Öğretim Programı, 2018. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=353MEB. (2018b). Felsefe Dersi Öğretim Programı, 2018. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=338MEB. (2018c). Türkçe Dersi Öğretim Programı, 2018. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=332Özabacı, N. & Acat, M.B. (2005). Öğretmen adaylarının kendi özellikleriyle ideal öğretmen özelliklerine dönük algılarının karşılaştırılması. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi, 11(42), 195-209.Özdaş, F. (2018). Evaluation of pre-service teachers' perceptions for teaching practice course. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 13(2), 87-103.Özden, Y. (2005). Öğrenme ve öğretme. Pegem Akademi Yayınları: Ankara.Özden, Y. (2013). Eğitimde yeni değerler eğitimde dönüşüm. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Özyılmaz, Ö. (2013). Türk milli eğitim sisteminin sorunları ve çözüm arayışları. Ankara: Pegem AkademiPatton, M. Q. (2002). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.Saracaloğlu A.S. & Küçükoğlu A. (2015). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Selanik Ay, T. & Acar Ş. (2106). Sınıf öğretmenlerinin girişimcilik becerisi kazandırmaya yönelik görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(58), 960-976. Shenton, A. K. (2004). Strategies for ensuring trustworthiness in qualitative research projects. Education for Information, 22, 63–75.Sümbül, M. (1996). Öğretmen niteliği ve öğretimdeki rolleri, Eğitim Yönetimi, 2(4), 597-607.Şahin, A. (20111). Öğretmen algılarına göre etkili öğretmen davranışları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 239-259.Şişman, M. (2011). Eğitimde mükemmellik arayışı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.Turgut, M. F. & Baykul, Y. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem akademi Akademi.Yaşar, Ş. (2011). Etkili ve anlamlı öğrenme için yol haritası oluşturma: Öğretimi planlama, Cemil Öztürk (Editör). Sosyal Bilgiler Öğretimi Demokratik vatandaş Eğitimi. Ankara, Pegem Akademi. 405–430.Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.Yıldırım, M. C. & Dönmez B. (2008).Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı uygulamalarının sınıf yönetimine etkileri üzerine bir çalışma, İlköğretim Online, 7, 3, 664-679.Yılmaz, K., ve Tepebaş, F. (2011). İlköğretim düzeyinde sosyal bilgiler eğitiminde karşılaşılan sorunlar: mesleğine yeni başlayan sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2, (1), 157-177.Yin, R. K. (2003). Case study research: Design and methods (3rd ed.). Thousand Oaks.
Primary Language tr
Journal Section Research Article
Authors

Orcid: 0000-0002-2261-9504
Author: Faysal Özdaş (Primary Author)
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 23, 2019

Bibtex @research article { cije550262, journal = {Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {771 - 790}, doi = {}, title = {Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Özdaş, Faysal} }
APA Özdaş, F . (2019). Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 8 (3) , 771-790 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cije/issue/48894/550262
MLA Özdaş, F . "Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (2019 ): 771-790 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cije/issue/48894/550262>
Chicago Özdaş, F . "Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 (2019 ): 771-790
RIS TY - JOUR T1 - Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi AU - Faysal Özdaş Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 771 EP - 790 VL - 8 IS - 3 SN - -2147-1606 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi %A Faysal Özdaş %T Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi %D 2019 %J Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi %P -2147-1606 %V 8 %N 3 %R %U
ISNAD Özdaş, Faysal . "Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 8 / 3 (September 2019): 771-790 .
AMA Özdaş F . Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. CIJE. 2019; 8(3): 771-790.
Vancouver Özdaş F . Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2019; 8(3): 790-771.