Year 2021, Volume 10 , Issue 1, Pages 181 - 206 2021-03-26

Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma
Quality Elements in Preschool Education with Different Perspectives: A Qualitative Research

Abdulhamit KARADEMİR [1] , Berrin AKMAN [2]


Erken çocukluk eğitim hizmetlerinde kalite; fiziksel çevre ve materyal, öğretmen ve ilgili personel yeterlilikleri, sınıftaki çocuk sayısı, öğretmen başına düşen çocuk sayısı, öğretmen ve çocuk etkileşimleri, uygulanan program, iletişim ve aile eğitimi ve katılımı gibi faktörlerden etkilenmektedir. Erken çocukluk dönemi eğitimcileri ve araştırmacılar, eğitim hizmetlerinin iyi düzenlenmiş ortamlarda, kaliteli öğretmenler ve personel tarafından yürütülmesinin çocukların erken öğrenmelerini destekleyici nitelikte olduğunu belirtmektedirler. Bu görüşten yola çıkarak bu araştırmada anasınıflarında ve anaokullarında görev yapmakta olan öğretmenlerin ve kurum yöneticilerinin erken çocukluk eğitiminde kalite hakkındaki düşünceleri belirlenmeye çalışılmıştır. Nitel araştırma türlerinden durum çalışması olarak tasarlanan araştırma Muş ili merkez ilçesindeki sekiz okulda 2019-2020 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu amaçlı örneklem biçimlerinden ulaşılabilir örneklem ile seçilen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi beş ilkokulda görev yapan altı okul öncesi öğretmeni ve beş yönetici ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi dört anaokulunda görev yapan altı okul öncesi öğretmeni ve dört yönetici oluşturmuştur. Araştırma kapsamında belirlenen kişilere yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile dokuz tane soru yöneltilerek bu sorular hakkındaki görüşleri alınmıştır. Araştırmanın sonuçları tümevarımsal içerik analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Okul öncesi eğitimde kaliteye yönelik farklı bakış açılarını karşılaştırmak amacıyla yapılan bu araştırma sonucunda; kalitenin fiziksel koşullar yanında öğretmen niteliği ve eğitim-öğretim hizmetleri içeriğiyle doğrudan, çocuklara kazandırılmak istenen olumlu tutum alışkanlıkların ise dolaylı olarak ilişkili olduğu bulunmuştur.
Quality in early childhood education services; are affected by factors such as the physical environment and material, teacher and related personnel competencies, the number of children in the classroom, the number of children per teacher, teacher and child interactions, program, communication, and family education and participation. Early childhood educators and researchers state that the provision of educational services in well-organized settings by qualified teachers and staff support children's early learning. Based on this view, in this research, the opinions of teachers, in-class assistant staff and institution managers working in nursery classes and kindergartens about quality in early childhood education were tried to be determined. The research, which was designed as a case study, is carried out in the central district of Muş in the 2019-2020 academic year. Six pre-school teachers and five administrators working at four primary schools and also six pre-school teachers and four administrators working at four kindergartens affiliated to the Ministry of National Education, selected by the sample of which the study the group could be accessed from the purposeful sampling forms. Nine questions were asked to the people determined within the scope of the research with semi-structured interview technique and their opinions about these questions were taken. The results of the research were analyzed using the inductive content analysis technique. As a result of this research conducted to compare different perspectives on quality in preschool education; besides physical conditions, the quality was found to be directly related to the quality of the teacher and the content of education and training services, and the positive attitude habits desired to be given to the children were indirectly related.
 • Anne Çocuk Eğitim Vakfı [AÇEV]. (2009). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi: Erişim, eşitlik ve kalite. İstanbul: AÇEV Yayınları.
 • Ağgül Yalçın, F. ve Yalçın, M. (2018). Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitimin sorunlarıy¬la ilgili görüşleri: Ağrı ili örneği. İlköğretim Online, 17(1), 367-383. doi: 10.17051/ilkonli¬ne.2018.413784.
 • Arlington Public Schools. (2005). Budget study on kindergarten assistants. department of finance and management services department of ınstruction. Arlington, VA.
 • Aydagül, B. (2009). Türkiye’de erken çocukluk eğitimi: Erişim, eşitlik ve kalite. Early childhood education in Turkey: Accessibility, equality, and quality. İstanbul: The Mother Child Education Foundation.
 • Balyer, A. (2013). Okul müdürlerinin öğretimin kalitesi üzerindeki etkileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 19(2), 181-214.
 • Baştürk, R. ve Işıkoğlu, N. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarının işlevsel kalitelerinin çok yüzeyli Rasch ölçme modeli ile analizi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice.8(1). 7-32.
 • Bekman, S. ve Gürlesel, C.F. (2005). Doğru Başlangıç: Türkiye’de Okulöncesi Eğitim. İstanbul: TÜSİAD Yayını
 • Biehl, K. (2011). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitimde Kalite Standartları Durum Analiz Raporu. Okul Öncesi Eğitimi Güçlendirme Projesi.
 • Bowman, B.T., Donovan, M.S., and Burns, M.S. (Ed.). (2001). Eager To Learn: Educating Our Preschoolers. Washington, DC: National Academic Press.
 • Bryant, D. M., Burchinal, M., Lau, L. B., and Sparling, J. J. (1994). Family and classroom correlates of Head Start children’s developmental outcomes. Early Childhood Research Quarterly, 9, 289–309.
 • Burchinal, M. R., Cryer, D., Clifford, R. M., and Howes, C. (2002). Caregiver training and classroom quality in child care centers. Applied Developmental Science, 6(1), 2–11. https://doi.org/10.1207/S1532480XADS0601_01
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (15. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Can ve Kılıç (2019). Okul öncesi eğitim: temel sorunlar ve çözüm önerileri. Milli Eğitim Dergisi, 48 (1), 483-519.
 • Canbeldek, M. ve Erdogan, N. I. (2017). The effects of early childhood classroom size and duration on development of children. Eurasian Journal of Educational Research, 68, 257-271, http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.68.14
 • Demircan Aydın, Z. (2017). Öğretmen ve yöneticilerin okul öncesi eğitimi değerlendirmeleri ve bu alanda yaşanan yönetimsel sorunlar. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti¬tüsü.
 • Dilek, H. ve Duman, T., (2014). 2006 okul öncesi eğitim programının değerlendirilmesi.
 • Dünya Bankası İnsani Kalkınma Departmanı [DBİKD], (2011). Türkiye de temel eğitimde kalite ve eşitliğin geliştirilmesi. Zorluklar ve Seçenekler. Rapor No: 54131-TR.
 • Early, D. M., and Winton, P. J. (2001). Preparing the workforce: Early childhood teacher preparation at 2- and 4-year institutions of higher education. Early Childhood Research Quarterly,16, 285–306. https://doi.org/10.1016/S0885-2006(01)00106-5
 • Eğitim Reformu Girişimi [ERG] (2008). Eğitim izleme raporu 2008. İstanbul: ERG
 • Epinosa, L.M. (2002). High-quality preschool: Why we need it and what it looks like. Preschool Policy Matters, 1. National Institute For Early Education Reseach.
 • Ertör, E. ve Durdağı, A. (2016). Anasınıfı öğretmenlerinin personel hizmetleri ve genel hizmetlerde yaşadıkları sorunlara ilişkin öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 1-21.
 • Gökmen, D., (2010). Okul Öncesi Eğitim Süreci İç Denetim Raporu. Milli Eğitim Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığı.
 • Güleş, F., ve Erişen, Y. (2013). Okul öncesi eğitimde fiziksel çevre standartlarını belirleme: paydaş görüşlerine dayalı bir analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (30), 129-138.
 • Gür, B. S. ve Çelik, Z. (2009). Türkiye’de Millî Eğitim sistemi: Yapısal sorunlar ve öneriler. Ankara: SETA.
 • Hayes, C. D., Palmer, J. L., and Zaslow, M. J. (Ed). (1990). Who cares for America's children?. National Academies Press.
 • Hu, B. Y., and Szente, J. (2009). Exploring the quality of early childhood education in China: Implications for early childhood teacher education. Journal of Early Childhood Teacher Education, 30(3), 247-262. https://doi.org/10.1080/10901020903084330
 • International Step by Step Association, (2010a). Competent Educators of the 21st Century Prıncıples Of Qualıty Pedagogy.
 • International Step by Step Association, (2010b). Study on the Implementation of the ISSA Pedagogical Standards and Their Impact on ECDE Policies and Practices in the Region of ISSA’s Network and Beyond (2001-2008). Executive Summary.
 • Jalongo, M. R., Fennimore, B. S., Pattnaik, J., Laverick, D. M., Brewster, J., and Mutuku, M. (2004). Blended perspectives: A global vision for high-quality early childhood education. Early Childhood Education Journal, 32(3), 143-155. https://doi.org/10.1023/B:ECEJ.0000048966.13626.be
 • Karademir, A. ve Ören, M. (2020). Okul iklimi: Anaokulu yöneticileri ve öğretmenlerin bakış açısıyla karşılaştırmalı bir araştırma. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 8(1), 206-236. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.10m
 • Karademir, A., Cingi, M. A., Dereli, F. ve Akman, B. (2017). Quality in preschool education: The views of teachers and assistant teachers. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(23), 7-33. https://doi.org/10.14689/issn.2148-2624.1.8c.1s.10m
 • Kerem, E. A., ve Cömert, D. (2005). Türkiye’de okul öncesi eğitimin sorunları ve çözüm önerileri. Eğitim Araştırmaları, 21, 155-172.
 • Kildan, A. O. (2010). Okul öncesi eğitim bağlamında; "Eğitim hizmetlerinde kalite". Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 15(2).
 • Köksal, O., Balaban Dağal, A. ve Duman, A. (2016). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eği¬tim programı hakkındaki görüşlerinin belirlenmesi. The Journal Of Akademic Social Science Studies, (46), 379-394. https://doi.org/10.9761/JASSS3395
 • Leob, S., Fuller, B., Kagan, S.L., and Carrol, B. (2004). Child care in poor communities: Early learning effects of type, quality and stability. Child Development, (75) (1), 47-65. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2004.00653.x
 • LoCasale-Crouch, J., Konold, T., Pianta, R., Howes, C., Burchinal, M., Bryant, D., and Barbarin, O. (2007). Observed classroom quality profiles in state-funded pre-kindergarten programs and associations with teacher, program, and classroom characteristics. Early Childhood Research Quarterly, 22(1), 3-17. https://doi.org/10.1016/j.ecresq.2006.05.001
 • Logan, H., Press, F., and Sumsion, J. (2012). The quality imperative: Tracing the rise of'quality'in Australian early childhood education and care policy. https://doi.org/10.1177/183693911203700302
 • Micozkadıoğlu, İ. İ. ve Kazak Berument, S. (2003). Okul öncesi kurumların kalitesi ve çocukların sosyal yeterliği. Türk Psikoloji Dergisi, 18(51), 78-93.
 • Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2018). Güçlü yarınlar için 2023 eğitim vizyonu belgesi. http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf, web adresinden 15 Eylül 2019 tarihinde edinilmiştir.
 • Morabito, C., Van de gaer, D., Figueroa, J. L., and Vandenbroeck, M. (2018). Effects of high versus low-quality preschool education: A longitudinal study in Mauritius. Economics of Education Review, 65, 126 – 137. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2018.06.006
 • On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023).Resmî Gazete (Sayı: 30840(Müker¬rer)). https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/07/20190723M1-1-1.pdf, web adre¬sinden 26 Ağustos 2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Sevinç, M. (2006). Okul öncesi eğitimi alan çocukların annelerinin okuldan beklentileri. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, (13).
 • Shim, J., Hestenes, L., and Cassidy, D. (2004). Teacher structure and child care quality in preschool classrooms. Journal of Research in Childhood Education,19 (2), 143-157. https://doi.org/10.1080/02568540409595061
 • Shonkoff, J. P., and Phillips, D. A. (Eds.). (2000). From neurons to neighborhoods: The science of early childhood development. Washington, DC: National Academy Press.
 • Sildir, E., ve Akın, U. (2017). Okul öncesi eğitime ilişkin okul müdürlerinin görüşlerinin incelen¬mesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 134-165.
 • Sosinsky, L. S., and Gilliam, W. S. (2011). Assistant teachers in prekindergarten programs: What roles do lead teachers feel assistants play in classroom management and teaching? Early Educatıon And Development, 22(4), 676–706. https://doi.org/10.1080/10409289.2010.497432
 • Susmak, M., ve Hacıfazlıoğlu, Ö. (2013). Öğretmenlerin görüşlerine göre okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin sahip olması gereken özellikler. Journal of Social Sciences/Sosyal Bilimler Dergisi, 6(13). https://doi.org/10.14520/adyusbd.436
 • Şimşek, Z. C. ve İvrendi, A. (2014). Ebeveynlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarından Beklentileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,29(29-2).
 • Taguma, M., Litjens, I., and Makowiecki, K. (2012). Quality Matters in Early Childhood Education and Care: Finland. OECD Publishing. 2, rue Andre Pascal, F-75775 Paris Cedex 16, France. https://doi.org/10.1787/9789264173569-en
 • The World Bank, (2013). Expanding and improving early childhood education in Turkey. Rapor No: 77723-TR
 • Tükel, A. (2017). 2013 Okul öncesi eğitim programı ile ilgili öğretmen görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Türk Eğitim Derneği [TED]. (2007). Türkiye’de okul öncesi eğitim ve ilköğretim sistemi temel sorunlar ve çözüm önerileri. Ankara: Türk Eğitim Derneği.
 • Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği [TÜSİAD]. (2005). Doğru başlangıç: Türkiye’de okul öncesi eğitim. İstanbul: TÜSİAD Yayını.
 • Wertfein, M., Spies‐Kofler, A., and Becker‐Stoll, F. (2009). Quality curriculum for under‐threes: the impact of structural standards. Early Years, 29(1), 19-31. https://doi.org/10.1080/09575140802685297
 • Whitebook, M. (2003). Bachelor’s degrees are best: Higher qualifications for pre-kindergarten teachers lead to better learning environments for children. Washington, DC: The Trust for Early Education.
 • Yildirim, A. ve Şimsek, H. (2012). Sosyal bilimlerde nitel arastirma yontemleri. Ankara: Seçkin.
 • Zan, B. (2005). NAEYC accreditation and high quality preschool curriculum. Early Education and Development, 16(1), 85-104. https://doi.org/10.1207/s15566935eed1601_6
 • Zembat, R. (2007). Okul öncesi eğitimde nitelik. Oktay, A. ve Polat Unutkan, O. (Ed.), Okul öncesi eğitimde güncel konular icinde (ss. 25-45). Ankara: Morpa.
 • Zigler, E., Gilliam, W. S., and Jones, S. M. (2006). A Vision For Universal Preschool Education. New York, NY: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139167284
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research Article
Authors

Author: Abdulhamit KARADEMİR (Primary Author)
Institution: MUS ALPARSLAN UNIVERSITY
Country: Turkey


Author: Berrin AKMAN
Institution: HACETTEPE UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 26, 2021

Bibtex @research article { cije704925, journal = {Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-1606}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet University}, year = {2021}, volume = {10}, pages = {181 - 206}, doi = {10.30703/cije.704925}, title = {Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Karademir, Abdulhamit and Akman, Berrin} }
APA Karademir, A , Akman, B . (2021). Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi , 10 (1) , 181-206 . DOI: 10.30703/cije.704925
MLA Karademir, A , Akman, B . "Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma" . Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 10 (2021 ): 181-206 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cije/issue/60910/704925>
Chicago Karademir, A , Akman, B . "Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 10 (2021 ): 181-206
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma AU - Abdulhamit Karademir , Berrin Akman Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30703/cije.704925 DO - 10.30703/cije.704925 T2 - Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 206 VL - 10 IS - 1 SN - -2147-1606 M3 - doi: 10.30703/cije.704925 UR - https://doi.org/10.30703/cije.704925 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma %A Abdulhamit Karademir , Berrin Akman %T Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma %D 2021 %J Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi %P -2147-1606 %V 10 %N 1 %R doi: 10.30703/cije.704925 %U 10.30703/cije.704925
ISNAD Karademir, Abdulhamit , Akman, Berrin . "Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma". Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi 10 / 1 (March 2021): 181-206 . https://doi.org/10.30703/cije.704925
AMA Karademir A , Akman B . Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma. CUED. 2021; 10(1): 181-206.
Vancouver Karademir A , Akman B . Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi. 2021; 10(1): 181-206.
IEEE A. Karademir and B. Akman , "Farklı Bakış Açılarıyla Okul Öncesi Eğitimde Kalite Unsurları: Nitel Bir Araştırma", Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol. 10, no. 1, pp. 181-206, Mar. 2021, doi:10.30703/cije.704925