BibTex RIS Cite

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerinin Gelişimine Etkisi

Year 2008, Volume: 17 Issue: 2, 51 - 66, 01.06.2008

Abstract

This research was carried out with the aim of investigating the effect of project based learning approach in teaching science to the logical thinking ability of seventh grade students of primary education The research was designed with respect to” pre test final test control grouped” model The research was applied on the seventh grade students of a private Primary Education School in Ankara Province Yenimahalle District The experimental and the control groups of the research were formed before the treatment process via the “Personal Information Form” There were 22 students in both of the experiment and the control groups Logical Thinking Group Test was used as a data collection tool In the analysis of gained data statistical processes t test for independent groups t test for dependent groups and double factored Anova were used Statistical processing was made at the SPSS 11 0 program After the processing of data it was observed that the logical thinking ability of experiment group students was higher than the logical thinking ability of control group students and it was concluded that the effect of gender on logical thinking ability was not significant Through this research it could be concluded that science education that had been developed with taking the project based learning approach in center was more efficient in development of students’ logical thinking ability It could be considered that it was easier to reach the educational goals if this approach was being applied at science education This research which was applied on primary science education could be implemented on other disciplines e g Math Turkish Social Science… and the results could be discussed Key Words: Teaching Science Project Based Learning Logical Thinking Ability

References

 • Akgün, Ş. (2000).“Fen Bilgisi Öğretimi” Altıncı Baskı. Ankara: Pagema Yayıncılık.
 • Bayram, H., Patlı, U. H., Savcı, H. (1998). “Fen Öğretiminde Öğrenme Halkası Modeli” Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10: 31–40.
 • Buck Instıtute for Education. (BIE). PBL Overview, Handbook: Introduction to ProjectBasedLearning.http://www.bie.org/index.php/site/PBL/pbl_handbook_introducti on/ (Erişim tarihi: Haziran 2005).
 • Çıbık (Sert), A. (2006). “Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı, Adana.
 • Erdem, M., Akkoyunlu, B. (2002). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Beşinci Sınıf Öğrencileriyle Yürütülen Ekiple Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Bir Çalışma” İlköğretim Online E-Dergisi, 1: 2–11.
 • Gültekin, M. (2007). “Proje Tabanlı Öğrenmenin Beşinci Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Ürünlerine Etkisi” İlköğretim Online E-Dergisi, 6(1): 93–112.
 • Kasap, Z. (1997). “İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Problem Çözme Başarısı ile Problem Çözme Tutumu Arasındaki İlişki“ Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Korkmaz, H., Kaptan, F. (2001). “Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 193 – 200.
 • Korkmaz (Baylav), H. (2002). ”Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • “Logical thinking helping children to become smarter,” http://www.audiblox.com/logical_thinking.htm( Erişim Tarihi: Ağustos 2006).
 • Moti, F., Barzilai A. (2004). “Integrating Alternative Assessment In a Project Based Learning Course For Pre-service Science and Technology Teachers”. Assessment & Evaluation In Higher Education. 29(1): 41–61.
 • Ören, F. (2005). “İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Halkası Yaklaşımının, Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Mantıksal Düşünme Yetenekleri Üzerine Etkisi ” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
 • Perrenet, J., Bouhuijs, P., Smits, J. (2000). “The suitability of problem-based learning for engineering education, theory and practice”, Teaching in Higher Education, 5(3): 345–358.
 • Saban, A. (2002). “Öğrenme Öğretme Süreci” Nobel Yayın Dağıtım Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara.
 • Saracaloğlu, A. S., Akamca Özyılmaz, G., Yeşildere, S. (2006). “İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3): 241–258.
 • Serin, G. (2001). “ Fen Eğitiminde Laboratuar”, Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Soylu, H. (1984). “Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar” Ortaöğretim Kurumlarında Fen Öğretimi ve Sorunları. 12–13 Haziran 1984 Tarihinde Yapılan Türk Eğitim Derneği Bilimsel Toplantısı Bildiri ve Tutanaklar, Ankara: TED Yayınları: 133–140.
 • Tepe, D. (1999). “Öğrencilerin Fen dersine Karşı Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Vaiz, O. (2003). “Proje Tabanlı Öğrenmede Portfolyoların (Öğrenci Gelişim Dosyalarının) Kullanımı ve Öğrenme Sürecine Yansımaları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bil. Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Yaman, S. (2005). “Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Mantıksal Düşünme Becerisinin Gelişimine Etkisi” Türk Fen Eğitim Dergisi, 2(1): 56–70.
 • Yenilmez, A; Sungur, S; Tekkaya, C. (2006). “Students' achievement in relation to reasoning ability, prior knowledge and gender”, Research in Science & Technological Education, 24(1): 129–138.

PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN BİLGİSİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Year 2008, Volume: 17 Issue: 2, 51 - 66, 01.06.2008

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin mantıksal düşünme
becerilerinin gelişiminde proje tabanlı öğrenme yönteminin etkisini araştırmaktır. “Ön
test-son test kontrol grubu” deneysel modelinde hazırlanmış olan bu araştırmanın
çalışma grubunu Ankara ili Yenimahalle ilçesinde özel bir ilköğretim okuluna devam
eden 7.sınıf öğrencileri oluşturmuştur. Deney ve kontrol grupları belirlenirken “Kişisel
Bilgiler Formu” kullanılmıştır. Deney grubunda 22, kontrol grubunda 22 öğrenci
bulunmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak mantıksal düşünme grup testi
(MDGT) kullanılmıştır. Toplanan verilerin analizinde istatistikî işlemlerden bağımsız
gruplar t testi, bağımlı gruplar t testi ve çift faktörlü ANOVA kullanılmıştır. İstatistikî
işlemler SPSS 11,0 paket programıyla çözümlenmiştir. Verilerin değerlendirilmesi
sonunda; deney grubundaki öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerinin kontrol
grubundaki öğrencilerden daha yüksek olduğu görülürken, öğrencilerin cinsiyetlerinin
mantıksal düşünme becerisi üzerinde anlamlı bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.
Bu araştırma ile proje tabanlı öğrenme yaklaşımı merkeze alınarak geliştirilen fen
eğitiminin öğrencilerin mantıksal düşünme becerilerinin gelişiminde etkili olduğu
söylenebilir. Fen eğitiminde bu yaklaşımın uygulanması halinde amaçlara ulaşmada
etkili olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca fen bilgisi alanında yapılan bu çalışmanın
diğer disiplinlerde ( Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler vb.) de uygulanarak sonuçları
tartışılabilir

References

 • Akgün, Ş. (2000).“Fen Bilgisi Öğretimi” Altıncı Baskı. Ankara: Pagema Yayıncılık.
 • Bayram, H., Patlı, U. H., Savcı, H. (1998). “Fen Öğretiminde Öğrenme Halkası Modeli” Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 10: 31–40.
 • Buck Instıtute for Education. (BIE). PBL Overview, Handbook: Introduction to ProjectBasedLearning.http://www.bie.org/index.php/site/PBL/pbl_handbook_introducti on/ (Erişim tarihi: Haziran 2005).
 • Çıbık (Sert), A. (2006). “Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Fen Bilgisi Dersinde Öğrencilerin Mantıksal Düşünme Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlköğretim Ana Bilim Dalı, Adana.
 • Erdem, M., Akkoyunlu, B. (2002). “İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Beşinci Sınıf Öğrencileriyle Yürütülen Ekiple Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Bir Çalışma” İlköğretim Online E-Dergisi, 1: 2–11.
 • Gültekin, M. (2007). “Proje Tabanlı Öğrenmenin Beşinci Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Ürünlerine Etkisi” İlköğretim Online E-Dergisi, 6(1): 93–112.
 • Kasap, Z. (1997). “İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeye Göre Problem Çözme Başarısı ile Problem Çözme Tutumu Arasındaki İlişki“ Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı, İstanbul.
 • Korkmaz, H., Kaptan, F. (2001). “Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımı”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20: 193 – 200.
 • Korkmaz (Baylav), H. (2002). ”Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alma Düzeylerine Etkisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • “Logical thinking helping children to become smarter,” http://www.audiblox.com/logical_thinking.htm( Erişim Tarihi: Ağustos 2006).
 • Moti, F., Barzilai A. (2004). “Integrating Alternative Assessment In a Project Based Learning Course For Pre-service Science and Technology Teachers”. Assessment & Evaluation In Higher Education. 29(1): 41–61.
 • Ören, F. (2005). “İlköğretim 7. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Halkası Yaklaşımının, Öğrencilerin Başarı, Tutum ve Mantıksal Düşünme Yetenekleri Üzerine Etkisi ” Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Fen Bilgisi Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
 • Perrenet, J., Bouhuijs, P., Smits, J. (2000). “The suitability of problem-based learning for engineering education, theory and practice”, Teaching in Higher Education, 5(3): 345–358.
 • Saban, A. (2002). “Öğrenme Öğretme Süreci” Nobel Yayın Dağıtım Geliştirilmiş 2. Baskı, Ankara.
 • Saracaloğlu, A. S., Akamca Özyılmaz, G., Yeşildere, S. (2006). “İlköğretimde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yeri”, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 4(3): 241–258.
 • Serin, G. (2001). “ Fen Eğitiminde Laboratuar”, Yeni Bin Yılın Başında Türkiye’de Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Soylu, H. (1984). “Fen Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar” Ortaöğretim Kurumlarında Fen Öğretimi ve Sorunları. 12–13 Haziran 1984 Tarihinde Yapılan Türk Eğitim Derneği Bilimsel Toplantısı Bildiri ve Tutanaklar, Ankara: TED Yayınları: 133–140.
 • Tepe, D. (1999). “Öğrencilerin Fen dersine Karşı Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Vaiz, O. (2003). “Proje Tabanlı Öğrenmede Portfolyoların (Öğrenci Gelişim Dosyalarının) Kullanımı ve Öğrenme Sürecine Yansımaları”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bil. Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Yaman, S. (2005). “Fen Bilgisi Eğitiminde Probleme Dayalı Öğrenmenin Mantıksal Düşünme Becerisinin Gelişimine Etkisi” Türk Fen Eğitim Dergisi, 2(1): 56–70.
 • Yenilmez, A; Sungur, S; Tekkaya, C. (2006). “Students' achievement in relation to reasoning ability, prior knowledge and gender”, Research in Science & Technological Education, 24(1): 129–138.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Arş. Gör. Ayşe Sert ÇIBIK This is me

Yrd. Doç. Dr. Nuri EMRAHOĞLU This is me

Publication Date June 1, 2008
Submission Date December 29, 2013
Published in Issue Year 2008 Volume: 17 Issue: 2

Cite

APA ÇIBIK, A. G. A. S., & EMRAHOĞLU, Y. D. D. N. (2008). PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ FEN BİLGİSİ DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(2), 51-66.